Zarządzenie Nr

advertisement
Zarządzenie
N r 646/2012
Burmistrza Nysy
z dnia 22 lutego 2012 r.
w sprawie zasad przyznawania posiłków profilaktycznych i napojów.
Na podstawie art. 232 Ustawy z dnia 26.06. 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.
94 ze zmianami) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.05.1996r. w sprawie
profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60 poz. 279 ), zarządzam :
§ 1.
Pracownikom zatrudnionym :
1. przy pracach na otwartej przestrzeni, przy temperaturze otoczenia powyżej 25 0 C.
2. na stanowiskach pracy na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi
przekracza 280 C
przysługują napoje chłodzące w postaci wody mineralnej.
§ 2.
Pracownikom wykonującym prace na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej
100 C przysługują napoje gorące w postaci herbaty lub kawy zbożowej.
§ 3.
Stanowiska na których przysługują napoje chłodzące i gorące ustalą Naczelnicy Wydziałów.
Wykazy tych stanowisk Naczelnicy przekażą do specjalisty ds. BHP.
§ 4.
Specjalista ds. BHP w oparciu o wykazy, o których mowa w § 3 zakupi stosowne ilości napojów.
Napoje wydawane będą za pokwitowaniem.
§ 5.
1. Pracownikom wykonującym prace związane z dużym wysiłkiem fizycznym, wykonywane na
otwartej przestrzeni oraz przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń
losowych przysługują posiłki profilaktyczne.
2. Specjalista ds. BHP na podstawie zebranych ofert na podstawie zawartej umowy zleci
wybranemu podmiotowi gospodarczemu produkcję i wydawanie posiłków profilaktycznych.
3. Podstawą do wydawania posiłków profilaktycznych będzie talon z numerem wg załączonego
wzoru, (stanowiący załącznik do zarządzenia):
- dla pracowników Straży Miejskiej w Nysie podpisany przez Komendanta Straży Miejskiej,
- dla pozostałych pracowników podpisany przez Sekretarza Miasta lub zastępców
Burmistrza.
§ 6.
Posiłki i napoje wydawane będą pracownikom w dniach wykonywania prac uzasadniających ich
wydanie.
§ 7.
Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za niespożyte posiłki i napoje.
§8
Traci moc Zarządzenie Nr 143/2001 Burmistrza Nysy z dnia 15 lipca 2001 r. w sprawie zasad
przyznawania posiłków profilaktycznych i napojów.
§9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
BURMISTRZ
Jolanta Barska
Załącznik
do Zarządzenia Nr 646/2012
Burmistrza Nysy
z dnia 22 lutego 2012 r.
WZÓR
Pieczątka
jednostki organizacyjnej
TALONU
Gmina Nysa
ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa
TALON NR..........
uprawniający do korzystania z posiłku
profilaktycznego
o wartości kalorycznej około 1000 kcal
w dniu .................... podpis osoby upoważnionej .........................................
Download