Rady Miejskiej w Słupsku

advertisement
Uchwała Nr ...... /...../05
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia .............................. 2005 roku
Druk nr 48/13
w sprawie zmiany nazwy ulicy w Słupku
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717; Nr 162,
poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203: z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175,
poz.1457)
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1.
Zmienia się nazwę ulicy Kościelnej na ulicę Świętego Ojca Pio.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, po jej ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Miejskim w Słupsku.
Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Słupsku
Anna Bogucka-Skowrońska
UZASADNIENIE
Przy ulicy Kościelnej w Słupsku zlokalizowany jest neogotycki kościół św. Ottona.
Była to pierwsza świątynia katolicka w Słupsku wybudowana po okresie reformacji. Przez
cały okres swego istnienia stanowiła ostoję polskości i katolicyzmu dla mieszkańców
Słupska. Do roku 1945 był to jedyny kościół katolicki w protestanckim Słupsku.
Od roku 1947 jest to kościół klasztoru „Loreto” Sióstr Klarysek od Wieczystej
Adoracji. Słupskie Siostry Klaryski uważają Świętego Ojca Pio za swojego duchowego
opiekuna. W latach piędziesiątych słupski klasztor – szykanowany przez ówczesne władze
– był zagrożony likwidacją i opuszczeniem Słupska.
Przełożona klasztoru Siostra Magdalena Kłosin zwróciła się listownie o pomoc do Ojca Pio.
W maju 1958 roku klasztor „Loreto” otrzymał z klasztoru Ojców Kapucynów w San
Giovanni Rotondo list z zapewnieniem Ojca Pio, że Siostry Klaryski ze Słupska przyjmuje
w modlitewną opiekę jako swoje duchowe córki. Dwa dni później do słupskiego klasztoru
dotarła kolejna przesyłka z Italii. Ojciec Pio o przyjęciu – w modlitewną opiekę – Sióstr
Klarysek ze Słupska jako swoje duchowe córki.
W lipcu 2002 roku do słupskiego klasztoru „Loreto” zostały przywiezione z Rzymu
Relikwie Świętego Ojca Pio. Są przechowywane w Relikwiarzu w kaplicy klauzurowej
kościoła klasztornego św. Ottona. W maju 2004 r. biskup senior Ignacy Jeż poświęcił na
ścianie zewnętrznej kościoła św. Ottona epitafium Świętego Ojca Pio. Płaskorzeźba ta jak
również wcześniej Relikwiarz zostały podarowane klasztorowi „Loreto” przez Słupski Klub
Przyjaciół Niedzieli, dzięki finansowemu wsparciu wiernych – czcicieli Świętego Ojca Pio
w Słupsku.
Z inicjatywy słupskiego środowiska chrześcijańskiego – w pierwszym kwartale 2005
roku – przy kościele klasztornym św. Ottona została utworzona Grupa Modlitwy Ojca Pio
w Słupsku. Dyrektorem duchowym grupy jest rektor kościoła ordynariusza Kazimierza
Nycza. Słupska Grupa została zgłoszona do rejestracji w Międzynarodowym Centrum Grup
Modlitwy Ojca Pio. W San Giovanni Rotondo, nad działalnością którego czuwa Stolica
Apostolska. Grupy Modlitwy istnieją już w 85 krajach świata.
Wszystkie spotkania Grupy Modlitwy Ojca Pio odbywają się w kościele klasztornym św.
Ottona. Mino krółtkiego okresu istnienia tej grupy jej liczebność wynosi już ponad sto osób
– wiernych z terenu całego świata.
W świetle powyższego widoczne jest, że tak dawna jak i obecna historia kościoła
klasztornego św. Ottona w Słupsku jest związana z osobą Świętego Ojca Pio stąd też
całkowicie uzasadniona jest zmiana nazwy ulicy Kościelnej na ulicę Świętego Ojca Pio.
Inicjatywa uchwałodawcza Klubu Radnych Ligi Polskich Rodzin
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards