Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i

advertisement
Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w
Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji,
w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny, został zamieszczony projekt rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu
ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego
podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia
oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy wraz z uzasadnieniem oraz Oceną
Skutków Regulacji.
Przedmiot konsultacji:
Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w
sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz
wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków
wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie
pracy.
Data rozpoczęcia konsultacji: 22.09.2015r.
Data zakończenia konsultacji: 21.10.2015r.
Cele i przesłanki konsultowanego projektu:
Projekt ma na celu dostosowanie treści rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania
pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw,
dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w
Kodeksie pracy do zmian Kodeksu pracy wynikających z ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o
zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1220). Ponadto
projekt zawiera dwie zmiany usuwające wątpliwości interpretacyjne dotyczące obliczania
należności wynikających z przepisów Kodeksu pracy.
Projekt przewiduje trzy zmiany w rozporządzeniu, które mają na celu określenie zasad:
- ustalania wynagrodzenia za okres zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w
okresie wypowiedzenia,
- ustalania wynagrodzenia za okres zwolnienia pracownicy w ciąży lub karmiącej dziecko
piersią z obowiązku świadczenia pracy,
- obliczenia odszkodowania należnego pracownikowi w przypadku zawarcia umowy o
zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.
Spodziewanym efektem jest usunięcie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie regulowanym
przez projekt rozporządzenia.
Sposób zgłaszania uwag:
Uwagi do projektu proszę kierować na adres: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Prawa Pracy, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, lub na adres e-mail:
[email protected]
Koordynator konsultacji
Judyta Kalicka, Departament Prawa Pracy
Informacja o zamieszczeniu projektu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz na stronie internetowej
Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny, została
indywidulanie skierowana do następujących podmiotów:
1. Stowarzyszenie Prawa Pracy,
2. Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami,
3. Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług,
4. Krajowa Izba Gospodarcza,
5. Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia,
6. Polskie Forum HR,
7. Polska Izba Handlu,
8. Związek Liderów Usług Biznesowych w Polsce,
9. Centrum Promocji Kobiet,
10. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.
Download