higiena szkolna - NFZ Zielona Góra

advertisement
Podstawowa opieka zdrowotna - higiena szkolna - komunikat dla świadczeniodawców
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
HIGIENA SZKOLNA
KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW
Finansowanie świadczeń pielęgniarki szkolnej:
Zgodnie z § 45 ust.9 zarządzenia Nr 69/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia
24 września 2007 roku rozliczenie świadczeń w miesiącach: lipiec i sierpień przyjmuje się stosowne
liczby uczniów zweryfikowane na dzień 1 czerwca roku obowiązywania umowy.
W związku z powyższym nie ma konieczności przesyłania list uczniów w miesiącu lipcu i sierpniu.
Nadmieniam, że miesiące sierpień i wrzesień mają w życiu szkół przełomowe znaczenie,
nacechowane dużą ilością zmian. Dla osób kończących szkołę, status ucznia danej szkoły przysługuje
do końca sierpnia. Z kolei, z dniem 1 września osoby nowo przyjmowane, zyskują dopiero status
uczniów danej szkoły. Odnosząc powyższe zmiany do funkcji dyrektora szkoły- w stosunku do jednych
- ustają jego obowiązki z końcem sierpnia, w stosunku do innych - począwszy od września
rozpoczynają się.
Natomiast, w związku z procesem rekrutacji, dyrektorzy szkół dostępni są z reguły już w sierpniu. Nie
istnieją więc fizyczne przeszkody, aby świadczeniodawca mógł uaktualnić listę uczniów i sprawozdać
ja w terminie określonym umową. Ze względu na istniejącą możliwość wystąpienia tych samych
uczniów na listach kilku świadczeniodawców, o wpisaniu ucznia na listę powinien decydować fakt
złożenia w danej szkole oryginałów dokumentów (świadectwo ukończenia poprzedniej szkoły).
Zatem, podstawą finansowania świadczeń za miesiąc wrzesień może być jedynie lista uczniów
aktualna na dzień 1-go września.
Reasumując: na listę POZ zostaje zapisany uczeń, który złożył oryginały dokumentów w danej szkole
i otrzymał już status ucznia. Jeżeli nastąpi to przed 1 września ucznia takiego możemy wykazać już w
liście na dzień 1 września, jeżeli natomiast nastąpi to po 1 września należy tego ucznia wykazać
dopiero w liście na dzień 1 października.
Download