Pobierz załącznik

advertisement
Załącznik do zarządzenia Nr 507/OKIS/2012
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 12 czerwca 2012 roku
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA ogłasza konkurs ofert na stanowisko DYREKTORA
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII DĄBROWSKIEJ W SŁUPSKU,
ul. Grodzka 3, 76-200 Słupsk
1. Do konkursu może przystąpić osoba, która:
1) posiada obywatelstwo polskie lub posiada obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii
Europejskiej albo obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów
międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podejmowania
zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego oraz
umyślne przestępstwo skarbowe;
4) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magistra;
5) posiada co najmniej 6- letni staż pracy w instytucjach kultury, w tym co najmniej 3- letni staż
pracy na stanowiskach kierowniczych;
6) legitymuje się dobrym stanem zdrowia.
2. Preferuje się kandydatów posiadających:
1) ukończone studia wyższe bibliotekarskie lub podyplomowe studia bibliotekarstwa i informacji
naukowej;
2) ukończone studia podyplomowe lub specjalistyczne kursy z zakresu zarządzania kulturą;
3) znajomość co najmniej jednego języka obcego;
4) znajomość zasad gospodarki finansowej w instytucjach kultury oraz zagadnień związanych
z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych;
5) umiejętność obsługi komputera;
6) umiejętność zarządzania zespołem.
Kandydaci przystępujący do konkursu mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:
1) wniosek o przystąpieniu do konkursu wraz z motywacją;
2) kwestionariusz osobowy;
3) życiorys (CV);
4) zaświadczenie lekarza medycyny pracy o zdolności do pracy na stanowisku kierowniczym;
5) pisemną koncepcję funkcjonowania Biblioteki (programową, organizacyjną i finansową)
opracowaną przez osobę przystępującą do konkursu, ze szczególnym uwzględnieniem
perspektywicznej wizji rozwoju biblioteki, współpracy z innymi placówkami kulturalnymi
i oświatowymi oraz organizacjami pozarządowymi, gospodarowania środkami finansowymi
i efektywnego wykorzystania bazy lokalowej;
6) kopie świadectw pracy oraz dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
i kwalifikacje;
7) oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi;
8) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności
za przestępstwo popełnione umyślnie oraz oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu
postępowanie karne lub dyscyplinarne;
9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych
z konkursem.
3. Zakres obowiązków Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej
w Słupsku obejmuje m.in.:
1) reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz;
2) ogólne kierownictwo w sprawach merytorycznych, organizacyjnych i administracyjnych;
3) ogólny nadzór nad zbiorami i majątkiem Biblioteki;
4) wytyczanie głównych kierunków działania Biblioteki;
5) przedstawianie organom nadrzędnym planów, sprawozdań, preliminarzy budżetowych oraz
wniosków finansowych;
6) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Biblioteki.
4. Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem 14 czerwca 2012r.
5. Ofertę o przystąpieniu do konkursu należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Słupsku pok.312
w terminie do dnia 16 lipca 2012 - w godzinach pracy urzędu lub przesłać pocztą na adres
Urząd Miejski w Słupsku, Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, pl. Zwycięstwa 3, 76-200
Słupsk. Podany termin dotyczy także ofert nadesłanych pocztą – nie decyduje data stempla
pocztowego. Wniosek wraz z załącznikami powinien zostać złożony w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „Konkurs na Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku”.
6. Kandydata na stanowisko wyłoni komisja konkursowa, której skład i szczegółowy tryb
pracy zostanie określony w odrębnym zarządzeniu.
7. Komisja konkursowa przystąpi do rozpatrywania ofert w dniu 18 lipca 2012r.
8. Zakończenie postępowania konkursowego przewiduje się na dzień 31 lipca 2012r.
9. Kandydaci przystępujący do konkursu będą mogli zapoznać się z warunkami organizacyjnofinansowymi działania biblioteki w terminie 19-30 czerwca 2012 r. w Wydziale Oświaty,
Kultury i Sportu UM w Słupsku (pok. 312) oraz w siedzibie Biblioteki.
10. Wszyscy kandydaci zostaną poinformowani o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy
kwalifikacyjnej.
11. Komisja wyłoni kandydata na stanowisko dyrektora biblioteki. Kandydat zostanie
zaproponowany Prezydentowi Miasta Słupska, który podejmie ostateczną decyzję
w zakresie zatrudnienia. Przed powołaniem dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Słupsku, Prezydent Miasta Słupska zawrze z nim odrębną umowę w formie pisemnej,
w której strony określą warunki organizacyjno-finansowe działalności MBP oraz program
jej działania.
12. Zatrudnienie nastąpi od dnia 1 września 2012 roku na czas określony od trzech do siedmiu
lat.
Z up. PREZYDENTA
MIASTA SŁUPSKA
Krzysztof Sikorski
ZASTĘPCA PREZYDENTA
Download