Homo sovieticus i homo russicus w kulturze rosyjskiej XX w., dr M

advertisement
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Instytut Rosji i Europy Wschodniej
Kierunek: Kulturoznawstwo
, specjalność: Rosjoznawstwo
Rok akademicki: 2010/2011
L.p.
Elementy składowe sylabusu
Z * pola, które nie dotyczą
Studiów podyplomowych
1.
Nazwa przedmiotu
Homo sovieticus i homo russicus w kulturze rosyjskiej XX wieku.
2.
Nazwa jednostki prowadzącej
przedmiot
Instytut Rosji i Europy Wschodniej
3.
Kod przedmiotu*
4.
Język przedmiotu
Polski
5.
Grupa treści kształcenia, w
ramach której przedmiot jest
realizowany*
Przedmiot do wyboru
6.
Typ przedmiotu*
7.
Rok studiów, semestr
Niestacjonarne
8.
Imię i nazwisko osoby (osób)
prowadzącej przedmiot
Dr Martyna Kowalska
9.
Imię i nazwisko osoby (osób)
egzaminującej bądź udzielającej
zaliczenia w przypadku, gdy nie
jest nim osoba prowadząca dany
przedmiot
Dr Martyna Kowalska
10.
Formuła przedmiotu
Konwersatorium
1
11.
Wymagania wstępne*
12
Liczba godzin zajęć dydaktycznych
13
Liczba punktów ECTS przypisana
przedmiotowi*
14
Czy podstawa obliczenia średniej
ważonej?*
15
Założenia i cele przedmiotu
16
Metody dydaktyczne
17
Forma i warunki zaliczenia
przedmiotu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu,
zaliczenia z przedmiotu, a także
formę i warunki zaliczenia
poszczególnych form zajęć
wchodzących w zakres danego
przedmiotu
18
Treści merytoryczne przedmiotu
oraz sposób ich realizacji1
Brak
20
Zapoznanie z dwoma wzorcami antropologicznymi doby
radzieckiej: homo russicusem i homo sovieticusem. Wprowadzenie
w problematykę literatury „nurtu wiejskiego”. Zapoznanie z
wektorami „tworzenia/hartowania” człowieka radzieckiego.
Analiza i interpretacja tekstu literackiego i naukowego. Dyskusja.
Referat.
Zaliczenie ustne
Naród w XIX-wiecznej myśli rosyjskiej.
Wprowadzenie w problematykę egzystencji „męża
sprawiedliwego” w XIX wieku (proza Mikołaja Leksowa).
Chłopstwo rosyjskie a nowa władza radziecka. Tradycja wobec
zmian.
Kolektywizacja wsi rosyjskiej.
Problematyka prozy „nurtu wiejskiego”.
Sołżenicyna poszukiwania „człowieka sprawiedliwego” („Zagroda
Matriony”, „Zachar Kaleta”, „Krąg pierwszy”, „Jeden dzień Iwana
Denisowicza”, opowiadania z lat 90-tych).
Historia i wektory tworzenia „nowego człowieka”.
Homo sovieticus w literaturze oficjalnej i wolnej.
Bardzo prosimy o precyzyjne wypełnienie zawartości 18. składowego elementu sylabusu: Treści merytoryczne
przedmiotu oraz sposób ich realizacji. Będzie ono podstawą do wyszukiwania informacji o prowadzonych
przedmiotach oraz o zagadnieniach, które poruszane są w trakcie zajęć. Prosimy też o podanie do jakiego zakresu
dziedzinowego można zaliczyć konkretny przedmiot.
Planujemy część danych przedstawić zainteresowanym użytkownikom (zwłaszcza studentom). Wskazane przez
Państwa elementy mogą być dostępne wyłącznie dla osób uprawnionych – np. przygotowujących sprawozdania
dotyczące jakości kształcenia.
1
2
Homo sovieticus i homo russicus jako alternatywne wzorce
antropologiczne XX wieku w Rosji.
Homo sovieticus i homo russicus po upadku ZSRR.
19
Wykaz literatury podstawowej i
uzupełniającej, obowiązującej do
zaliczenia danego przedmiotu
1. A. Sołżenicyn, Zagroda Matriony, Ego, Zachar Kaleta [w:] Tenże,
Przełomy. Opowiadania zebrane, Warszawa 2001.
2. W. Rasputin, Pożegnanie z Matiorą, Warszawa 1979.
3. A. Zinowiew, Homo sovieticus, Lausanne 1982 (fragmenty).
4. A. Wawrzyńczak, Naród i państwo w twórczości pisarzy
rosyjskich nurtu „wiejskiego”, Kraków 2005.
5. M. Gwiżdż, Aleksandra Zinowiewa koncepcja istoty homo
sovieticus. Wymiar psychologiczno – antropologiczny [w:] Kultura
rosyjska w ojczyźnie i diasporze. Księga jubileuszowa dedykowana
Profesorowi Lucjanowi Suchankowi, t: II, pod red. K. Dudy,
Kraków 2008.
6. M. Hanasiewicz, Być czy mieć, czyli dwa antropologiczne
modele osobowościowe – homo sovieticus i homo russicus (A.
Sołżenicyn, A. Zinowiew), „Slavia Orientalis” 2001, nr 2 (t: II), s.
183 – 199.
7. M. Heller, Maszyna i śrubki. Jak hartował się człowiek sowiecki,
Warszawa 1989.
8. R. Imos, Wiara człowieka radzieckiego, Kraków 2007.
9. Kowalska M., Obraz człowieka sprawiedliwego (prawiednika) a
rosyjski charakter narodowy. Wybrane aspekty twórczości
Aleksandra Sołżenicyna [w:] Kultura rosyjska w ojczyźnie i
diasporze, op. cit.
3
Download