Program profilaktyczny *Bezpiecze*stwo bez barier* 2014 rok

advertisement
•Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach,
•Pałac Młodzieży w Katowicach,
•Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych X
•Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach,
•Fundacja Szansa dla Niewidomych,
•Stowarzyszenie FAON,
•Stowarzyszenie Aktywne Życie,
•Zespół Szkolno – Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących
i Słabo Słyszących w Katowicach,
• „Partner” Sp. J. W Katowicach.
Edukacja i wspieranie działań społecznych
na rzecz poprawy bezpieczeństwa i jakości
życia osób z niepełnosprawnością
• wzrost bezpieczeństwa osobistego i poczucia bezpieczeństwa osób
niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej miasta Katowice,
• podniesienie świadomości społecznej w sprawach dotyczących osób
niepełnosprawnych, uwrażliwienie społeczności lokalnej na ich potrzeby,
• socjalizacja osób niepełnosprawnych we wszystkich sferach życia, podjęcie
działań mających na celu likwidację szeroko rozumianych barier,
• integracja społeczna pomiędzy osobami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi,
zmiana negatywnych relacji i stereotypów oraz pokonywanie barier mentalnych,
• kreowanie pozytywnego wizerunku Policji i wzmacnianie więzi katowickich
policjantów ze społecznością lokalną.
Lokalne media:
• TVP Katowice
• Radio Katowice
Strony internetowe partnerów projektu
10 pogadanek edukacyjno-profilaktycznych:
• uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo
Słyszących w Katowicach,
• wychowankowie
Ośrodka
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy
w Katowicach
• uczniowie Zespołu Szkól Specjalnych w Chorzowie
ogółem około 387 osób.
Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Ruchu Drogowym
połączony z przeprowadzeniem egzaminu na kartę rowerową i motorowerową Zespół Szkół Specjalnych nr 8 w Katowicach
Spotkania edukacyjno-profilaktyczne:
• Fundacja Szansa dla Niewidomych
• „Dzień Białej Laski” - koło Terenowe w Katowicach Polskiego Związku
Niewidomych
Udział w evencie „Niewidzący Kierujący”
- Fundacja Szansa dla Niewidomych
Konkurs na komiks
Konkurs na krótką formę filmową (spot)
Konkurs na prezentację multimedialną „Mój (nie)
pełnosprawny brat”
Lider działań - Pałac Młodzieży w Katowicach
Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia osób z niepełnosprawnością,
Podniesienie świadomości społecznej dot. osób niepełnosprawnych
Uwrażliwienie społeczności lokalnej na potrzeby tych osób
w 5 punktach na terenie miasta Katowice
5 drużyn
5 osób + opiekun
Lider działań – Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych X
zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy osób
niepełnosprawnych - w tym ich bezpieczeństwo;
integracja społeczna pomiędzy osobami pełnosprawnymi
i niepełnosprawnymi;
zmiana negatywnych relacji i uprzedzeń oraz pokonywanie barier
mentalnych;
Lider działania:
Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych X
Regionalne Centrum Wolontariatu
Wspólne Malowanie Świata – Razem Bezpieczniej
Lider działań - Pałac Młodzieży w Katowicach
Download