Program profilaktyczny jest integralną częścią

advertisement
K
R
A
Ś
N
I
K
PROGRAM PROFILAKTYCZNY
IS
4
Opracował:
imię i nazwisko:
Krystyna Adamiak i Iwona Margoła
data: 30.08.2007r.
podpis:
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4
IM.KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO
W KRAŚNIKU
Dyrektor SP4 w Kraśniku
imię i nazwisko:
Robert Nowomiejski
data:
podpis:
Zatwierdził:
Rada Pedagogiczna
data:
podpisy:
Obowiązuje od dnia: ………………………..
Program Profilaktyczny jest integralną częścią Programu Wychowawczego szkoły, określa działania psychoedukacyjne podejmowane przez
nauczycieli, rodziców i uczniów. Za cel nadrzędny przyjęliśmy stworzenie szkoły nowoczesnej, bezpiecznej, przyjaznej dla ucznia, rodziców i
nauczycieli, wychodzącej na zewnątrz, dążącej do poprawy i zwiększenia kontroli nad zdrowiem i bezpieczeństwem.
Podstawę prawną do prowadzenia działań wychowawczo - profilaktycznych w szkole stanowią:

Ustawa o systemie oświaty

Podstawa programowa

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

Ustawa antynikotynowa

Rozporządzenie o pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Konwencja Praw Dziecka
Program Profilaktyczny SP4
Strona 1 z 8
Założenia programu:

kreowanie zdrowego stylu życia;

zapobieganie zachowaniom agresywnym;

profilaktyka uzależnień;

szeroko rozumiana edukacja niezbędna do wyrobienia właściwych postaw i zachowań.
Treści przekazywane uczniom oraz sposoby realizacji są dostosowane do wieku rozwojowego.
W programie przewidziano metody oceny jego skuteczności, ewaluację, która będzie przeprowadzana pod koniec roku szkolnego.
Cele:
-kształtowanie umiejętności interpersonalnych, a zwłaszcza umiejętności komunikowania się, współdziałania i rozwiązywania konfliktów;
-zaznajomienie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowych reakcji na te zagrożenia;
-motywowanie do zdrowego stylu życia.
Sposoby realizacji programu:
 pogadanki

programy profilaktyczne zewnętrzne i autorskie wewnętrznego użytku

diagnozowanie środowiska

rozmowa z uczniami i rodzicami

pedagogizacja rodziców

realizacja treści kształcenia

tablice informacyjne

konkursy

współpraca nauczycieli i wychowawców

gry i zabawy
Program Profilaktyczny SP4
Strona 2 z 8

dyskusje

filmy
Współpraca z rodzicami i środowiskiem

Spotkania z rodzicami

Prelekcje pielęgniarki szkolnej

Korzystanie z pomocy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Policji, Poradni AA,
MOPS-u, Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
TREŚCI KSZTAŁCENIA
1.Kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno – zdrowotnych.
2.Aktywne działanie na rzecz zdrowia własnego i publicznego.
3.Kształtowanie postaw prozdrowotnych.
4.Profilaktyka uzależnień.
5.Przygotowanie do życia w rodzinie.
Program Profilaktyczny SP4
Strona 3 z 8
Klasy I –III
I Kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno – zdrowotnych
1 Higiena osobista
pielęgnacja ciała, jamy ustnej, odzieży; odpoczynek i sen; zabawy na świeżym powietrzu
2 Higiena otoczenia
porządek i ład w mieszkaniu i w szkole; kultura zachowania się w miejscach publicznych; zanieczyszczenie wód
3 Higiena żywienia
estetyka spożywania posiłków; znaczenie racjonalnego odżywiania się; wartości mleka, warzyw i owoców;
higiena odżywiania
4 Higiena psychiczna
właściwa organizacja dnia pracy; organizacja wypoczynku w dni wolne od zajęć; znajomość praw i obowiązków
w szkole; postępowanie zgodne z podstawowymi zasadami współżycia i współdziałania w kontaktach
społecznych
5 Higiena pracy i nauki
pozycja przy pracy; oświetlenie, temperatura ; bezpieczeństwo na drodze
6 Choroby zakaźne
pojęcie zdrowia i choroby; drogi zakażenia (kropelkowe, choroba brudnych rąk); szczepienia ochronne; wpływ
i społeczne
chorób na obniżenie sprawności fizycznej człowieka
II Aktywne działanie na rzecz zdrowia własnego i publicznego
1 Pierwsza pomoc
zgłaszanie dolegliwości dorosłym; zakładanie prostego opatrunku w przypadku skaleczenia
2 Ośrodki służby zdrowia
praca pielęgniarki i lekarza
Program Profilaktyczny SP4
Strona 4 z 8
III Kształtowanie postaw
1 Odpowiedzialność za
własne zdrowie
różne formy aktywności wpływające na prawidłowy rozwój fizyczny; właściwe noszenie tornistra; dobieranie
odzieży odpowiednio do pogody
IV Profilaktyka uzależnień
1 Niebezpieczeństwa
wypadki drogowe; osłabienie organizmu często prowadzące do śmierci; zaburzenia psychiczne
spowodowane
nadużywaniem alkoholu
i narkomanią
2 Nikotynizm
zahamowanie rozwoju fizycznego, choroby płuc i gardła
V Przygotowanie do życia w rodzinie
1 Obowiązki dziecka
w rodzinie
2 Stosunek do osób
Uczucia okazywane rodzicom i rodzeństwu; opiekuńczość w stosunku do młodszego rodzeństwa; higiena
osobista dziewczynki i chłopca
szacunek dla drugiego człowieka; niesienie pomocy potrzebującym; tolerancja i życzliwość
niepełnosprawnych i starych
Program Profilaktyczny SP4
Strona 5 z 8
Klasy IV-VI
I Kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno – zdrowotnych
1 Higiena osobista
znaczenie higieny osobistej w okresie pokwitania; zmiany psychiczne i fizyczne okresu dojrzewania
2 Higiena otoczenia
zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego; zapobieganie dewastacji przyrody
3 Higiena żywienia
źródła białka; higiena i estetyka spożywania posiłków; sposoby przechowywania żywności
4 Higiena psychiczna
dobowy rytm pracy i wypoczynku; zapobieganie zmęczeniu i znużeniu
5 Higiena pracy i nauki
zasady bezpieczeństwa pracy; miejsce pracy zgodne z wymaganiami higieny
6 Choroby zakaźne i społeczne
drogi szerzenia się chorób zakaźnych, szkodliwość chorób społecznych
II Aktywne działanie na rzecz zdrowia własnego i publicznego
1 Pierwsza pomoc
pierwsza pomoc w przypadku skaleczeń; usuwanie ciał obcych w prostych przypadkach
2 Praca służby zdrowia
zainteresowanie własnym zdrowiem, współdziałanie z lekarzem w trakcie leczenia
III Kształtowanie postaw
1 Samokontrola zdrowia
rola kultury fizycznej w życiu człowieka,; przestrzeganie zaleceń lekarza
i rozwoju
2 Stosunek do osób
niepełnosprawnych
zrozumienie potrzeb; szacunek dla drugiego człowieka; integracja z osobami niepełnosprawnymi;
wrażliwość na cudze nieszczęście
Program Profilaktyczny SP4
Strona 6 z 8
IV Profilaktyka uzależnień
1 Walka z nałogami
zgubne skutki używek; umiejętność odmawiania; rodzina z problemem alkoholowym
V Przygotowanie do życia w rodzinie
1 Odmienność ról kobiety
budowa i funkcje układu rozrodczego człowieka; zmiany psychiczne i fizyczne okresu dojrzewania
i mężczyzny
2 Postawy – struktura osobowości dobrze rozumiana wstydliwość jako wartość chroniąca intymność; postawy asertywne
3 Mass - media
szkodliwość pornografii; czasopisma i filmy erotyczne
Ewaluacja programu
Program Profilaktyczny poddawany będzie ustawicznej ewaluacji i weryfikowany według potrzeb – ma charakter otwarty. Ewaluacja programu
dokonywana będzie na zakończenie każdego roku szkolnego.
Metody oceny skuteczności programu
 Analiza dokumentacji pedagogicznej.

Sprawozdania z realizacji programu.

Wyniki ankiet dla rodziców i uczniów.

Wywiady.

Rozmowy z uczniami i rodzicami.
Program Profilaktyczny SP4
Strona 7 z 8
Wskaźniki efektywności programu

Uczeń ma ukształtowany system wartości.

Uczeń potrafi zachować się w różnych sytuacjach życiowych.

Uczeń zna sposoby radzenia sobie z napięciem emocjonalnym.

Uczeń potrafi podejmować decyzje.

Uczeń wie, do kogo może się zwrócić z problemem.

Uczeń wie, że używanie środków uzależniających wiąże się ze szkodami zdrowotnymi i społecznymi.

Uczeń wie, jak zdrowo spędzać wolny czas.

Uczeń nie boi się zgłaszania wszelkich aktów przemocy.

Uczeń jest przygotowany na możliwość kontaktu z przemocą.

Uczeń jest odpowiedzialny za każdy swój krok.
Dokumenty szkolne związane:
 Statut Szkoły
 Program Wychowawczy
 Program Rozwoju Szkoły
Program Profilaktyczny SP4
Strona 8 z 8
Download