erasmus + - Biuro Współpracy Międzynarodowej UKW

advertisement
PROGRAM ERASMUS+
Przewodnik dla studentów
PRZED wyjazdem
28 kwietnia 2015
ETAP 1 – REKRUTACJA
ETAP 2 – PRZED WYJAZDEM
– Zgłoszenie się do uczelni zagranicznej - formularz aplikacyjny dostępny na stronie
wybranej uczelni;
UWAGA na terminy!!
– Acceptance Letter - potwierdzenie przyjęcia na studia z uczelni zagranicznej
z określeniem dokładnych dat pobytu na stypendium (kopia dla BWM)
– Sporządzenie indywidualnego program studiów w uczelni partnerskiej - Learning
Agreement for Studies/Traineeship (LA) – ustalany wspólnie z koordynatorem
instytutowym w porozumieniu z uczelnią przyjmującą. Katalogi kursów dostępne
są na stronach uczelni zagranicznych (oryginał do BWM)
– Karta zaliczeń – Recognition Sheet – wypełniana wspólnie z koordynatorem
instytutowym, podpisana przez Dziekana z wyznaczeniem terminu zaliczenia
różnic programowych po powrocie (kopia do BWM)
– Wniosek do Dziekana o wyrażenie zgody na Indywidualną Organizację Studiów
(kopia do BWM)
erasmus.ukw.edu.pl
2
ETAP 2 – PRZED WYJAZDEM
– Karta EKUZ lub inna polisa ubezpieczeniowa (podać nr polisy i nazwę
ubezpieczyciela)
(kopia do BWM)
– Wypełnienie on-line Testu Biegłości Językowej – On-line Linguistic Support
(przed wyjazdem oraz na 2 tygodnie przed upływem mobilności); { zgłoszenie do
platformy wysyła BWM}
– Odpowiednio do wyniku testu przyznawana jest licencja na kurs językowy on-line,
student jest zobowiązany do uczestniczenia w kursie przez okres pobytu na
stypendium
– Student zobowiązany jest do założenia konta w walucie EUR, nr konta podaje na
przynajmniej 2 tygodnie przed podpisaniem umowy
(studenci PO WER podają nr konta w PLN)
– Podpisanie umowy między studentem a uczelnią (2 egzemplarze);
– Odbiór Karty Studenta Erasmusa;
erasmus.ukw.edu.pl
3
ETAP 2 – PRZED WYJAZDEM
MIESIĘCZNE STAWKI STYPENDIALNE – ERASMUS + (EUR)
Wyjazdy studentów na
studia (SMS)
Wyjazdy
studentów na
praktykę (SMP)
Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja,
Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja,
Wielka Brytania, Włochy
500 EUR
600 EUR
Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy,
Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia,
Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia,
Turcja
400 EUR
500 EUR
Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, FYROM
(była republika Jugosławii Macedonia), Litwa,
Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry
300 EUR
400 EUR
KRAJ Programu
erasmus.ukw.edu.pl
4
ETAP 2 – PRZED WYJAZDEM
MIESIĘCZNE STAWKI STYPENDIALNE – PO WER (PLN)
KRAJ Programu
Wyjazdy studentów na
studia (SMS)
z dodatkiem socjalnym
Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia,
Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania,
Włochy
2 936 PLN
Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja,
Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy,
Portugalia, Słowenia, Turcja
2 517 PLN
Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, FYROM
(była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa,
Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry
2 097 PLN
erasmus.ukw.edu.pl
5
ETAP 2 – PRZED WYJAZDEM
Zgoda na wyjazd
- Po dopełnieniu wszystkich formalności, w tym po akceptacji planu
studiów
- Po zaliczeniu semestru zakończonego przed wyjazdem
- Każdy student zobowiązany jest do zaplanowania i zrealizowania
planu studiów, którego czasochłonność wynosi ok. 30 ECTS
- W przeciwnym przypadku student może zostać wezwany do zwrotu
części lub całości stypendium
- Studenci 3. roku licencjatu i 2. roku studiów magisterskich biorą
odpowiedzialność za terminowe oddanie pracy dyplomowej
i zakończenie studiów w terminie przewidzianym regulaminem
studiów
erasmus.ukw.edu.pl
6
ETAP 3 – PO POWROCIE
Maksymalnie do 5 tygodni po powrocie – zgodnie z datą
widniejącą w umowie należy dostarczyć do BWM:
•
Wykaz zaliczeń = Transcript of Records
•
Potwierdzenie uznania zaliczeń – Proof of Recognition
•
Dokument potwierdzający pobyt w uczelni zagranicznej określający
czas rozpoczęcia i zakończenia pobytu
oraz
•
Podpisać rozliczenie finansowe
– Wypełnić online Ankietę Stypendysty Erasmusa.
– Ponownie wypełnić test biegłości językowej (przed powrotem)
www.erasmus.ukw.edu.pl
7
ETAP 2 ½ Przedłużenie pobytu
Przedłużenie możliwe tylko z semestru zimowego na semestr letni
– Starając się o przedłużenie pobytu należy wystosować do
Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ :
PODANIE z prośbą o przedłużenie pobytu za granicą
najpóźniej na miesiąc przed upływem terminu zakładanego w
aktualnej umowie finansowej.
Podać:
 dokładne daty planowego pobytu,
 uzasadnienie przedłużenia.
Podanie powinno być w pierwszej kolejności zaopiniowane przez
Koordynatora Instytutowego.
erasmus.ukw.edu.pl
8
ETAP 2 ½ Przedłużenie pobytu
Do podania należy dołączyć:
 zaświadczenie z uczelni partnerskiej o akceptacji przyjęcia na
semestr letni,
 propozycję Learning Agreement na kolejny semestr,
Należy także rozliczyć semestr zakończony dostarczając do BWM:
 Transcript of Records, poświadczenie dotychczasowego okresu
pobytu, oraz rozliczyć się z otrzymanych środków finansowych,
 uzyskać zgodę Dziekana na indywidualną organizację studiów na
okres obejmujący planowany pobyt w uczelni zagranicznej.
 uwzględnić konieczność finansowania pobytu w drugim semestrze ze
środków własnych.
Po uzyskaniu zgody uczelni macierzystej student otrzyma ponownie
zaświadczenie o statusie studenta Erasmusa+.
erasmus.ukw.edu.pl
9
ETAP 2 ½ Przedłużenie pobytu
Uwaga!
Podania, które nie będą zawierały dokładnych dat planowanego
pobytu nie będą rozpatrywane. Dokładne daty są niezbędne przy
określaniu ewentualnego dodatkowego dofinansowania.
Zgoda na przedłużenie pobytu może zostać cofnięta,
jeżeli w międzyczasie student nie rozliczy się finansowo oraz
merytorycznie z poprzedniego okresu.
erasmus.ukw.edu.pl
10
Przydatne informacje
Ubezpieczenie
Każdy stypendysta Erasmusa+ (z wyjątkiem wyjeżdżających do Turcji)
musi zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego
(EKUZ) wydawaną przez oddział wojewódzki NFZ właściwy dla
miejsca zameldowania studenta.
EKUZ jest dokumentem uprawniającym do korzystania ze świadczeń
zdrowotnych podczas pobytu w państwach członkowskich Unii
Europejskiej oraz w państwach należących do EFTA.
W celu uzyskania Karty należy złożyć w oddziale NFZ: wniosek o wydanie EKUZ,
zaświadczenie o odbywaniu studiów w innym państwie członkowskim,
dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne w NFZ. Należy mieć
przy osobie ważną legitymację studencką. Szczegółowe informacje oraz
wniosek
o
wydanie
EKUZ
znajdują
się
pod
adresem:
http://www.nfz.gov.pl/ue/
erasmus.ukw.edu.pl
11
Przydatne informacje
Ubezpieczenie
W przypadku wyjazdu do Turcji należy wykupić polisę w firmie
ubezpieczeniowej.
Należy koniecznie zapoznać się z obowiązującymi w Turcji stawkami
minimalnymi ubezpieczenia.
Wszelkie istotne informacje dotyczące ubezpieczenia w Turcji dostępne
są na stronie
http://www.ankara.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/nowe_wymogi_dotycz
ace_ubezpieczen_dla_uczestnikow_programu_erasmus__w_turcji
erasmus.ukw.edu.pl
12
Przydatne informacje
Ubezpieczenie
Ubezpieczenie zdrowotne nie jest tożsame z ubezpieczeniem od
następstw nieszczęśliwych wypadków.
Dlatego stypendysta powinien wykupić dodatkowe ubezpieczenie od
następstw nieszczęśliwych wypadków (NW).
Warto również skorzystać z ubezpieczenia gwarantowanego przez kartę
EURO 26 lub ISIC.
Więcej informacji na stronie http://euro26.pl/ i http://www.isic.p
erasmus.ukw.edu.pl
13
erasmus.ukw.edu.pl
Na stronie Biura Współpracy Międzynarodowej znajdziesz:
–
–
–
–
Wzory dokumentów
Listę koordynatorów Erasmusa+ na UKW
Listę uczelni partnerskich
Dokumenty: zasady finansowania wyjazdów oraz zasady realizacji
wyjazdów
– Relacje byłych Erasmusów
[email protected]
Koordynator uczelniany
dr Katarzyna Chmielewska
[email protected]
BWM
Joanna Kalka
erasmus.ukw.edu.pl
14
Download