Zespół Szkól nr 8 - bip.um.suwalki

advertisement
Zespół Szkól nr 8
Szkoła Podstawowa nr 2
im. Aleksandry Piłsudskiej
w Suwałkach
Szkolny Program Profilaktyki
DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W SZKOLE
Cele szkolnego programu profilaktycznego:
1. Promocja zdrowia.
2. Edukacja prorodzinna.
3. Wyposażenie uczniów, rodziców, nauczycieli w podstawowy zasób wiedzy o
uzależnieniach i możliwościach uzyskania pomocy.
4. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów, szukania rozwiązań w trudnych
sytuacjach, kształtowanie poczucia własnej wartości, wyrażania postawy asertywnej.
5. Nauka właściwego wyrażania własnych uczuć i emocji.
6. Opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych.
7. Wspieranie zdrowego stylu życia przez właściwą organizację czasu wolnego.
8. Współpraca z instytucjami wspierającymi rozwój i wychowanie.
9. Udział w ogólnopolskich i regionalnych działaniach profilaktycznych.
10. Propagowanie praw dziecka.
2
Realizacja programu obejmuje:
1. Właściwe rozpoznawanie problemów i próby ich rozwiązania.
2. Podejmowanie działań profilaktycznych i uświadamiających uczniów.
3. Pomoc dzieciom z trudnościami w nauce (niepowodzenia szkolne są częstym
powodem występowania patologii we wczesnym okresie życia dziecka).
4. Indywidualną pomoc w nauce.
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną (współpraca z poradnią, pedagogiem,
logopedą).
6. Pomoc w nauce w ramach zespołów wyrównawczych i zajęć korekcyjnokompensacyjnych.
Realizacja programu profilaktycznego szkoły odbywa się przy współpracy z
organizacjami i instytucjami wspomagającymi dzieci i rodzinę
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną ,
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
Komendą Miejską Policji
Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną,
Zespołem ds. Uzależnień.
3
Program może być rozszerzony o działania wychowawców klas w zależności od
zaistniałych potrzeb.
Zadania z zakresu działalności profilaktycznej wśród dzieci
zagrożonych uzależnieniem realizowane będą na:
1. zajęciach profilaktycznych w ramach:
a). form pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w szczególności zajęć
dydaktyczno- wyrównawczych i korekcyjno- kompensacyjnych;
b). godzin do dyspozycji wychowawcy klasy;
c). godzin do dyspozycji dyrektora;
d) . zajęć pozalekcyjnych;
e) . zajęć świetlicowych;
4
2. zajęciach edukacyjnych w ramach:
a). przedmiotów, których podstawy programowe uwzględniają zagadnienia
dotyczące zapobiegania narkomanii;
b). ścieżek edukacyjnych : edukacja prozdrowotna, wychowanie do życia w
rodzinie.
Strategia działań profilaktycznych i interwencyjnych wobec dzieci i
młodzieży zagrożonych uzależnieniem uwzględnia w szczególności:
1. systematyczne prowadzenie w środowisku szkoły edukacji prozdrowotnej,
promocji zdrowia psychicznego i zdrowego stylu życia wśród dzieci,
rodziców oraz nauczycieli;
2. opracowanie metod i form rozwijania działalności informacyjnej;
3. określenie zadań wszystkich pracowników szkoły w zakresie pomocy
dzieciom zagrożonym uzależnieniem;
4. procedury postępowania w sytuacjach szczególnych zagrożeń
związanych ze środkami odurzającymi i substancjami
5
psychotropowymi, z uwzględnieniem zadań osób podejmujących
interwencję;
5. współpracę z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i
zapobiegawczych, prozdrowotnych oraz interwencyjnych;
6. aktywny udział dzieci w zajęciach profilaktycznych i zajęciach
umożliwiających alternatywne wobec zachowań ryzykownych zaspakajanie
potrzeb psychicznych i społecznych;
7. dostosowanie treści i formy zajęć profilaktycznych do zachowań
ryzykownych dzieci oraz stopnia zagrożenia;
8. edukację rówieśniczą;
9. sposób współdziałania pracowników szkoły ze służbą zdrowia i Policją w
sytuacjach wymagających interwencji;
10. współpracę z różnymi instytucjami, w szczególności organizacjami
wspierającymi działalność szkół w zakresie rozwiązywania problemów
dzieci i młodzieży;
11. wspieranie dzieci zagrożonych uzależnieniem, rozwijanie ich poczucia
własnej wartości oraz motywowanie do podejmowania różnych form
6
aktywności, w tym aktywności pozaszkolnej, zaspakajających ich
potrzeby psychiczne i społeczne, rozwijających zainteresowania i
umiejętności psychospołeczne;
12. wewnętrzne doskonalenie nauczycieli w zakresie profilaktyki uzależnień i
innych problemów dzieci i młodzieży oraz sposobów podejmowania
wczesnej interwencji w sytuacji zagrożenia uzależnieniem
13. dokonywanie systematycznej oceny efektów podejmowanych działań
wychowawczych i zapobiegawczych.
Sposoby realizacji programu:
 korzystanie z literatury, czasopiśmiennictwa, środków
audiowizualnych(TV, Internet, video);
 ćwiczenie umiejętności wynikających z programu;
 wygłaszanie prelekcji przygotowanych na podstawie dostępnych źródeł;
 udostępnienie filmów, czasopism, gier edukacyjnych;
 prezentacja wybranej tematyki w formie graficznej np. gazetki ściennej;
7
 konkursy szkolne i międzyszkolne (plastyczne, literackie, sportowe);
 dyskusje i apele szkolne.
Do diagnozowania problemów występujących w szkole użyte zostaną
następujące narzędzia badawcze:
- ankiety dla wychowawców klas
- ankiety dla uczniów
- wywiady z uczniami, nauczycielami, rodzicami
- obserwacja zachowań uczniów
Metody pracy:
- prelekcje
8
- warsztaty
- pogadanki
- dyskusje
- burza mózgów
- techniki socjometryczne
- metody aktywizujące
9
10
Download