Organizacja mobilności pracowników w programie Erasmus+

advertisement
2017-05-24
OGÓLNE INFORMACJE
Organizacja mobilności
pracowników
w programie Erasmus+
Aleksandra Koperska-Kowalczyk
Biuro Współpracy Międzynarodowej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
REKRUTACJA
o WYJAZDY DYDAKTYCZNE I SZKOLENIOWE
o 115 UCZELNI PARTNERSKICH
o SUKCESYWNY WZROST LICZBY MOBILNOŚCI PRACOWNIKÓW
(2014/15: 34 osoby 2015/16 – 44
osoby, 2016/17 – 55 osób
PROMOCJA REKRUTACJI
o rekrutacja w oparciu o zasady realizacji mobilności
pracowników w ramach programu Erasmus dostępne online
o promocja – www, facebook, plakaty, newsletter, lista
mailingowa
o określony termin przyjmowania zgłoszeń (rekrutacja
uzupełniająca w przypadku niewykorzystania puli środków)
o wymagane dokumenty (formularz zgłoszeniowy i
teaching/training agreement)
OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE
KWALIFIKACJA
o ocena wniosku (system punktowy):
szczegółowość i trafność celów
mobilności
o priorytet dla osób niekorzystających w poprzednich latach
o w przypadku szkolenia wymagany konkretnie zdefiniowany
program na każdy dzień pobytu, którego celem jest
podniesienie kompetencji pracownika.
o decyzja komisji kwalifikacyjnej
o rankingowa lista rezerwowa
o rekrutacja uzupełniająca
1
2017-05-24
FINANSOWANIE I ROZLICZANIE
o wniosek wyjazdowy
o umowa finansowa [Stypendium programu Erasmus+
(ryczałt na koszty utrzymania) oraz wsparcie ze środków
uczelni w postaci dofinansowania kosztów podróży]
o
o
o
o
ubezpieczenie (NNW, koszty leczenia, EKUZ)
wypłata stypendium
potwierdzenie zrealizowania programu
ankieta Mtool
Partnerstwa strategiczne jako
efekt mobilności pracowników
KORZYŚCI ORAZ WYKORZYSTANIE NABYTYCH
DOŚWIADCZEŃ I UMIEJĘTNOŚCI
o doświadczenie dydaktyczne, nowe metody dydaktyczne, włączenie
wykładów do oferty dydaktycznej kierowanej do studentów przyjeżdżających
o nawiązywanie kontaktów międzynarodowych – perspektywa wspólnych
przedsięwzięć dydaktycznych, naukowych, publikacji, konferencji, itp.
o poznanie mechanizmów funkcjonowania innych uczelni, wydziałów;
o możliwość publikowania w czasopismach uczelni przyjmujących,
pozyskiwanie autorów do uczelnianych czasopism
o korzystanie z zasobów bibliotecznych
o wzrost liczby studentów przyjeżdżających, rewizyty, nowe umowy bilateralne
Konferencje jako efekt mobilności pracowników
Międzynarodowa Konferencja z Analizy Rzeczywistej
i jej Zastosowań
Instytut Matematyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
29 maja - 1 czerwca 2017
EDUC-EUROPE
NEPL
DOBRE PRAKTYKI
o wzmocnienie wagi mobilności w ocenie pracownika
CO PRZECIWDZIAŁA MOBILNOŚCI…
(istotne kryterium w ocenie działalności organizacyjnej i dydaktycznej)
o kursy językowe dla pracowników (academic writing, academic
presentations), dofinansowanie udziału w kursów językowych
o monitoring studentów podczas realizacji ST
o promocja uczelni, mobilności studentów (spot promocyjny,
spotkania ze studentami)
o dofinansowanie kosztów podróży z budżetu uczelni
o porównywanie jakości kształcenia, syllabusów - ocena
zasadności mobilności studentów, poprawa uznawalności po
powrocie
o brak otwartości na proces umiędzynarodowienia
uczelni
o brak postrzegania programu Erasmus+ jako
ważnego elementu w ścieżce rozwoju pracownika
uniwersytetu
o niewystarczająca znajomość języka obcego
2
2017-05-24
Dziękuję za uwagę.
Zapraszam do kontaktu: [email protected]
3
Download