Document

advertisement
Str. 8
sieniu do kobiet ze schorzeniami ginekologicznymi,
- Kierowanie na badania i/lub pobieranie ma
teriałów do badań diagnostycznych, w tym wy
dzieliny z dróg rodnych w celu oceny stopnia
czystości pochwy i cytologii szyjki macicy.
Położna buduje świadomość kobiet:
- EDUKUJE -dostarcza kobietom podstawowych
i kompleksowych informacji na temat przyczyn
i możliwości zapobiegania raka szyjki macicy;
- INFORMUJE o możliwości skorzystania z bez
płatnych badań cytologicznych;
- PRZEKONUJE do wyrobienia nawyku regu
larnych badań ginekologicznych, w tym cyto
logii.
Położna pomaga kobiecie przełamać:
- STRACH - kobiety często boją się złej diagno
zy;
- STEREOTYP MYŚLENIA: rak to zły los, fa
tum, choroba uwarunkowana genetycznie, nie
ma na nią wpływu; - rak mnie nie dotyczy - to
choroba starszych kobiet; nie będę się badać,
bo jeszcze mi coś wykryją;
- POCZUCIE WSTYDU wśród młodych kobiet
w środowiskach wiejskich - stereotyp myśle
nia: „ona nie ma męża, idzie do ginekologa, na
pewno jest w ciąży";
- BLOKADĘ PSYCHICZNA przed wizytą u gi
nekologa;
- BRAK TROSKI O WŁASNE ZDROWIE - są
sprawy ważniejsze: dzieci, mąż, dom, praca;
- BRAK EDUKACJI SEKSUALNEJ-słowo ma
cica wciąż jest wstydliwe;
- BRAK ŚWIADOMOŚCI, że to badanie jest waż
ne.
Położna informuje kobietę o: głównych
czynnikach ryzyka rozwoju raka szyjki macicy:
- Zakażenia HPV 16, 18 i inne typy onkogenne;
- Wiek;
- Wczesne rozpoczęcie współżycia (przed 18 rż);
- Duża liczba partnerów seksualnych;
- Partnerzy „wysokiego ryzyka" (poligamiczni,
zakażeni HPV, szczególnie ci, których part
nerki miały raka szyjki macicy/ dysplazję duże
go stopnia);
- Palenie tytoniu;
- Niski status ekonomiczny;
- Liczne ciąże i porody;
- Śródbłonkowa neoplazja szyjki macicy w wy
wiadzie.
BIULETYN OIPiP
prawdopodobnych czynnikach ryzyka:
- Wieloletnie stosowanie doustnej antykoncep
cji:.
- Dieta uboga w owoce i warzywa;
- Zakażenie HIV lub inne czynniki upośledzają
ce system immunologiczny (przeszczepy na
rządów);
- Częste stany zapalne pochwy wywołane przez:
Chiamydia Trachomatis, Neisseria Gonorrhoe.
HSV2:
Położna informuje o możliwości zastosowania profilaktyki pierwotnej raka szyjki macicy:
1. Unikanie wczesnego rozpoczęcia współżycia (do
zakażenia HPV najczęściej dochodzi podczas ini
cjacji seksualnej);
2. Unikanie ryzykownych zachowań seksualnych
w celu zapobiegania zakażeniom narządu rod
nego;
3. Zaprzestanie lub ograniczenie palenia tytoniu;
4. Stosowanie diety bogatej w antyoksydanty;
5. Szczepienia przeciw HPV.
i profilaktyki wtórnej:
1. Uczestnictwo w Ogólnopolskim Programie Aktywnej Profilaktyki Raka Szyjki Macicy: bezpłatne badanie cytologiczne co 3 lata u kobiet w wieku 25- 59 lat i diagnostyki pogłębionej:
- kolposkopia
- badanie histopatologiczne
- diagnostyka HPV
Położna wyjaśnia kobiecie na czym polega badanie cytologiczne, uczy ją gdzie i kiedy powinna
zgłosić się do badania cytologicznego: podaje
adresy placówek, określa indywidualny termin
badania (nie wcześniej niż 4 dni po ostatnim dniu
krwawienia miesięcznego i nie później niż 4 dni
przed rozpoczęciem miesiączki). Położna uczy kobietę jak powinna przygotować się do pobrania rozmazu (kobieta powinna być około 1 tygodnia po
użyciu gałek dopochwowych, co najmniej 1 dzień
po badaniu przez ginekologa, w dniu badania nie
powinna wykonywać irygacji, przez 3-4 dni powinna wstrzymać się od współżycia). Położna pobiera rozmaz cytologiczny. W tym celu: zapisuje dane
pacjentki, zbiera wywiad ginekologiczny (liczba
ciąż i sposób ich ukończenia: poronienie samoistne, sztuczne, porody: siłami natury i cięcia cesarskie). Jeśli pacjentka nie rodziła, czy współżyje (jeśli .nie współżyje rozmaz cytologiczny pobiera bez użycia wziernika). Pyta o termin ostatniej miesiączki długość; bolesność, obfitość krwawień, długość cyklu, przebyte choroby i operacje
ginekologiczne, zabiegi na szyjce macicy, leczenie hormonalne (antykoncepcję, HTZ), obecność
Download