php-did=4147, 24.00 KB

advertisement
Zarządzenie Nr 656/GR/05
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 25 lipca 2005r.
w sprawie: przeznaczenia do zbycia część nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal
użytkowy (garaż) położonej w Słupsku przy ulicy Wojska Polskiego 12 oraz ogłoszenia wykazu.
Na podstawie :
art.13 ust. 1, art. 25 ust.1 oraz 28 ust.1, art.35 ust.1 i 2, art.40 ust.1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261
poz. 2603, Dz.U. z 2004r. Nr 281 poz. 2782);
- art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113
poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162
poz.1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203)
§ 1 Uchwały Nr XXXVII/421/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 23 lutego 2005r.
w sprawie określenia zasad zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich
wydzierżawienia i najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
zarządzam, co następuje:
§1.
Przeznaczam do zbycia część nieruchomości gruntowej, która stanowi samodzielny lokal
użytkowy (garaż) o powierzchni użytkowej – 17,05 m², położony przy ulicy Wojska Polskiego
12, wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego
gruntu objętego KW nr 24504, położoną w obrębie 6 miasta Słupska przy ulicy Wojska
Polskiego, oznaczoną w ewidencji gruntów nr 488/2 o powierzchni 320 m².
§2.
Zatwierdzam i ogłaszam w sposób ustawowo określony wykaz nieruchomości przeznaczonej
do sprzedaży stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§3.
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Geodezji, Gospodarki Gruntami
i Rolnictwa.
§4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Z up. PREZYDENTA
MIASTA SŁUPSKA
Ryszard Kwiatkowski
ZASTĘPCA PREZYDENTA
Załącznik do Zarządzenia Nr 656/GR/05
Prezydent Miasta Słupska
z dnia 25 lipca 2005r.
WYKAZ
Części nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 6 miasta Słupska przy ulicy Wojska
Polskiego przeznaczonej do zbycia
część
nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem o pow. użytkowej – 17,05 m², wraz
z udziałem 190/10000 w częściach wspólnych nieruchomości zabudowanej i w prawie
użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego jako działka nr 488/2 o powierzchni 320 m²
w obrębie 6, KW nr 24504,
Zgodnie z zapisem projektu planu wnioskowany teren przeznaczony jest pod funkcję
mieszkaniową wielorodzinną z usługami.
Teren posiada dostęp do pełnej infrastruktury.
Cena nieruchomości – 8.914,00 zł w tym :
udział w gruncie – 694,00 zł
garaż – 8.220,00 zł
forma zbycia nieruchomości wieczyste użytkowanie
pierwsza opłata 25 % tj. 173,50 zł
opłaty roczne 3%
aktualizacja opłat rocznych nie krócej niż raz na rok
I opłata płatna jest nie później niż do dnia zawarcia umowy.
Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego w terminie do 31 marca
każdego roku, z góry za dany rok, począwszy od 2006r.
Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości mają osoby, o których mowa w art.34 ust. 6
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. O gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.
z 2004r.Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami).
Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 i 2 do dnia 05 września 2005r.
Z up. PREZYDENTA
MIASTA SŁUPSKA
Ryszard Kwiatkowski
ZASTĘPCA PREZYDENTA
Download