uzasadnienie - bip.poznan.pl

advertisement
PU_0337_11_U
UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA
w sprawie
powierzenia Prezydentowi Miasta Poznania uprawnienia do określenia
sposobu ustalenia niektórych cen i opłat.
Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r.
Nr 45, poz. 236) organem właściwym do ustalenia wysokości cen i opłat, albo sposobu
ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za
korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu
terytorialnego, jest organ stanowiący, tj. Rada Miasta. Powyższe upoważnienie Rada Miasta
na podstawie art. 4 ust. 2 wym. ustawy może powierzyć Prezydentowi Miasta Poznania.
Z uwagi na fakt, iż Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji są samorządowym zakładem
budżetowym, który zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) pokrywa koszty swojej działalności
z przychodów własnych, a dotacje przedmiotowe nie mogą przekroczyć 50% kosztów jego
działalności, uzasadnione jest określenie sposobu ustalenia cen i opłat za korzystanie
z obiektów sportowych i rekreacyjnych będących własnością Miasta Poznania, zarządzanych
przez ten zakład, a nie wysokości cen i opłat za usługi komunalne, jak to ma miejsce
w przypadku usług świadczonych przez jednostki budżetowe Miasta Poznania. Podstawę
ustalenia cen na usługi świadczone przez POSiR winny stanowić koszty danej usługi,
a ustalona w ten sposób cena może być obniżona o przyznaną ewentualnie przez organ
stanowiący dotację przedmiotową. Zasadne jest zatem odnoszenie cen na usługi do kosztów
ich wytworzenia i dotacji przedmiotowych, tak by możliwe było zachowanie zasady pokrycia
kosztów przez zakład budżetowy z uzyskanych przychodów, do których zalicza się, w świetle
przepisów ustawy o finansach publicznych, również dotacje.
Za określeniem sposobu ustalania cen i opłat przemawia również fakt, że oferta usług
świadczonych przez POSiR w zarządzanych przez niego obiektach ulega częstym zmianom
dokument poprawny pod względem językowym 2011-12-09 Anna Kołtek
poprzez ich poszerzenie. Ponadto, zwłaszcza przy udostępnieniu obiektów zarządzanych
przez POSiR np. przedsiębiorcom, czy zorganizowanym grupom ludności, istnieje możliwość
wynegocjowania korzystniejszych cen niż wynikające ze wskazanej powyżej kalkulacji.
Mając także na uwadze okresy, w których obiekty sportowe i rekreacyjne cieszą się
mniejszym zainteresowaniem, należałoby przewidzieć możliwość stosowania działań
promocyjnych. Z powyższych względów uzasadnione jest w przedmiotowym przypadku
określenie sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów sportowych
i rekreacyjnych oraz przekazanie tej kompetencji zgodnie ze wskazaną we wstępie delegacją
ustawową Prezydentowi Miasta Poznania, co będzie stanowiło wyraz jednolitej polityki Rady
Miasta Poznania w zakresie powierzenia przez nią organowi wykonawczemu upoważnienia
zarówno do ustalania cen i opłat za usługi komunalne świadczone przez jednostki budżetowe
Miasta Poznania, co już nastąpiło, jak i do sposobu ustalania cen i opłat za usługi świadczone
przez zakład budżetowy, jakim jest POSiR.
Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
na sesji RMP referuje :Dyrektor Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji Ryszard
Żukowski.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards