BIALYSTOK Pracodawcy 2010

advertisement
Konferencja nt.
Rozwój szkolnictwa zawodowego
w Białymstoku a potrzeby rynku pracy
Białystok, 17 czerwca 2010
Pracodawcy o rynku pracy w Białymstoku –
potrzeby, niedostosowania, oczekiwania
wyniki badań
Urszula Kłosiewicz-Górecka
Plan wystąpienia
1. Przyjęcia i zwolnienia pracowników
2. Sposoby pozyskiwania pracowników
3. Trudności pracodawców związane ze znalezieniem
pracownika
4. Działania instytucji rynku pracy w opinii pracodawców
5. Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi
1. Przyjęcia i zwolnienia pracowników
Wyniki badań:
w przewadze były opinie wskazujące na zatrudnianie pracowników,
mimo oznak spadku koniunktury gospodarczej w kraju
bilans przyjętych i zwolnionych z pracy w ciągu 2009 roku przez
badanych białostockich pracodawców był dodatni
małe jest zaangażowanie pracodawców w rozwój i podnoszenie
jakości kształcenia zawodowego
78,8
68,9
66,7
47,3
37,5
23,7
firma do 9 pracujących
50 i wię ce j pracujących
10-49
z atrudniono
z wolniono
Osoby zatrudniane
Najwięcej zatrudniano na
stanowisku: sprzedawca,
kasjer, agenta handlowego,
pracownika obsługi
restauracji, kucharza,
kierowcy, pracownika
budowlanego, montera,
elektromechanika,
pracownika biurowego
Osoby zwalniane
Najwięcej było w zawodzie:
kasjerzy, sprzedawcy,
agenci handlowi, kucharze,
pracownicy restauracji
Podsumowanie:
- są to stanowiska na których we wszystkich firmach obserwuje się dużą rotację
pracowników
- istnieje przekonanie wśród potencjalnych kandydatów na te stanowiska, że są to
miejsca pracy słabo opłacane i związane z niekorzystnymi warunkami pracy
- współczesny rynek pracy wchłania osoby z coraz wyższym wykształceniem, z
szerszą wiedzą ogólną i chętne do zdobywania umiejętności praktycznych
pożądanych przez pracodawców
2. Sposoby pozyskiwania pracowników w opinii przedsiębiorców
Re k ome n dacje z n ajomych
52,3
O gł osz e n i a w prasi e
45,9
O gł osz e n i a w In te rn e ci e
38,7
PUP
29,3
Nabór we wn ę trz n y
22,4
Baz y dan ych
prz e dsi ę bi orstwa
10,3
Age n cje z atru dn i e n i a
Be z pośre dn i o w sz k oł ach
5,1
2,4
Gi e ł dy pracy
1,2
In n e sposoby
0,9
Podsumowanie:
 sposoby poszukiwania pracowników przez pracodawców są zbieżne ze
źródłami poszukiwania pracy przez absolwentów szkolnictwa zawodowego

niepokojący jest niski udział szkół zawodowych jako źródła podaży
pracowników

niski poziom korzystania pracodawców z naboru wewnętrznego w firmie,
co może wynikać z braku odpowiedniego statusu planowania zatrudnienia
w firmie i budowania ścieżek kariery, ale także z braku silnego rozwoju
firmy (np. wchodzenie na nowe rynki,) wymagającego zatrudniania
nowych pracowników
3. Trudności pracodawców związane ze znalezieniem pracowników
 około 50 do 80%
przedstawicieli firm było
zdania, że w zasadzie nie
mają większych
problemów ze
znalezieniem pracowników
 pojawiają się trudności
związane ze znalezieniem
osoby o szczegółowo
zdefiniowanych
kwalifikacjach i
umiejętnościach
Przyczyny problemów ze
znalezieniem pracowników:

zbyt wysokie oczekiwania
płacowe kandydatów

brak kandydatów o odpowiednim
doświadczeniu zawodowym

brak kandydatów o odpowiednich
predyspozycjach i
umiejętnościach

brak kandydatów o odpowiednich
kwalifikacjach
„ Mniej niż połowa ankietowanych (45%) sądzi, że może zdobyć pracę
w wyuczonym zawodzie, jednak większość z nich (63%) uważa, że istnieje
prawdopodobieństwo, że znajdą „jakąś” pracę”
Opinie pracodawców o
absolwentach szkolnictwa
zawodowego jako
pracownikach

przejawiają często niechęć do
pracy (brak elementarnej
dyscypliny i staranności w
wykonywaniu zadań, a zdarza się
nawet porzucanie pracy)

szukają pracy blisko domu

szukają pracy nie wymagającej
wysiłku fizycznego

nie wierzą w siebie
Pracodawcy oczekują
pracowników, których
charakteryzuje:









pracowitość
zaangażowanie
zdyscyplinowanie
uczciwość
komunikatywność
myślenie produktowe
umiejętność pracy w zespole
przygotowanie merytoryczne
lojalność wobec pracodawcy
Podsumowanie:
 problemy pracodawców ze znalezieniem pracowników wynikają
z dysproporcji pomiędzy tym, co młodzież otrzymuje w systemie szkolnym i jakie
postawy wobec pracy reprezentuje, a wymaganiami, jakie stawiają pracodawcy przed
osobami wchodzącymi na rynek pracy
 „dobre wykształcenie zawodowe zwiększa absolwentom szanse znalezienia pracy.
Dobrzy absolwenci szkolnictwa zawodowego szybko znajdują pracę, gorsi pozostają
bezrobotni”
Pożądane działania w opinii pracodawców:
przewartościowanie postaw zawodowych młodzieży, w tym
wykształcenia chęci do pracy

 pomoc młodzieży w wyborze zawodów zgodnych z ich predyspozycjami
i potrzebami rynku pracy
Działania te są potrzebne, gdyż:
- znaczna część absolwentów szkół zawodowych dysponuje
niewielką wiedzą na temat własnych kompetencji
- charakteryzuje ich niska samoocena
- nie potrafią korzystnie zaprezentować się pracodawcy
- nie są odporni na stres
- nie wiedzą, jaki rodzaj aktywności mógłby przynieść im
satysfakcję i w jakich zawodach najlepiej mogliby wykorzystać
swoje predyspozycje i umiejętności
Co to oznacza dla szkolnictwa zawodowego?
 kształtowanie poważnego stosunku do pracy
 kształtowania pożądanych postaw zawodowych
tj. mobilności i elastyczności
 uczenia realizmu życiowego i umiejętności sterowania
własną karierą
 uczenia przedsiębiorczości
4. Działania instytucji rynku pracy w opinii pracodawców
Ocena współpracy firm z PUP:
Pomoc różnych instytucji
rynku pracy w
znalezieniu odpowiednich
pracowników, ocenili
pracodawcy na poziomie
niskim bądź bardzo
niskim
Stosunkowo wysoki
procent respondentów
nie potrafił ocenić pracy
poszczególnych instytucji
rynku pracy

nie mają ciekawych ofert pracy

kierowane do pracy osoby
często nie posiadają
kwalifikacji wymaganych przez
pracodawcę

przyjęci z ofert PUP pracownicy
są mało zaangażowani,
niezdyscyplinowani lub
nieefektywni
Są też pozytywne przykłady
współpracy przedsiębiorstw
z PUP
5. Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi

Ponad ¾ przedstawicieli przedsiębiorców stwierdziło, że firma nie współpracuje ze
szkołami zawodowymi; 11% uznało, że są to luźne relacje. Około 11% firm
oceniło współpracę ze szkolnictwem zawodowym jako dobrą

Krytycznie o współpracy szkół zawodowych i przedsiębiorstw wypowiadali się
przedstawiciele szkolnictwa zawodowego. Wskazywali, że od pracodawców nie
otrzymują żadnych istotnych informacji, które wsparłyby szkoły w przygotowaniu:
- informacji dla uczącej się młodzieży o przemianach dokonujących się na rynku
pracy np. nowe technologie, oczekiwane umiejętności
- oferty szkolnictwa zawodowego dostosowanej do potrzeb rynku pracy
Oczekiwane zachęty dla firm do zwiększania zatrudnienia absolwentów szkolnictwa zawodowego:
Wcz e śnie jsz y kontakt z
pracownikie m
18,2
Zmnie jsz e nie obciąż e ń
płac
Re fundacja kosz tów
Le psz e prz ygotowanie
absolwe ntów
Źródło: badanie pracodawców z IV kwartału 2009 r.
30,3
40,3
55,5
Podsumowanie
1. Współpraca instytucji rynku pracy oraz szkolnictwa
zawodowego i pracodawców jest niezadowalająca
2. Są trudności w formułowaniu oferty edukacyjnej z praktyczną
nauką zawodu
Działania
Narzędzia
1. Kształtowanie wśród
młodzieży szkolnej
świadomości rynku
Kształcenie w szkole ułatwiające absolwentom poruszanie się
po rynku pracy; informacja o zmianach na rynku pracy;
pomoc doradcy zawodowego;
2. Uczenie umiejętności
praktycznych zawodu
Zwiększona liczba godzin praktycznej nauki zawodu;
instruktorzy nauki zawodu w szkołach; zajęcia u
pracodawców; spotkania z pracodawcami; uaktualnianie
wiedzy nauczycieli o nowych technologiach
3. Zmiana wizerunku
szkolnictwa zawodowego
Popularyzowanie osiągnięć szkolnictwa zawodowego;
upublicznianie ścieżek karier absolwentów szkolnictwa
zawodowego; doskonalenie warunków nauczania
4. Współpraca instytucji
rynku pracy, szkolnictwa
zawodowego i pracodawców
i samorządu terytorialnego
Szybka i sprawna komunikacja; wspólne organizowanie
targów pracy i imprez zbliżających stronę podażową i
popytową rynku pracy
Dziękuję za uwagę
Download