Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy

advertisement
Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce
http://pupsokolka.pl/strona/zatrudnianie-obywateli-republiki-armenii-bialorusi-gruzji-moldowy-federacj
i-rosyjskiej-i-ukrainy/136
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii,
Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej
i Ukrainy
Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bez konieczności uzyskania
zezwolenia na pracę jest dopuszczalne w przypadku cudzoziemców będącymi obywatelami Republiki
Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy, wykonującymi pracę przez okres
nieprzekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, niezależnie od liczby podmiotów
powierzających im wykonywanie pracy, na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej, jeżeli przed
podjęciem przez cudzoziemca pracy, Powiatowy Urząd Pracy, właściwy ze względu na miejsce pobytu
stałego lub siedzibę podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, zarejestrował pisemne oświadczenie
tego podmiotu o zamiarze powierzenia wykonywania pracy temu cudzoziemcowi, określające nazwę
zawodu wg grup elementarnych Klasyfikacji Zawodów i Specjalności , miejsce wykonywania pracy, datę
rozpoczęcia i okres wykonywania pracy, rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy oraz
wysokość wynagrodzenia brutto za pracę, podanie sektora działalności gospodarczej zgodnie z PKD na
poziomie podklasy, informację o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny
rynek pracy oraz o zapoznaniu się z przepisami związanymi z pobytem i pracą cudzoziemców.
Pracodawca zamierzający zatrudnić obywatela Republiki Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy , Federacji
Rosyjskiej lub Ukrainy ma obowiązek zarejestrowania oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania
pracy cudzoziemcowi w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla siedziby lub miejsca zamieszkania
wnioskodawcy. Wraz z drukiem oświadczenia należy złożyć podpisane pouczenie prawne oraz okazać do
wglądu pracownikowi w przypadku osób prowadzących działalność: wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej, wpisu do KRS, w przypadku działalności rolniczej może to być m.in. zaświadczenie o
podleganiu ubezpieczeniu KRUS, zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej
gospodarstwa rolnego lub inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego, a w przypadku
osób fizycznych dokument potwierdzający tożsamość osoby.
Oświadczenia powinny być wypełnione czytelnie, najlepiej pismem drukowanym, aby umożliwić
bezproblemową weryfikację danych identyfikujących zarówno pracodawcę jak i cudzoziemca.
Zarejestrowane oświadczenie stanowi podstawę do uzyskania przez cudzoziemca w polskiej placówce
dyplomatyczno - konsularnej w kraju jego stałego pobytu wizy pobytowej w celu wykonywania pracy.
Po uzyskaniu wizy z prawem do pracy przez cudzoziemca polski pracodawca zgodnie z obowiązującym
stanem prawnym zatrudnia cudzoziemca na takich samych zasadach jak polskich pracowników.
Procedura rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy jest bezpłatna zarówno dla składającego oświadczenie
jak i cudzoziemca.
Pracodawcy zainteresowani przyjęciem do pracy cudzoziemca na powyższych warunkach obsługiwani są w
sali operacyjnej w sektorze „A” przy ul. Kryńskiej 40, stanowisko nr.7,tel. 857229039 i w Filii PUP w
Dąbrowie Białostockiej przy ul. Gen. N. Sulika 4a, tel. 857126640.
W zalączeniu:
- wzór oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armeni, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji
lub Ukrainy,
- Pouczenie dla podmiotu składającego oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi
- Polska Klasyfikacja Działalności na poziomie podklasy
- Opisy grup elementarnych klasyfikacji zawodów i specjalności
Download