Załącznik nr 1 do SIWZ

advertisement
Załącznik nr 1 do SIWZ
Numer sprawy: PN/03-10/DZP
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie, od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia
2012 r., usług profilaktycznej opieki zdrowotnej, w zakresie określonym w
rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie
przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów
przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332, z późn. zm) oraz w
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006r. w sprawie badań do celów
sanitarno – epidemiologicznych (Dz.U. Nr 25 poz. 191), polegających w szczególności
na:
 wykonywaniu profilaktycznych badań lekarskich (wstępnych, okresowych i
kontrolnych), zwanych dalej „badaniami profilaktycznymi” oraz badań sanitarno –
epidemiologicznych osób kierowanych przez Zamawiającego,
 orzecznictwie lekarskim do celów przewidzianych w Kodeksie pracy i w
przepisach wydanych na jego podstawie,
 zapewnieniu udziału lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad
pracownikami w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z art.
23712 i 23713 Kodeksu pracy.
Badania profilaktyczne, za które Zamawiający płaci cenę ryczałtową, określoną w
formularzu ofertowym, obejmują badania konsultacyjne i inne badania określone we
wskazówkach metodycznych w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych
pracowników, stanowiących załącznik do rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1.1,
zwanych dalej „wskazówkami metodycznymi”, oraz inne specjalistyczne badania
konsultacyjne i badania dodatkowe, niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia
osoby przyjmowanej do pracy lub pracownika.
Badanie wstępne i okresowe obejmuje co najmniej następujące badania laboratoryjne:
morfologię krwi, OB, badanie poziomu glukozy, lipidogram oraz badanie ogólne moczu.
W przypadku osoby powyżej 40-go roku życia badanie wstępne i okresowe obejmuje
ponadto EKG serca.
Badanie okulistyczne przeprowadzane w ramach badań profilaktycznych obejmuje w
szczególności ustalenie potrzeby stosowania okularów korygujących wzrok podczas
pracy przy obsłudze monitora ekranowego oraz, w przypadku jej stwierdzenia, określenie
parametrów szkieł korygujących wzrok.
Badanie profilaktyczne kończy się orzeczeniem lekarskim stwierdzającym:
1) brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy lub
2) przeciwwskazania zdrowotne do pracy na określonym stanowisku pracy.
Zamawiający wymaga, aby pobieranie materiału do badań laboratoryjnych oraz
wszystkie badania były wykonywane w jednym ośrodku leczniczym Wykonawcy w
Lublinie, w promieniu do 5 km od siedziby Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza
wykonywanie badań psychologicznych i radiologicznych w innym miejscu w Lublinie.
Organizacja świadczenia usług lekarskich:
 Wykonawca przeprowadzi badania profilaktyczne na podstawie skierowania
wystawionego przez Zamawiającego zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa
w pkt 1.1.;

badania wstępne i okresowe wykonywane będą po telefonicznym zgłoszeniu się
osoby skierowanej i ustaleniu terminu i godziny rozpoczęcia badań; termin
rozpoczęcia badań zaproponowany przez Wykonawcę nie może przypadać później
niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia się skierowanej osoby;
 badania wstępne i okresowe zakończone będą niezwłocznie, nie później niż
następnego dnia roboczego po dniu rozpoczęcia badań; w przypadku stwierdzenia
konieczności wykonania badań specjalistycznych, innych niż określone we
wskazówkach metodycznych, termin oczekiwania na to badanie nie przekroczy 7
dni roboczych;
 badania kontrolne wykonane będą w dniu zgłoszenia się skierowanego pracownika
Zamawiającego;
 Wykonawca zapewni bieżącą realizację usług medycznych, w szczególności dyżur
od poniedziałku do piątku lekarza uprawnionego do wykonywania badań
profilaktycznych oraz zastępstwa w razie czasowej nieobecności lekarzy
specjalistów.
8. Szacunkowa liczba osób objętych świadczeniem usług profilaktycznej opieki zdrowotnej
- 3332., w tym:
 liczba pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych –
562 w tym na stanowiskach kierowniczych - 74,
 liczba pracowników zatrudnionych na stanowiskach obsługi technicznej 66 w tym
10 kierowców .
Wśród w/w pracowników 2800 osoby zajmują stanowiska pracy wyposażone w monitory
ekranowe. Około 2320 osób ukończyło albo ukończy w okresie obowiązywania umowy
40 rok życia.
9. Przewidywana liczba badań okresowych i wstępnych w okresie obowiązywania umowy –
około 2200.
10. Przewidywana liczba posiedzeń komisji bezpieczeństwa i higieny pracy - 4 razy w roku,
czas trwania posiedzenia - około 2 godzin.
Download