Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/637/17 Rady Miasta Olsztyna

advertisement
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/637/17
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 28 czerwca 2017 r.
REGULAMIN
Udzielania dotacji celowej w ramach
„Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Olsztyna”
§1. Definicje
Projekt - projekt modernizacji systemu ogrzewania w budynku, polegający na podłączeniu do
miejskiej sieci ciepłowniczej lub montażu źródła ciepła zasilanego z sieci gazowniczej lub montażu
pompy ciepła
Program – Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Olsztyna
Gmina – Gmina Olsztyn
Wnioskodawca – właściciel bądź współwłaściciel budynku, osoba składająca wniosek w ramach
konkursu
Beneficjent/Inwestor – osoba/podmiot realizujący projekt
Audyt – audyt energetyczny budynku sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na
moment rozpoczęcia inwestycji
Wykonawca – przedsiębiorstwo wykonujące prace mające na celu realizację inwestycji przewidzianej
w Projekcie
Stary system ogrzewania – nieefektywny system ogrzewania w budynku przed modernizacją,
w którym wysokoemisyjne źródło ciepła zasilane jest paliwami stałymi, głównie węglem
Nowy system ogrzewania – wysokoefektywny, niskoemisyjny system ogrzewania, dofinansowany
w ramach Programu, źródłem ciepła w systemie jest węzeł cieplny, kocioł gazowy lub pompa ciepła
Umowa – umowa o dofinansowanie podpisana po zakwalifikowaniu się Beneficjenta do uzyskania
dofinansowania, podpisana przez obie strony: Beneficjenta i Gminę Olsztyn.
Kosztorys powykonawczy – zestawienie kosztów inwestycji przeprowadzonej w ramach projektu
Koszt kwalifikowany – kwota netto przeznaczana na działania z §4 ust. 7
MPEC – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Słoneczna 46, 10-700 Olsztyn.
§2. Cel programu
1. Celem Programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw
stałych, głównie węgla, w budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie Miasta
Olsztyna.
2. W ramach Programu, Gmina będzie dofinansowywała projekty zakładające wymianę
kotła/kotłów w budynkach i zamianę ich na nowoczesny, wysokosprawny system ogrzewania.
3. Program umożliwia uzyskanie dofinansowania na modernizację lub wykonanie instalacji
centralnego ogrzewania w budynku w zakresie:
 podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej;
 wykorzystania gazu lub pompy ciepła w przypadku, gdy podłączenie do miejskiej sieci
ciepłowniczej jest niemożliwe lub nieuzasadnione ekonomicznie.
4. Budynek wielorodzinny po modernizacji musi być wyposażony w jedno, centralne źródło
centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej.
5. Nie będą dofinansowane projekty zakładające wymianę istniejących źródeł ciepła na kotły
zasilane paliwami stałymi.
6. Dotacji nie można uzyskać na montaż przenośnych urządzeń grzewczych.
§3. Warunki uczestnictwa w Programie
1. Beneficjentami Programu są:
 osoby fizyczne będące właścicielami budynków;
 wspólnoty mieszkaniowe;
 spółdzielnie mieszkaniowe.
2. Dofinansowanie nie obejmuje lokali będących w zasobie mieszkaniowym Gminy oraz lokali
wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej.
3. Warunkiem przystąpienia do Programu jest złożenie przez Beneficjenta wniosku
o przyznanie dotacji, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, załączyć należy:
 oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością (Załącznik 3);
 audyt energetyczny budynku, wykonany zgodnie z przepisami obowiązującymi na
dzień złożenia wniosku;
 warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej wydane przez MPEC;
 dokumentację fotograficzną starego źródła ciepła;
5. W przypadku dzielonej własności budynku, wniosek podpisują współwłaściciele budynku.
Możliwe jest reprezentowanie współwłaścicieli przez wskazanego Pełnomocnika lub zarządcę
budynku.
6. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji modernizacji zgodnie z Przepisami prawa
budowlanego.
7. Beneficjent zobowiązuje się do umożliwienia osobom uprawnionym przez Gminę dostępu do
modernizowanego budynku przed i 5 lat po przeprowadzeniu modernizacji oraz zobowiązuje
się do udostępnienia faktur za paliwo gazowe, ciepło systemowe lub energię elektryczną
zakupioną na potrzeby pracy pompy ciepła w ww. okresie.
8. W celu uzyskania dotacji Beneficjent zobligowany jest do wymiany starego systemu
ogrzewania na nowy, efektywny energetycznie i niskoemisyjny system, zgodnie z wytycznymi
określonymi w Regulaminie.
9. Beneficjent na własny koszt wykonuje wszelkie zadania poza wymienionymi w §4 ust. 9, które
są niezbędne do wykonania prawidłowo funkcjonującej instalacji.
10. Istnieje możliwość uzupełnienia niekompletnego wniosku w terminie 7 dni, o ile zmiana nie
wpływa w sposób znaczący na informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie.
11. W wyniku oceny wniosków wyliczony zostanie wskaźnik redukcji emisji zanieczyszczeń do
powietrza. Dofinansowane zostaną projekty mające najwyższy wskaźnik redukcji emisji, który
obliczony zostanie wg wzoru:
gdzie:
R – wskaźnik redukcji emisji zanieczyszczeń [kg/(m2 rok)]
Eprzed – emisja PM10 przed modernizacją systemu ogrzewania [kg/rok]
Epo – emisja PM10 po modernizacji systemu ogrzewania [kg/rok]
P – powierzchnia użytkowa budynku [m2]
12. Szczegółowe informacje dotyczące metodyki wyliczeń emisji zanieczyszczeń przed
i po modernizacji oraz wskaźniki emisji obowiązujące w danym naborze, zostaną określone w
opublikowanym przez Gminę ogłoszeniu dotyczącym konkursu.
§4. Forma wyboru i wysokość dofinansowania
1. Wysokość dofinansowania jest ustalana indywidualnie na podstawie wniosku złożonego do
Gminy.
2. Powierzchnia budynku, na której prowadzona jest działalność gospodarcza jest wyłączona z
dofinansowania.
3. W przypadku, gdy Gmina jest współwłaścicielem budynku, z dofinansowania wyłączona
zostaje część powierzchni użytkowej budynku proporcjonalna do udziału Gminy we własności
obiektu.
4. Dofinansowanie udzielane jest na pokrycie kosztów kwalifikowanych realizowanego projektu.
5. Do dofinansowania będą brane pod uwagę koszty, które zostały poniesione w okresie trwania
Programu, w terminach zapisanych w Umowie.
6. Prace podjęte przed datą podpisania umowy nie będą objęte dofinansowaniem.
7. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50% kosztów kwalifikowanych Projektu.
8. Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych zostanie określona w ogłoszeniu o którym
mowa w §3 ust. 12.
9. Za koszty kwalifikowane w ramach programu uznaje się:
 demontaż istniejących źródeł ciepła;
 zakup i montaż nowego źródła ogrzewania, posiadającego gwarancję;
 wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej w obiekcie;
 zakup materiałów niezbędnych do wykonania zadania;
 koszty modernizacji systemu odprowadzania spalin;
 pokrycie kosztów wykonania wewnętrznej instalacji przyłączeniowej do sieci
ciepłowniczej;
 pokrycie zakupu i montażu pompy ciepła;
 pokrycie kosztów podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej (w
ramach opłaty przyłączeniowej);
 zakup i montaż węzła cieplnego, pod warunkiem, że pozostanie on własnością
Inwestora.
§5. Realizacja konkursu
1. Jednostką prowadzącą nabór, dokonującą wyboru wniosków o dotację, rozliczenie projektów
oraz odpowiedzialną za kontrolę jest Gmina Olsztyn.
2. Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie w trybie konkursowym.
3. Nabór wniosków w ramach konkursu będzie ustalany dla każdego roku kalendarzowego.
4. Termin składania wniosków o przyznanie dotacji zostanie określony w ogłoszeniu o którym
mowa w §3 ust. 12.
5. W ciągu 30 dni od zamknięcia naboru wniosków, Gmina opublikuje uporządkowaną
wg kryterium z §3 ust. 11 listę projektów pozytywnie ocenionych pod względem formalnym
i merytorycznym. Dofinansowanie będzie udzielane na projekty, które uzyskały największą
liczbę punktów do momentu wyczerpania kwoty dofinansowania przeznaczonej przez Gminę
w danym naborze.
6. Projekty, które nie zakwalifikowały się do dofinansowania znajdą się na liście rezerwowej.
W przypadku wykluczenia lub rezygnacji przez Beneficjenta, który uzyskał dotację, na jego
miejsce wstępuje Projekt z listy rezerwowej z największą liczbą punktów.
7. Kolejność składania wniosków nie wpływa na miejsce na liście.
8. Znalezienie się na liście wybranych wniosków do dofinansowania pozwala Inwestorowi na
zawarcie Umowy z Gminą (Załącznik 6) o dotację oraz rozpoczęcie prac w dniu podpisania
umowy.
9. Przed podpisaniem Umowy Beneficjent musi dostarczyć pozwolenie na budowę i warunki
przyłączenia do sieci, o ile są wymagane oraz dokumentację techniczną Projektu.
10. Po zakończeniu zadania i uruchomieniu instalacji Inwestor niezwłocznie zawiadamia Gminę
o zakończeniu prac (Załącznik 4) oraz dostarcza pełną dokumentację dotyczącą realizacji
zadania, składającą się z:
a. wniosku o rozliczenie dotacji (Załącznik nr 2)
b. dokumentu potwierdzającego likwidację starych źródeł ciepła (poświadczenie
zezłomowania, utylizacji kotła/kotłów);
c. podpisanego przez Beneficjenta i Wykonawcę protokołu odbioru instalacji
(Załącznik 5);
d. kosztorysu powykonawczego opisującego koszty urządzeń zainstalowanych
w ramach modernizacji wraz z kompletem faktur;
e. dokumentacji fotograficznej przedstawiającej zainstalowane urządzenia;
f. wszelkich dokumentów, których załączenie jest konieczne i wynika z przepisów prawa.
11. Złożenie dokumentów, o których mowa w ust. 10, musi nastąpić do dnia 31 października roku,
w którym wykonana została inwestycja.
12. Gmina potwierdza kserokopie składanych dokumentów złożonych przez Beneficjenta,
umieszczając na każdej z nich sformułowanie „stwierdzam zgodność z oryginałem” wraz
z datą i podpisem.
13. Wpłata środków na konto Beneficjenta nastąpi w ciągu 30 dni od dnia:
 dostarczenia przez Beneficjenta kompletu dokumentów;
 przeprowadzenia wizji lokalnej przez osobę upoważnioną przez Gminę oraz
potwierdzeniu zgodności wykonanych prac z projektem podpisem w odpowiednim
miejscu na protokole odbioru prac;
 zweryfikowania kosztów kwalifikowanych;
 wydania
oświadczenia
przez
upoważnionego
przedstawiciela
Gminy,
przedstawiającego wysokość udzielonej dotacji, opatrzonego datą i podpisem.
14. W momencie rozliczenia Beneficjentowi zostaje przekazana cała dokumentacja, którą ma
obowiązek przechowywać przez okres 5 lat od momentu zakończenia inwestycji.
15. Gmina ma prawo do kontroli przeprowadzonej inwestycji w czasie realizacji projektu oraz 5 lat
po jego zakończeniu.
§6. Rezygnacja lub wykluczenie z Programu
1. W przypadku, gdy Beneficjent nie dotrzyma terminów i warunków zawartych w umowie,
podlega wykluczeniu z Programu.
2. Beneficjent jest zobowiązany zwrócić kwotę dotacji wraz z odsetkami, w przypadku kiedy w
ciągu 5 lat od odbioru instalacji:
 zainstaluje w budynku kolejne, bardziej emisyjne, źródło ciepła,
 zdemontuje źródło ciepła, na wymianę którego została przyznana dotacja,
 odmówi przeprowadzenia kontroli obiektu lub udostępnienia faktur za paliwo
dostarczone do nowego źródła ciepła.
3. Beneficjent ma prawo wystąpić z Programu przed podpisaniem umowy o dotację.
§7. Postanowienia końcowe
1. Regulamin stanowi część Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Olsztyna.
2. Regulamin obowiązuje do dnia 31.12.2017 r.
3. Wszelkie kwestie sporne niezawarte w regulaminie określa umowa oraz obowiązujące
przepisy prawne.
Download