Rola pediatry i lekarza rodzinnego w profilaktycznej opiece

advertisement
prace poglądowe
Rola pediatry i lekarza rodzinnego
w profilaktycznej opiece zdrowotnej
nad dziećmi i młodzieżą.
Część 1. Niemowlęta i dzieci do ukończenia
5 roku życia
The role of pediatrician and family doctor in preventive health care
for children and adolescents
Part 1. Infants and children up to 5 years
Anna Oblacińska, Maria Jodkowska
Zakład Zdrowia Dzieci i Młodzieży, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono nowoczesne podejście do zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie opieki profilaktycznej nad małymi
dziećmi. Opisano zasady przeprowadzania badań profilaktycznych i bilansów zdrowia, edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia oraz opieki czynnej.
W tym ujęciu lekarz rodzinny lub pediatra staje się doradcą w sprawach dotyczących zdrowia fizycznego i psychospołecznego dzieci i ich rodzin.
Standardy Medyczne/Pediatria  2015  T. 12  615-621
SŁOWA KLUCZOWE:  DZIECI  PROFILAKTYCZNE BADANIE LEKARSKIE  BILANS ZDROWIA  PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
ABSTRACT
In this paper we present a new approach to pediatricians’ and family doctors’ tasks in preventive health care in early childhood. The principles of preventive
health examination and medical child’s checkup were described. Also health education, health promotion and caring for children with special health care
needs were presented. In this approach family doctors and pediatricians become advisors in the matters of health and wellness of children and their families.
Standardy Medyczne/Pediatria  2015  T. 12  615-621
KEY WORDS:  CHILDREN  PREVENTIVE HEALTH EXAMINATION  MEDICAL CHILD’S CHECKUP  PRIMARY HEALTH CARE
Wprowadzenie
Profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą, w tym idea profilaktycznych badań lekarskich i program badań przesiewowych, ma w Polsce kilkudziesięcioletnią tradycję, sięgającą lat 50.
XX wieku. Realizacja kompleksowej, planowej opieki nad populacją w wieku rozwojowym rozwinęła się
w latach 70. ubiegłego wieku dzięki wprowadzeniu
powszechnych metod sprawowania opieki profilaktycznej w formie bilansów zdrowia, połączonych
z poradnictwem czynnym1,2. W 1992 roku wprowadzono w Polsce nowe przepisy prawne, regulujące
zasady profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą3 dotyczące dzieci w wieku 4 i 6 lat
oraz uczniów, a także przeprowadzania badań profilaktycznych noworodków, niemowląt i dzieci w wieku 2 lat4. W Instytucie Matki i Dziecka opracowano
GŁÓWNE TEZY
1. Profilaktyczne badania lekarskie i bilanse zdrowia są kluczowym elementem działań profilaktycznych w odniesieniu do populacji wieku rozwojowego i obejmują wczesne
wykrywanie chorób i zaburzeń rozwojowych u dzieci
w krytycznych okresach rozwoju.
2. Nowoczesne podejście do opieki profilaktycznej nad małymi dziećmi zakłada podejmowanie działań wobec całej
rodziny, zwłaszcza w aspekcie edukacji zdrowotnej.
wówczas poradnik dla lekarzy zawierający metodykę
profilaktycznych badań lekarskich dzieci od wieku
niemowlęcego do ukończenia 15 roku życia5. Zasady
te nie były w późniejszych latach weryfikowane, nie
zostały także wprowadzone jako obowiązujące standardy.
STANDARDY MEDYCZNE/PEDIATRIA  2015  T. 12  615-621
615
prace poglądowe
W latach 1999-2009, po przeprowadzeniu reformy
w ochronie zdrowia, zmiany w organizacji, zarządzaniu i finansowaniu, a także w systemie opieki zdrowotnej nad dziećmi z udziałem lekarzy rodzinnych
w znacznym stopniu zmodyfikowały warunki realizacji szeroko pojętej opieki profilaktycznej, zwłaszcza w odniesieniu do najmłodszych dzieci.
Obecnie zadania lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w zakresie profilaktycznej opieki nad
populacją w wieku rozwojowym reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej6. W 2011 roku w Instytucie Matki i Dziecka
dokonano opracowań naukowych, porządkujących
założenia systemowe profilaktycznej opieki zdrowotnej w odniesieniu do najmłodszych dzieci oraz
rekomendujących częstość, cele i zakres świadczeń
profilaktycznych dla całej populacji w wieku 0-5 lat.
Materiały te złożone zostały w Ministerstwie Zdrowia
i oczekują na wdrożenie do praktyki, w formie rozporządzenia7,8.
Zapewnienie wysokiej jakości opieki profilaktycznej nad małymi dziećmi wymaga od lekarza rozległej wiedzy z zakresu fizjologii i patologii rozwoju
fizycznego i psychoruchowego dziecka, wnikliwości
diagnostycznej oraz poświęcenia odpowiedniej ilości czasu na przeprowadzenie badania. Przeznaczony na badanie czas, w zależności od wieku dziecka
i dotychczasowych kontaktów lekarza z dzieckiem
i jego rodzicami, powinien wynosić 20-30 minut.
W realizacji zadań profilaktycznych niezbędna jest
także dobra współpraca lekarza i pielęgniarki POZ
z rodzicami dziecka, a profilaktyka powinna być
ukierunkowana na całą rodzinę.
Organizacja profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad dziećmi w wieku 0-5 lat
System profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
dziećmi oparty jest na zasadzie ciągłości opieki
– ten sam lekarz opiekuje się dzieckiem w zdrowiu
i chorobie. Po wypisaniu dziecka z oddziału noworodkowego rodzice zobowiązani są do zgłoszenia
go w przychodni POZ, według własnego wyboru.
Zgłoszenie polega na wypełnieniu deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej dla swego dziecka
(wybór położnej powinien być dokonany wcześniej,
jeszcze przed urodzeniem dziecka – w ostatnim trymestrze ciąży).
Zakres świadczeń profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą
w praktyce pediatry i lekarza rodzinnego
Zakres świadczeń obejmuje:
 przeprowadzanie testów przesiewowych i profilaktycznych badań lekarskich dzieci;
 edukację zdrowotną rodziców i dzieci;
 kwalifikacyjne badania lekarskie dzieci przed
szczepieniami ochronnymi;
 opiekę czynną nad dziećmi z chorobami przewlekłymi, niepełnosprawnością oraz innymi problemami zdrowotnymi i społecznymi.
Program badań przesiewowych
Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia9, test przesiewowy (przesiew, skrining) jest
wstępną identyfikacją nierozpoznanych dotychczas chorób, zaburzeń lub wad, poprzez zastosowanie testów i innych szybkich metod badania.
Testy te wyodrębniają w populacji osoby, które
Wczesne wykrywanie zaburzeń i chorób dzięki prostej,
akceptowanej, trafnej (właściwej), rzetelnej (precyzyjnej),
czułej i swoistej metodzie (mały odsetek fałszywie dodatnich
i fałszywie ujemnych wyników)
 Trafność
Rozpoznawanie zaburzenia tam,
gdzie ono faktycznie występuje
Identyfikacja zdrowych, którzy faktycznie
są zdrowi
 Rzetelność
 Czułość
 Swoistość
RYC. 1 Charakterystyka dobrego testu przesiewowego
616
STANDARDY MEDYCZNE/PEDIATRIA  2015  T. 12  615-621
prace poglądowe
prawdopodobnie mają daną chorobę lub zaburzenie (dodatni wynik testu) lub prawdopodobnie ich nie mają (ujemny wynik testu). Głównym
celem testu przesiewowego jest wczesne wykrycie i leczenie zaburzeń, gdy można odwrócić proces chorobowy lub zahamować jego progresję.
Celem skriningu nie jest ustalenie rozpoznania
– u dzieci z dodatnim wynikiem testu należy przeprowadzić poszerzoną diagnostykę w celu potwierdzenia lub wykluczenia zaburzenia (postępowanie
poprzesiewowe).
Testy przesiewowe wykonuje się w grupach wieku
(okresach rozwoju dziecka), w których zaburzenie,
które chcemy zidentyfikować, najczęściej się pojawia lub pogłębia.
Program przesiewowy jest pojęciem szerszym
i składa się z trzech faz:
1.test przesiewowy wykonany u wszystkich osób
w danej populacji;
2.postępowanie poprzesiewowe – diagnostyka
u osób z dodatnim wynikiem testu;
3.leczenie lub inne działania korygujące.
Składowe badania
profilaktycznego/bilansu zdrowia
Wykonywanie samych testów przesiewowych
bez następnych faz programu jest błędem
w sztuce lekarskiej.

W doborze metody testu przesiewowego należy
uwzględnić kryteria dobrego testu: akceptację testu
przez badającego i badanych, jego prostotę, łatwość
wykonania i interpretacji, trafność, rzetelność (precyzję) oraz wartość, mierzoną jego czułością i swoistością (Rycina 1).
Cele ogólne badań profilaktycznych
i bilansów zdrowia u dzieci
w wieku 0-5 lat
Obejmują one:
1.Identyfikację problemów zdrowotnych dziecka – dokonanie oceny jego zdrowia i rozwoju
fizycznego, motorycznego i psychospołecznego
w celu wczesnego wykrycia zaburzeń (profilaktyka wtórna – drugorzędowa) oraz zaplanowania
odpowiedniego postępowania terapeutycznego
lub korekcyjnego, umożliwiającego wyrównanie
ewentualnych deficytów rozwojowych (profilaktyka trzeciorzędowa – opieka czynna).
2.Ocenę dobrostanu i funkcjonowania rodziny (zachowania zdrowotne, postawy rodzicielskie, warunki społeczno-ekonomiczne).
3.Współpracę z rodzicami i edukację zdrowotną.
Zakres badań i ich metodyka w poszczególnych
grupach wieku wynikają ze specyfiki danego okresu rozwoju i w odniesieniu do dzieci w wieku 0-5 lat
zostały przedstawione w Tabeli 1.




Wywiad: od rodziców/opiekunów oraz analiza
informacji zawartych w dokumentacji medycznej:
z książeczki zdrowia, karty zdrowia w POZ (historia zdrowia i choroby), ewentualnie innych dokumentów (np. karty leczenia szpitalnego) i wyników
badań diagnostycznych.
Testy przesiewowe: z uwzględnieniem układów
i sfer rozwojowych, które w danym wieku są
„w okresie krytycznym rozwoju”, co zwiększa ryzyko nieprawidłowości w ich budowie i funkcji.
Badanie przedmiotowe: zgodnie z obwiązującymi
zasadami badania pediatrycznego.
Podsumowanie badania: ustalenie rozpoznania
ewentualnych zaburzeń rozwoju i stanu zdrowia,
czynników ryzyka, udzielenie rodzicom i starszemu dziecku zaleceń odnośnie do dalszego leczenia
lub korekcji zaburzeń oraz zachowań prozdrowotnych, wydanie orzeczenia o zdrowotnej gotowości
szkolnej w przypadku dziecka pięcioletniego objętego rocznym obowiązkowym przygotowaniem
przedszkolnym (klasa „0”).
Dokumentacja badania: w karcie zdrowia i książeczce zdrowia dziecka.
Grupy wieku i cele specyficzne badań
profilaktycznych/bilansów zdrowia
Okres niemowlęcy – 6 wizyt, w tym:
 Porada patronażowa u noworodka10
Ocena:
- dobrostanu psychoemocjonalnego matki
i wsparcia rodziny w pierwszych tygodniach
po narodzeniu dziecka;
- zachowania noworodka, jego stanu somatycznego i neurorozwojowego, w tym ocena odruchów pierwotnych, ciemienia przedniego;
- masy ciała (wyrównanie masy urodzeniowej);
- skóry i śluzówek (żółtaczka);
- narządu słuchu i wzroku, w tym ocena drożności kanalików łzowych;
- stawów biodrowych;
- przebiegu i skuteczności karmienia piersią.
 Badania profilaktyczne w terminach szczepień
ochronnych (6-9 tyg., 3-4 mies., 6 mies., 9 mies.,
12 mies.)11
Wczesne wykrycie:
- ewentualnych wad wrodzonych;
- skutków zaburzeń okresu okołoporodowego;
- opóźnienia rozwoju psychoruchowego i zaburzeń neurorozwojowych;
- wrodzonej dysplazji stawów biodrowych;
- czynników ryzyka niedosłuchu;
- u chłopców – wnętrostwa.
STANDARDY MEDYCZNE/PEDIATRIA  2015  T. 12  615-621
617
prace poglądowe
Tabela 1. Działania profilaktyczne realizowane w ramach opieki zdrowotnej nad dziećmi w wieku 0-5 lat
OKRES ROZWOJOWY
NIEMOWLĘCY
WIEK
PONIEMOWLĘCY
NOWORODEK1
6-9
tyg. ż.
3-4
m.ż.
6
m.ż.
9
m.ż.
12
m.ż.
obwód głowy






długość/wysokość
ciała





masa ciała





PRZEDSZKOLNY/
SZKOLNY
2 lata
4 LATA
5 LAT LUB
KLASA „0”








BMI




pomiar ciśnienia
tętniczego




2
3
3
4
4
4
6
7
DZIAŁANIA
PROFILAKTYCZNE
Pomiary:
Testy przesiewowe do wykrywania zaburzeń narządu:
wzroku
słuchu




ruchu
5
5
5
5
niezstąpionego jądra









Wywiad









Badanie
przedmiotowe









Ocena rozwoju
psychoruchowego















Ocena zdrowia jamy
ustnej


Ocena zdrowotnej
dojrzałości szkolnej
8
Edukacja zdrowotna
rodziców








Czynna opieka nad
dziećmi z chorobami
przewlekłymi
i niepełnosprawnością








Szczepienia ochronne







Badania
diagnostyczne
i konsultacje
9
9
3
4
5
6
7
8


Wizyta patronażowa lekarza w 1-2 tyg. życia
Test w kierunku wykrywania zeza
Badanie ostrości wzroku oraz test w kierunku wykrywania zeza
Orientacyjne badanie słuchu oraz rozwoju mowy
Test do wykrywania wrodzonej dysplazji stawów biodrowych
Test do wykrywania zniekształceń statycznych kończyn dolnych
Test do wykrywania zniekształceń statycznych kończyn dolnych oraz test do wykrywania bocznego skrzywienia kręgosłupa
Dotyczy dzieci w wieku 5 lat objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym (klasa „0”)
9
Noworodki urodzone przed 36 tyg. ciąży oraz z wewnątrzmacicznym zahamowaniem wzrostu – badanie okulistyczne w 4, 8 i 12 tyg. życia w kierunku retinopatii wcześniaków
1
2
618
STANDARDY MEDYCZNE/PEDIATRIA  2015  T. 12  615-621
prace poglądowe
Ocena:
- tempa i harmonii wzrastania oraz rozwoju psychomotorycznego;
- stanu odżywienia i jego ewentualnych zaburzeń;
- reakcji słuchowych;
- od 6 miesiąca życia stanu zdrowia jamy ustnej
i wieku zębowego.
Bilans zdrowia dzieci dwuletnich
Ocena:
 stanu zdrowia i rozwoju dziecka, w tym:
- rozwoju fizycznego (tempo i harmonia rozwoju,
wskaźnik wagowo-wzrostowy (BMI), z wykreślaniem krzywych wzrastania), u chłopców – obecności jąder w mosznie,
- zachowania dziecka oraz rozwoju psychoruchowego,
- chodu z pomiarem długości kończyn dolnych,
- narządu wzroku (zez) i słuchu,
- ciśnienia tętniczego*;
 funkcjonowania rodziny: postawy rodzicielskie,
odpowiedzialność za dziecko, postępowanie wychowawcze rodziców;
 opieki nad dzieckiem: matka, ojciec, dziadkowie,
opiekunka, żłobek, przedszkole, inne formy opieki;
 sposobu żywienia dziecka z uwzględnieniem praktyk (zachowań) rodzicielskich związanych z odżywianiem;
 spontanicznej aktywności ruchowej.
* zdaniem ekspertów: u wszystkich dzieci po 3 roku
życia, u młodszych – jeśli rozpoznano chorobę
przewlekłą związaną z ryzykiem nadciśnienia tętniczego12.
Bilans zdrowia dzieci czteroletnich
Ocena:
 stanu zdrowia i rozwoju dziecka, w tym:
- rozwoju fizycznego (tempo i harmonia rozwoju,
wskaźnik wagowo-wzrostowy (BMI), z wykreślaniem krzywych wzrastania), u chłopców obecności jąder w mosznie,
- zachowania dziecka oraz rozwoju psychoruchowego według inwentarzy rozwojowych,
- narządu wzroku (zez, ostrość wzroku) i słuchu
(test „pokaż co słyszysz”),
- układu ruchu – zniekształceń statycznych kończyn dolnych,
- ciśnienia tętniczego;
 funkcjonowania rodziny: postawy rodzicielskie,
odpowiedzialność za dziecko, postępowanie wychowawcze rodziców;
 sposobu żywienia dziecka z uwzględnieniem praktyk (zachowań) rodzicielskich związanych z odżywianiem;
 spontanicznej aktywności ruchowej.
Bilans zdrowia dzieci pięcioletnich13
Zakres badania profilaktycznego (bilansu zdrowia)
u dziecka 5-letniego zależy od tego, czy jest ono objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym (uczęszcza do tzw. klasy „0”), czy też nie.
W pierwszym przypadku badanie dziecka jest rozszerzone o ocenę zdrowotnej dojrzałości szkolnej,
a testy przesiewowe najczęściej są wykonywane
przez pielęgniarkę szkolną.
Ocena:
 rozwoju fizycznego (tempo i harmonia rozwoju,
wskaźnik wagowo-wzrostowy (BMI), z wykreślaniem krzywych wzrastania), u chłopców obecności jąder w mosznie;
 zachowania dziecka oraz rozwoju psychoruchowego lub rozwoju psychospołecznego i emocjonalnego oraz dojrzałości szkolnej*:
- narządu wzroku (zez, ostrość wzroku) i słuchu
(test „powtórz co słyszysz”),
- wymowy*,
- lateralizacji*,
- układu ruchu – w kierunku zniekształceń statycznych kończyn dolnych i bocznego skrzywienia kręgosłupa,
- ciśnienia tętniczego;
 funkcjonowania rodziny: postawy rodzicielskie,
odpowiedzialność za dziecko, postępowanie wychowawcze rodziców.
* badanie u 5-latków w klasie „0”
U uczniów klasy „0” (roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne), w czasie bilansu zdrowia dzieci 5-letnich dokonuje się także kwalifikacji do zajęć
ruchowych.
Szczepienia ochronne
Szczepienia ochronne są jednym z najważniejszych
działań w profilaktyce pierwotnej (pierwszorzędowej) u dzieci i młodzieży. Są realizowane zgodnie
z Programem Szczepień Ochronnych (PSO). Program
ten jest uaktualniany co rok i ukazuje się w formie
Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego,
w dzienniku urzędowym Ministra Zdrowia. Zawiera
on wykaz szczepień obowiązkowych wraz z kalendarzem ich wykonywania oraz szczepień uzupełniających obowiązujących w danym roku.
Zadaniem lekarza sprawującego opiekę profilaktyczną nad dzieckiem jest:
 udzielenie
rodzicom wyczerpującej informacji o szczepieniach obowiązkowych i zalecanych
u ich dzieci, w tym o skali zagrożenia chorobami, przeciw którym są szczepienia, jak również
o możliwości wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP). Lekarz powinien
przedstawić powyższe zagadnienia zrozumiałym
i maksymalnie prostym językiem. Jest to szczególnie ważne, ponieważ rośnie aktywność ruchów
STANDARDY MEDYCZNE/PEDIATRIA  2015  T. 12  615-621
619
prace poglądowe



antyszczepionkowych, eksponujących w czasopismach popularnych i w Internecie doniesienia
o szkodliwym wpływie szczepień na zdrowie;
przeprowadzenie badania lekarskiego dziecka
(wywiad i badanie przedmiotowe) przed szczepieniem (tzw. kwalifikacja do szczepienia). Jego celem jest orzekanie, czy w chwili badania nie ma
przeciwwskazań do szczepienia;
udzielenie pomocy w przypadku wystąpienia
niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP)
oraz powiadomienie Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego o podejrzeniu lub rozpoznaniu NOP;
odnotowanie faktu szczepienia w karcie szczepień ochronnych dziecka oraz w książeczce zdrowia dziecka i książeczce szczepień.
Edukacja zdrowotna rodziców i dzieci
Edukacja zdrowotna jest, obok szczepień ochronnych, drugim kluczowym elementem profilaktyki pierwotnej. Ogrom informacji z różnych źródeł,
przede wszystkim z Internetu, powoduje, że współcześni rodzice mogą czuć się zagubieni i nie zawsze są w stanie w sposób krytyczny wykorzystać
pozyskaną wiedzę. Edukacja zdrowotna podczas
indywidualnych kontaktów lekarza i pielęgniarki
z dzieckiem i jego rodzicami (w trakcie badań
profilaktycznych, szczepień czy udzielania porad
w czasie choroby) jest okazją do uporządkowania
tej wiedzy i rozbudzenia motywacji do działań na
rzecz zdrowia14.
W zależności od konkretnej sytuacji i potrzeb,
a także wieku dziecka i etapu rozwoju edukacja
zdrowotna rodziców dotycząca ich dzieci w wieku
niemowlęcym, poniemowlęcym i przedszkolnym
powinna obejmować następującą tematykę15:
 żywienie w najwcześniejszym okresie życia z położeniem nacisku na promocję karmienia piersią;
 higiena dnia codziennego i w środowisku domowym;
 rozwój psychoruchowy dziecka, budowanie prawidłowych relacji w rodzinie i zapobieganie problemom wychowawczym u dzieci;
 zapobieganie wypadkom, urazom oraz innym
stanom zagrożenia zdrowia i życia dziecka w środowisku domowym oraz ruchu drogowym;
 rola aktywności ruchowej w prawidłowym rozwoju fizycznym, motorycznym, intelektualnym
i emocjonalnym dziecka – specyficzne potrzeby
w zależności od okresu rozwojowego;
 wczesna profilaktyka otyłości;
 zapobieganie próchnicy zębów, chorobom przyzębia i wadom zgryzu;
 budowanie środowiska dziecka wolnego od dymu
tytoniowego.
620
STANDARDY MEDYCZNE/PEDIATRIA  2015  T. 12  615-621
DO ZAPAMIĘTANIA
1. Pierwsze lata życia mają decydujący wpływ na stan zdrowia
i rozwój dziecka, dlatego profilaktyczna opieka zdrowotna
jest kluczowym zadaniem ochrony zdrowia tej populacji.
2. Badania profilaktyczne i bilanse zdrowia nie powinny być
traktowane jako rutynowe badania „dziecka zdrowego”. Wymagają one czasu i staranności, aby „odkryć to, co być może
ukryte”.
3. Troska o optymalne zdrowie dzieci wymaga współdziałania
lekarza i pielęgniarki POZ z rodzicami.
4. W pracy z rodzicami szczególny nacisk należy położyć na
edukację zdrowotną i promocję zdrowia.
Opieka czynna nad dziećmi z chorobami
przewlekłymi, niepełnosprawnością oraz
innymi problemami zdrowotnymi
i społecznymi
Poradnictwo czynne jest istotnym elementem profilaktyki trzeciorzędowej, której celem jest zapobieganie dalszym niepomyślnym skutkom chorób i niepełnosprawności. Opieka czynna lekarza POZ nad
dziećmi z chorobą przewlekłą lub niepełnosprawnością obejmuje:
 stały nadzór nad tymi dziećmi, ich leczenie i rehabilitację oraz współpracę z lekarzami specjalistami.
Ogromne znaczenie ma współdziałanie z rodzicami
i rozpoznawanie, jakiego typu wsparcia potrzebuje
rodzina;
 utrzymanie dobrostanu psychicznego i dobrej jakości życia chorego dziecka;
 prowadzenie indywidualnej edukacji zdrowotnej
ukierunkowanej na potrzeby dziecka i jego rodziny, szkolenie rodziców w zakresie specjalnych potrzeb pielęgnacyjnych i rozwojowych dziecka;
 zlecanie, w razie potrzeby, pielęgniarce rodzinnej/
środowiskowej przeprowadzania wywiadów środowiskowych w domu rodzinnym dziecka;
 w przypadku konieczności udzielenia rodzinie
wsparcia instytucjonalnego – współpracę lekarza POZ z odpowiednimi ośrodkami działającymi
w oparciu o ustawę o pomocy społecznej.
dr hab. n. med. Anna Oblacińska, prof. nadzw. IMiD
Zakład Zdrowia Dzieci i Młodzieży
Instytut Matki i Dziecka
01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17a
[email protected]
Autorstwo manuskryptu:
Anna Oblacińska - opracowanie koncepcji badania/pracy naukowej, napisanie artykułu, merytoryczna recenzja artykułu, nadzór
nad ostateczną wersją artykułu,
Maria Jodkowska - zestawienie danych, napisanie artykułu, merytoryczna recenzja artykułu, nadzór nad ostateczną wersją artykułu.
prace poglądowe
PIŚMIENNICTWO
1
7
Mikiel-Kostyra K, Oblacińska A, Jodkowska M. Standardy w profilaktycznej opiece
8
Oblacińska A, Jodkowska M. Standardy w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 czerwca 1976 r.
w sprawie powszechnych badań lekarskich dzieci i młodzieży (Dz. U. 1976, Nr 25,
zdrowotnej nad dziećmi w wieku 0-5 lat. Warszawa, Instytut Matki i Dziecka 2011.
dziećmi w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym i przedszkolnym. Med Prakt Pe-
poz. 150).
2
Instrukcje Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej: Nr 3/76 z dnia 26 czerwca 1976
r. w sprawie powszechnych badań dzieci i młodzieży (Dz. Urz. MZiOS 1976, Nr
diatr 2014;2:81-90.
9
Wilson JMG, Junger G. Principles and practice of screening disease. WHO, Geneva
16, poz. 51). Nr 3/83 z dnia 12 kwietnia 1983 r. zmieniająca instrukcję w sprawie
powszechnych badań lekarskich dzieci i młodzieży (Dz. Urz. MZiOS 1983, Nr 5,
1968.
10
Oblacińska A, Jodkowska M. Zasady przeprowadzania wizyt i porad patronażo-
11
Jodkowska M, Oblacińska A. Badania profilaktyczne dzieci w wieku niemowlę-
12
Litwin M. Komentarz do artykułu Daniels SR. Diagnostyka i leczenie nadciśnienia
13
Oblacińska A, Jodkowska M. Bilans zdrowia dzieci w wieku 5 lat oraz dzieci ob-
wych u dzieci w 1. miesiącu życia. Med Prakt Pediatr 2014;3:79-86.
poz. 33).
3
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 listopada 1992 r.
cym. Med Prakt Pediatr 2014;4:92-102.
w sprawie zakresu, organizacji oraz form opieki zdrowotnej nad uczniami (Dz. U.
1992, Nr 87, poz. 441).
4
Wytyczne Krajowego Zespołu Specjalistycznego w dziedzinie Pediatrii i Medycyny Szkolnej z dnia 15 grudnia 1992 r. w sprawie powszechnych profilaktycznych
tętniczego u dzieci i młodzieży. Med Prakt Pediatr 2013;3:33.
jętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym. Med Prakt Pe-
badań medycznych noworodków, niemowląt i dzieci w wieku 2 lat.
5
Woynarowska B, Oblacińska A (red.). Powszechne profilaktyczne badania lekarskie dzieci i młodzieży do 15 roku życia. Poradnik dla lekarzy. Warszawa, Instytut
diatr 2014;6:90-99.
14
Woynarowska B. Edukacja zdrowotna dzieci, młodzieży i rodziców. W: Woynarow-
15
Oblacińska A, Mikiel-Kostyra K, Jodkowska M. Profilaktyczna opieka zdrowotna
ska B (red.). Profilaktyka w pediatrii. Warszawa, Wyd. Lekarskie PZWL 2008.
Matki i Dziecka 1993.
6
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 2013, poz.
nad dziećmi w wieku 0-5 lat. Rola i zadania lekarza oraz pielęgniarki podstawo-
1248).
wej opieki zdrowotnej. Warszawa, Instytut Matki i Dziecka 2011.
STANDARDY MEDYCZNE/PEDIATRIA  2015  T. 12  615-621
621
Download