“Efektywna zgłaszalność na badania profilaktyczne”.

advertisement
Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o.
Lek. Paweł Żuk
Lek. Artur Prusaczyk
WARSZAWA 25 IV 2016
POWIAT:
 SIEDLECKI
 MIŃSKI
 WOŁOMIŃSKI
 SOKOŁOWSKI
 OSTROWSKI
 GARWOLIŃSKI
 ŁUKOWSKI
 OTWOCKI
 WĘGROWSKI
WOJ.
PODLASKIE
BIAŁYSTOK
WARSZAWA
)
SIEDLCE
WOJ.
MAZOWIECKIE
WOJ. LUBELSKIE
LUBLIN
 Zintegrowany system informatyczny
-DZIAŁAMY OD 18 LAT

BUDOWA OPIEKI KOORDYNOWANEJ

300 tys. usług w POZ rocznie

20 poradni specjalistycznych

142 tys. usług AOS rocznie

105 tys. usług REHABILITACJA rocznie

500 tys. badań LABORATORIUM rocznie

Brak szpitali
EFEKTYWNOŚĆ ZAPROSZEŃ DO PROGRAMÓW
PROFILAKTYCZNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ WOK
)
WNIOSEK:
SAM MAILING DAJE NISKĄ ZGŁASZALNOŚĆ
WZROST WYKONANIA BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH
W GMINIE DOMANICE
80%
74%
70%
65%
62%
60%
61%
66%
61%
63%
56%
50%
43%
40%
34%
*
*
52%
42%
38%
30%
20%
66%
35%
20%
10%
0%
III 2010
IX 2010
III 2011
IX 2011
CYTOLOGIA
III 2012
IX 2012
XII 2013
XII 2014
MAMMOGRAFIA
* Chwilowy spadek wykonania związany jest z upływem interwałów wykonanych
na masowych akcjach profilaktycznych.
WNIOSEK:
SYSTEMATYCZNA PRACA DAJE EFEKT!
ZGŁASZALNOŚĆ NA BADANIE CYTOLOGICZNE W GMINIE DOMANICE
OBECNE OBJĘCIE POPULACJI BADANIAMI= 54%
POPULACJA KOBIET 25-59 =530
OPIEKA OD 1 VII 2008r
podział pacjentek wg liczby zatwierdzonych
interwałów
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
0
1
2
3
4
5
430 KOBIET PRZYNAJMNIEJ 1 RAZ WYKONAŁO CYTOLOGIĘ = 81%
100 KOBIET NIGDY NIE WYKONAŁO BADANIA CYTOLOGICZNEGO 19%
19
BRAK CZASU
3,6%
13
WYKONUJE PRYWATNIE LUB W RAMACH AOS
2,5%
10
NIE WIEDZIAŁY O MOŻLIWOŚCI WYKONANIA
1,9%
6
ZAPISANE LUB JUŻ WYKONAŁY
1,1%
5
ZAMIESZKAŁE POZA TERENEM GMINY, NIE WIEDZIAŁY O
MOŻLIWOŚCI WYKONANIA BADANIA W MIEJSCU POBYTU
1%
5
WSTYDZĄ SIĘ, BOJĄ SIĘ ŻE COŚ ZNAJDZIEMY
1%
4
NIEPEŁNOSPRAWNE
2 PACJENTKI DEKLARUJĄ WYKONANIE W DOMU
0,8%
4
ZAPISANE ALE NIE PRZYSZŁA
0,8%
4
NIE PRZYJDZIE I NIE CHCE SIĘ TŁUMACZYĆ
0,8%
2
SĄ ZDROWE, NIE POTRZEBUJĄ
0,4%
72
SUMA
NIGDY NIE WYKONAŁY
BADANIA-100
ZGŁASZALNOŚĆ NA BADANIE CYTOLOGICZNE W GMINIE DOMANICE
28 POZA GMINĄ – BRAK KONTAKTU
30 DEKLARUJE WYKONANIE BADANIA
42 ”OPORNE”
GMINA
DOMANICE
CAŁA GMINA
DANE Z
PACJENCI
PACJENCI
POPULACJA
599
530
502
WYKONANE
BADANIA
300
287
287
% OBJĘCIE
POPULACJI
50%
54%
57%
BADANIA PROFILAKTYCZNE:
PRE-DILO
 „WYKONYWANIE PRZESIEWOWYCH (C,M,K) ORAZ INNYCH BADAŃ
LEKARSKICH I ZLECANIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH(USG,PSA)
OSÓB BEZ OBJAWU NOWOTWORU JEST NAJBARDZIEJ
SKUTECZNĄ FORMĄ WALKI Z RAKIEM”
IDENTYFIKACJA GRUP HR
CO JEST NASZYM CELEM?
Objęcie badaniami profilaktycznymi 65%
pacjentów POZ
Podwyższenie świadomości pacjenta –
wypracowanie nawyku regularnych badań
profilaktycznych
)
Zwiększenie wykrywalności nowotworów we
wczesnych stanach zaawansowania
Wydłużenie życia pacjentów
Zmniejszenie liczby przedwczesnych zgonów
JAK ZREALIZOWAĆ CEL?
PODEJMIJ ZOBOWIĄZANIE: ZDEFINIUJ,
ZAPLANUJ, ZREALIZUJ, NADZORUJ/MONITORUJ
Opracowanie planu i wytyczenie celów
Podział zadań
)
Wdrożenie systemu monitorowania i
motywowania
Stała edukacja: personelu, pacjentów
RODZAJE AKWIZYCJI:
I.
ZGŁOSZENIE INDYWIDUALNE
II.
AKTYWNE POZYSKANIE PACJENTA
III.
TRUDNY PACJENT
ANKIETA PO ZGŁOSZENIU
ETAPY AKWIZYCJI ORAZ JEJ SKUTECZNOŚĆ
)
Tabela: Opracowanie własne
WNIOSKI:
Obecne wykonanie badań profilaktycznych najprawdopodobniej jest
konsekwencją korzystania z dwóch pierwszych metod akwizycji.
Bez wdrożenia metod 3,4,5 realizacja badań nie ulegnie zmianie
Schemat zapraszania pacjentów
MONITORING ZGŁASZALNOŚCI
I. NIEZBĘDNY OPERACYJNY MODEL BADAŃ
PROFILAKTYCZNYCH
II. ZESTAWIENIE REALIZACJI BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH
W PODZIALE NA LEKARZA
MOW
UZALEŻNIENIE PREMI LEKARZA OD
REALIZACJI BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH
KARTA ZADAŃ POŁOŻNEJ
)
PRZYCZYNY NISKIEJ REALIZACJI BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH
1. Nierówne interwały – przy założeniu wykonywania badań w równych
interwałach od 25 r. ż. pacjentka powinna zgłosić się 22 razy, z czego tylko
przy 5 zgłoszeniach może mieć wykonane 2 badania, w pozostałych
przypadkach – jedno.
KOSZT NFZ:
1 650 ZŁ
SZACOWANE MINIMALNE KOSZTY
POSREDNIE
KOSZT ABSENCJI:
KOSZT DOJAZDU
PACJENTA NA BADANIE
1 875 ZŁ
275 ZŁ
PRZYCZYNY NISKIEJ REALIZACJI BADAŃ
KOSZTY AKWIZYCJI - NA PRZYKŁADZIE BADANIA CYTOLOGICZNEGO
)
WNIOSKI:
1.
2.
Obecne wykonanie badań profilaktycznych na poziomie WYŻSZYM
niż 20% związane jest z niechęcią świadczeniodawców do ponoszenia
wysokich kosztów akwizycji
Stawka POWINNA BYĆ PROGRESYWNA I UZALEŻNIONA OD UZYSKANEGO
ODSETKA ZGŁASZALNOŚCI w populacji danego świadczeniodawcy
PRZYCZYNY NISKIEJ REALIZACJI BADAŃ
KOSZTY AKWIZYCJI PRZY OBJĘCIU 65% POPULACJI BADANIAMI –
NA PRZYKŁADZIE BADANIA CYTOLOGICZNEGO
)
WNIOSKI:
1.
2.
Obecne wykonanie badań profilaktycznych na poziomie WYŻSZYM
niż 20% związane jest z niechęcią świadczeniodawców do ponoszenia
wysokich kosztów akwizycji
Stawka POWINNA BYĆ PROGRESYWNA I UZALEŻNIONA OD UZYSKANEGO
ODSETKA ZGŁASZALNOŚCI w populacji danego świadczeniodawcy
STATUSOWANIE
ZESPÓŁ MEDYCZNY
BIAŁA
SOBOTA
IKZ
OBECNE WYKONANIE BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH SIMP
W POPULACJI POZ CMD
WOJ.
MAZOWIECKIE
CMD WOJ.
MAZOWIECKIE
CYTOLOGIA
18%
MAMMOGRAFIA
40%
XII 2015
WOJ. LUBELSKIE
CMD WOJ.
LUBELSKIE
)
58%
23%
69%
56%
49%
57%
Ocena stopnia zaawansowania nowotworów PIERSI –C50
WYKONANIE :
50
I
6 715
USG piersi
+węzły
II
3 554
MGF
40
B
30
239
BAC
piersi
A
A
26
C50
B
A
B
A
30
B
METODA wykrywcza
:
40
MGF
USG
SIMP
IV
50
III
GENETYKA
AOS
Centrum Medyczno – Diagnostyczne Sp z. o o. , M.M dn. 15-21.02.2016 r., modyfikacja M.M 22.03.16r., 31.03.2016 r.
Klinika
KOORDYNACJA LOGISTYCZNO-MERYTORYCZNA PROCESU NADZORU
CEL: DIAGNOZA I ROZPOCZĘCIE LECZENIA

PRIORYTETYZACJA I ZARZĄDZANIE KOLEJKĄ (Z/ /CZ),
WYZNACZANIE ALGORYTMU DODATKOWEGO POSTĘPOWANIA

NADZÓR NAD WYNIKAMI:

DOSTĘP DO INFORMACJI ZWROTNYCH, WYNIKÓW I ZMIAN
STATUSÓW PACJENTA
PODSUMOWANIE cz. I
1. TWORZENIE ZESPOŁU I PODZIAŁ ZADAŃ
2. AKTYWNA AKWIZYCJA
3. FAKTYCZNY DOSTĘP DO BADAŃ
4. STALY, WNIKLIWY NADZÓR NFZ
6. WŁĄCZENIE WERYFIKACJI BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH
PRZY BADANIACH MEDYCYNY PRACY
7. DOSTĘP DO BAZY PESEL
8. WSPARCIE WŁADZ SAMORZĄDOWYCH ORAZ
ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH
9. EDUKACJA PERSONELU I PACJENTÓW
Na jakie pytanie kobieta/pacjent
oczekuje odpowiedzi?
CZY JESTEM ZDROWA?
)
Czy mam nowotwór?
Czy mam chorobę przewlekła?
Czy jestem w ciąży?

BRAK UPORZĄDKOWANEGO PROSTEGO ZESTAWU BADAŃ
w POZ –OK ODPOWIADAJĄCYCH NA PYTANIE:
◦ CZY JESTEM ZDROWA, lub
◦ CZY NIE JESTEM CHORA /czułość, specyficzność/optimum kosztefekt:
5 lat
)
BILANS DOROSŁYCH
HR 1rok
HR 1rok
BADANIA
PROFILAKTYCZNE
5 lat
• EFEKTYWNE MERYTORYCZNIE - w tym pozwalające na
stratyfikację ryzyka i planu działań- identyfikację LR/MR/HR
• ATRAKCYJNE/ZACHĘCAJĄCE - pacjentka, lekarz,
położna/pielęgniarka
• KOMPLEKSOWE – jak najwięcej za jednym razem, co 5 lat/HR
)
co 6-12m
• OPTYMALNE KOSZTOWO organizacyjnie, finansowonowoczesne technologiczne /genetyka/
• INTEGRUJĄCE - wszystkie możliwości
MUSI UMOŻLIWIAĆ EFEKTYWNĄ ZAMIANĘ
POŚWIĘCONEGO CZASU PRACY I TECHNOLOGII NA:
ODPOWIEDZI DLA PACJENTA
ORAZ REALIZACJĘ CELÓW MERYTORYCZNYCH
KRÓTKO/ŚREDNIO/DŁUGOTERMINOWYCH
Cechy efektywnego Programu wczesnego
wykrywania istotnych społecznie chorób
GŁÓWNI INTERESARIUSZE DLA KTÓRYCH PROGRAM BĘDZIE KORZYSTNY I OPŁACALNY:
-
SPOŁECZEŃSTWO /W TYM PACJENCI/
-
WŁADZE MEDYCZNE I SAMORZĄDOWE
-
MEDYCY/ŚWIADCZENIODAWCY
)
EFEKTYWNA ZAMIANA WARTOŚCI CZASU PRACY MEDYKÓW I SPRZĘTU NA CELE MERYTORYCZNE:
-
KRÓTKOTERMINOWE: wykrycie łatwo uleczalnych stanów przedrakowych lub
nowotworów-CS 0,2 (jakość, celowość, ilość na czas pracy medyka)
-
ŚREDNIOTERMINOWE: nadzór nad grupą HR (%ogółu populacji poddanej
badaniem, % wykonanych badan w tej grupie)
-
DŁUGOTERMINOWE: uczestnictwo na poziomie 70%,
WSKAŹNIKI !!! - KONTROLA NAJLEPSZYCH I NAJSŁABSZYCH
25-59 LAT
CHUK
5 PKT
OPINIA
GENETYK
A10 PKT
7
TWRG
25 PKT
HPV
)
3,5 PKT
OPINIA
SPEC
10 PKT
USG TV
WIZYTA
LEKARSKA
6 PKT
USG PIERSI
+
USG W.CHŁ
KOLONO
SKOPIA
25 PKT
• POBRANIE 3 PKT
• OCENA:
• STAND 2,5 PKT
• LBC
4,5 PKT
50-65
LAT
CYTOLOGIA
30-49
LAT
TSH+US
G
TARCZYC
Y
5 PKT
PROPONOWANY SCHEMAT
BILANSU KOBIETY
3,5 PKT
3,5 PKT
MAMMOGRAFIA
9 PKT
PKT
EDUKACJA 1,5
5
lat
1
rok
PKT
ANKIETA
PKT
ASYSTA
PKT
1,5
1,5
POŁOŻNA
ŚREDNIA 36 pkt
+KOLON+OPINIA SPEC 35PKT x1
+TWRG+OPINIA GEN 35pkt x1
CHUK
5 PKT
OPINIA
GENETYK
A10 PKT
1
rok
)
PSA
2 PKT
OPINIA
SPEC
10 PKT
5
lat
WIZYTA
LEKARSKA
6 PKT
TEST
GEN
TWRG
25 PKT
KOLONO
SKOPIA
25 PKT
TSH+USG
TARCZYC
Y
5 PKT
PROPONOWANY SCHEMAT
BILANSU mężczyzny
EDUKACJA 1,5
PKT
ANKIETA
PKT
ASYSTA
PKT
1,5
1,5
PIELĘGNIARKA
ŚREDNIA 21 pkt
+KOLON+OPINIA SPEC 35PKT x1
+TWRG+OPINIA GEN 35pkt x1
KOSZT BADANIA
LBC
58,50
HPV
100,00
 PRZY OBJĘCIU POPULACJI BADANIEM NA POZIOMIE 70%
 KOSZT DLA 100 PACJENTEK
I LBC + HPH dla wszystkich )(70%)
KOSZT DLA 1 PACJENTKI = 158,50
II
70% LBC + 15%HPV
KOSZT DLA 1 PACJENTKI = 73,50
BADANIA PROFILAKTYCZNO- BILANSOWE

ANKIETA WSTĘPNA i BADANIA WYKONYWANE od 25 DO 69 R.Ż,badanie
ankieterskie/ +edukacja profilaktyczna i promocja zdrowia,stratyfikacja ryzyka, kwalifikacja
do odpowiednich badań,

WYKORZYSTANIE PLATFORM i narzedzi CYFROWYCH /SIMP-OK 2016/do
integracji opieki poz/aos/profil/subkontrakty prywatne

POŁĄCZENIE PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH
RAKA SZYJKI MACICY,PIERSI a także
)
JELITA GRUBEGO i Kardiologicznego

POWSZECHNY TEST GENETYCZNY wykonanie ryzyka gen twrg/BRCA 1,2,CHEK2,
NBS1, MLH1, MSH2,MSH6/ gdy spełnione kryteria kwalifikacji – STARTYFIKACJA GRUP
RYZYKA 5-8%

WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI DIAGNOSTYKI INNYCH SCHORZEŃ/NIENEO/
WYKORZYSTANIE WSPÓŁPRACY NGO /TOWARZYSTW I IZB/ POD PATRONATEM MZ
STANDARYZACJA i KRYTYCZNA ANALIZA dlaczego nie wykonują?
BADANIA DWUETAPOWE dają wyższa czułość i specyficzność niż jednoetapowe
ZAPŁACONE TEMU CO ZROBIŁ, A INFORMACJA POWSZECHNA




BILANSE KOBIET A MOŻLIWOŚCI
DIAGNOSTYCZNE
/screening i inne badania diagnostyczne/
CHOROBA
RAK SZYJKI MACICY
BADANIE
CYTOLOGIA STAND/LBC + HPV
RAK I INNE PATOLOGIE ENDOMETRIUM ) USG TV
RAK I INNE PATOLOGIE JAJNIKA
USG TV
RAK PIERSI
USG PIERSI/MGF
RAK JELITA GRUBEGO
KOLONOSKOPIA
RAK PROSTATY
PSA
GENETYKA PRZY SPEŁNIENIU
KRYTERIÓW KWALIFIKACYJNYCH
OBECNIE DOSTĘPNE RAPORTY:
A) RAPORT WYKONANIA BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH DLA POPULACJI CAŁEJ GMINY/WOJ./POLSKI
)
B) SIMP – DOSTĘPNY DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW – RAPORT WYKONANIA W POPULACJI POZ
RAPORTY:
% WYKONANIE BADAŃ
RAPORTY NA LEKARZA
)
LICZBOWE WYKONANIE BADAŃ
RAPORTY NA JEDNOSTKĘ
PODZIAŁ WYNIKÓW
WYNIK NIEPRAWIDŁOWY
GRUPA HR
WYNIK PRAWIDŁOWY
OPRACOWALI:
PAWEŁ ŻUK
ARTUR PRUSACZYK
ANNA KOŁAK
MAŁGORZATA KALISZ
Download