Ogłoszenie o naborze do pracy w Śląskim Zarządzie

advertisement
Ogłoszenie o naborze do pracy w Śląskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Katowicach
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach uprzejmie informuje osoby
zainteresowane podjęciem pracy w Zarządzie, że w przypadku każdorazowej potrzeby
zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym
stanowisku urzędniczym, przeprowadzany będzie otwarty i konkurencyjny nabór
kandydatów na dane stanowisko zgodnie z procedurą wynikającą z przepisów art. 11 –13
ustawy z dnia 21listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2008 Nr 223
poz. 1458)
W przypadkach ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, prosimy o składanie,
bądź przesyłanie do ŚZMiUW w Katowicach swoich ofert w formie pisemnej, na
warunkach określonych każdorazowo w ogłoszeniu o naborze.
Data
ogłoszenia
27.01.2009r.
Treść ogłoszenia
Data ważności
Dyrektor Śląskiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ogłasza nabór kandydatów do pracy na
stanowisko
inspektora nadzoru inwestorskiego
w Biurze Terenowym w Bieruniu
Nr ewidencyjny naboru:
K/MB- 16 /2008
27.02.2009r.
godz. 1500
Dyrektor
Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ogłasza nabór kandydatów do pracy
na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego
w ŚZMiUW w Katowicach, Biuro Terenowe w Bieruniu,
ul. Starowiślana 7a, 43-155 Bieruń
Liczba wakatów i wymiar czasu pracy
-
1 etat – pełny wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru
-
K/MB-16 /2009
Termin składania ofert do
-
27.02.2009r. do godz. 1500
1. Wymagania niezbędne:
 wykształcenie min. średnie melioracyjne lub pokrewne,
 uprawnienia budowlane – branżowe,
 staż pracy min. 2 lata jako inspektor nadzoru inwestorskiego,
 znajomość pracy na komputerze,
 stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 nieposzlakowana opinia.
2. Wymagania dodatkowe:
 umiejętność korzystania z obowiązujących aktów prawnych,
 dyspozycyjność,
 prawo jazdy kat. B .
3. Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między
innymi:
 sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z projektem
i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej ,
 przygotowywanie i udział w czynnościach dokonywanych odbiorów technicznych
i końcowych realizowanych robót i przekazywanie ich do użytkowania,
 inne.
4. Oferta kandydata musi zawierać:
 CV (curriculum vitae) wraz z listem motywacyjnym,
 kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zał. nr 1),
 kopia dowodu osobistego, albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 kserokopie
dokumentów
potwierdzających
posiadane
wykształcenie,
kwalifikacje i staż pracy stwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem
o zatrudnieniu,
 oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
(zał. nr 2),
 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r.
Nr 101, poz. 926 ze zm.) (zał. nr. 2).
5. Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie opatrzone imieniem, nazwiskiem
i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem „ Nabór na stanowisko inspektora
nadzoru inwestorskiego” należy składać w SZMiUW w Katowicach
ul. Jesionowa 9a, 40-159 Katowice, lub przesłać pocztą w terminie do dnia
27.02.2009r.
6. Za datę doręczenia dokumentów uważa się datę wpływu do Śląskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach.
7. Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego
zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznych ŚZMiUW w Katowicach /
bip.silesia-region.pl/szmiuw/ w zakładce „nabór pracowników”.
8. Osoba wybrana w naborze do zatrudnienia zobowiązana jest w terminie 7 dni
roboczych od powiadomienia o wyborze do przedłożenia w ŚZMiUW
w Katowicach oryginalnych dokumentów, pod rygorem uznania rezygnacji ze
złożonej oferty pracy.
9. Umowa o pracę zawarta zostanie na czas określony z możliwością dalszego
przedłużenia.
10. Dodatkowych informacji udziela Mariola Brzóska tel. 32/258-20-62 wew. 11
Załącznik nr 1
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
1. Imię (imiona) i nazwisko.......................................................................................................
2. Imiona rodziców....................................................................................................................
3. Data urodzenia.......................................................................................................................
4. Obywatelstwo........................................................................................................................
5. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji...................................................................
......................................................................................................................................................
6. Wykształcenie.........................................................................................................................
(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy)
7. Wykształcenie uzupełniające..................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
(kursy, studia podyplomowe, data ukończenia lub rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)
8. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia...............................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska)
9. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)
10. Oświadczam, że pozostaję/ nie pozostaję* w rejestrze bezrobotnych.
11. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1-4 są zgodne z dowodem osobistym
seria..............nr............................wydanym przez.................................................................
................................................................................................................................................
lub innym dowodem tożsamości............................................................................................
.........................................................
(miejscowość i data)
.............................................................
( podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)
* Właściwe skreślić
Załącznik nr 2
.....................................................................
miejscowość, data
..................................................................
imię i nazwisko
OŚWIADCZENIE
I.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).
...................................................
podpis
II.
Oświadczam, że *....................................................karany/a za przestępstwo popełnione
umyślnie.
.............................................................
podpis
* należy wpisać powyżej odpowiednie stwierdzenie:
 byłam/byłem
 nie byłam/ nie byłem
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards