Program profilaktyczny

advertisement
PROGRAMY PROFILAKTYCZNE REALIZOWANE W NASZEJ SZKOLE
Program profilaktyczny „Razem”- realizatorzy Alicja Kamieniecka, Mirella Cibicka
Cel:




Zintegrowanie społeczności szkolnej oraz stworzenie systemu wsparcia dla młodzieży,
promującego zdrowy styl życia
umożliwienie uczestniczącym w programie zdobycia umiejętności efektywnej komunikacji,
podejmowania decyzji i radzenia sobie ze stresem
uczenie budowania pozytywnego obrazu samego siebie
pogłębianie i wzmacnianie naturalnych systemów wsparcia takich jak koleżeństwo, zaufanie
i życzliwość
Program profilaktyczny „Jestem sobą”- realizatorzy: Mirella Cibicka, Alicja
Kamieniecka, Małgorzata Żmuda
Cel:


uświadomienie młodzieży potrzeby samorealizacji i rozpoczęcie procesu aktywnego jej
zaspokajania, który promuje działania związane ze zdrowym stylem życia (np. bez alkoholu
i narkotyków)
nauka umiejętności przewodzenia w grupie, podejmowania i realizacji nowatorskich
pomysłów oraz trenowanie samodzielności
Program profilaktyczny „Wybierz życie pierwszy krok- realizator Mirella Cibicka
Cel:




uczeń dowiaduje się jakie czynniki zwiększają ryzyko rozwoju raka szyjki macicy
uczeń poznaje dane epidemiologiczne na temat zapadalności i umieralności na raka szyjki
macicy
uczeń potrafi wymienić objawy zakażenia wirusem HPV oraz raka szyjki macicy
uczeń poznaje działania profilaktyczne ograniczające ryzyko rozwoju raka szyjki macicy i
zakażenia wirusem HPV
Program profilaktyczny „Ciąża bez alkoholu”-realizator Mirella Cibicka
Cel :

Zmniejszenie liczby kobiet pijących w czasie ciąży

Zwiększenie wiedzy na temat negatywnego wpływu alkoholu na rozwój płodu
Program profilaktyczny „Noe”-realizator Leszek Piasecki
Cel:


pogłębieniu wiedzy młodych ludzi na temat realnych konsekwencji picia i używania innych
środków zmieniających świadomość
pomoc w rozwoju osobistym młodych ludzi
Program profilaktyczny „Korekta”-realizator Leszek Piasecki
Cel: zmniejszenie tendencji do ryzykownych zachowań alkoholowych,
Program profilaktyczny „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na terenie powiatu
mieleckiego” policjanci komendy powiatowej w Mielcu
Cel : zapoznanie z sytuacją prawną młodzieży oraz stanem bezpieczeństwa na terenie powiatu
mieleckiego.
Warsztaty psychoedukacyjne dla uczniów „Porozumienie bez przemocy” – mgr Joanna
Szatkowska, psycholog szkolny
Cel: uwrażliwienie młodzieży na przemoc ukrytą w stosowanych komunikatach werbalnych;
pokazanie jak zmienić sposób wyrażania się i słuchania innych poprzez skupianie uwagi na
obserwacjach, uczuciach, potrzebach i prośbach
Program kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży-mgr Anna Wałek Sitko - program
edukacyjny dotyczący zapobiegania chorobom przenoszonym przez kleszcze na człowieka
Download