Otwarci na zmiany

advertisement
NOWE W WYCHOWANIU FIZYCZNYM

wymagania szczegółowe

zajęcia do wyboru – model 2 + 2

edukacja zdrowotna w WF

Zajęcia w systemie klasowo-lekcyjnym.

Zajęcia do wyboru.

Edukacja zdrowotna prowadzona w
cyklu ciągłym.

Dokonując wyboru koncepcji organizacji
zajęć WF kierowaliśmy się przede
wszystkim zapisami w Preambule, że
„…ważnym zadaniem szkoły jest
edukacja zdrowotna, której celem jest
rozwijanie u uczniów postawy dbałości o
zdrowie własne i innych ludzi oraz
umiejętności tworzenia środowiska
sprzyjającego zdrowiu.”

Zajęcia z edukacji zdrowotnej prowadzone są
w cyklu ciągłym, w okresie jednego semestru.

Na ten cel w roku szkolnym 2009/2010
przeznaczyliśmy po 2 godz. w tygodniu dla
każdej z 3 grup w I semestrze oraz po 2 godz. w
tygodniu dla pozostałych 2 grup w II semestrze.

Organizacja zajęć w ramach bloku „edukacja
zdrowotna” wydaje nam się, najbardziej
optymalnym rozwiązaniem dla efektywnej ich
realizacji.





zapewnienie lepszej adaptacji uczniów w
nowej szkole, w nowych warunkach;
pomoc uczniom w radzeniu sobie z
trudnościami napotkanymi na swojej drodze w
pierwszym okresie nauki w gimnazjum;
integracja grupy uczniów klas pierwszych;
sprawdzenie skuteczności realizacji podstawy
programowej WF zawartej w bloku edukacja
zdrowotna, a tym samym osiągnięcie celów i
efektów kształcenia :
pozyskanie czasu na przygotowanie pełnej
oferty form aktywności fizycznej w ramach
zajęć do wyboru dla uczniów, która będzie:

poznawanie siebie, śledzenie przebiegu swojego rozwoju,
identyfikowanie i rozwiązywanie problemów zdrowotnych;

zrozumienie, czym jest zdrowie, od czego zależy, dlaczego i jak
należy o nie dbać;

rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i
innych ludzi;

wzmacnianie poczucia własnej wartości i wiary w swoje
możliwości;

rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych sprzyjających
dobremu samopoczuciu i pozytywnej adaptacji do zadań i
wyzwań codziennego życia;

przygotowanie się do uczestnictwa w działaniach na rzecz
zdrowia i tworzenia zdrowego środowiska w domu, szkole,
miejscu pracy, społeczności lokalnej.
Prezentacje prac wypracowanych przez zespoły uczniów

Staram się być przewodnikiem, doradcą uczniów;

Nie wchodzę w rolę „eksperta” („mistrza”), który „musi wszystko
wiedzieć”;

Ograniczam ocenianie, komentarze, narzucanie własnego zdania;

Mam odwagę powiedzieć: „nie wiem, ale sprawdzę i odpowiem”
lub „nie wiem, sprawdźmy razem” (mam prawo do niewiedzy oraz
uczenia się od uczniów i razem z nimi);

Organizuję uczenie się – stawiam zadania, pytania, motywuję do
pracy, kontroluję czas jej trwania;

Stale doskonalę umiejętności komunikowania się z uczniami,
tworzenia atmosfery bezpieczeństwa i zaufania;

Staram się zachować równowagę między ustalonym programem, a
potrzebami uczniów.

Posiadaną przez uczniów wiedzę i
doświadczenia wykorzystuję, jako
podstawę do uczenia się;
Zachęcam uczniów do:
 samodzielności w uczeniu się;
 wzbogacania swoich doświadczeń;
 akceptowania własnej odpowiedzialności
za uczenie się;
 odnoszenia zdobywanej wiedzy i
umiejętności do własnej sytuacji i potrzeb
oraz transferu ich do codziennego życia.

Traktuję każdego ucznia, jako aktywny podmiot,
dysponujący pewnym zasobem wiedzy, którą
powinien wykorzystywać w procesie edukacyjnym
tak samo, jak ja swoją wiedzę.
Uważam, że uczeń w wyniku zajęć:
 ma się dowiedzieć o tym, co jest zdrowe a co nie;
 ma być przygotowany do konstruktywnego działania
na rzecz zdrowia własnego i innych;
 ma zmieniać nie tylko swój styl życia ale i starać się
oddziaływać na warunki w jakich żyje.
Aby ten cel osiągnąć muszę dawać uczniom możliwość
uczenia się przez doświadczanie i podejmowania
ww. działań już w czasie nauki w szkole.

przeznaczone są na realizację wymagań
szczegółowych opisanych w podstawie programowej;

wymagania określają jedynie to, co stanowi konieczne
minimum, które musi osiągnąć każdy uczeń;

wymagania ukierunkowane są na wyposażenie
uczniów w kompetencje niezbędne do świadomego,
samodzielnego, satysfakcjonującego i całożyciowego
uczestnictwa w kulturze ruchu oraz do ochrony i
doskonalenia zdrowia

po osiągnięciu ww. wymagań nauczyciel może je
poszerzać w zależności od potrzeb, predyspozycji
psychomotorycznych i zainteresowań uczniów oraz
warunków bazowych szkoły.

Nauczyciel WF zaproponował do realizacji
program własny opracowany we
współpracy z innym nauczycielem pt. „Ku
aktywności”

Przed dopuszczeniem programu, dyrektor
szkoły zapoznał się z opinią konsultanta.

Program nauczania został zaopiniowany
przez Radę Pedagogiczną i dopuszczony do
użytku w szkole przez dyrektora szkoły, na
wniosek nauczyciela WF.

Opinia o programie zawierała ocenę zgodności
programu z podstawą programową i dostosowania
go do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest
przeznaczony.
Program nauczania obejmuje III etap edukacyjny:

stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i
zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie
programowej;

zawiera: szczegółowe cele kształcenia i wychowania;
treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w
podstawie programowej; sposoby osiągania celów
kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem
możliwości indywidualizacji pracy w zależności od
potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków w jakich
program będzie realizowany; opis założonych
osiągnięć ucznia; propozycje kryteriów oceny i metod
sprawdzania osiągnięć ucznia; jest poprawny pod
względem merytorycznym i dydaktycznym

spełnianie oczekiwań uczniów, a tym samym
motywowanie ich do ćwiczeń (będą ćwiczyli
to co lubią i to co wybiorą z oferty);

spowodowanie, że nauczyciele będą mieli
większą satysfakcję z prowadzenia zajęć z
uczniami zainteresowanymi wybraną formą
aktywności ruchowej;

przyczynienie się do promocji szkoły;

zwiększenie autonomii szkoły i nauczyciela w
organizacji i doborze treści kształcenia.
Oferta zajęć do wyboru jest
dostosowana do warunków materialnodydaktycznych szkoły i określa:
czasokres wyboru zajęć;
 sposób podziału na grupy;
 miejsce, czas i termin trwania odbywania
zajęć;
 nauczyciela prowadzącego.

Przyczynienie się do:
 zmniejszenia liczby zwolnień z lekcji WF;
 poprawy postawy ciała i ogólnego stanu
zdrowia uczniów;
 nabycia przez uczniów umiejętności
współdziałania w zespole koedukacyjnym;
 podniesienia poziomu sprawności fizycznej
uczniów;
 wdrożenia do ich samousprawniania i
samodoskonalenia;
 wzrostu świadomości uczniów w zakresie
potrzeb i konieczności czynnego uczestnictwa
w wychowaniu fizycznym.

Szkoła, uwzględniając lokalne tradycje i
warunki, a także potrzeby i oczekiwania
uczniów oraz ich rodziców, ustaliła formy
aktywności fizycznej w ramach zajęć do
wyboru o różnych profilach.

Różnorodność zajęć do wyboru gwarantuje
możliwość udziału uczniów w zajęciach
dostosowanych do ich możliwości i
zainteresowań.

To szansa na rozwój oferty edukacyjnej w celu
zaspokojenia potrzeb uczniów, ich możliwości i
zainteresowań.

Uczeń – ćwiczy to, co lubi, a nie to,
co narzuca mu szkoła;

Nauczyciel – ma na zajęciach uczniów,
którzy ćwiczą z większym zaangażowaniem;

Szkoła – posiada ciekawszą, być może,
konkurencyjną ofertę.
 Spełnienie
oczekiwań uczniów wobec
szkolnego wychowania fizycznego
poprzez umożliwienie im pogłębiania
wiedzy i rozwijania umiejętności w
obszarach, którymi są szczególnie
zainteresowani, a przede wszystkim,
które są dla nich dostępne ze względu
na ich poziom sprawności i wydolności
organizmu.

Ukazywanie uczniom walorów rekreacyjnych i
zdrowotnych danej formy aktywności.

Eksponowanie osiągnięć ucznia.

Wdrażanie ucznia do współpracy i
współdziałania ze środowiskiem rówieśniczym,
rodzinnym w upowszechnianiu zdrowego stylu
życia.

Umożliwienie uczniom dokonywania
samodzielnych wyborów i podejmowania
odpowiedzialności za nie (wybór dostosowany
do zainteresowań i indywidualnych możliwości
psychofizycznych).
Nowy model realizacji wychowania fizycznego sprzyja:
 spełnieniu oczekiwań ucznia, a więc lepszej motywacji i
większemu zaangażowaniu – uczeń ćwiczy nareszcie to co lubi,
co samodzielnie wybrał z oferty;

większej satysfakcji nauczyciela z pracy – prowadzenie zajęć z
uczniami, którzy są zainteresowani daną formą aktywności
ruchowej;

zwiększeniu prestiżu osobistego, zawodowego i społecznego
nauczyciela – szersze uczestnictwo w życiu szkoły, większe
możliwości rozwoju zawodowego i osobistego;

większej autonomii szkoły i nauczyciela w organizacji i doborze
treści kształcenia;

Być może w przyszłości w promowaniu szkoły – poprzez
tworzenie być może, konkurencyjnej dla innych szkół oferty zajęć
do wyboru
Download