OPIEKA MEDYCZNA NAD UCZNIEM W ŚRODOWISKU NAUCZANIA

advertisement
PROFILAKTYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ
W ŚRODOWISKU NAUCZNIA
Opieka zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym jest realizowana przez
wiele państw, szczególnie dobrze rozwiniętych. W Polsce tego typu opieka ma już
ponad stuletnią tradycję. W tych latach koncepcja zasad sprawowania opieki zmieniała
się przeciętnie co kilkanaście lat. Aktualna koncepcja profilaktycznej opieki zdrowotnej
nad uczniami spowodowana została wprowadzeniem w 1999 roku aż trzech reform: →
ochrony zdrowia, edukacji narodowej i administracji państwowej[1]. W związku z tak
radykalnymi zmianami musiała także nastąpić zmiana w funkcjonowaniu → opieki
zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym. Obecna wiedza upoważnia, do
stwierdzenia, że → zdrowie jednostki i populacji (w tym także ucznia) zależy od wielu
czynników pozamedycznych, w tym największym stopniu od statusu ekonomicznospołecznego rodzin, wsparcia społecznego, środowiska fizycznego i społecznego
szkoły. Okazało się, że pracownicy ochrony zdrowia tylko w niewielkim stopniu mogą
wpływać na → stan zdrowia uczniów[2]. W związku z powyższym uznano, że w
ochronie i → promocji zdrowia uczniów powinni uczestniczyć zarówno uczniowie, jak
ich rodzice, szkoła oraz pracownicy służby zdrowia. W te działania muszą być
zaangażowani rodzice, którzy ponoszą prawną i moralną odpowiedzialność za zdrowie
swoich dzieci[3]. Bez ich udziału uczeń ma trudności w przestrzeganiu zaleceń →
lekarza, czy → pielęgniarki szkolnej. Sam uczeń, także musi uczestniczyć w tym
procesie ponieważ w kontaktach z lekarzami i pielęgniarkami przygotowuje się do
przejmowania odpowiedzialności za swoje zdrowie i do roli aktywnego pacjenta –
odbiorcy oferowanych mu świadczeń zdrowotnych[4]. Szkoła, także uczestniczy w tym
procesie, bo nakładając na uczniów obowiązek uczęszczania do szkoły, powinna
stworzyć uczniom właściwe środowisko fizyczne i społeczne oraz dostęp do →
edukacji zdrowotnej. Także pracownicy ochrony zdrowia, powinni zapewnić uczniom
podstawowe świadczenia zdrowotne, uczestniczyć w ich edukacji zdrowotnej oraz
wspierać uczniów, ich rodziców i szkołę w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju →
problemów zdrowotnych[5]. Ta nowa koncepcja zmieniła powszechne przekonanie,
że za zdrowie odpowiedzialni są pracownicy ochrony zdrowia i że tradycyjne badania
lekarskie, powtarzane dość często mają wpływ na poprawę zdrowia uczniów w szkole.
W nowym systemie pielęgniarka/higienistka szkolna jest jedynym fachowym
pracownikiem w szkole z przygotowaniem medycznym. Pracuje w szkole samodzielnie
pełniąc główną rolę w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami. Zgodnie z
posiadanymi kompetencjami odpowiada za kompleksową opiekę zdrowotną nad
uczniami oraz pełni rolę rzecznika zdrowia w szkole, doradcy i konsultanta
medycznego dyrektora szkoły i nauczycieli oraz uczniów i ich rodziców.
Odpowiedzialność
dotyczy
wszystkich
realizowanych
przez
nią
świadczeń.
Samodzielnie podejmuje decyzje i jest odpowiedzialna za konsekwencje swoich
decyzji. Wiele aktów prawnych reguluje różnorodne działania pielęgniarki/higienistki
szkolnej, a między innymi ustawa o służbie medycyny pracy (Dz.U.nr 96, poz. 593 z
późn. zm.) i Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie
zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą.
Sprawę dokumentacji prowadzonej do tego typu działalności reguluje Rozporządzenie
Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie rodzajów indywidualnej →
dokumentacji medycznej pacjenta, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz
szczegółowych warunków jej udostępniania przez pielęgniarkę, → położną udzielającą
świadczeń zdrowotnych (Dz. U. nr 147, poz.1437). Wszystkie informacje o stanie
zdrowia ucznia są jego dobrem osobistym i są objęte tajemnicą zawodową. Zakres
świadczeń zdrowotnych został ustalony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10
lipca 2003 r. w sprawie zakresu świadczeń zdrowotnych, w szczególności badań
przesiewowych oraz okresów, w których te badania są przeprowadzane (Dz. U. nr 139,
poz. 1337). Profilaktycznej opieki nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania
dotyczy także Ust z dn.7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Z
1996 r. nr 67, poz. 329 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25
czerwca 2003 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
dziećmi i młodzieżą (Dz. U. nr 130, poz. 1196 z późniejszymi zmianami). Wymagania
dotyczące zatrudnionych pielęgniarek/ higienistek szkolnych zajmujących się tą opieką
reguluje także Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej z późn.
zm. oraz. Rozp. Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1992 r. w
sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urządzenia → zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 74, poz. 366 z
późn. zm.). O finansowaniu tego typu świadczeń mówi Ustawa z dn.27 sierpnia 2004r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Nowe
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 29 lipca 2004 zmieniające rozporządzenie w
sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji
profilaktycznej opieki nad dziećmi i młodzieżą (Dz.U. Nr 282, poz.2814) i
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 21 marca 2007r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i
młodzieżą. Sprawę podawania przez pielęgniarkę/higienistkę szkolną niektórych leków
bez zlecenia lekarz reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007
roku w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych,
leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną
samodzielnie bez zlecenia lekarskiego. Rozporządzenie to określa główne zadania
pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania, które w szczególności obejmują
wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych, kierowanie postępowaniem
poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad uczniami objętymi tym
postępowaniem, organizowanie profilaktycznych badań lekarskich, prowadzenie
grupowej
profilaktyki
fluorkowej,
czynne
poradnictwo
w
zakresie
opieki
pielęgniarskiej, udział w planowaniu, realizacji i ocenie szkolnego programu edukacji
zdrowotnej oraz podejmowanie innych działań w zakresie promocji zdrowia, udzielanie
pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć, doradztwo
dla dyrektora szkoły w sprawie bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i
warunków sanitarnych w szkole oraz prowadzenie dokumentacji medycznej uczniów.
Aby zrealizować w/w zadania pielęgniarka szkolna sprawująca profilaktyczną opiekę
zdrowotną nad uczniem współpracuje z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej
sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniem, lekarzem dentystą
sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniem, pielęgniarką podstawowej
opieki zdrowotnej, rodzicami, opiekunami prawnymi lub faktycznymi, dyrektorem
szkoły, radą pedagogiczną, organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i
młodzieży. Przepisy tego rozporządzenia określają zakres profilaktycznej opieki
zdrowotnej sprawowanej nad dziećmi i młodzieżą. Przy czym dotyczy to dzieci i
młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcących się
w szkołach ponadgimnazjalnych do ukończenia 19 roku życia. W Polsce mamy 6
milionów dzieci. Półtora miliona młodych ludzi w wieku szkolnym wymaga stałej
opieki specjalisty[1,2]. Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami obejmuje między
innymi testy przesiewowe polegające na wstępnej identyfikacji odchyleń od normy
rozwojowej, nie zdiagnozowanych chorób, zaburzeń lub wad, przez zastosowanie
szybkich metod badania. Realizuje także postępowanie diagnostyczne w przypadku
uzyskania dodatniego wyniku testu przesiewowego, w celu potwierdzenia lub
wykluczenia zaburzeń ujawnionych w tym teście (postępowanie poprzesiewowe).
Profilaktyczne badania lekarskie (bilanse zdrowia) prowadzone są w zakresie
indywidualnej oceny stanu zdrowia i rozwoju uczniów, kwalifikacji do zajęć
wychowania fizycznego i sportu szkolnego, zdrowotnej gotowości szkolnej uczniów,
kwalifikacji do programów rehabilitacyjnych i ograniczeń dotyczących wyboru i nauki
zawodu. Wykonywane powinny być także profilaktyczne badania stomatologiczne,
profilaktyka próchnicy zębów i profilaktyka ortodontyczna. Wymagane jest też
udzielanie pomocy w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć oraz
wykonywanie obowiązkowych szczepień ochronnych. W szkole prowadzona jest także
edukacja zdrowotna i promocja zdrowia wpływająca na styl życia dzieci i młodzieży, a
w konsekwencji na całe życie młodego człowieka[6,7,8]. Opiekę medyczną w tym
zakresie sprawują: lekarz podstawowej opieki zdrowotnej sprawujący opiekę nad
uczniem, lekarz dentysta oraz pielęgniarka, która ukończyła szkolenie specjalizacyjne w
dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania lub ukończyła kurs
kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania[9].
Przepisy rozporządzenia określają, że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz
dentysta sprawują opiekę zdrowotną w miejscu określonym w umowie o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej, zaś pielęgniarka albo higienistka szkolna sprawują ją w
znajdującym się na terenie szkoły gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy
przedlekarskiej. Uszczegółowieniem tych zasad są wydawane przez Prezesa NFZ
zasady zawierania umów ze świadczeniodawcami z zakresu podstawowej opieki
zdrowotnej. Zasady te określa zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w
sprawie przyjęcia "Informacji o warunkach zawarcia umowy o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna". Zgodnie z tym
przedmiotem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa
opieka zdrowotna jest udzielanie świadczeń w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy
oraz środowisku nauczania i wychowania, w warunkach ambulatoryjnych. W ramach
świadczeń w rodzaju POZ wyodrębniono zakresy świadczeń świadczenia lekarza POZ
oraz świadczenia pielęgniarki szkolnej. Świadczenia te ukierunkowane są na promocję i
profilaktykę zdrowotną, diagnostykę schorzeń, leczenie, zapobieganie lub ograniczanie
niepełnosprawności, usprawnianie oraz pielęgnację i edukację zdrowotną. W POZ
dokonuje się samodzielnego wyboru lekarza i pielęgniarki, w odniesieniu do uczniów
zasadą jest wpisanie na listę uczniów objętych opieką w środowisku nauczania.
Pielęgniarka szkolna zobowiązana jest do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na
rzecz uczniów objętych świadczeniami, w tym z zakresu profilaktycznej opieki nad
dziećmi i młodzieżą, w środowisku nauczania i wychowania, określonych w odrębnych
przepisach. Świadczenia pielęgniarki szkolnej realizowane są w szkole, w gabinecie
profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, a w przypadku braku gabinetu
profilaktyki w szkole dopuszcza się udzielanie świadczeń w poradni POZ lub w
użyczonych w tym celu przez dyrektora szkoły pomieszczeniach. Pielęgniarka szkolna
zapewnia dostępność do świadczeń w wymiarze czasu odpowiednim do liczby uczniów,
z uwzględnieniem planu godzin lekcyjnych, zgodnie z harmonogramem pracy,
stanowiącym integralną część umowy. Również ustawa samorządowa w art.7 wskazuje
na to, że do zadań własnych gminy należy zaspokajanie potrzeb mieszkańców w
zakresie ochrony zdrowia. Miasto i inne jednostki samorządowe uczestniczą w
dofinansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych uczniom w środowisku
nauczania poprzez dotacje, → programy zdrowotne i programy profilaktyczne[10].
1. A. Oblacińska, M. Jodkowska, W. Ostręga, I. Tabak, A. Małkowska Profilaktyczna opieka zdrowotna
nad uczniami w Polsce w latach 2000-2005, Warszawa 2005.
2. A. Wojtczak Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów opieki zdrowia XXI wieku Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.
3. M. Kowalska, Środowiskowe zagrożenia stanu zdrowia dzieci w Polsce w świetle priorytetów WHO i
Unii Europejskiej. Zdrowie Publiczne 115(1)96-99, 2005 r.
4. M. Jodkowska, A. Oblacińska, I. Tabak, K. Radiukiewicz, W. Ostręga Nierówności w dostępie do
profilaktycznej opieki zdrowotnej w Polsce w ostatnim roku wdrażania Rządowego Programu
„Profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania”
Instytut Matki i Dziecka w Warszawie Warszawa 2007.
5. A. Oblacińska, W. Ostręga Standardy i metodyka pracy pielęgniarki i higienistki szkolnej Instytut
Matki i Dziecka w Warszawie, Warszawa 2003.
6. A. Małkowska, I. Tabak, M. Jodkowska, A. Oblacińska, W. Ostręga Zdrowie i styl życia młodzieży u
progu dorosłości Wydawnictwo „Ezdorat”, Warszawa 2005.
7. J. Mazur, I. Tabak, A. Małkowska-Szkutnik, K. Ostaszewski, H. Kołoło, A. Zielska, A. Kowalewska
Czynniki chroniące młodzież 15-letnią przed podejmowaniem zachowań ryzykownych Instytut Matki i
Dziecka, Warszawa 2008
8. M. Cylkowska-Nowak Edukacja zdrowotna Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w
Poznaniu, Poznań 2008.
9. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Informacja o wynikach kontroli sprawowania
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym w latach 2005-2007.
Najwyższa Izba Kontroli, Bydgoszcz 2008.
A. Frączkiewicz-Wronka, J.Jasłowski, B. Owoc-Cydzik, D. Sobusik Samorządowa polityka zdrowotna,
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2004.
Download