ROPS/01/14 OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WOLNE

advertisement
ROPS/01/14
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNIKA WOJEWÓDZKIEJ SAMORZĄDOWEJ
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ
DYREKTORA REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
Z DNIA 20-08-2014
Marszałek Województwa Śląskiego
40-037 Katowice, ul. Ligonia 46
ogłasza konkurs na wolne stanowisko kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki
organizacyjnej
Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach
w pełnym wymiarze czasu pracy
liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba
I.
Wymagania:
1.niezbędne:
a. obywatelstwo polskie;
b. wykształcenie: wyższe mgr; kierunek studiów: psychologia, socjologia, pedagogika, nauki
o rodzinie lub prawo; specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej;
c. staż pracy: co najmniej 5 lat stażu pracy w pomocy społecznej; co najmniej 5 lat stażu pracy w
instytucji zajmującej się pracą z dziećmi lub rodziną, co najmniej 5 letni staż pracy związany z
kierowaniem zespołem pracowników;
d. znajomość aktów normatywnych regulujących funkcjonowanie Samorządu Województwa,
w szczególności związanych z zadaniami wynikającymi z zadań i obowiązków Regionalnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach;
e. znajomość przepisów:
- ustawa o samorządzie województwa;
- ustawa o pracownikach samorządowych,
- ustawa o finansach publicznych,
- ustawa prawo zamówień publicznych,
- prawa pracy,
- Kodeksu postępowania administracyjnego;
f. wiedza z zakresu zasad funkcjonowania administracji publicznej;
g. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
h. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej praz władza rodzicielska nie jest jej
zawieszona ani ograniczona;
i. wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika
z tytułu egzekucyjnego;
j. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
k. niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami
publicznymi;
l. zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
2.dodatkowe:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
znajomość języków obcych;
bardzo dobra znajomość przepisów prawnych z zakresu prawa rodzinnego,
doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych,
znajomość zasad rozliczania dotacji pochodzących z budżetu państwa,
znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
samodzielność w działaniu, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista,
umiejętność obsługi komputera w tym pakietu MS Office,
wysoka komunikatywność,
dyspozycyjność.
II.
III.
Zakres wykonywanych zadań :
1. Kierowanie i organizowanie pracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa
Śląskiego w Katowicach.
2. Kierowanie jednostką budżetową w zakresie wykonywania przez nią zadań statutowych.
3. Wydawanie instrukcji, zarządzeń i regulaminów w celu organizowania pracy.
4. Składanie oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez
Zarząd Województwa Śląskiego.
5. Nadzór nad gospodarką finansową.
6. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad prawidłowym, zgodnym z prawem i terminowym
wykonywaniem zadań przez pracowników.
7. Dbanie o merytoryczną i formalną prawidłowość podejmowanych decyzji oraz sporządzanych
dokumentów, wniosków i opinii Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa
Śląskiego.
8. Sprawowanie funkcji pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w jednostce.
9. Reprezentowanie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
na zewnątrz.
10. Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami
pozarządowymi prowadzącymi działalność w zakresie pomocy społecznej, osobami prawnymi
i jednostkami organizacyjnymi (działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do
Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów
i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania) jeżeli ich cele
statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.
IV.
Warunki pracy
Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych
i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie
pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
V.
-
-
Wymagane dokumenty:
list motywacyjny,
curriculum vitae (życiorys),
kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje,
co najmniej 5 lat stażu pracy w pomocy społecznej; co najmniej 5 lat stażu pracy w instytucji
zajmującej się pracą z dziećmi lub rodziną, co najmniej 5 lat stażu pracy związanego
z kierowaniem zespołem pracowników, potwierdzone świadectwem pracy lub zaświadczeniem
o zatrudnieniu,
oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi,
oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw
publicznych,
oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym
i dopiskiem: „Konkurs na wolne stanowisko Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
Województwa Śląskiego w Katowicach (ROPS/01/14)”.
na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 lub składać
osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu (pokój nr 164).
Oferty należy złożyć w nieprzekraczającym terminie do dnia: 03.09.2014r.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po terminie, nie
będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data
stempla pocztowego.
Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z poprzednich miejsc
pracy.
Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego / bip.slaskie.pl. / oraz na tablicach informacyjnych w
siedzibach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach.
Osoba wybrana w drodze konkursu na ww. stanowisko zobowiązana będzie do wyrażania zgody
na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego celem dostępu do informacji niejawnych.
Złożonych dokumentów Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nie zwraca. Oferty
niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone 1 miesiąc po zakończeniu naboru.
Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest:
Marszałek Województwa Śląskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach
40-037 Katowice, ul. Ligonia 46
Dane będą przetwarzane do celów konkursu na Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach. Udostępnienie danych nie jest przewidywane.
Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 21, poz 94 z późn. zm.)
- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.
Inne informacje:
Do pobrania:
o Regulamin naboru na wolne stanowiska kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek
organizacyjnych Województwa Śląskiego dnia 19.05.2009 roku,
o Wzór nr 1 - kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
o Wzór nr 3 - oświadczenie dla kandydatów ubiegających się o stanowiska kierownicze(dotyczące
zgody na przetwarzanie danych osobowych, skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, pełnej
zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych oraz zakazu
pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi).
Dokumenty te dostępne są również w Referacie Rozwoju Personelu Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037
Katowice ul. Ligonia 46 (pokój nr 376).
Download