„Kierunek na pracę – wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku

advertisement
„Kierunek na pracę – wzmocnienie
mobilności na pomorskim rynku pracy”
Podstawowe informacje o projekcie
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich.
Działania 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie
aktywności w regionie.
Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez
zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
Beneficjentem Projektu jest Województwo Pomorskie –
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.
Wykonawcą Projektu jest Pomorska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A. w Słupsku.
Czas realizacji Projektu:
01.12.2012 – 31.03.2015
Grupa docelowa:
1000 osób pozostających bez zatrudnienia mających miejsce
zamieszkania w granicach województwa pomorskiego
(z wyłączeniem Trójmiasta), chcących podjąć pracę po za swoim
miejscem zamieszkania, w tym co najmniej 250 osób poniżej 25 roku
życia oraz co najmniej 500 osób, które zamieszkują na terenach
wiejskich.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Realizator Projektu – kim jesteśmy?
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku
Powstała w 1994 roku. Nasza działalność skierowana jest na inicjowanie,
promowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw służących szeroko rozumianemu
rozwojowi regionalnemu. Jesteśmy realizatorem wielu przedsięwzięć
finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Eksport
Swoją działalnością odgrywamy dużą rolę w
promowaniu eksportu i nawiązywaniu kontaktów
zagranicznych przez lokalne MŚP.
Zasoby ludzkie
Skutecznie dążymy do stymulowania rozwoju
zasobów ludzkich poprzez organizację szkoleń i
kursów dla mieszkańców regionu oraz przez
powoływanie nowych instytucji szkoleniowych i
promowanie atrakcyjnych kierunków kształcenia.
Realizator Projektu – kim jesteśmy?
Zarządzamy Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz w
ramach Działu Rozwoju Regionalnego prowadzimy
działalność informacyjną i doradczą dla przedsiębiorstw,
jednostek samorządu terytorialnego, rolników i innych
podmiotów.
Zainicjowaliśmy wiele przedsięwzięć, w tym
stworzenie
Słupskiego
Inkubatora
Technologicznego, który dysponuje jednym
z najnowocześniejszych na Pomorzu
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym.
Cele Projektu – 3X Wsparcie
Mobilności na
pomorskim
rynku pracy
Elastyczności
zawodowej
Uczestników w
podjęciu i
utrzymaniu
zatrudnienia poza
miejscem
zamieszkania
Rynek Pracy - problemy
Według danych GUS stopa bezrobocia w województwie
pomorskim, na koniec sierpnia 2013 r. wyniosła 12,8%.
Z czego wynika długotrwałe bezrobocie?
Przyczyn długotrwałego bezrobocia jest wiele. Jedną z nich jest brak
motywacji do pracy. Kolejną przyczyną jest wyuczona bezradność, czyli
przekonanie o braku związku przyczynowo - skutkowego między
działaniem a jego konsekwencjami. Brak chęci rozpoczęcia pracy
wynika również z oferowanego wynagrodzenia, które często jest niższe
od sumy świadczeń przysługujących osobom bezrobotnym.
Rynek Pracodawców - problemy
¾ Pracodawców poszukujących Pracowników wskazuje na
problemy w procesie rekrutacji, które dyskwalifikują określoną
część aplikujących:
- brak odpowiednich kompetencji (wykształcenie),
- brak doświadczenia potwierdzającego zdobyte wykształcenie,
- niskim poziom mobilności ludzi,
- brak odporności na stres i niskie zdolności adaptacyjne.
Skutek
Trudność w pozyskaniu odpowiednich Pracowników zmusza Pracodawców do
obniżenia wymagań lub nie poszerzania kadry, co niekorzystnie wpływa na
rozwój przedsiębiorstwa.
Idea Projektu
Mobilność
zawodowa
umiejętność dostosowania się do
zmieniających się warunków pracy, polegająca na zwiększaniu swoich
kompetencji zawodowych i rozwoju osobistym zgodnymi z
oczekiwaniami Pracodawcy. To także gotowość do zmiany pracy lub
przekwalifikowania się w celu adaptacji do aktualnego rynku pracy.
-
Elastyczność zawodowa gotowość do poświęceń w celu
znalezienia pracy lub jej zmiany
na lepszą.
Realizacja Projektu
• Współpraca z Państwem:
- prowadzona jest przez cały okres trwania Projektu.
- aby zgłosić zapotrzebowanie na zatrudnienie kadry pracowniczej
należy wypełnić odpowiednią dokumentację zgłoszeniową
tj. Formularz Zgłoszeniowy dla Pracodawców oraz dostarczyć ją do
dowolnego Regionalnego Centrum Aktywizacji Zawodowej.
• Współpraca pomiędzy PARR S.A. a Państwem, czyli Pracodawcą
obejmuje zawarcie umowy:
- dot. świadczenia usług pośrednictwa pracy.
Możliwości
W momencie, w którym zdecydujecie się Państwo zgłosić
zapotrzebowanie na zatrudnienie Pracownika w ramach
współpracy oferujemy:
• bezpłatną selekcję i rekrutację Pracowników
Czas trwania: Pracowników rekrutujemy od sierpnia br. do osiągnięcia
zaplanowanej liczby Uczestników, tj. 1000 osób, jednak nie dłużej niż do
31.07.2014r.
Gdzie: w ośmiu Regionalnych Centrach Aktywizacji Zawodowej na terenie
całego województwa pomorskiego.
Efekt: stworzenie bogatej bazy przyszłych Pracowników.
SyS
Możliwości
• podnoszenie kwalifikacji Pracowników
Dysponujemy środkami na pokrycie kosztów związanych z szkoleniami
oraz możliwością uzyskania certyfikatów, licencji i uprawnień przez
Uczestników Projektu. Decyzję dotyczącą wyboru rodzaju szkolenia
podejmujemy na podstawie IPDZ*, który zawiera informacje na temat
umiejętności, predyspozycji oraz doświadczenia zawodowego
Pracownika, a także potrzebami Państwa, jako potencjalnych
Pracodawców.
*IPDZ – Indywidualny Plan Doporowadzenia do Zatrudnienia
Możliwości
• wsparcie Pracownika/Uczestnika Projektu w utrzymaniu
zatrudnienia
Każdy Uczestnik, który zdecyduje się podjąć zatrudnienie poza miejscem
zamieszkania ma możliwość skorzystania z instrumentów mobilnościowych,
refundacji kosztów:
- przejazdu do pracy,
- zakwaterowania,
- lub dodatku relokacyjnego.
Uczestnikom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 7 lub osobą zależną
udzielamy wsparcia w postaci refundacji kosztów związanych z opieką.
Dzięki ww formom wsparcia Pracownik staje się mobilny i jego szanse na
utrzymanie zatrudnienia znacznie wzrastają.
Możliwości
• indywidulane podejście do każdego stanowiska pracy
Każdy Uczestnik Projektu pozostaje pod opieką doradcy zawodowego
lub/i jeżeli istnieje taka potrzeba oferujemy również wsparcie
psychologiczne, dzięki czemu Pracownik rozwija swoje możliwości
adaptacyjne i łatwiej jest mu przystosować się do warunków nowego
miejsca pracy.
Dla potrzeb konkretnego stanowiska pracy udzielamy Pracownikom
wskazówek z zakresu opieki logistycznej, m.in. zapoznania się z
topografią nowej miejscowości i siecią komunikacji publicznej.
Pozostajemy w kontakcie z Państwem przez początkowy okres trwania
zatrudnienia Pracowników.
Przedmiot współpracy
Obowiązujące formy zatrudnienia w Projekcie:
-
-
podjęcie pracy na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem równym
lub wyższym od minimalnego wynagrodzenia za pracę,
podjęcie pracy na podstawie umowy zlecenie z miesięcznym
wynagrodzeniem równym lub wyższym od minimalnego wynagrodzenia za
pracę.
podjęcie pracy na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie na ½, ¾
lub cały etat z miesięcznym wynagrodzeniem równym lub wyższym od
minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2012 roku wysokość
minimalnego wynagrodzenia za pracę od dnia 01.01.2013 roku wynosi
1600zł brutto.
Przewidywane efekty
•
1000 Uczestników Projektu zostało objętych wsparciem (doradztwo:
zawodowe, psychologiczne; pośrednictwo pracy, wsparcie logistyczne).
•
600 osób w ramach uczestnictwa w Projekcie podjęło zatrudnienie
poprzez zawarcie umowy o pracę lub umowy zlecenia na okres co najmniej
1 miesiąca.
• 450 Uczestników w ramach trwania Projektu utrzymało zatrudnienie przez
okres 3 miesięcy.
• 450 uczestników Projektu kontynuuje umowę o pracę/zlecenie zawartą w
okresie uczestnictwa w Projekcie na okres co najmniej 3 miesięcy lub
zawarło nową umowę o pracę/zlecenie na okres co najmniej 3 miesięcy
bądź też podjęło działalność gospodarczą.
Kampania medialna
Pomorzanie bądźcie mobilni
Weronika Chrzanowska, lat 28 – potwierdza, że ryzyko
zawodowe się opłaca.
Jakiś czas temu podjęła decyzję o zmianie miejsca zamieszkania,
przeprowadziła się na drugi koniec Polski, w poszukiwaniu lepszego
jutra. Pomimo wykształcenia i wysokich kwalifikacji w Lublinie nie
mogła znaleźć odpowiedniego zatrudnienia. Za to odnalazła je w
Słupsku, gdzie sprawuje funkcje Kierownika Projektu realizowanego
przez PARR S.A.
- W Słupsku czuję, że żyję. Głównie dlatego, że wiem, iż moja praca
ma sens. Teraz pomagam ludziom, którzy również chcieliby pracować
a niekoniecznie posiadają do tego odpowiednie narzędzia –
opowiada.
- Kampania na Facebook’u
Kampania medialna
Człowiek – najlepsza inwestycja
Prowadzimy szeroko rozumianą kampanię reklamową bazującą na
przekazie najważniejszych założeń Projektu, którą opieramy na zasięgu
efektywnym. Wszelkie podjęte przez nas działania marketingowo –
promocyjne dotyczą propagowania wartości jaką stanowi praca, a
także poddają rozważenie publicznemu pojęcia mobilności i
elastyczności zawodowej.
Dotychczas współpracowaliśmy m.in. z:
Zasięg działania
Regionalnych Centrów Aktywizacji Zawodowej
Słupsk
Nowy Dwór Gdański
Starogard Gdański
Malbork
Kartuzy
Chojnice
Kwidzyn
Wejherowo
Kontakt
Dagmara Wilczyńska
Koordynator Regionalny
tel.: 660 224 959
Biuro Regionalne:
ul. Kopernika 5, I piętro
Nowy Dwór Gdański
e-mail: [email protected]
Dziękujemy za uwagę i
zapraszamy do współpracy
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku
ul. Obrońców Wybrzeża 2 76 – 200 Słupsk, tel. (59) 841 28 92
e-mail: [email protected] ; www.parr.slupsk.pl
Download