Wykaz symboli, oznaczeń i skrótów

advertisement
Wykaz symboli, oznaczeń
i skrótów
Symbole
a
a1x
– operator obrotu
– wektor współczynników Fouriera harmonicznej
podstawowej zmiennych stanu
a1 x
– wektor współczynników Fouriera harmonicznej
podstawowej uśrednionych zmiennych stanu
– wektor współczynników Fouriera harmonicznej
podstawowej zmiennych stanu
b1x
b1 x
A
Ai
A
Ai, j
B
Bi
cosφ1
C
CF, CL, CS
d
D
Drp, Drs
– wektor współczynników Fouriera harmonicznej
podstawowej uśrednionych zmiennych stanu
– macierz stanu
– macierz stanu w i- tym stanie układu
– macierz parametrów łańcuchowych w postaci
zespolonej
– element macierzy parametrów łańcuchowych w postaci
zespolonej
– macierz wymuszeń
– macierz wymuszeń w i- tym stanie układu
– współczynnik przesunięcia harmonicznej podstawowej
– pojemność
– pojemność filtru, obciążenia obwodu tłumiącego
– wartość chwilowa współczynnika wypełnienia impulsu
– współczynnik wypełnienia impulsu w stanie ustalonym
– wartość współczynnika wypełnienia impulsu
przy rezonansie szeregowym, równoległym
vii
E
f
fS
G
Gi, j
h
H
Hi, j
HUL, HIL
i
i
i1, i2
iC , iL, iLL, iLS, iS
I
Imax
I
I(1), I(2)
IC
j
K
l
L
L
L1, L2
Wykaz symboli, oznaczeń i skrótów
– siła elektromotoryczna
– częstotliwość; częstotliwość napięcia przemiennego
źródła zasilania
– częstotliwość przełączania
– macierz odwrotna parametrów hybrydowych w postaci
zespolonej
– element macierzy odwrotnej parametrów hybrydowych
w postaci zespolonej
– współczynnik deformacji
– transmitancja, macierz parametrów hybrydowych
w postaci zespolonej
– element macierzy parametrów hybrydowych w postaci
zespolonej
– transmitancja napięcia, prądu obciążenia w postaci
zespolonej
– wartość chwilowa prądu; numer wiersza macierzy,
numer stanu układu
– uśredniona wartość chwilowa prądu
– wartość chwilowa harmonicznej podstawowej prądu
lub prądu pierwotnego, prądu wtórnego transformatora
– wartość chwilowa prądu kondensatora lub
kompensującego, obciążenia, indukcyjności obciążenia,
indukcyjności źródła, źródła zasilania
– wartość skuteczna prądu przemiennego
– wartość maksymalna (amplituda) prądu przemiennego
– prąd w postaci zespolonej
– prąd składowej zgodnej, przeciwnej w postaci
zespolonej
– prąd kompensujący w postaci zespolonej
– numer kolumny macierzy
– współczynnik sprzężenia magnetycznego
– współczynnik wielokrotności
– macierz Lapunova
– indukcyjność
– indukcyjność uzwojenia pierwotnego, wtórnego
Wykaz symboli, oznaczeń i skrótów
LF, LL, LS
M
n
N
p
P
PL, PS
R
R1
RL
s(t)
S
SL, SS
t
t1, t2
tD, tδ
T
TS
u
u
uS, uC, uL
uCL, uLL, uLS
U
Umax
U
U(1), U(2)
UC
viii
– indukcyjność filtru, obciążenia, źródła napięcia
zasilania
– indukcyjność wzajemna, współczynnik transformacji
napięcia
– liczba naturalna, numer harmonicznej
– zbiór liczb naturalnych, liczba przełączeń w okresie
napięcia zasilania
– moc chwilowa; przekładnia napięciowa transformatora
– moc czynna
– moc czynna obciążenia, źródła zasilania
– rezystancja
– rezystancja uzwojenia pierwotnego
– rezystancja obciążenia
– funkcja stanu łącznika
– moc pozorna
– moc pozorna obciążenia, źródła zasilania
– czas
– czas włączenia, wyłączenia łącznika
– czas opóźnienia, “czas martwy”
– okres sinusoidalnego napięcia zasilania
– okres przełączania
– wartość chwilowa napięcia przemiennego
– uśredniona wartość chwilowa napięcia przemiennego
– wartość chwilowa napięcia zasilania, pojemności,
obciążenia
– wartość chwilowa napięcia pojemności obciążenia,
indukcyjności obciążenia, indukcyjności
źródła zasilania
– napięcie stałe, wartość skuteczna napięcia
przemiennego
– wartość maksymalna (amplituda) napięcia
przemiennego
– napięcie przemienne w postaci zespolonej
– napięcie składowej zgodnej, przeciwnej w postaci
zespolonej
– napięcie kompensujące w postaci zespolonej
viv
Wykaz symboli, oznaczeń i skrótów
x
x
x
x
x1
– wektor zmiennych stanu
– wektor uśrednionych zmiennych stanu
– zmienna stanu
– uśredniona zmienna stanu
– wektor harmonicznych podstawowych zmiennych
stanu
x1
– wektor harmonicznych podstawowych uśrednionych
zmiennych stanu,
– reaktancja
– reaktancja pojemnościowa, indukcyjna
– impedancja, moduł impedancji
– impedancja w postaci zespolonej
– impedancja obciążenia, źródła zasilania
– współczynnik przesunięcia fazowego
X
XC, XL
Z
Z
ZL, ZS
α
δxa
– błąd względny amplitudowy uśrednionej zmiennej
stanu
δxψ
θ
λ
τ
– błąd bezwzględny fazowy uśrednionej zmiennej stanu
φ
φ1
φL, φS
ψ1x
ψ 1x
ω
ωS, ωn
– kąt przesunięcia fazowego
– współczynnik mocy
– zmienna, stała czasowa
– faza początkowa przebiegu sinusoidalnego,
przesunięcie fazowe przebiegu sinusoidalnego
– faza początkowa, przesunięcie fazowe harmonicznej
podstawowej
– przesunięcie fazowe pomiędzy napięciem
a harmoniczną podstawową prądu obciążenia,
prądu źródła zasilania
– wektor kątów fazowych harmonicznych podstawowych
zmiennych stanu
– wektor kątów fazowych harmonicznych podstawowych
uśrednionych zmiennych stanu
– pulsacja, pulsacja napięcia zasilania
– pulsacja przełączania, pulsacja własna nie tłumiona
Wykaz symboli, oznaczeń i skrótów
vv
Oznaczenia
A, B, C
D
F
L1, L2, L3
M
max
N
NL, NS
R
S
T
TR
– fazy układu trójfazowego
– dioda
– filtr
– oznaczenia przewodów fazowych trójfazowej sieci
zasilania
– silnik
– maksymalny
– zacisk neutralny
– zacisk neutralny obciążenia, źródła napięcia zasilania
– regulator
– łącznik w pełni sterowalny idealny
– tranzystor
– transformator
Skróty
AC
APWM
DC
FACTS
FCTCR
GTO
IGBT
MOSFET
PWM
SCR
– (z ang. Alternating Current), prąd przemienny
– (z ang. Asymmetrical Pulse Width Modulation),
asymetryczna modulacja szerokości impulsu
– (z ang. Direct Current), prąd stały
– (z ang. Flexible AC Transmission Systems), systemy
elastycznego przesyłu mocy prądu przemiennego
– (z ang. Fixed Capacitor Thyristor-Controlled Reactor)
stały kondensator i tyrystorowo sterowana reaktancja,
np. kompensator statyczny równoległy FCTCR
– (z ang. Gate Turn-Off) wyłączanie za pomocą bramki,
np. tyrystor GTO
– (z ang. Isolated Gate Bipolar Transistor) tranzystor
bipolarny z izolowaną bramką
– (z ang. Metal Oxide Semiconductor Field Effect
Transistor) tranzystor polowy
– (z ang. Pulse Width Modulation), modulacja szerokości
impulsu
– (z ang. Silicon Controlled Rectifier) prostownik
krzemowy sterowany, np. tyrystor SCR
vvi
SH
SM
SMR
ST
STATCOM
SVC
TCSC
Wykaz symboli, oznaczeń i skrótów
– sterownik hybrydowy
– sterownik matrycowy
– sterownik matrycowo-reaktancyjny
– sterownik tyrystorowy
– (z ang. STATic synchronus COMpensator)
statyczny kompensator synchroniczny
– (z ang. Static VAr Compensator) statyczny
kompensator mocy biernej
– (z ang. Thyristor-Controlled Series Capacitor)
szeregowy kondensator sterowany tyrystorowo,
np. kompensator szeregowy TCSC
Download