Polish version/Wersja w Jezyku Polskim

advertisement
Polish version/Wersja
w Jezyku Polskim
Czym jest Praca z Młodzieżą?
What is Youth Work?
‘Praca
z
Młodzieżą
jest
uzupełnieniem
dla
formalnego
ogolnokształcącego
lub
zawodowego
wykształcenia
młodzieży. Jest to zaplanowany
program mający na celu pomoc i
wsparcie w osobistym i społecznym
rozwoju młodego człowieka. Praca z
Młodzieżą
jest
oparta
na
wolontaryjnym zaangażowaniu i jest
ona
prowadzona
poprzez
wolontaryjne
organizacje
młodzieżowe
w
społeczności
lokalnej. Może ona mieć miejsce w
klubach młodzieżowych, grupach
młodzieżowych,
projektach
młodzieżowych
i
programach
służących młodzieży z udziałem
zawodowych
wychowców
i
wolontariuszy. Praca z Młodzieżą
otrzymała formalne rozpoznanie
prawne w ustawie o Pracy z
Młodzieżą z 2001r.
Czym jest Międzykulturowość?
What is Interculturalism?
Międzykulturowość
podkreśla
ze
różnorodność etniczna i kulturowa
mogą
wzbogacać
nasze
społeczeństwo. To podejście zakłada
rozwój
zasad
ktore
promują
komunikację
zrozumienie
oraz
integrację wewnątrz różnych kultur i
grup etnicznych oraz pomiędzy nimi.
Jest to zobowiązanie do spójności
społeczeństwa i to tego jak jest
najlepiej
życ
w
harmonii
w
wieloetnicznym społeczeństwie. Praca
w kierunku osiągnięcia społeczeństwa
opartego na równości i akceptacji
wszystkich jest to odpowiedzialność i
zoobowiązanie wszystkich w sektorze
pracy z młodzieżą. Miedzykulturowość
powinna byc postrzegana tak jak inne
zagadnienia z dziedziny równości i
akceptacji - takie jak równość płci i
niepełnosprawnych – powinna ona
stać się częścią naszego myślenia,
planowania, wykonania i oceny
podkreślając cel osiągnięcia równości.
dziedziny równości i akceptacji - takie
jak równość płci i niepełnosprawnych
– powinna ona stać się częścią
naszego
myślenia,
planowania,
wykonania i oceny podkreślając cel
osiągnięcia równości.
Download