Uploaded by marzenna180

5 i 6

advertisement
5. Analiza liniowych obwodów prądu przemiennego z wykorzystaniem liczb
zespolonych.
6. Analiza liniowych obwodów elektrycznych przy wymuszeniach niesinusoidalnych
okresowych.
Napięcie można przedstawić za pomocą sumy n wyrazów szeregu trygonometrycznego
Fouriera:
Przy czym n jest to największa wartość rzędu harmonicznej jaką uwzględniamy. Zakładamy,
że amplitudy harmonicznych rzędu wyższego od n są małe w porównaniu z amplitudą
podstawowej harmonicznej i dlatego harmoniczne te mogą być pominięte. Obwód jest więc
zasilany przez n źródeł napięcia połączonych szeregowo.
Wobec liniowości obwodu można zastosować zasadę superpozycji i obliczać prądy od
poszczególnych źródeł. Należy przy tym pamiętać, że każde źródło ma inną częstotliwość,
będącą wielokrotnością częstotliwości podstawowej i wynoszą kω1. Ponieważ zarówno
reaktancja indukcyjna jak i pojemnościowa jest funkcją częstotliwości, zatem reaktancje te dla
harmonicznej rzędu k wynoszą odpowiednio:
Obliczamy wartość chwilowe prądów dla każdej harmonicznej z osobna, przy czym
Wartość chwilowa prądu odkształconego w ogólnym przypadku:
Download