regulamin - Urząd Gminy Wieprz

advertisement
Wieprz 20.02.2015 r.
REGULAMIN
udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach
mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie
Gminy Wieprz
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin dofinansowania przedsięwzięć związanych ze zmianą ogrzewania na ogrzewanie
proekologiczne, zwany dalej regulaminem, określa zasady przyznawania przez Gminę Wieprz dofinansowania w
formie jednorazowej dotacji na cele realizacji przedsięwzięć związanych ze zmianą systemu ogrzewania na
ogrzewanie proekologiczne.
2. Celem programu, którego dotyczy niniejszy regulamin, jest dofinansowanie zadań przyczyniających się do
zmniejszenia
ilości
zanieczyszczeń
emitowanych
do
atmosfery
w budynkach opalanych paliwem stałym.
Postanowienia ogólne
3. Wymiana systemu ogrzewania, o której mowa w ust. 1, zwana dalej zadaniem, obejmuje trwałą likwidację w
lokalach
mieszkalnych
lub
pomieszczeniach
pomocniczych
i
przynależnych
do
tych
lokali
mieszkalnych
albo
w
innych
nieruchomościach
o charakterze mieszkalnym systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym i jego zamianę na:
1) ogrzewanie gazowe,
2) ogrzewanie elektryczne,
3) ogrzewanie olejowe,
4) ogrzewanie na węgiel lub biomasę.
4. Wybrany system ogrzewania musi technicznie uniemożliwiać spalanie paliw nieprzeznaczonych do tego
celu.
Postanowienia ogólne
5. Jako koszty kwalifikowane z punktu widzenia udzielenia dofinansowania uznaje się:
1) koszt wykonania demontażu palenisk węglowych,
2) koszt zakupu i montażu nowego źródła ogrzewania,
3) koszt modernizacji instalacji związanej z nowym źródłem ogrzewania,
4) koszt modernizacji systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego
źródła ogrzewania,
5) koszt zakupu i montażu instalacji odnawialnego źródła energii, wyłącznie jako elementu towarzyszącego
zmianie systemu ogrzewania.
6. Jako koszty niekwalifikowane z punktu widzenia udzielenia dofinansowania uznaje się:
1) dokumentację sporządzaną w ramach przygotowania zadania (projekt budowlano-wykonawczy montażu
instalacji),
2) zadania, których realizacja nie gwarantuje trwałego efektu ekologicznego,
3) budowę zewnętrznych sieci energetycznych i gazowych,
4) zakup urządzeń grzewczych niestanowiących trwałego wyposażenia mieszkań
Postanowienia ogólne
7. Dotowany zobowiązany jest przeznaczyć dotację jedynie na sfinansowanie kosztów
realizacji zadania, jednakże dotacja nie może być wykorzystana na pokrycie kosztów
związanych z opracowaniem jakichkolwiek dokumentacji i ekspertyz, nabyciem tytułu
prawnego do nieruchomości, wypłatą odszkodowań, organizacją placu budowy, nadzorem
inwestorskim oraz zastępstwem inwestycyjnym.
8. Ustala się następujące wymagania dotyczące udzielenia dotacji na realizację zadania:
1) dotowany zamontuje urządzenia fabrycznie nowe i nieużywane, a także spełniające wszelkie
niezbędne wymagania i normy oraz dopuszczone do użytkowania na terenie Polski,
2) dotacja przysługuje tylko raz na dany punkt adresowy, bez względu na ilość dokonanych zmian
sposobu ogrzewania oraz zmianę właściciela,
3) dotacja przyznana będzie po wykonaniu prac objętych wnioskiem.
Postanowienia ogólne
9. Uprawnione do dofinansowania są podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w
szczególności:
1) osoby fizyczne i prawne, w tym przedsiębiorcy,
2) wspólnoty mieszkaniowe,
10. Warunki przyznania dofinansowania:
1) przy obliczaniu wysokości dofinansowania uwzględnione będą koszty kwalifikowane poniesione przez
Wnioskodawcę, określone na podstawie przedłożonych faktur VAT bądź innych rachunków, wystawionych
na Wnioskodawcę, moc zainstalowanego kotła oraz jednostkowe koszty osiągnięcia efektu ekologicznego
określone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska,
2) w przypadku braku wyraźnie określonego zakresu kosztu kwalifikowanego na fakturze VAT bądź rachunku,
należy dodatkowo dołączyć odrębne zestawienie z wyszczególnieniem kosztów kwalifikowanych
wchodzących w skład kwoty ujętej na fakturze VAT bądź rachunku, potwierdzone przez wystawcę ww.
dokumentów,
Postanowienia ogólne
11. Od zasady trwałej likwidacji systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym można odstąpić
w przypadku:
1) gdy piece przedstawiają wysokie walory estetyczne lub są objęte ochroną konserwatora zabytków, pod
warunkiem
trwałego
usunięcia
połączenia
pieca
z przewodem kominowym,
2) zamontowania grzałek elektrycznych w piecu kaflowym, pod warunkiem trwałego usunięcia połączenia
pieca z przewodem kominowym,
3) występowania kominka bez płaszcza wodnego, stanowiącego element dekoracyjny pomieszczenia
mieszkalnego.
Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji
i sposób jej rozliczania
1. Ustalenie szczegółowej procedury postępowania w sprawie udzielania i rozliczania dotacji:
1) złożenie wniosku na zasadach zawartych w Regulaminie (załącznik nr 1 do regulaminu)
2) ocena wniosku przez komisję ds. oceny wniosków (komisja powoływana jest zarządzeniem przez Wójta Gminy Wieprz),
3) przyznanie dotacji,
4) zawiadomienie wnioskodawcy o terminie podpisania umowy,
5) wniosek mieszkańca, dotyczący rozliczenia dotacji (załącznik nr 2 do regulaminu)
6) przekazanie dotacji.
2. Wnioski zawierające braki i błędy wymienione poniżej podlegają odrzuceniu, jeżeli nie zostaną uzupełnione lub
poprawione w terminie 14 dni od dnia wezwania Wnioskodawcy do uzupełnienia lub poprawienia wniosku:
1) niewypełnienie wymaganych punktów formularza wniosku,
2) złożenie wniosku bez wymaganych załączników,
3) złożenie wniosku na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w niniejszym Regulaminie,
4) złożenie wniosku przez osobę nieuprawnioną,
5) złożenie wniosku bez podpisu Wnioskodawcy.
Tryb postępowania w sprawie udzielania
dotacji i sposób jej rozliczania
3. Ustalenie terminów:
1) nabór jest prowadzony w sposób ciągły,
2) udzielenie dotacji nastąpi w okresie do 30 dni od złożenia wniosku,
3) przekazanie dotacji nastąpi w okresie 30
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
dni
od
otrzymania
środków
4. Zastrzeżenia:
1) Dotujący ma prawo przeprowadzić kontrolę wykorzystania dotacji do pięciu lat od daty
pobrania przez Wnioskodawcę przyznanego dofinansowania,
2) Dotujący ma prawo do
w przypadku podejrzenia o:
wezwania
Wnioskodawcy
do
złożenia
wyjaśnień
a) nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu,
b) zamontowanie dodatkowego ogrzewania w lokalu/budynku w postaci urządzeń niespełniających
warunków niniejszego Regulaminu;
Tryb postępowania w sprawie udzielania
dotacji i sposób jej rozliczania
5. Przypadki konieczności zwrotów dotacji:
Przyznana dotacja podlega zwrotowi w całości w ciągu 15 dni od daty otrzymania wezwania wraz z
ustawowymi odsetkami za zwłokę, liczonymi od dnia przekazania dofinansowania w przypadku:
1) zaprzestania użytkowania proekologicznego ogrzewania z przyczyn zależnych od Wnioskodawcy,
2) złożenia przez Wnioskodawcę nieprawdziwych dokumentów lub oświadczeń przy ubieganiu się o
przyznanie dotacji.
6. Dodatkowe obostrzenia i informacje:
1) istnieje możliwość przyznania dotacji osobie trzeciej na podstawie oświadczenia właściciela nieruchomości,
2) środki przeznaczone na dofinansowanie pochodzić będą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Krakowie,
3) W razie wyczerpania się środków finansowych, kolejne osoby na liście oczekujących będą otrzymywały
dofinansowanie w latach kolejnych,
4) W razie otrzymania dodatkowych środków lub rezygnacji wnioskodawców będą powoływane dodatkowe
nabory.
Określenie wysokości dofinansowania
1. Dotacja polegająca na wymianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na nowe ekologiczne
wynosić będzie maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych.
2. Wielkość dofinansowania wyliczona będzie na podstawie wskaźników obowiązujących
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
3. Przy obliczaniu wysokości dofinansowania uwzględnione będą koszty kwalifikowane
poniesione przez Wnioskodawcę, określone na podstawie przedłożonych faktur VAT, bądź
innych rachunków wystawionych na Wnioskodawcę.
Zakres rzeczowy inwestycji
1) demontażu kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności
energetycznej,
2) montażu nowej kotłowni na gaz wraz z wewnętrzną instalacją centralnego ogrzewania (c.o.)
i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) z wyłączeniem kosztów grzejników,
3) montażu nowej kotłowni na olej wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u. z wyłączeniem
kosztów grzejników,
4) Montaż pieca zasilanego prądem elektrycznym wraz z podłączeniem do sieci energetycznej
oraz wewnętrznej linii zasilania.
Zakres rzeczowy inwestycji
6. montażu nowej kotłowni na węgiel lub biomasę wraz z wewnętrznymi pionami c.o.
i c.w.u. z wyłączeniem kosztów grzejników o sprawności energetycznej większej bądź
równej 87 % dla kotłów zasilanych kwalifikowanymi paliwami węglowymi.
 Ponadto stężenie pyłu całkowitego w gazach wylotowych wyznaczone przy 10% O2 odniesione do
spalin suchych, 00 C, 1013 mbar dla obciążenia 100 % mocy nominalnej kotła nie może osiągać
wartości większej niż 40 mg/m3, węgiel organicznie związany (OGC) nie więcej niż 20
mg/m3.Powyższe wartości parametrów obowiązują dla kotłów instalowanych po 1 lipca 2015 r. co
odpowiada klasie 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 dla wszystkich paliw dopuszczalnych w instrukcji
użytkowania urządzenia.
 Dla kotłów instalowanych do 30 czerwca 2015 r. o sprawności energetycznej większej bądź równej
80 % stężenie pyłu całkowitego w gazach wylotowych wyznaczone przy 10% O2 odniesione do
spalin suchych, 00 C, 1013 mbar dla obciążenia 100 % mocy nominalnej kotła nie może osiągać
wartości większej niż 60 mg/m3, OGC nie więcej niż 30 mg/m3. co odpowiada klasie 4 wg normy
PN-EN 303-5:2012 dla wszystkich paliw dopuszczalnych w instrukcji użytkowania urządzenia.
 Zgodność kotła z klasa 4 oraz 5 wg normy PN-EN 303-5: 2012 musi być potwierdzona przez
laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA).
Graniczne wartości emisji
mg/m3 przy 10 % O2*1
Paliwo
Nominalna moc
cieplna w kW
4
CO
OGC*2
Pył
Klasa
Klasa
Klasa
5
4
5
4
5
30
20
60
40
Załadunek automatyczny
Paliwo
stałe
≥ 50
1000 500
Download