WYJAZD NA PRAKTYKĘ - KRAJE DOCELOWE erasmus.ukw.edu.pl

advertisement
PROGRAM ERASMUS+
STUDENCI NIEPEŁNOSPRAWNI
28 kwietnia 2015
Joanna Kalka, Aniela Bekier-Jasińska
WYJAZD NA PRAKTYKĘ
•
•
•
•
•
Praktyka powinna być związana z kierunkiem studiów. Można ją odbyć jako
praktykę obowiązkową lub nieobowiązkową, ale także zaliczaną do dorobku
studenta;
Wyjazd stypendialny w programie Erasmus wymaga podjęcia pracy w pełnym
wymiarze godzin uzgodnionym z instytucją przyjmującą
Praktyka musi trwać minimum 2 miesiące. Miesiąc liczony jest jako 30 dni.
Okres realizacji praktyki nie może być dłuższy niż okres finansowania. Pobyt jest
rozliczany finansowo z dokładnością do 1 dnia.
Praktyka może być zrealizowana w terminie od 1.07.2015 do 30.09.2016
Rekrutacja do 31.05.2015 – strona erasmus.ukw.edu.pl
(formularz aplikacyjny/znajomość języka – egzamin/certyfikat/inne dokumenty)
erasmus.ukw.edu.pl
WYJAZD NA PRAKTYKĘ - KRAJE DOCELOWE
Praktykę można realizować na terenie kraju członkowskiego UE, krajów
EOG oraz Turcji.
Praktyk Erasmus+ nie można realizować w Szwajcarii.
Lista krajów: Austria , Belgia, Bułgaria , Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania,
Estonia, Finlandia, Francja, Grecja , Hiszpania , Holandia, Irlandia, Islandia,
Liechtenstein, Litwa , Luksemburg , Łotwa , Malta , Niemcy , Norwegia,
Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka
Brytania, Włochy.
Gdzie szukać miejsc na praktyki…
erasmus.ukw.edu.pl
WYJAZD NA PRAKTYKĘ - PRACODAWCY
Praktykę można odbywać :
- w zagranicznym przedsiębiorstwie / firmie
- placówce naukowo-badawczej
- organizacji non-profit
- innej instytucji (muzeum, biblioteka, szpital, jednostka administracji itp.)
Nie można odbyć praktyki Erasmus:
- w placówce dyplomatycznej swojego kraju
- w instytucji unijnej ani w instytucji zarządzającej programami unijnymi..
erasmus.ukw.edu.pl
Dofinansowanie dla stypendystów niepełnosprawnych –
wyjazdy w programie POWER (na zasadach E+)
ZASADY OGÓLNE
•Dofinansowanie studentów niepełnosprawnych - wyłącznie z programu PO WER;
status mobilności w E+ - dofinansowanie „zerowe”;
•Dofinansowanie studentów niepełnosprawnych w PO WER określone w PLN;
• Rekrutacja – na zasadach programu Erasmus +;
• Osoby zakwalifikowane do programu z niepełnosprawnością składają wniosek o
dodatkowe środki z tego tytułu do uczelnianego koordynatora programu Erasmus +;
•Wniosek opiniuje komórka uczelniana zajmująca się studentami niepełnosprawnymi;
•Obliczenie kwoty dofinansowania należnego studentowi odbywa się w porozumieniu
z NA programu Erasmus +
•Poinformowanie studenta o przyznanej wysokości środków i warunkach ich
rozliczenia.
Kryteria przyznania dofinansowania:
•Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności;
•Poprawne złożenie wniosku do Uczelnianego Koordynatora (wszystkie pola
wypełnione; złożony w terminie określonym przez uczelnię)
erasmus.ukw.edu.pl
Wniosek składany przez osobę niepełnosprawną do
Uczelnianego Koordynatora programu Erasmus+
Wzór wniosku stanowiący „wymagania minimalne” dostępny jest na stronie
http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo-wyzsze/
erasmus.ukw.edu.pl
FORMULARZ WNIOSKU
erasmus.ukw.edu.pl
FORMULARZ WNIOSKU
Rodzaj kosztu:
•koszty podróży uczestnika mobilności do i z uczelni/ instytucji przyjmującej (jeżeli dotyczy);
•koszty podróży osoby towarzyszącej i wspierającej uczestnika mobilności podczas pobytu
w uczelni/ instytucji przyjmującej (jeżeli dotyczy);
•koszty pobytu (utrzymanie, zakwaterowanie) osoby towarzyszącej i wspierającej uczestnika
mobilności podczas pobytu w uczelni/ instytucji przyjmującej (jeżeli dotyczy);
•koszty wynagrodzenia profesjonalnego opiekuna miejscowego, wspierającego uczestnika
mobilności (jeżeli dotyczy);
•koszty specjalnych materiałów dydaktycznych dla uczestnika mobilności, np. materiały
w brajlu, specjalnie powiększone kopie (jeżeli dotyczy);
•koszty specjalnego ubezpieczania dla uczestnika mobilności (jeżeli dotyczy);
•inne koszty wnioskowane przez uczestnika mobilności, jeżeli są zalecone
w orzeczeniu o niepełnosprawności lub przez lekarza prowadzącego .
erasmus.ukw.edu.pl
FORMULARZ WNIOSKU
erasmus.ukw.edu.pl
KWOTA DOFINANSOWANIA w PLN
Łączna kwota dla studenta niepełnosprawnego w umowie PO WER
=
kwota ryczałtowa określona dla pobytu w danym kraju docelowym w danym okresie
pobytu (wyliczana co do dnia)
+
dodatkowa kwota związana ze specjalnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej
(+ opcjonalnie)
dodatkowa kwota 200 Euro/miesiąc dla osób uprawnionych do pobierania
stypendium socjalnego w momencie aplikowania (wyjazdy na studia)
erasmus.ukw.edu.pl
STAWKI W PROJEKCIE PO WER- studenci ze stypendium socjalnym
erasmus.ukw.edu.pl
STAWKI W PROJEKCIE PO WER – studenci niepełnosprawni
+ wydatki bezpośrednio związane z niepełnosprawnością
rozliczane są jako koszty rzeczywiste
erasmus.ukw.edu.pl
ROZLICZENIE DODATKOWYCH KOSZTÓW
Podróż uczestnika mobilności
oraz Podróż osoby towarzyszącej
Imienny bilet z ceną i datą przejazdu. Jeżeli na bilecie
nie ma ceny - bilet i faktura. Jeśli bilet nie jest imienny
(np. w przypadku przejazdu koleją, autobusem) - bilet
i oświadczenie, że podróż miała związek z daną
mobilnością. W przypadku podróży samochodem –
zgodnie z przepisami uczelnianymi. Jeśli osoba
towarzysząca i uczestnik mobilności podróżują razem
samochodem osobowym, zwrot kosztów podróży
przysługuje jednej osobie.
Pobyt osoby towarzyszącej
Przy pobytach krótkoterminowych (do 60 dni): zakwaterowanie: na podstawie rachunku, faktury - inne
koszty utrzymania związane z pobytem: rachunki,
faktury, paragony potwierdzające poniesienie
wydatków do wysokości iloczynu liczby dni i kwoty
określonej jako dieta przy wyjeździe do danego kraju w
rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w
sprawie należności przysługujących z tytułu podróży
służbowej (Dz.U. z 2013, poz.167) Przy pobytach
długoterminowych ( 60 dni i więcej): - zakwaterowanie
i inne koszty utrzymania związane z pobytem: rachunki,
faktury, paragony potwierdzające poniesienie
wydatków do wysokości iloczynu liczby miesięcy i
kwoty miesięcznego wsparcia indywidualnego
przysługującemu stypendyście niepełnosprawnemu.
Pobyt osoby towarzyszącej wyklucza możliwość
zatrudnienia profesjonalnego opiekuna miejscowego.
Profesjonalny opiekun
miejscowy
Faktura lub rachunek*. Zatrudnienie opiekuna
miejscowego wyklucza możliwość pokrycia kosztów
osoby towarzyszącej.
erasmus.ukw.edu.pl
ROZLICZENIE DODATKOWYCH KOSZTÓW
Specjalne materiały dydaktyczne - jeżeli nie są
zapewnione przez uczelnię/ instytucję przyjmującą
Faktura lub rachunek*. Specjalna opieka medyczna
Faktura lub rachunek*
Specjalna opieka medyczna dla uczestnika
mobilności, w tym rehabilitacja, zakup leków
Faktura lub rachunek*
Specjalne ubezpieczenie dla uczestnika
mobilności
Faktura lub rachunek*
Inne koszty wnioskowane przez uczestnika
mobilności - jeżeli zalecone w orzeczeniu o
niepełnosprawności lub przez lekarza
Faktura lub rachunek*
*uczelnia wysyłająca, zgodnie z zasadami rachunkowości, określi, czy
faktura lub rachunek powinien być wystawiony na uczelnię, czy na
uczestnika mobilności
erasmus.ukw.edu.pl
Zostań Erasmusem!
Join us!
Biuro Współpracy Międzynarodowej UKW
[email protected]
Download