badania ankietowe w gospodars

advertisement
Urząd Statystyczny
w Katowicach
EUROPEJSKIE BADANIE
WARUNKÓW ŻYCIA LUDNOŚCI
Symbol badania: EU-SILC-G, EU-SILC-I
3 kwietnia - 31 maja 2017 r.
METODA POZYSKANIA INFORMACJI
Badanie realizowane jest przez sieć ankieterską, techniką bezpośredniego wywiadu
z respondentem z użyciem formularza papierowego (PAPI) oraz bezpośredniego
wywiadu z respondentem ze wspomaganiem komputerowym (CAPI).
REALIZACJA BADANIA
Na terenie województwa śląskiego badanie realizują ankieterzy statystyki publicznej –
pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach. Każdy ankieter posiada legitymację
służbową oraz upoważnienie do przeprowadzania badań ankietowych.
POTWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI ANKIETERA
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
( 32 77 91 291,
695 255 244
e-mail: [email protected]
Wszystkie informacje uzyskane podczas rozmowy z ankieterem są całkowicie poufne; zostaną one wykorzystane wyłącznie do sporządzania
zestawień zbiorczych i analiz statystycznych.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Create flashcards