XLVIII-598-05 (php-did=4733, 21.50 KB)

advertisement
Uchwała Nr XLVIII/598/05
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 26 października 2005 roku
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Prezydentowi Miasta Słupska do zatwierdzenia
projektu pn. "Zdrowie - Mama i Ja".
Na podstawie art. 18 ust 1 i 2 pkt 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003r. Nr 80,
poz. 717 Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457).
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§1
Udziela pełnomocnictwa Prezydentowi Miasta Słupska do zatwierdzenia projektu
pn. " Zdrowie - Mama i Ja" w ramach środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na działania w zakresie promocji zdrowia,
opieki nad matką i dzieckiem wraz z podniesieniem jakości i dostępności do usług
medycznych w latach 2006/2009 oraz do udzielenia stosownych pełnomocnictw osobom
koordynującym i realizującym projekt.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Słupska
Anna
Bogucka
-
SkowrońskaUzasadnienie:
1. Przedstawienie istniejącego stanu w dziedzinie, która ma być normowana.
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia. 05 września
2005 roku opublikowano na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia w sprawie naboru
wniosków o dofinansowanie pojedyńczych projektów oraz programów (grup projektów)
będzie składał wniosek aplikacyjny w ramach wsparcia z mechanizmów finansowych
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
w zakresie Priorytety 5 "Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem"..
Termin przedłożenia projektu - 30 listopada 2005r.
2. Wyjaśnienie potrzeb i celu podjęcia uchwały.
Opracowany projekt zawierać będzie elementy działań profilaktycznych skierowanych
do kobiet i małych dzieci wraz z polepszeniem jakości i dostępności do udzielanych
w tym zakresie świadczeń medycznych.
W ramach realizacji projektu przewiduje się modernizację obiektu przy ul. Westerplatte 1
na potrzeby przychodni rejonowej oraz prowadzenie działań profilaktycznych i promocji
zdrowia.
3. Wskazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym.
Zarówno Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego jak i Europejski Fundusz Społeczny
nie przewidywały w swoich założeniach realizacji projektu w zakresie promocji i profilaktyki
zdrowotnej.
4. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych.
Projekt pn. "Zdrowie - Mama i Ja" będzie realizowany w dwóch etapach.
Pierwszy etap to modernizacja obiektu przy ul. Westerplatte 1 na potrzeby przychodni
rejonowej. Docelowo w wyremontowanym obiekcie będą udzielane świadczenia medyczne
dla dzieci zdrowych i chorych oraz osób dorosłych. Nowy zmodernizowany obiekt będzie
dostosowany do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 roku
(Dz. U. z 2005r. Nr 116 poz. 985) w sparwie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod
względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.
Tym samy zostanie zwiększona dostępności i jakość udzielanych usług.
Drugi etap to realizacja programów profilaktycznych w zakresie podniesienia stanu wiedzy
o nowoczesnych metodach planowania rodziny i standardów odpowiedzialnego rodzicielstwa,
wspomaganie przedsięwzięć z zakresu opieki nad matką i dzieckiem w okresie ciąży porodu
i w okresie poporodowym (prowadzenie szkoły rodzenia) poprawy opieki perinatalnej,
profilaktyki dysplazji stawów biodrowych u noworodków i niemowląt
Opisane powyżej świadczenia medyczne nie są objęte finansowaniem ze środków
Narodowego Funduszu Zdrowia.
5. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały.
Wraz z wnioskiem aplikacyjnym należy przedłożyć do Instytucji Pośredniczącej stosowne
załączniki zgodne z zasadami składania wniosku:
- opracowanie dokumentacji projektowej - 147 864,00 zł
- prowadzenie zastępstwa inwestycyjnego - 4 435,92 zł
- przygotowanie studium wykonalności - 1% od wartości projektu - wyłonienie wykonawcy
w drodze postępowania przetargowego.
Poniesione koszty związane z przygotowaniem kompletu dokumentów
nie podlegają zwrotowi ze środków Mechanizmów Finansowych i stanowią koszt
niekwalifikowalny projektu, ponoszony przez Beneficjenta.
W budżecie miasta Słupska na 2005 rok na przygotowanie dokumentacji zabezpieczono
środki w wysokości 205 000,00 zł
Zgodnie z założeniami, realizacja projektu może rozpocząć się po podpisaniu umowy
na dofinansowanie projektu. Czas rozpatrzenia wniosku około 10 miesięcy.
6. Żródła finansowania.
W ramach mechanizmów finansowych tj. Europejskiego Obszaru Gospodarczego
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego przewiduje się składanie wniosków aplikacyjnych
tzw. projektów indywidualnych o minimalnej wartości 250 000 euro, tj. ok. 1 mln PLN.
Wysokość dofinansowania projektu:
1. nie więcej niż 85% kosztów kwalifikowalnych - Europejski Obszar Gospodarczy
i Norweski Mechanizm Finansowy;
=2. 15% wkład własny jednostki samorządu terytorialnego.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards