Wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium

advertisement
Kordian Broda
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy
(j.t. Dz.U. 2013 r., poz.674)
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r.
w sprawie wydawania zezwolenia na pracę
cudzoziemca
(Dz.U. z 2009 r., Nr 16, poz. 84)
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie przypadków, w
których powierzenie wykonywania pracy
cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności
uzyskania zezwolenia na pracę
(Dz.U. z 2011 r., Nr 155, poz. 919)
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie
określenia przypadków, w których zezwolenie na
pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na
szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na
pracę cudzoziemców
(Dz.U. z 2009 r., Nr 16, poz. 85 ze zm.)
ustawa z dnia 9 lipca 2003r.
o zatrudnianiu pracowników
tymczasowych
(Dz.U. 2003 r., Nr 166, poz.1608 ze zm.)
ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy
(t.j. Dz.U. 1998 r., Nr 21, poz.94 ze zm.)
ustawa z dnia 26 lipca 1991r.
o podatku dochodowym od osób
fizycznych
(t.j. Dz.U. 2012 r., poz. 361 ze zm.)
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania
administracyjnego
(t.j. Dz.U. 2013 r., poz. 267)
 wykonywanie pracy przez cudzoziemca, który nie
posiada ważnej wizy lub innego dokumentu
uprawniającego go do pobytu na terytorium RP
 wykonywanie pracy przez cudzoziemca, którego
podstawa pobytu w Polsce nie uprawnia do
wykonywania pracy
 jeśli cudzoziemiec wykonuje pracę bez
zezwolenia, w przypadkach, gdy zezwolenie na
pracę jest wymagane
 jeśli cudzoziemiec wykonuje pracę na innych
warunkach lub na innym stanowisku niż
określone w zezwoleniu na pracę
 jeśli cudzoziemiec wykonuje pracę bez zawarcia
wymaganych umów o pracę albo umów
cywilnoprawnych
 Art. 87 ustawy o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy
 § 1 rozporządzenia w sprawie przypadków, w
których powierzenie wykonywania pracy
cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności
uzyskania zezwolenia na pracę
 Strony postępowania
 Właściwość miejscowa organów
 Organ II instancji
 Terminy załatwiania spraw
 Okres ważności zezwoleń
 Przedłużenie zezwolenia
 Rodzaje zezwoleń na pracę
Cudzoziemiec wykonuje pracę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z
podmiotem, którego siedziba lub miejsce
zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma
zorganizowanej działalności znajduje się na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
1) wysokość wynagrodzenia, która będzie
określona w umowie z cudzoziemcem nie
będzie niższa od wynagrodzenia pracowników
wykonujących pracę porównywalnego rodzaju
lub na porównywalnym stanowisku
2) uzyska informację starosty właściwego ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
podmiotu powierzającego wykonywanie pracy
cudzoziemcowi o braku możliwości
zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy
w oparciu o rejestry bezrobotnych i
poszukujących pracy lub o negatywnym
wyniku rekrutacji organizowanej dla
pracodawcy
Cudzoziemiec w związku z pełnieniem funkcji w
zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru
przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w
organizacji przebywa na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przez okres
przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu
kolejnych 12 miesięcy
1) w roku podatkowym poprzedzającym złożenie
wniosku osiągnął dochód nie niższy niż 12krotność przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w województwie oraz zatrudnia
na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu
pracy przez okres co najmniej roku
poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej
dwóch pracowników, którzy nie podlegają
obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę
2) wykaże posiadanie środków, lub prowadzenie
działań pozwalających na spełnienie w przyszłości
warunków określonych w pkt 1, w szczególności
przez prowadzenie działalności przyczyniającej
się do wzrostu inwestycji, transferu technologii,
wprowadzania korzystnych innowacji lub
tworzenia miejsc pracy.
Cudzoziemiec wykonuje pracę u pracodawcy
zagranicznego i jest delegowany na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający
30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub
zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu
powiązanego z pracodawcą zagranicznym
Cudzoziemiec wykonuje pracę u pracodawcy
zagranicznego, nieposiadającego oddziału,
zakładu lub innej formy zorganizowanej
działalności na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej i jest delegowany na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi o
charakterze tymczasowym i okazjonalnym
(usługa eksportowa)
Cudzoziemiec wykonuje pracę u pracodawcy
zagranicznego i jest delegowany na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający
3 miesiące w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym
celu niż w przypadku zezwoleń na pracę
typu B, C i D
1) wykonywanie pracy przez cudzoziemca będzie
odbywało się na warunkach zgodnych z art. 673
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
2) wysokość wynagrodzenia, która będzie
przysługiwała cudzoziemcowi za wykonywanie
pracy, nie będzie niższa o więcej niż 30% od
wysokości przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w województwie, ogłaszanej przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na
podstawie art. 90 ust. 7 ustawy
3) pracodawca zagraniczny wskazał osobę
przebywającą na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, posiadającą dokumenty potwierdzające
wypełnienie obowiązków określonych powyżej i
upoważnioną do reprezentowania pracodawcy
wobec wojewody oraz innych organów, jeżeli
okres delegowania cudzoziemca przekracza 30 dni
w roku kalendarzowym
Podsumowanie procedury
Jeżeli cudzoziemiec ma wykonywać pracę w związku z
realizacją umowy, której przedmiotem jest udostępnienie
lub wynajem pracowników przez podmiot z siedzibą w
państwie trzecim, wydanie zezwolenie na pracę jest
możliwe w sytuacji, gdy podmiot powierzający
wykonywanie pracy cudzoziemcowi prowadzi działalność
gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przez oddział, który uzyskał wpis do rejestru podmiotów
prowadzących agencje zatrudnienia
 rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
www.kraz.praca.gov.pl
 w woj. pomorskim zarejestrowanych jest 301 podmiotów
prowadzących agencje zatrudnienia
Jeżeli podmiotem powierzającym wykonywanie
pracy przez cudzoziemca jest agencja pracy
tymczasowej, a zezwolenie dotyczy pracy
cudzoziemca w charakterze pracownika
tymczasowego, warunki dotyczące wydawania
zezwoleń na pracę typ A stosuje się odpowiednio
ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
pracodawcy użytkownika
 nie spełnienie wymogów ustawowych
 wniosek zawierający fałszywe lub nieprawdziwe
informacje
 karalność cudzoziemca i powierzającego wynagrodzenie
 niedopełnienie przez pracodawcę podstawowych
obowiązków w stosunku do cudzoziemca
 dane cudzoziemca figurują w wykazie osób
niepożądanych
 zmiana okoliczności lub dowodów odnoszących się do
wydanej decyzji
 ustała przyczyna, dla której wydano zezwolenie
 organ uzyskał informację o zakończeniu pracy przez
cudzoziemca
 cudzoziemiec przerwał wykonywanie pracy na okres
przekraczający 3 miesiące
 organ uzyskał informację, że dane cudzoziemca figurują
w wykazie osób niepożądanych
Zestawienie wydanych zezwoleń na
pracę w latach 2012-2013
Sprawa
2012
2013
Typ A
1630
753
Typ B
22
15
Typ C
169
225
Typ D
33
0
Typ E
1
0
Uchylenia
642
119
Odmowy
35
18
 uwzględnienie w umowie z cudzoziemcem warunków
zezwolenia na pracę
 zawarcia pisemnej umowy z cudzoziemcem i przedstawienia
jej tłumaczenia na język dla niego zrozumiały
 przekazania cudzoziemcowi jednego egzemplarza umowy,
informowania cudzoziemca o wszelkich działaniach
związanych z wydanym zezwoleniem na pracę
 poinformowanie organu o niepodjęciu bądź zakończeniu
pracy przez cudzoziemca
 Test rynku pracy – przepisy i praktyka
 Nadużywanie procedur wydawania i uchylania zezwoleń
na pracę
 Zagadnienia podwykonawstwa i użyczania pracowników
na etapie wydawania zezwolenia na pracę
 Niejasność przepisów odnosząca się w szczególności do
zezwoleń związanych z usługą eksportową
 Fałszowanie zezwoleń na pracę
 Brak ogólnopolskiego systemu informatycznego
zawierającego bazę danych wszystkich spraw
związanych z wydawaniem zezwoleń na pracę
 Brak systemu informatycznego zawierającego dane o
zarejestrowanych oświadczeniach o zamiarze
powierzenia pracy
 Brak odpowiednich rozwiązań pozwalających na
kontrolowanie osób skazanych, za popełnienie czynów
określonych w ustawie i Kodeksie pracy
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział ds. Cudzoziemców
tel: 58 30 77 427
fax: 58 30 77 214
adres e-mail: [email protected]
Download