Sprawozdanie merytoryczne z działalności w 2015 roku.

advertisement
Sprawozdanie merytoryczne z działalności w 2015 roku.
Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej ECCE HOMO im.
Św. Brata w Krakowie ul. Krakowska 55 z zakresu działalności pożytku publicznego.
1. Nazwa Stowarzyszenia:
Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta ECCE HOMO
2. Siedziba Stowarzyszenia:
Siedziba Stowarzyszenia jest miasto Kraków, adres : 31-066 Kraków ul. Krakowska 55
3. Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym :
Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta ECCE HOMO w
Krakowie ul. Krakowska 55 jako organizacja pożytku publicznego została zarejestrowana w
Sadzie rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia , XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego
- data wpisu
- 18.012005r
- numer KRS
- 0000076248
-numer REGON - 350090354
4. Dane Dotyczące członków Zarządu :
Prezes Zarządu : Jacek Berwaldt , zam . Kraków
Wiceprezes Zarządu: Maria Gdula – Argasińska, zam. Kraków
Wiceprezes Zarządu : Stanisław Dziedzic , zam. Kraków
Sekretarz : Dorota Kaszowska , zam. Czarnochowice
Skarbnik : Zofia Kołakowska , zam. Kraków
5. Cele Statutowe Stowarzyszenia :
Podstawowym celem Stowarzyszenia ECCE HOMO jest pomoc w zabezpieczeniu Domu
Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55, a także polepszenie warunków bytowych
przebywających tu osoba z zaburzeniami psychicznymi, wymagającymi całodobowej opieki.
Pomoc ta polega na pozyskiwaniu środków finansowych oraz rzeczowych zarówno w kraju
jak i zagranicą i przeznaczenie ich na poprawę warunków bytowych , zakup odpowiedniego
sprzętu , lekarstw, wyposażenia obiektów i ich unowocześnianie.
6. Zasady, formy i zakres działalności statutowej Stowarzyszenia .
Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta ECCE HOMO w
Krakowie ul. Krakowska 55 działa od 1991 roku.
Jest organizacja charytatywną „ non for profit” , której działalność polega na pozyskiwaniu
środków finansowych i rzeczowych z przeznaczeniem na poprawę warunków pobytu 208
psychicznie chorych przebywających w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krakowskiej 55 w
Krakowie .
Zarówno Zarząd Stowarzyszenia jaki zwykli członkowie ECCE HOMO pracują dla
Stowarzyszenia społecznie .
1
Nikt z członków Zarządu nie pobiera wynagrodzenia stałego za swą pracę. Nie są też
wypłacane komukolwiek z członków Stowarzyszenia nagrody pieniężne , premie i inne
świadczenia .
Stowarzyszenie nie zatrudnia też żadnego pracownika , nie będącego członkiem
Stowarzyszenia zarówno na umowę o pracę jak i umowę zlecenia .
Cele statutowe realizowane są głównie poprzez pozyskiwanie darowizn.
7. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej .
Stowarzyszenie ECCE HOMO zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców w Sądzie
Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia , XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego .
Nr rejestru KRS 0000076248, data wpisu 14.12.2005 rok.
Przedmiotem działalności jest : wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe ,
wynajmowanie samochodu osobowego z kierowca , drukowanie przy użyciu kserokopiarki,
zapewnienie krótkotrwałego zakwaterowania w pokojach gościnnych , wykonywanie
nadruków na wyrobach włókienniczych.
8. Odpisy uchwał Zarządu Stowarzyszenia .
Większość uchwał podejmowanych przez Zarząd Stowarzyszenia dotyczy bieżącego
dofinansowania domu pomocy społecznej .
Uchwały były podejmowane jednogłośnie przez cały Zarząd , a zapis treści ujmowany był
w protokołach z posiedzeń Zarządu.
W 2015 roku podjęto uchwały w sprawie:
- zakupu ławek i stołu ołtarzowego do kaplicy Domu pomocy Społecznej w Krakowie
ul. Krakowska 55
- zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia w sprawie przyjęcia
sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia w 2014 roku.
- skreślenia z listy członków Stowarzyszenia zmarłej p. Marii Kużdżał i 6 innych osób , które
nie opłaciły składek za okres pół roku .
- udzielenia mieszkance DPS p. Bogumile Grabiec pomocy finansowej na zakup leków
( refundacja na podstawie przedłożonych faktur)
- zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczo- Wyborczego Członków Stowarzyszenia,
Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł:
Struktura dochodów Stowarzyszenia :
 Składki członkowskie - 2.481,00
 Darowizny od osób fizycznych – 45.485,00
 Darowizny od osób prawnych – 33.169,04
 Z 1% podatku od osób fizycznych – 9.216,10
 Z wpływów z majątku –15.600,00
 Ze świadczeń pieniężnych – 2.872,97
Razem: 108.824,11
Struktura wydatków :



Zakup artykułów spożywczych – 13.010,23
Artykuły spożywcze( darowizny) – 20.342,02
Opłaty sądowe i notarialne- 2.274,65
2






Umowa o dzieło – 21.199,00
Remont i wyposażenie mieszkania Stowarzyszenia – 113.036,31
Czynsz za mieszkanie – 4.231,10
Zakup leków - 476,36
Zakup środków pielęgnacyjnych – 12.827,02
Pozostałe ( kwiaty na rabaty i balkony) – 685,20
Razem: 188.081,89
9. Informacja o poniesionych kosztach :
 Koszty administracyjne - 8 740,89
 Zużycie materiałów i energii – 1 658,10
 Amortyzacja – 6995,29
 Pozostałe koszty – 87,50
Razem : 17.481.78
10. Pozostałe dane .
Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta ECCE HOMO w
Krakowie ul. Krakowska 55 :
 Prowadzi działalność gospodarczą od 14 grudnia 2005r
 Nie zatrudnia pracowników,
 Nie wypłaca żadnego rodzaju wynagrodzenia ,
 Nie udzieliło i nie udziela pożyczek pieniężnych,
 Nie nabyło nigdy obligacji,
 Nie nabyło nigdy akcji w Spółkach Skarbu Państwa,
 Nabyło i posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
w Krakowie przy ul. Racławickiej i ul. Bronowickiej w Krakowie.
Stowarzyszenie ECCE HOMO nigdy nie podejmowało jakiejkolwiek działalności zleconej przez
podmioty państwowe i samorządowe .
11. Informacja o rozliczeniach Stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązaniach podatkowych.
W Urzędzie Skarbowym złożono sprawozdanie CIT -8 z załącznikiem CIT-8/0 na kwotę 0,00
PLN i z załącznikiem CIT-D.
W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono w Stowarzyszeniu żadnej kontroli.
Kraków, 27.03.2016r
Za Zarząd :
Prezes Stowarzyszenia
Jacek Berwaldt
3
Download