efekty kształcenia - student

advertisement
Formatka - opis kursu w Zakładzie Pielęgniarstwa
Kierunek pielęgniarstwo - studia stacjonarne I stopnia
rok I, rok akad. 2010/2011
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
1. Anatomia
2. Fizjologia
3. Biochemia i biofizyka
4. Genetyka
5. Psychologia
6. Pedagogika
7. Socjologia
8. Prawo
9. Zdrowie publiczne
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
1. Podstawy pielęgniarstwa
2. Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki
3. Podstawowa opieka zdrowotna
4. Promocja zdrowia
6. Dietetyka
PRZEDMIOTY OGÓLNE
1. Technologia informacyjna
2. Język angielski
3. Wychowanie fizyczne
Nazwa kursu
Kod kursu
Kod ERASMUSA
Jednostka
Kier/spec/rok
Punkty ECTS
Rodzaj kursu
Okres (rok akad/semestr)
Typ zajęć/liczba godzin
Koordynator
Prowadzący
Sposób zaliczenia
Poziom kursu
Wymagania wstępne
Język wykładowy
Cele dydaktyczne/efekty
kształcenia
Skrócony opis kursu
Pełny opis kursu
Anatomia
Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Pielęgniarstwa
Pielęgniarstwo, I rok
4
Obowiązkowy
2010/2011/I, II
Wykłady/30, seminaria/30, s*.15
Mgr Eliza Smoła
Mgr Eliza Smoła
Egzamin
Studia pierwszego stopnia
Podstawy biologii ze szkoły średniej
Polski
Cele dydaktyczne:
Student będzie zdolny:
 przedstawić prawidłową budowę człowieka, zastosować wiedzę
o budowie człowieka w prawidłowym pielęgnowaniu,
wykorzystać wiedzę dotyczącą kośćca i mięśni do prawidłowego
ułożenia pacjenta,
 wykazać zależności pomiędzy budową i czynnością skóry a
pielęgnacją oraz określić miejsca wstrzyknięć domięśniowych,
podskórnych i dożylnych
Efekty kształcenia –student:
 przedstawi prawidłową budową organizmu człowieka,
 wymieni elementy składowe poszczególnych narządów oraz
określi ich znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania
organizmu człowieka jako całości,
 przedstawi wiedzę dotyczącą kośćca, mięśni i skóry, zastosuje ją
przy ułożeniu pielęgnowanego pacjenta,
 wybierze właściwe miejsca domięśniowych, dożylnych i
podskórnych wstrzyknięć,
Szkielet człowieka. Rodzaje kości i ich połączenia. Układ
mięśniowy.
Okolice ciała, ściany tułowia i jamy ciała. Anatomia układu
nerwowego – ośrodkowego, obwodowego i autonomicznego. Drogi
nerwowe. Śródpiersie. Układ krążenia. Serce.
Krążenie duże i małe. Drogi oddechowe. Płuca, opłucna. Układ
pokarmowy. Wielkie gruczoły jamy brzusznej. Krążenie wrotne.
Otrzewna. Przestrzeń zaotrzewnowa. Nadnercza.
Układ moczowy – nerki, moczowody, pęcherz moczowy. Narządy
płciowe męskie i żeńskie.
Narządy zmysłów. Układ chłonny.
Wykłady:
1. Anatomia jako nauka. Znaczenie anatomii dla
pielęgniarstwa. Topografia ciała ludzkiego. Osie i
płaszczyzny ruchu. Budowa kręgu prawdziwego. Budowa
kręgosłupa, mostka i żeber. Klatka piersiowa jako całość,
2. Budowa kości długich. Kości kończyny górnej i dolnej podział, podstawowe informacje o budowie i topografii.
Miednica jako całość,
3. Czaszka jako całość- sklepienie i podstawa czaszki. Szwy i
ciemiączka. Połączenia kości czaszki,
4. Połączenia kości- podział, ogólne omówienie z przykładami
poszczególnych typów połączeń. Połączenia kończyny
górnej i dolnej. Połączenia kręgów, żeber. Kręgosłup jako
całość,
5. Mięśnie tułowia podział. Mięśnie klatki piersiowej,
przepona- budowa, działanie, udział w oddychaniu. Mięśnie
brzucha i grzbietu- stabilizacja kręgosłupa, pojęcie tłoczni
brzusznej.
Mięśnie
kończyn
górnej
i dolnej- przebieg, działanie, wpływ na ruchomość
poszczególnych stawów,
6. Układ oddechowy- górne i dolne drogi oddechowe. Drzewo
oskrzelowe. Budowa płuca i opłucnej,
7. Układ trawienny- położenie i budowa poszczególnych
odcinków przewodu pokarmowego. Budowa wątroby, dróg
żółciowych. Trzustka –budowa, podstawowe informacje o
jej czynności. Otrzewna,
8. Układ krążenia. Budowa serca. Krążenie płucne i jego
znaczenie. Budowa naczyń krwionośnych. Krążenie
płodowe,
9. Układ krążenia c.d. Duży krwioobieg, położenie naczyń w
jamach ciała oraz okolicach kończyn, dostępność naczyń do
pomiaru ciśnienie i iniekcji. Układ limfatyczny- naczynia i
węzły chłonne, śledziona, odpływ chłonki,
10. Gruczoły dokrewne- położenie, budowa. Rodzaje
hormonów, ich wpływ wzajemny na siebie, wpływ na inne
narządy,
11. Układ moczowo- płciowy budowa, położenie, podstawowe
funkcje,
12. Układ nerwowy- budowa neuronu, synapsy nerwowej, łuk
odruchowy. Rdzeń kręgowy i opony. Podział mózgowia i
omówienie szczegółowe poszczególnych jego części,
13. Obwodowy układ nerwowy. Nerwy czaszkowe- funkcja,
przebieg. Nerwy rdzeniowe,
14. Autonomiczny układ nerwowy- budowa, mechanizm
działania na wybrane narządy,
15. Narządy zmysłów: smaku, węchu, wzroku i przedsionkowoślimakowy- omówienie szczegółowe budowy i funkcji,
16. Budowa i funkcje skóry. Różnice w budowie skóry w
zależności od okolicy ciała i wieku.
Seminaria:
1. Podział i omówienie szczegółowe kośćca osiowego. Kości
czaszki
2. Kości kończyn, podział i omówienie szczegółowe
3. Połączenia kości podział, omówienie szczegółowe
poszczególnych połączeń kości. Budowa stawu.
4. Mięśnie tułowia: klatki piersiowej, brzuch, grzbietu.
5. Mięśnie kończyn, głowy i szyi.
6. Budowa, położenie, unaczynienie unerwienie serca.
7. Krwioobieg duży i mały. Krążenie płodowe. Układ chłonny,
śledziona. Naczynia krwionośne: podział i omówienie
szczegółowe
8. Omówienie układu oddechowego
9. Układ trawienny: podział, omówienie szczegółowe jamy
ustnej, gardła, przełyku i jelit
10. Układ trawienny: wątroba, trzustka, otrzewna.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Układ moczowy. Układ płciowy
Narządy zmysłów
Ośrodkowy układ nerwowy
Obwodowy układ nerwowy
Autonomiczny układ nerwowy
Bochenek A., Reicher M.: Anatomia człowieka. Komplet
Tom I-V. PZWL, W-wa, 2005
2. Michajlik A., Ramotowski W.: Anatomia i fizjologia
człowieka. PZWL, W-wa, 2005
3. Sobotta J.: Atlas anatomii człowieka, tom 1 i 2.
Urban&Partner, Wrocław
4. Sokołowska-Pituchowa J.: Anatomia człowieka. PZWL, Wwa, 2000
11.
12.
13.
14.
15.
1.
1. Marciniak T.: Anatomia prawidłowa człowieka. RU ZSP
AM, 1991
2. Sylwanowicz W.: Mały atlas anatomiczny. PZWL, 1994
Uwagi 1
Uwagi 2
Uwagi 3
S* - samokształcenie
Nazwa kursu
Kod kursu
Kod ERASMUSA
Jednostka
Kier/spec/rok
Punkty ECTS
Rodzaj kursu
Okres (rok akad/semestr)
Typ zajęć/liczba godzin
Koordynator
Prowadzący
Sposób zaliczenia
Poziom kursu
Wymagania wstępne
Język wykładowy
Cele dydaktyczne/efekty
kształcenia
Fizjologia
Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Pielęgniarstwa
Pielęgniarstwo, I rok
5
Obowiązkowy
2010/2011/I i II
Wykłady/40, seminaria/20, s.*15
Prof. dr hab. Jerzy Jaśkiewicz
Prof. dr hab. Jerzy Jaśkiewicz
Egzamin
Studia pierwszego stopnia
Podstawy biologii ze szkoły średniej
Polski
Cele dydaktyczne:
Student będzie zdolny:
 scharakteryzować funkcje fizjologiczne podstawowych układów
i narządów organizmu człowieka, wykazać przydatność wiedzy
z fizjologii w uczeniu się przedmiotów klinicznych, zastosować
wiedzę z fizjologii do oceny stanu zdrowia i choroby w praktyce
pielęgniarskiej,
Efekty kształcenia - student:
 na podstawie obserwacji i wyników badań oraz fizjologii
układów i narządów wyjaśni proces zdrowienia człowieka,
 scharakteryzuje funkcje fizjologiczne podstawowych układów i
narządów organizmu człowieka,
 wykorzysta wiedzę z fizjologii do wyjaśnienia zagadnień
klinicznych w procesie pielęgnowania.
Skrócony opis kursu
Pełny opis kursu
Funkcje życiowe człowieka. Neurohormonalna regulacja procesów
fizjologicznych. Charakterystyka mięśni szkieletowych i gładkich
oraz mięśnia sercowego.
Czucie, ruch, percepcja. Aktywacja mózgu, sen, czuwanie. Wyższe
czynności ośrodkowego
układu nerwowego. Fizjologia układu dokrewnego. Fizjologia serca.
Układ naczyniowy, hemodynamika i autoregulacja tkankowego
przepływu krwi. Fizjologia układu oddechowego,
mechanika i regulacja oddychania. Krążenie płucne i wymiana
gazowa. Fizjologia nerek, filtracja nerkowa. Układ renina –
angiotensyna. Produkcja moczu. Regulacja równowagi
wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej. Układ trawienny –
czynności motoryczne i wydzielnicze. Hormony jelitowe. Trawienie
i wchłanianie substancji pokarmowych.
Fizjologia układu krwiotwórczego. Przemiana materii. Fizjologia
wrażeń zmysłowych.
Wykłady:
1. Neurohormonalna regulacja procesów fizjologicznych,
2. Fizjologia komórek mięśniowych i nerwowych. Przewodnictwo
synaptyczne i na złączach nerwowo-mięśniowych. Powstawanie
impulsów w narządach zmysłów. Właściwości mechaniczne
mięśni,
3. Wyższe czynności ośrodkowego układu nerwowego,
4. Układ bodźcowo-przewodzący serca, regulacja pracy serca i
ciśnienia tętniczego krwi,
5. Mechanika oddychania, krążenie płucne, dyfuzja i transport
gazów oddechowych, regulacja oddychania,
6. Filtracja i autoregulacja nerkowa,
7. Regulacja równowagi wodno-elektolitowej i kwasowozasadowej,
8. Motoryka przewodu pokarmowego, funkcja wątroby,
9. Przemiana materii,
10. Fizjologia układu dokrewnego,
11. Fizjologia układu krwiotwórczego,
12. Fizjologia zmysłów,
13. Odruchy rdzeniowe, zapis EEG,
14. Biofizyczne podstawy funkcjonowania organizmu ludzkiego.
Seminaria:
1. Fizjologia ogólna i mięśnie.
2. Krew (czas krwawienia, czas krzepnięcia, grupy krwi).
3. Neurofizjologia (potencjał czynnościowy komórki nerwowej,
oś ruchowa, oś czuciowa, odruchy rdzeniowe, EEG).
4. Układ krążenia (serce , naczynia, EKG, tony serca).
5. Układ oddechowy, nerka, równowaga kwasowo-zasadowa
(spirometria, pojemność i objętość płuc).
6. Przewód pokarmowy (metabolizm, układanie diet, PPM).
7. Hormony (metody diagnostyczne).
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
1. Knynalska-Karwan Z.: Fizjologia i patologia błony śluzowej
jamy ustnej. Czelej
2. Nadzieja-Borodulin L.: Fizjologia człowieka – podręcznik dla
studentów licencjatów medycznych, Górnicki
3. Traczyk W. Trzebski A. (Red.): Fizjologia człowieka z
elementami fizjologii stosowanej i klinicznej .wyd. 3 PZWL,
W- wa, 2001
4. Traczyk W.: Fizjologia człowieka w zarysie. PZWL, W-wa,
2005
5. KonturekS.J.: Fizjologia człowieka. Tom I-V. Wyd. CMUJ,
Kraków, 1994-1999.
6. Michajlik A., Ramotowski W.: Anatomia i fizjologia
człowieka. PZWL, W-wa, 2005
Uwagi 1
Uwagi 2
Uwagi 3
S* - samokształcenie
Nazwa kursu
Kod kursu
Kod ERASMUSA
Jednostka
Kier/spec/rok
Punkty ECTS
Rodzaj kursu
Okres (rok akad/semestr)
Typ zajęć/liczba godzin
Koordynator
Prowadzący
Sposób zaliczenia
Poziom kursu
Wymagania wstępne
Język wykładowy
Cele dydaktyczne/efekty
kształcenia
Biochemia i biofizyka
Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Pielęgniarstwa
Pielęgniarstwo, I rok
2
Obowiązkowy
2010/2011/I
Wykłady/10, seminaria /20, s.*15
Dr Dariusz Latowski
Dr Dariusz Latowski, mgr Monika Olchawa
Zaliczenie z oceną
Studia pierwszego stopnia
Podstawy biologii, chemii i fizyki ze szkoły średniej
Polski
Cele dydaktyczne:
Student będzie zdolny:
 wyjaśnić procesy metaboliczne konieczne dla utrzymania
homeostazy metabolizmu człowieka, zastosować wiedzę do
obserwacji pacjenta i analizy wyników badań,
Efekty kształcenia – student:
 wyjaśni bilans energetyczny torów metabolicznych, przemiany
glukozy i kwasów tłuszczowych,




wyjaśni adaptację substratów energetycznych i torów
metabolicznych stanów sytości i głodu,
przedstawi natężenie przemian metabolicznych związanych z
gospodarką cieplną organizmu,
określi i wyjaśni prawa termodynamiki i wydajności
określonych reakcji chemicznych związanych z termoregulacją,
scharakteryzuje funkcję komórek CUN oraz komórek mięśni
szkieletowych i mięśni serca w zakresie elektropobudliwości.
Skrócony opis kursu
Biochemiczne podstawy integralności organizmu ludzkiego.
Budowa i funkcje makromolekuł występujących w organizmie
ludzkim. Biofizyczne podstawy funkcjonowania organizmu
ludzkiego.
Pełny opis kursu
Wykłady:
1. Homeostaza energetyczna organizmu człowieka,
2. Termoregulacja,
3. Hemodynamika układu krążenia,
4. Funkcje komórek pobudliwych – elektrofizjologia.
Seminaria:
1. Biochemia i medycyna.
2. Biomolekuły.
3. Równowaga kwasowo-zasadowa. Woda i pH.
4. Budowa oraz funkcje białek i enzymów.
5. Metabolizm węglowodanów oraz lipidów.
6. Biogenetyka – ATP.
7. Metabolizm białek i aminokwasów.
Literatura podstawowa
Uwagi 1
Uwagi 2
Uwagi 3
S* - samokształcenie
1. Bańkowski E.: Biochemia: Podręcznik dla studentów uczelni
medycznych, Urban&Partner, 2004
2. Berg M.J., Stryer L., Tymoszko I.L.: Biochemia. PWN, Wwa, 2007
3. Dołowy K.: Biofizyka, SGGW, W-wa, 2005
4. Hemes B.D.: Hooper N.M.: Biochemia, PWN, W-wa, 2002
5. Jaroszyk F.: Biofizyka – Podręcznik dla studentów, PZWL,
W-wa, 2001
6. Jóźwiak Z. (red): Biofizyka, PWN, W-wa, 2005
7. Murray R.K., Granner D.K., Mayes T.A., Rodwell V.M.:
Biochemia Harpera, PZWL, W-wa, 2006
Nazwa kursu
Kod kursu
Kod ERASMUSA
Jednostka
Kier/spec/rok
Punkty ECTS
Rodzaj kursu
Okres (rok akad/semestr)
Typ zajęć/liczba godzin
Koordynator
Prowadzący
Sposób zaliczenia
Poziom kursu
Wymagania wstępne
Język wykładowy
Cele dydaktyczne/efekty
kształcenia
Skrócony opis kursu
Pełny opis kursu
Literatura podstawowa
Genetyka
Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Pielęgniarstwa
Pielęgniarstwo, I rok
2
Obowiązkowy
2010/2011/ semestr I
Wykłady/20, seminaria/ 10, s. * 15
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jaśkiewicz
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jaśkiewicz
Egzamin
Studia pierwszego stopnia
Podstawy biologii ze szkoły średniej
Polski
Cele dydaktyczne:
Student będzie zdolny:
wykorzystać wiedzę o budowie i funkcji układu genetycznego dla
poradnictwa genetycznego,
Efekty kształcenia – student:
- w wyniku procesu kształcenia student:
 wyjaśni budowę i funkcję układu genetycznego człowieka,
 scharakteryzuje mechanizm replikacji komórek ze szczególnym
uwzględnieniem replikacji DNA,
 wyjaśni układy regulacyjne warunkujące prawidłową ekspresję
genów / procesy transkrypcji, translacji i syntezy białka,
 wyjaśni i poda przykłady dziedziczenia jedno i wielogenowego,
 scharakteryzuje rolę pielęgniarki w zakresie poradnictwa
genetycznego.
Elementy genetyki klasycznej (prawa Mendla). Elementy embriologii,
cytofizjologii i immunologii. Kariotyp człowieka. Dziedziczenie cech
sprzężonych z płcią. Środowisko a zmienność organizmu. Mutacje
genowe, chromosomowe. Czynniki mutagenne.
Wykłady:
1. Organizacja genomu człowieka,
2. Procesy rytmu komórkowego – mitoza i mejoza,
3. Mechanizm ekspresji genów,
4. Podstawy mechanizmów dziedziczenia,
5. Dziedziczenie jedno i wielogenowe,
6. Wstęp do poradnictwa genetycznego,
7. Środowisko a zmienność organizmu, czynniki mutagenne,
8. Badania genetyczne.
Seminaria:
1. Nukleotydy i ich metabolizm.
2. Struktura i funkcje kwasów nukleinowych.
3. Organizacja i replikacja DNA.
4. Kod genetyczny.
5. Regulacje ekspresji genu.
6. Genom, mapowanie genów.
7. Choroby dziedziczne. Diagnostyka prenatalna.
1. Drewa G. (red): Podstawy genetyki dla studentów i lekarzy.
Volumed, W-wa, 1995
2. Nalepa G.: Genetyka Wyd. III, Helion, 2006
3. Passarg E.: Genetyka. Ilustrowany przewodnik. PZWL, 2005
4. Winter P.C., Hickey G.I., Fletcher H.L.: Genetyka. Krótkie
wykłady. PWN, W-wa, 2006
Uwagi 1
Uwagi 2
* - samokształcenie
Nazwa kursu
Kod kursu
Kod ERASMUSA
Psychologia
Instytut Ochrony Zdrowia
Zakład Pielęgniarstwa
Pielęgniarstwo
Kier/spec/rok
3
Punkty ECTS
Obowiązkowy
Rodzaj kursu
Okres (rok akad/sem.) 2010/2011/sem. I
Wykłady / 30; seminaria /15; s. * 15
Typ zajęć/
liczba godzin
Dr Wacław Srebro
Koordynator
Dr Wacław Srebro
Prowadzący
Egzamin
Sposób zaliczenia
Studia licencjackie I stopnia
Poziom kursu
Brak
Wymagania wstępne
Polski
Język wykładowy
Prezentacja podstawowych pojęć z zakresu psychologii ogólnej , rozwojowej,
Cele dydaktyczne/
społecznej oraz psychologii zdrowia i rehabilitacji, niezbędnych do kształtowania
efekty kształcenia
umiejętności potrzebnych pielęgniarce.
Zdobycie wiedzy psychologicznej o pacjencie oraz samym sobie w kontekście
przyszłej roli zawodowej.
Wybrane zagadnienia z psychologii poznawczej,rozwojowej,społecznej oraz
Skrócony opis kursu
klinicznej i defektologicznej wyjaśniające zachowanie pacjenta w kontekście jego
rozwoju, możliwości poznawczych oraz uwarunkowań emocjonalnomotywacyjnych. Funkcjonowanie człowieka w szeroko rozumianej sytuacji
trudnej(sytuacji choroby czy urazu). Psychologia osobowości i komunikacji w
aspekcie przyszłej roli zawodowej pielęgniarki. Autodiagnoza własnego profilu
osobowości studenta oraz zdolności komunikacyjnych. Relacja pacjentpielęgniarka.
Jednostka
Pełny opis kursu
1.Psychologia jako nauka- przedmiot, cele , zadania, metody badawcze. Działy w
psychologii, obszary zainteresowań, prawidłowości psychologiczne.
2.Doświadczenie w życiu człowieka.Koncepcja doświadczenia autotelicznego
flow.
3.Osobowość -przegląd wybranych koncepcji. Struktura osobowości, składniki :
temperament, charakter, zdolności, postawy, inteligencja.
Czynniki kształtujące oraz wpływające na formułowanie dojrzałej osobowości.
4.Psychologia zdrowia. Zdrowie w/g definicji WHO. Zdrowie jako dobrostan.
Podejście holistyczne.
5.Choroba. Choroba jako sytuacja trudna. Choroba a schorzenie. Koncepcja
K.Wilbera
6.Nerwice i psychozy. Typy, rodzaje zaburzeń nerwicowych i psychotycznych.
Praca z pacjentem zaburzonym nerwowo lub psychicznie.
7.Asertywność jako umiejętność. Prawa własne,prawa innych- moje i mojego
pacjenta. Bariery w komunikacji.
8.Syndrom wypalenia zawodowego.
9. Psychologia poznawcza:spostrzeganie, uwaga, pamięć, mowa i
myślenie,uczenie się i samokształcenie. Rozwojowe ujęcie tych funkcji,
prawidłowości i zaburzenia w ich funkcjonowaniu.
10. Emocje i motywacje. Emocje- klasyfikacja, komponenty fizjologiczne, wpływ
emocji na procesy poznawcze i sprawność działania. Dojrzałość emocjonalna.
Motywacja- charakterystyka procesu, teoria potrzeb Maslowa.
11.Test osobowości Eysencka.
Poznanie własnych cech osobowości- ekstrawersji, introwersji, neurotyzmu,
zrównoważenia.
Analiza możliwości wykonywania zawodu pielęgniarki
z uwzględnieniem wyników testu( formy pracy pielęgniarki, wiek pacjentów)
12.Psychologia rozwoju człowieka.
Rozwój człowieka od poczęcia do późnej starości . Prawidłowości rozwojowe.
Rozwój fizyczny,poznawczy, emocjonalny ,społeczny.
Praca pielęgniarki z pacjentem w różnym wieku- umiejętność koncentracji
pacjenta, sposoby motywacji zależne od wieku.
13.Stres.
Definicja-stres pozytywny i negatywny,przyczyny, symptomy, skutki, choroby
psychosomatyczne. Konstruktywne radzenie sobie ze stresem . Zagrożenia
cywilizacyjne. Zdrowy styl życia.
14. Komunikacja niewerbalna.
Przestrzeń człowieka- pielęgniarka w przestrzeni intymnej pacjenta. Mimika,
gesty,postawy,nawiązywanie kontaktu. Strój. Komunikacja parawerbalna.
15. Komunikacja werbalna.
Style komunikowania- partnerski i niepartnerski sposób komunikacji. Umiejętność
słuchania. (ćwiczenia praktyczne)
18.Relacja pacjent- personel medyczny.
Błędy jatrogenne, ich kwalifikacja, geneza i konsekwencje.
19.Postępowanie z pacjentem nieuleczalnie chorym. Opieka terminalna
Literatura podstawowa 1. Gerrig R., Zimbardo P., Psychologia i życie. PWN Warszawa 2006
2.Formański J. Psychologia. PZWL Warszawa 1998
3.Kowalik S. Psychologia rehabilitacji WAiP Warszawa 2007
4. Red. Kwiatkowska A., Krajewska-Kułak E., Panka W.: Komunikowanie
interpersonalne w pielęgniarstwie. CZELEJ, Lublin, 2003
5.Jarosz M. Psychologia lekarska. PZWL, Warszawa, 1988
6. McKay M.,Davis M., Fanning P. Sztuka skutecznego porozumiewania się. GWP
Gdańsk 2000
7. Szewczyk W. Rozumieć siebie i innych- zarys psychologii. BIBLOS, Tarnów
Literatura
1998
uzupełniająca
Uwagi
* - samokształcenie
Nazwa kursu
Kod kursu
Kod ERASMUSA
Jednostka
Kier/spec/rok
Punkty ECTS
Rodzaj kursu
Okres (rok akad/semestr)
Typ zajęć/liczba godzin
Koordynator
Prowadzący
Sposób zaliczenia
Poziom kursu
Wymagania wstępne
Język wykładowy
Cele dydaktyczne/efekty
kształcenia
Skrócony opis kursu
Pełny opis kursu
Pedagogika
Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Pielęgniarstwa
Pielęgniarstwo, I rok
3
Obowiązkowy
2010/2011/ I
Wykłady/30; seminaria /15, s. * 15
Dr Wanda Kulesza
Dr Wanda Kulesza
Egzamin
Studia pierwszego stopnia
Polski
Cele szczegółowe– student będzie zdolny:
 wyjaśnić podstawowe pojęcia pedagogiczne związana z
wychowaniem
 ocenić i zinterpretować zachowanie wychowawców i
wychowanków w różnych sytuacjach społecznych
 scharakteryzować zasady postępowania wychowawczego
 rozpoznać problemy wychowawcze małych pacjentów w
szpitalu
 scharakteryzować specyfikę zachowań rodziców i opiekunów
dzieci przebywających w szpitalu
 ocenić problemy rodziny małego pacjenta i jej zdolność
udzielania mu wsparcia,
 określić możliwości pracy wychowawczej z dziećmi trudnymi
w szpitalu
 scharakteryzować różne metody pracy wychowawczej z
dziećmi im młodzieżą
 skonstruować strategię wychowawczą do określonej sytuacji
wychowawczej
 rozpoznać i identyfikować zjawisko przemocy w rodzinie
 dokonywać wyboru metod i form kształcenia edukacji
zdrowotnej
Efekty kształcenia - student:
 rozumie zjawisko socjalizacji i wychowania
 rozpoznaje przydatność teorii, metod i strategii wychowania w
procesie wychowawczym
 potrafi wyjaśnić przyczyny trudności wychowawczych
 identyfikuje zjawisko przemocy wobec dziecka i jego źródła
 przeprowadza edukację zdrowotną uczniów w szkole
 dokonuje samooceny pracy własnej
Etiologia pedagogiki jako nauki o wychowaniu. Podstawowe pojęcia
pedagogiczne. Dziedziny wychowania. Metody wychowania. Zasady
wychowania. Strategie wychowawcze. Trudności wychowawcze.
Środowisko wychowawcze. Edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży.
Organizacja i metody pracy opiekuńczo – wychowawczej w zakładach
opieki.
Wykłady:
 Pedagogika jako nauka o wychowaniu.
 Podstawowe pojęcia pedagogiczne (edukacja, kształcenie,
wychowanie, nauczanie, uczenie się.
Dziedziny wychowania – wychowanie zdrowotno – fizyczne
Pożądane cechy. Cele i wartości wychowania zdrowotnego
Związek
wychowania
intelektualnego,
moralnego
i
estetycznego z wychowaniem zdrowotnym.
 Metody wychowania indywidualnego.
 Metody wychowania grupowego
 Zasady wychowanie
 Strategie wychowawcze
 Trudności wychowawcze - pojęcie dziecka trudnego
 Przyczyny i rodzaje zaburzeń w zachowaniu dzieci i młodzieży
 Edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży (cele i zadania)
 Środowisko wychowawcze – pojęcie i rodzaje
 Rodzina jako środowisko wychowawcze
 Organizacja i metody pracy opiekuńczej w zakładach opieki
Treści kształcenia z ćwiczeń:
 Wychowanie – szerokie i wąskie ujęcie . Rodzaje wychowania.
Modele wychowania.
 Zasady wychowanie – stosowanie ich w pracy pielęgniarki.
 Agresja wśród dzieci i młodzieży – przyczyny i rodzaje zachowań
agresywnych - sposoby reagowania opiekunów.
 Dziecko trudne wychowawczo. Charakterystyka sylwetki dziecka
trudnego. Przyczyny zachowań socjalnych u dzieci i młodzieży.
 Strategie wychowawcze – konstruowanie planu strategii w
określonej sytuacji wychowawczej
 Rodzina jako środowisko wychowawcze. Funkcje rodziny – rodzaje
rodzin dysfunkcyjnych. Cechy współczesnej rodziny.
 Środowisko rówieśnicze – jego wpływ na kształtowanie się postaw
dzieci i młodzieży. Rodzaje grup rówieśniczych. Typy kierowania
grupą.
 Dziecko w szpitalu. Środowiskowe i wychowawcze aspekty
zagrożeń pobytu dziecka w szpitalu.
 Kompetencje wychowawcze pielęgniarki w sytuacjach kontaktu z
dziećmi w szpitalu. Analiza przypadków.
 Praca opiekuńczo – wychowawcza w zakładach opieki. Metody
pracy z podopiecznymi.
 Metoda indywidualnego przypadku. Metoda pracy grupowej w
zagrożonym środowisku.
 Edukacja zdrowotna. Formy i metody pracy pielęgniarki w
promowaniu zdrowego trybu życia.
 Praca pielęgniarki w środowisku lokalnym. Problemy socjalne (
bezrobocie, ubóstwo i inne)
 Sylwetka osobowa pielęgniarki .
 Autorefleksja i wnioski dotyczące dalszego kształcenia.
1. Dobrołowicz W., Psychika i bariery WSiP Warszawa 1993
2. EclerB., Rodzinne wychowanie do wysiłku. Wyd .Śląsk Katowice
2001
3. Fisher R., Uczymy jak się uczyć.WSiP warszawa 1999
4. Kartowicz E., Wsparcie społeczne w różnych układach ludzkiego
życia. Olsztyn 1997
5. Konarzewski k., Podstawy teorii oddziaływań wychowawczych.
PWN Warszawa 1982
6. Kwieciński K., Śliwerski B., Pedagogika. Podręcznik akademicki
T I i II. 2005
1. Łobocki M., Teoria wychowania. 2008



Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
2. Pilch T. Lepalczyk I., Pedagogika społeczna. PWN Warszawa
2007
3. Śliwerski B., Pedagogika T: I, II, III PWN Warszawa 2007
4. Tripp D., Zdarzenia krytyczne w nauczaniu WSIP Warszawa
1996
5. Urban B., Zachowania dewiacyjne młodzieży. Wyd. UJ 1998
6. Ks. Wilk J., (red) W służbie dziecku. T: I, II, III Wyd. KUL
Lublin 2003
Uwagi 1
Uwagi 2
Uwagi 3
S* - samokształcenie
Nazwa kursu
Kod kursu
Kod ERASMUSA
Jednostka
Kier/spec/rok
Punkty ECTS
Rodzaj kursu
Okres (rok akad/semestr)
Typ zajęć/liczba godzin
Koordynator
Prowadzący
Sposób zaliczenia
Poziom kursu
Wymagania wstępne
Język wykładowy
Cele dydaktyczne /efekty
kształcenia
Skrócony opis kursu
Pełny opis kursu
Socjologia
Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Pielęgniarstwa
Pielęgniarstwo, I rok
2
Obowiązkowy
2010/2011/semestr I
Wykłady / 30, s. * 15
Dr Dariusz Dudzik
Dr Dariusz Dudzik
Zaliczenie z oceną
Studia pierwszego stopnia
Polski
Cele dydaktyczne student będzie zdolny:
komunikować się w grupie i rozpoznać strukturę grupy, jej
kulturowe uwarunkowania i wykorzystać w kształtowaniu zachowań
zdrowotnych.
efekty kształcenia - student:
 wyjaśni podstawowe pojęcia socjologii, określi przedmiot i
zadania socjologii zdrowia,
 oceni sytuacje zdrowotna pacjenta.
 wyjaśni przyczyny nierówności w zdrowiu,
 scharakteryzuje i oceni udzielanie pomocy i wsparcia
jednostkom i grupom w zachowaniach zdrowotnych, w
sytuacjach zdrowia, choroby, niepełnosprawności i umierania.
Społeczny model zdrowia. Systemy wsparcia społecznego – zadania,
pielęgniarki w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych jednostki i
grupy społecznej.
Społeczne skutki choroby i niepełnosprawności. Szpital jako system
społeczny – modele opieki szpitalnej, satysfakcja z opieki.
pielęgniarki. Socjologiczna problematyka relacji pielęgniarka –
pacjent. Społeczne i kulturowe problemy umierania, śmierci i
sieroctwa.
1.Socjologia jako nauka, główne kierunki podstawowe pojęcia
- Zadania
socjologii
w
medycynie
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi 1
Uwagi 2
Uwagi 3
* - samokształcenie
współczesnej.
- Zadania socjologii pielęgniarstwa
Socjologia zdrowia na tle socjologii ogólnej, Rozwój socjologii
w krajach Unii Europejskiej
Grupa społeczna -jej rola, znaczenie, wpływ na jednostkę ludzka
-konformizm.
Struktura grupy, typy przywództwa, komunikacja w grupie.
Kultura i jej wpływ na życie społeczne (pojęcie kultury,
składniki kultury, socjalizacja, zdrowie jako wartość) .
Struktura rodziny, jej funkcje.
Przemiany współczesnej rodziny w świetle problematyki
socjomedycznej.
Wpływ małżeństwa i rodziny na przebieg i wynik choroby.
Zdrowie i choroba jako pojęcie społeczne.
Rola pielęgniarki w kształtowaniu zachowań zdrowotnych.
Zachowania antydestrukcyjne - (np. samobójstwo).
Wsparcie społeczne, definicje, rodzaje, źródła.
Śmierć i umieranie - zjawiska społeczne.
Rodzina w obliczu śmierci.
Społeczne konsekwencje choroby.
Szpital - modele opieki szpitalnej.
Postawy środowiska społecznego wobec niepełnosprawnych.
Podstawowe metody i techniki zbierania danych o sytuacji
społecznej pacjenta dostępne pielęgniarce.
1. N. Goodman, Wstęp do socjologii, Poznań 2001. .
2. Z. Krawczyk, W.Morawski, Socjologia. Problemy podstawowe.
Warszawa 1991.
3. J. Polkowska-Kujawa, Socjologia ogólna – wybrane elementy,
Warszawa 1999.
4. M. Sokołowska, J. Hołówka, A. Ostrowska, Socjologia a
zdrowie, Warszawa 1986
5. Taranowicz, Z. Kawczyńska-Butrym, Elementy socjologii dla
pielęgniarek, Lublin 2000.
6. B. Tobiasz-Adamczyk, Wybrane elementy socjologii zdrowia i
choroby, Kraków 2000.
7. Z. Putkiewicz, B. Dobrowolska, T. Kukołowicz, Podstawy
psychologii, pedagogiki i socjologii, Warszawa 1987,
8. B. Tobiasz-Adamczyk, J. Bajka, G. Marmon, Wybrane elementy
socjologii zawodów medycznych, Kraków, 1996.
Nazwa kursu
Kod kursu
Kod ERASMUSA
Jednostka
Kier/spec/rok
Punkty ECTS
Rodzaj kursu
Okres (rok akad/semestr)
Typ zajęć/liczba godzin
Koordynator
Prowadzący
Sposób zaliczenia
Poziom kursu
Wymagania wstępne
Język wykładowy
Cele dydaktyczne/efekty
kształcenia
Prawo
Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Pielęgniarstwa
Pielęgniarstwo, I rok
2
Obowiązkowy
2010/2011/ II
Wykłady/15, s.*15
mgr Maria Bawół
mgr Maria Bawół
Zaliczenie z oceną
Studia pierwszego stopnia
Polski
Cele dydaktyczne:
Student będzie zdolny:
 w oparciu o stosowane akty prawne przedstawić podstawowe
założenia organizacji i funkcjonowania zakładów opieki
zdrowotnej, zasady funkcjonowania Państwowego Ratownictwa
Medycznego, wytyczne dotyczące pobierania i przeszczepiania
komórek, tkanek i narządów, przepisy prawne dotyczące
rodzajów i sposobów prowadzenia dokumentacji medycznej a
także szczegółowych warunków jej udostępniania,
 wyjaśnić ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej w
sytuacjach problemowych,
 określić prawa pacjenta,
 scharakteryzować stopień odpowiedzialności cywilnej, karnej,
pracowniczej i zawodowej w zawodzie pielęgniarki i położnej,
 zinterpretować zagadnienia z zakresu prawa pracy dotyczące w
szczególności praw i obowiązków właściwych dla pracodawcy i
pracownika,
 scharakteryzować zasady profilaktycznej ochrony zdrowia
pracowników.
Efekty kształcenia - student:






Skrócony opis kursu
określi nowoczesne zasady organizacji i funkcjonowania
systemu ochrony zdrowia w kontekście prawa o zakładach
opieki zdrowotnej,
dokona interpretacji ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej,
scharakteryzuje prawa pacjenta,
określi zakres odpowiedzialności cywilnej, karnej, pracowniczej
i zawodowej w zawodzie pielęgniarki i położnej,
scharakteryzuje sposób uznawania kwalifikacji zawodowych
pielęgniarek i położnych w krajach Unii Europejskiej,
wyjaśni różnicę pomiędzy umowami: o pracę, zlecenie i o
dzieło.
System prawa, struktura aktów prawnych, prawa człowieka,
wykładnia prawna. Prawo o zakładach opieki zdrowotnej. Prawo
ubezpieczeń zdrowotnych. Ustawa o zawodzie pielęgniarki i
Pełny opis kursu
położnej. Przepisy dotyczące samorządu zawodowego. Prawa
pacjenta. Odpowiedzialność w zawodach medycznych – cywilna,
karna, pracownicza, zawodowa. Elementy prawa pracy. Kształcenie
i doskonalenie zawodowe pielęgniarek. Organizacje pielęgniarskie
krajowe i zagraniczne.
Wykłady:
1. Podstawy zagadnień prawnych: system prawa, struktura aktów
prawnych, prawa człowieka, wykładnia prawna.
2. Prawo o zakładach opieki zdrowotnej. Ustawa o zakładach
opieki zdrowotnej, ustawa o Państwowym Ratownictwie
Medycznym, Ustawa o pobieraniu, przeszczepianiu komórek,
tkanek i narządów, Rozporządzenie MZiOS w sprawie
indywidualnej dokumentacji medycznej, sposobu jej prowadzenia
oraz szczególnych warunków ich udostępniania.
3. Prawo o ubezpieczeniach zdrowotnych.
4. Ustawodawstwo o zawodach pielęgniarki i położnej.
5. Prawa pacjenta.
6. Odpowiedzialność w zawodach medycznych: cywilna, karna,
pracownicza, zawodowa.
7. Podstawy prawa pracy
8. Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej.
9. Podstawy prawne postępowania konkursowego na kierownicze
stanowiska w podsystemie pielęgniarstwa.
Literatura podstawowa
1. Akty prawne: Ustawa z dnia 6 lutego 1997r. o powszechnym
ubezpieczeniu zdrowotnym, Ustawa z dnia 23 stycznia 2003r. o
powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
Ustawa z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, Ustawa z dnia 5 lipca
1996r. o zawodzie pielęgniarki i położnej, Ustawa z dnia 19
kwietnia 1991r. o samorządzie pielęgniarek i położnych,
Rozporządzenie MZiOS z dnia 2 września 1997r. w sprawie
zakresu i rodzaju świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych,
leczniczych i rehabilitacyjnych wykonywanych przez
pielęgniarkę samodzielnie bez zlecenia lekarza oraz zakresu i
rodzaju takich świadczeń wykonywanych przez położną
samodzielnie, Rozporządzenie MZiOS z dnia 19 sierpnia 1998r.
(z póź. zm) w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania
konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych
zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz
ramowego
regulaminu
przeprowadzania
konkursu,
Rozporządzenie MZiOS z dnia 29 marca 1999r. w sprawie
kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych
rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki
zdrowotnej.
2. Hibner E. Zarządzanie w systemie ochrony zdrowia Wyższa
Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Łódź 2003
3. Kodeks Cywilny Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis W-wa
2003
4. Nowacki J. Tabor Z. Wstęp do prawoznawstwa Naukowa
Oficyna Wydawnicza Katowice 1996
5. Uniszewski Z. Prawo-Wybrane wiadomości AWM W-wa 1994
6. Opolski K. red. Zarządzanie przez jakość w usługach
zdrowotnych CeDeWu W-wa 2003
Literatura uzupełniająca
7. Puls Medycyny Niezależna Gazeta Profesjonalistów Medicine
Today Poland Sp.z o.o. Uznawanie kwalifikacji zawodowych
pielęgniarek i położnych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
oraz zamierzających wykonywać zawód na obszarze państw
członkowskich Unii Europejskiej NIPiP-NRPiP- W-wa 2004r.
Uwagi 1
Uwagi 2
Uwagi 3
S* - samokształcenie
Nazwa kursu
Kod kursu
Kod ERASMUSA
Jednostka
Kier/spec/rok
Punkty ECTS
Rodzaj kursu
Okres (rok akad/semestr)
Typ zajęć/liczba godzin
Koordynator
Prowadzący
Zdrowie publiczne
Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Pielęgniarstwa
Pielęgniarstwo, I rok
4
Obowiązkowy
2010/2011/I, II
Wykład/ 75, seminaria/15; s.* 15
Mgr Maria Mika
Wykład: dr hab. M. Schlegel- Zawadzka, mgr Maria Mika;
Seminaria: mgr Aneta Grochowska
Sposób zaliczenia
Poziom kursu
Wymagania wstępne
Język wykładowy
Cele dydaktyczne/efekty
kształcenia
Skrócony opis kursu
Zaliczenie z oceną.
Studia stacjonarne I stopnia
Podstawy biologii ze szkoły średniej.
Polski
Cel dydaktyczny - student:
uzasadni wartość i znaczenie zdrowia w funkcjonowaniu jednostki,
rodziny, społeczeństwa w środowisku. Czynniki i uwarunkowania
zdrowia, zagrożenia i systemy opieki zdrowotnej.
Efekty kształcenia – student:
 wskaże główne wyznaczniki zdrowia człowieka i ich
zależności,
 rozpozna uwarunkowania zachowań zdrowia jednostki, grupy i
społeczeństwa
 wyjaśni zakres działań z zakresu zdrowia publicznego w
zastosowaniu praktycznym w środowisku zamieszkania, nauki,
pracy społeczeństwa,
 w oparciu o znajomość przyczyn i uwarunkowań chorób
społecznych zaplanuje program prewencji w wybranych
środowiskach
 zastosuje podstawowe pojęcia epidemiologiczne w ocenie
zagrożeń problemami zdrowotnymi jednostki, rodziny,
społeczeństwa
 wskaże
zależność
między
profilaktyką
chorób
środowiskowych a ich występowaniem,
 scharakteryzuje
zagrożenia
zdrowotne
wybranych
społeczeństw.
 scharakteryzuje rodzaje systemów opieki zdrowotne, ich
strukturę organizacyjną, cele i zadania,
 scharakteryzuje źródła finansowania opieki zdrowotnej,
 wykaże wiedzę i umiejętności organizowania własnego
stanowiska pracy pod względem zasad ergonomii,
obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i
higieny pracy,
 zaplanuje pracę własną,
 stworzy warunki do realizacji zadań zawodowych,
 potrafi doskonalić metody pracy własnej
 zastosuje program zapewnienia jakości opieki pielęgniarskiej
 wykaże wiedzę i umiejętności w zakresie realizowania
standardów opieki i procedur postępowania pielęgniarskiego
 stworzy plan kosztów usług pielęgniarskich uwzględniając
poszczególne elementy na podstawie wybranego stanowiska
pracy pielęgniarki.
Uwarunkowania zdrowia, warunki zdrowego
środowiska w korelacji ze zdrowiem człowieka, zagrożenia
zdrowia
współczesnych
społeczeństw
świata.
Struktura
organizacyjna, cele i zadania systemów zdrowotnych, źródła
finansowania
opieki
epidemiologiczne,
zdrowotnej.
zasady
Podstawowe
organizacji
pojęcia
pielęgniarskiego
stanowiska pracy z uwzględnieniem zasad ergonomii i
przepisów BHP, obciążenia w pracy pielęgniarki w zależności
od stanowiska pracy. Podstawowe elementy dla prawidłowego
planowania
pracy
własnej,
elementy
jakości
opieki
pielęgniarskiej, niezbędne elementy w szacowaniu kosztów
usług pielęgniarskich.
Pełny opis kursu
Zdrowie – stan, proces, dyspozycja, potencjał, definicje.
Wielowymiarowe ujęcie zdrowia. Kulturowe, środowiskowe,
ekonomiczne uwarunkowania zdrowia. Zdrowa jednostka –
człowiek. Zachowania w zdrowiu. Higiena psychiczna. Zdrowie w
relacji
człowiek
–
środowisko.
Podstawowe
pojęcia
epidemiologiczne. Systemy opieki zdrowotnej – struktura
organizacyjna, cele i zadania.
Źródła finansowania opieki
zdrowotnej. Zagrożenia zdrowotne współczesnych społeczeństw
świata. Rodzina, środowisko nauczania, środowisko pracy w ujęciu
zdrowia publicznego. Choroby społeczne. Analiza występowania
niektórych chorób. Profilaktyka i zapobieganie – cele, zadania,
formy. Ekologiczna profilaktyka chorób uwarunkowanych przez
czynniki środowiskowe. Organizacja opieki pielęgniarskiej:
stanowisko pracy, warunki pracy, obciążenia w pracy pielęgniarki.
Jakość opieki pielęgniarskiej. Koszty usług pielęgniarskich.
1. Korczak C.W.: Higiena – Ochrona zdrowia, PZWL,
Warszawa 1990
2. Marcinkowski J.T. (red.): Podstawy higieny, Volumed,
Wrocław 1997
3. Poździoch S., Ryś. A, Czupryna A., Włodarczyk W.C.
(red.): Zdrowie publiczne, CMUJ, Kraków 2001
4. Woynarowska B.: Zdrowie i szkoła, PZWL, Warszawa
2000
5. Narodowy Program Zdrowia
6. Kulik T. B., Latalski M.: Zdrowie publiczne.
Podręcznik dla studentów i absolwentów wydziałów
pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu akademii
medycznych., Wydawnictwo Czelej, Lublin 2002
7. Kozierkiewicz A. (red., tłum.): Zdrowie 21. Zdrowie
dla wszystkich w XXI wieku, Vesalius, Kraków 2001.
Literatura podstawowa
Uwagi 1
Uwagi 2
*Samokształcenie
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
Nazwa kursu
Kod kursu
Kod ERASMUSA
Jednostka
Kier/spec/rok
Punkty ECTS
Rodzaj kursu
Okres (rok akad/semestr)
Typ zajęć/liczba godzin
Podstawy pielęgniarstwa
Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Pielęgniarstwa
Pielęgniarstwo, I rok
16
Obowiązkowy
2010/2011/I i II
Wykłady/60, seminaria/30, ćwiczenia/165, zajęcia praktyczne - 80,
Koordynator
Prowadzący
Sposób zaliczenia
Poziom kursu
Wymagania wstępne
Język wykładowy
Cele dydaktyczne/efekty
kształcenia
praktyka zawodowa - 120 łącznie- 455, s.*30
Mgr Krystyna Maj
Wykład: mgr Krystyna Maj
Seminarium: mgr Krystyna Maj, dr Iwona Bodys-Cupak
Ćwiczenia: dr Joanna Bonior, dr Iwona Bodys-Cupak, mgr Aneta
Grochowska, mgr Kazimiera Moździerz, mgr Urszula Romanowska
Zajęcia praktyczne: mgr Krystyna Florek-Tarczoń, mgr Krystyna
Maj, mgr Aneta Grochowska, mgr Urszula Romanowska
Praktyka zawodowa: Opiekun praktyki zawodowej mgr Krystyna
Maj, mgr Aneta Grochowska
Egzamin, zaliczenie z oceną
Studia pierwszego stopnia
Podstawy biologii ze szkoły średniej
Polski
Cele dydaktyczne:
Student będzie zdolny:
 opanować podstawową wiedzę o istocie pielęgniarstwa, roli i
funkcjach pielęgniarki w opiece nad zdrowiem człowieka i
społeczeństwa.
 uzasadnić istotę i znaczenie teoretycznych podstaw
pielęgniarstwa
 scharakteryzować założenia wybranych teorii pielęgniarstwa
oraz wykazać zasadność ich wykorzystania w praktycznym
pielęgnowaniu
 argumentować znaczenie procesu pielęgnowania w sprawowaniu
holistycznej opieki nad człowiekiem zdrowym i chorym
 uzasadnić znaczenie stosowania zasad etyki zawodowej i
przestrzegania praw pacjenta w praktyce pielęgniarskiej
 opanować technikę zabiegów pielęgniarskich (przestrzeganie
zasad aseptyki i antyseptyki, pomiary i dokumentowanie
podstawowych funkcji życiowych, czynności pielęgniarskie
zapewniające choremu wygodę, higienę, potrzeby zdrowotne,
zabiegi dorektalne, zabiegi przeciwzapalne, stosowanie leków
różnymi drogami, przeprowadzanie i uczestniczenie w zabiegach
diagnostycznych i leczniczych)
 wykonywać zabiegi pielęgniarskie zgodnie z algorytmami i
procedurami obowiązującymi w placówce ochrony zdrowia
 zastosować wiedze teoretyczna w praktyce oraz rozwijać
umiejętności zawodowe ułatwiające rozpoznawanie i
zaspokajanie potrzeb zdrowotnych chorych
 wykazać i rozwijać umiejętności zawodowe służące
podtrzymywaniu relacji interpersonalnych z chorym,
gromadzeniu danych o stanie chorego, diagnozowaniu,
planowaniu, realizacji i ewaluacji opieki pielęgniarskiej
 prezentować postawę przejawiającą szacunek dla chorego, jego
rodziny i zespołu opiekuńczego
Efekty kształcenia – student:
 zdefiniuje i zinterpretuje podstawowe pojęcia pielęgniarskie,
 przedstawi wpływ uwarunkowań historycznych i tradycji na
powstanie i początki rozwoju nowoczesnego pielęgniarstwa na
świecie i w Polsce,
 wyjaśni istotę pielęgnowania i uzasadni współczesny rozwój roli
zawodowej pielęgniarki,
 scharakteryzuje i zinterpretuje funkcje zawodowe pielęgniarki,











scharakteryzuje wybrane teorie pielęgniarstwa, uzasadni ich
znaczenie dla rozwoju praktyki zawodowej,
wykaże i uzasadni znaczenie badań naukowych w
pielęgniarstwie dla podniesienia jakości pielęgnowania i
wzbogacania praktyki pielęgniarskiej,
wykaże znajomość praw pacjenta oraz znaczenie ich
respektowania w praktyce pielęgniarskiej,
uzasadni, że komunikowanie się i poprawne relacje
międzyludzkie wzmacniają pewność pacjenta i jego rodziny oraz
podnoszą jakość opieki,
wyjaśni zasady pielęgnowania chorych w różnych stanach
zdrowia i wykorzysta je w zaspakajaniu indywidualnych potrzeb
pacjenta,
uzasadni, że proces pielęgnowania jest nowoczesną koncepcją
opieki pielęgniarskiej,
zanalizuje możliwości zastosowania teorii pielęgniarstwa w
odniesieniu do planowanej opieki nad pacjentem,
zapewni choremu warunki i pomoc zaspakajaniu potrzeb
biologicznych psychospołecznych i duchowych, respektując
jego wartości, zwyczaje, kulturę, przekonania religijne,
przedyskutuje znaczenie podstawowych aktów prawnych w
praktyce pielęgniarskiej,
ponosi odpowiedzialność za własny rozwój i działanie a także za
grupę zawodową,
opanuje i zastosuje podstawowe techniki i procedury w praktyce
pielęgniarskiej: przestrzeganie zasad aseptyki i antyseptyki,
pomiary i dokumentowanie podstawowych funkcji życiowych,
czynności pielęgniarskie zapewniające choremu wygodę,
higienę, potrzeby zdrowotne, zabiegi dorektalne, zabiegi
przeciwzapalne, stosowanie leków różnymi drogami,
przeprowadzanie i uczestniczenie w zabiegach diagnostycznych
i leczniczych.
Skrócony opis kursu
Uwarunkowania historyczne, teraźniejszości i przyszłości zawodu
pielęgniarki. Rola społeczno-zawodowa pielęgniarki. Czynniki
wpływające na rozwój pielęgniarstwa. Potrzeby zdrowotne jednostki
i ich zaspokajanie. Opieka nad człowiekiem
chorym. Modele opieki. Metody gromadzenia informacji – wywiad,
obserwacja, pomiar, analiza dokumentacji. Udział pielęgniarki w
procesie diagnozowania, leczenia i rehabilitacji.
Proces pielęgnowania jako metoda pracy pielęgniarki. Zasady i
techniki postępowania przy wykonywaniu czynności
pielęgniarskich. Rola pielęgniarki w zespole opieki zdrowotnej.
Teorie pielęgnowania.
Pełny opis kursu
Wykłady:
1. Pielęgniarstwo i jego istota
2. Czynniki znaczące dla zdrowia człowieka, oczekiwania,
potrzeby i problemy zdrowotne (biologiczne, psychiczne,
społeczne i duchowe)
3. Uwarunkowania historyczne, tradycja i kierunki rozwoju
zawodu, rola nestorek pielęgniarstwa polskiego i światowego w
rozwoju pielęgniarstwa.
4. Współczesne tendencje rozwojowe w pielęgniarstwie, rola
społeczno-zawodowa pielęgniarki. Aspekty prawne zawodu
pielęgniarki.
Funkcje zawodowe pielęgniarki
Misja pielęgniarstwa, profesjonalizm
Etyczny wymiar roli zawodowej pielęgniarki, etyka troski
Ochrona ludzkich praw i ludzkiej godności. Przestrzeganie praw
pacjenta w praktyce pielęgniarskiej
9. Wybrane wzory pielęgnowania, pielęgnowanie tradycyjne,
zindywidualizowane, primary nursing.
10. Założenia holistycznej opieki pielęgniarskiej.
11. Wybrane teorie pielęgniarstwa: F. Nightingale, V. Henderson,
D. Orem, C. Roy.
12. Komunikowanie i relacje międzyludzkie, komunikowanie
terapeutyczne ukierunkowane na wzmacnianie samozaufania i
upełnomocnienia pacjenta.
13. Procedury gromadzenia i przetwarzania danych istotnych dla
potrzeb diagnozy pielęgniarskiej
14. Formułowanie diagnozy pielęgniarskiej w odniesieniu do
człowieka zdrowego, chorego, niepełnosprawnego w różnym
wieku i środowisku
15. Znaczenie dokumentowania procesu pielęgnowania pod kątem
osiągnięcia celów, zapewnienia jakości opieki i edukacji
pacjenta.
16. Ocena procesu pielęgnowania jako metody pracy pielęgniarki.
17. Jakość opieki pielęgniarskiej, standardy i procedury
postępowania pielęgniarskiego.
18. Wprowadzenie do opieki nad człowiekiem chorym w różnym
stanie i wieku, niepełnosprawnym. Przyjęcie chorego do
szpitala. Wypisanie chorego z oddziału, rola pielęgniarki.
19. Udział pielęgniarki w diagnozowaniu, leczeniu i rehabilitacji.
20. Planowanie opieki pielęgniarskiej nad chorym z zaburzeniami
funkcji poszczególnych układów i narządów zmysłów:
- termoregulacji
- serca i układu krwionośnego
- oddechowego
- moczowego,
- pokarmowego,
- nerwowego z zaburzeniami neurologicznymi i psychicznymi,
- oka, ucha, skóry,
21. Rola pielęgniarki w profilaktyce i leczeniu odleżyn
22. Planowanie opieki pielęgniarskiej nad chorym nieprzytomnym
23. Planowanie opieki pielęgniarskiej nad przewlekle chorym w
wieku starczym
24. Proces pielęgnowania chorego o niepomyślnym rokowaniu.
25. Kształcenie i doskonalenie podyplomowe pielęgniarek
26. Organizacje i stowarzyszenia działające na rzecz rozwoju
pielęgniarstwa.
Seminaria:
1. Symbole i tradycje w rozwoju pielęgniarstwa
2. Podstawowe potrzeby zdrowotne człowieka i ich zaspokajanie.
Projektowanie sposobu zaspokajania potrzeb człowieka
zdrowego
3. Podstawowe pojęcia w naukowym pielęgniarstwie
4. Opracowanie i prezentacja życiorysów wybranych nestorek
polskiego pielęgniarstwa z podkreśleniem cech osobowości
niezbędnych dla pielęgniarki
5.
6.
7.
8.
5. Znaczenie krytycznego i refleksyjnego myślenia w pracy
pielęgniarki - dyskusja w oparciu o artykuły z czasopisma
Pielęgniarstwo XXI wieku i własne przemyślenia
6. Rola zawodowa pielęgniarki. Zadania wchodzące w zakres
funkcji zawodowych pielęgniarki
7. Znaczenie teorii pielęgniarstwa w praktyce pielęgniarskiej.
8. Stosowanie praw pacjenta w praktyce pielęgniarskiej, dyskusja
w oparciu o artykuły z czasopism i własnych przemyśleń
9. Opracowanie zakresu danych określających stan biologiczny,
psychiczny, społeczny i duchowy chorego dla potrzeb diagnozy
pielęgniarskiej
10. Formułowanie diagnozy pielęgniarskiej i celów opieki
11. Dokumentowanie procesu pielęgnowania
12. Znaczenie komunikacji w pracy pielęgniarki. Dotyk w
pielęgnowaniu
13. Opracowanie procedury przyjęcia chorego do szpitala.
14. Opracowanie procedury wypisu chorego z oddziału
15. Umiejętności pielęgniarki niezbędne do współdziałania w
zespole opiekuńczo-terapetycznym
16. Kompetencje zawodowe pielęgniarki w opiece nad człowiekiem
chorym w wybranych stanach klinicznych.
17. Autonomia i odpowiedzialność pielęgniarki za siebie i zespół
współpracujący.
18. Ustalenie jakie dane są niezbędne, aby pielęgniarka mogła
ocenić stan pacjenta.
19. W oparciu o zgromadzone dane o stanie chorego z zaburzeniami
funkcji termoregulacji, układu krążenia, formułowanie diagnozy
pielęgniarskiej i celów opieki.
20. Konstruowanie planu opieki, sposobów jego realizacji i
dokumentowania procesu pielęgnowania z w/w zaburzeniami.
21. Zakres i charakter pracy pielęgniarki na rzecz przygotowania
rodziny do pielęgnowania chorego o niepomyślnym rokowaniu
w warunkach domowych (poparte także przykładami z życia)
Tematy ćwiczeń:
1.Omówienie zasad pracy i ćwiczeń w pracowni umiejętności
2.Mycie higieniczne rąk
3.Przygotowanie roztworów środków dezynfekcyjnych
4.Przygotowanie łóżka dla ciężko chorego, prześcielenie łóżka
pustego
5.Prześcielenie łóżka ciężko choremu
6.Zmiana bielizny pościelowej i osobistej ciężko choremu
7.Układanie chorego w różnych pozycjach, z zastosowaniem
udogodnień, profilaktyka przeciwodleżynowa
8.Przenoszenie ciężko chorego z łóżka na wózek i fotel
9.Mycie ciężko chorego
10.Mycie głowy ciężko choremu
11.Toaleta jamy ustnej u ciężko chorego
12.Wprowadzenie do aseptyki, jałowe mycie krocza
13.Pojenie i karmienie ciężko chorego
14.Karmienie chorego przez zgłębnik
15.Płukanie żołądka
16.Wykonywanie zabiegów dorektalnych
17.Pomiar temperatury, tętna, ciśnienia krwi, oddechów, bilans
płynów
18.Bandażowanie
19.Wykonywanie zabiegów przeciwzapalnych, zastosowanie baniek
ogniowych
20.Podawanie leków doustnie i doodbytniczo
21.Podawanie leków drogą układu oddechowego
22. Podawanie leków do oka, ucha, nosa
23. Podawanie leków podskórnie, zasady podawania insuliny
24. Wstrzyknięcia śródskórne, próby uczuleniowe
25. Podawanie leków domięśniowo
26. Pobieranie krwi na OB.
27. Pobieranie krwi na poziom cukru za pomocą glukometru
28. Założenie wenflonu i podłączenie kroplowego wlewu dożylnego
29. Obsługa pompy infuzyjnej
30. Przygotowanie chorego do podstawowych badań
diagnostycznych (pobieranie plwociny, wymaz z gardła, wymaz z
odbytu, pobieranie krwi na posiew)
31. Cewnikowanie pęcherza moczowego, płukanie pęcherza (mocz
ogólnie, bakteriologicznie)
32. Mycie chirurgiczne rąk
33. Przygotowanie stolika opatrunkowego, opatrunek rany czystej
34. Opatrunek rany zakażonej
35. Zaopatrywanie kikuta pępowinowego
36. Nakłucie jamy szpikowej
37. Nakłucie lędźwiowe
38. Nakłucie jamy opłucnowej
39. Nakłucie jamy otrzewnowej
Treści kształcenia zajęć praktycznych i praktyki zawodowej:
1.Poznanie topografii oddziału szpitalnego, jego urządzenia i
wyposażenia, organizacji pracy i zadań członków zespołu
terapeutycznego,
2.Nawiązanie, podtrzymanie i zakończenie kontaktu z chorym, jego
rodziną i członkami zespołu terapeutycznego,
3.Asystowanie w przyjęciu chorego do oddziału, interpretacja roli
pielęgniarki,
4.Ocena czynników sprzyjających adaptacji chorego w szpitalu
5.Obserwacja stanu chorego i dokumentowanie wyników,
6.Przeprowadzenie wywiadu i rejestracja danych,
7.Rozpoznawanie i określenie roli pacjenta w samoopiece i roli
studenta w opiece pielęgniarskiej,
8Obserwacja i rejestracja podstawowych funkcji życiowych: (tętna,
RR, oddechu, ciepłoty ciała, diurezy, monitorowanie bilansu
płynów), ciężaru ciała, wzrostu, obrzęków,
9.Respektowanie praw pacjenta i ich interpretacja,
10.Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-higienicznych z
uwzględnieniem decyzji pacjenta oraz zapewnienie mu poczucia
bezpieczeństwa, wygody i poszanowania godności osobistej,
11. Formułowanie diagnozy pielęgniarskiej, celóe opieki,
dokumentowanie procesu pielęgnowania
12.Przestrzeganie zasad etyki zawodowej, zasad wzajemnego
współdziałania i zachowanie tajemnicy zawodowej,
13.Wykonywanie zabiegów zgodnie z obowiązującymi procedurami
i algorytmami
* mycie i kąpiel chorego w łóżku i w wannie,
* mycie choremu głowy w łóżku
* toaleta jamy ustnej u ciężko chorego,
* prześcielenie łóżka pustego i z chorym,
* częściowa i całkowita zmiana bielizny pościelowej,
* układanie chorego w wygodnej pozycji z zastosowaniem
udogodnień,
* karmienie i pojenie chorego,
* nakładanie opatrunków,
* przemieszczanie i transport chorego,
* zabiegi doodbytnicze - wykonywanie lewatywy przeczyszczającej
i wlewki doodbytniczej,
* zabiegi przeciwzapalne: stosowanie okładów rozgrzewających,
chłodzących, wysychających, termoforów, worków z lodem,
* podawanie tlenu,
* asystowanie w przygotowaniu chorego do badań diagnostycznych,
* asystowanie w wypisaniu chorego ze szpitala,
Literatura podstawowa
1. Ciechaniewicz W. (red): Pielęgniarstwo - Ćwiczenia. W-wa,
PZWL, 2001
2. Górajek- Jóźwik J. (red): Wprowadzenie do diagnozy
pielęgniarskiej. W-wa, PZWL, 2007
3. Kawczyńska-Butrym Z.: Diagnoza pielęgniarska. W-wa, PZWL,
1999
4. Red. Ślusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K.: Podstawy
pielęgniarstwa. T I, II, Wyd CZELEJ, Lublin 2004
Literatura uzupełniająca
1. Collins S. Parker E. (red.): Podstawy pielęgniarstwa.
Propedeutyka.W-wa, PZWL, 1993
2. Fry Sara T.: Etyka w pracy pielęgniarskiej. Zagadnienia
podejmowania decyzji. W-wa, ICN, PTP 1997
3. Górajek- Jóźwik J.(red): Filozofia i teorie pielęgniarstwa. Wyd.
CZELEJ, Lublin,2007
4. Krzyżanowska-Łagowska U.: Wartości duchowe w etosie
pielęgniarskim. Wyd. ad vocem, Kraków, 2005
5. Kózka M. (red): Diagnozy i interwencje pielęgniarskie. W-wa,
PZWL, 2008
6. Poznańska S.: Pielęgniarstwo wczoraj i dziś. W-wa, PZWL, 1988
7. Poznańska S., Płaszewska-Żywko L.: Wybrane modele
pielęgniarstwa. Kraków, Wyd. CM UJ, 2001
8. Tobiasz-Adamczyk B. i inni: Zachowania w chorobie. Kraków,
CM UJ,1999
9. Tobiasz-Adamczyk B.: Wybrane elementy zdrowia i choroby,
Kraków, CM UJ, 2000
10. Wrońska J.: Rola społeczno-zawodowa pielęgniarki. Studium
z zakresu współczesnego pielęgniarstwa. W-wa, CEM, 1997
11. Zahradniczek K. (red): Wprowadzenie do pielęgniarstwa.
W-wa, PZWL, 1998
12. Czasopisma: Pielęgniarstwo 2000. Problemy dydaktyczno –
medyczne. Wyd. CEM Pielęgniarka i Położna, Pielęgniarstwo
XXI wieku, Magazyn Pielęgniarki i Położnej, Polski Przegląd
Nauk o Zdrowiu, Problemy pielęgniarstwa
Uwagi 1
Uwagi 2
Uwagi 3
S* - samokształcenie
Nazwa kursu
Kod kursu
Kod ERASMUSA
Jednostka
Kier/spec/rok
Punkty ECTS
Rodzaj kursu
Okres (rok akad/semestr)
Typ zajęć/liczba godzin
Koordynator
Prowadzący
Sposób zaliczenia
Poziom kursu
Wymagania wstępne
Język wykładowy
Cele dydaktyczne/efekty
kształcenia
Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki
Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Pielęgniarstwa
Pielęgniarstwo, I rok
2
Obowiązkowy
2010/2011/II,
Wykłady/30
Mgr Krystyna Florek-Tarczoń
Mgr Krystyna Florek-Tarczoń
Zaliczenie z oceną
Studia pierwszego stopnia
Podstawy filozofii i etyki
Polski
Cele szczegółowe - student będzie zdolny:
 przedstawić główne działy filozofii i jej problemy,
 wyjaśnić podstawowe terminy filozoficzne zwłaszcza
zagadnienia ontologii i aksjologii,
 zanalizować pojęcia etyczne – dobro, szczęście, cnota,
 usystematyzować najważniejsze koncepcje filozofii człowieka,
 uzasadnić znaczenie platonizmu arystotelizmu dla dziejów myśli
ludzkiej,
 przedstawić kierunki filozofii współczesnej i jej zagadnienie,
 ukazać źródła wiedzy o świecie,
 zinterpretować wybrane teorie filozofii moralnej,
 dokonać analizy troski i odpowiedzialności jako moralnych
wyznaczników w postępowaniu wobec pacjenta,
 spojrzeć wieloaspektowo na cierpienie i wyodrębnić jego
aksjologiczny wymiar,
 zastosować zasady etyki zawodowej.
Efekty kształcenia - student:
 wyjaśni znaczenie filozofii w życiu kulturalnym i
społecznym,
 zinterpretuje podstawowe teksty filozofów antycznych i
współczesnych,
 określi główne problemy moralne i podejmie słuszne decyzje
etyczne,
 zinterpretuje Kartę Praw Człowieka,
 rozróżni problemy istotne od błahych,
 podejmie dyskusję i zmobilizuje się do szukania odpowiedzi
na trudne pytania,
 przedstawi autokreację.
Relacje filozofii z zawodem pielęgniarki. Koncepcje filozoficzne
Skrócony opis kursu
człowieka. Etyka a moralność. Analiza sytuacji moralnej i procesu
podejmowania decyzji moralnej. Wartości, normy i oceny moralne.
Etyka w praktyce pielęgniarskiej. Kodeks etyki pielęgniarskiej.
Współczesne koncepcje etyczne w praktyce pielęgniarskiej.
Dylematy etyczne w pracy pielęgniarki – ich rozwiązywanie.
Wykłady:
Pełny opis kursu
1. Koncepcje etyczne w praktyce pielęgniarskiej (adwokatura,
odpowiedzialność, współpraca, troskliwość).
2. jako dyscyplina naukowa.
3. Etyczne aspekty podejmowania działań analgetycznych. Aspekty
etyczne związane z bólem i cierpieniem.
4. Problemy etyczne transplantologii.
5. Etyka resuscytacji. Wartość życia ludzkiego, a granice
uporczywej terapii.
6. Etyka kresu życia - etyka tanatologii.
7. Kodeks Etyki
Zawodowej Pielęgniarki i Położnej
Rzeczypospolitej Polskiej oraz ICN – analiza i dyskusja.
1. Arystoteles: Etyka Nikomachejska. w: Dzieła wszystkie, t V, WLiteratura podstawowa
wa 1999
2. Aureliusz M. : Rozmyślania. W-wa, 1978
3. Bortnowska H.: Sens życia, sens śmierci, sens choroby. W-wa,
1993
4. Fry S. : Etyka w praktyce pielęgniarskiej. W-wa, 1997,
5. Kodeks etyki zawodowej polskiej pielęgniarki i położnej.
Literatura uzupełniająca
Naczelna Rada Pielęgn. i
Położnych, 1996
6. Laertios D.: Żywoty i poglądy słynnych filozofów greckich. Wwa, 1982
7. Mazurek F.J.: Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka.
Lublin, Wyd. KUL, 2001
8. Osińska K.: Twórcza obecność chorych, PAX, 19
9. Osińska K. :Chrześcijańska etyka lekarska,
10. Pawlica J.: Zarys etyki. Kraków, 1992
11. Platon: Uczta i inne dialogi. W-wa, 1987
12. Prawa pacjenta a etyka zawodowa pielęgniarki i położnej.
Materiały pokonferencyjne.
W-wa, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, 1998
13. Seneka L. : Myśli. Kraków, 1987
14. Sujak E.: Rozważania o ludzkim rozwoju. Kraków, 1992
15. Tatarkiewicz W.: Historia filozofii. t. I - III, W-wa, 1990
16. Wrońska I. :Etyka pielęgniarska, CDŚKM, Warszawa, 1993
Uwagi 1
Uwagi 2
Uwagi 3
Nazwa kursu
Kod kursu
Kod ERASMUSA
Jednostka
Kier/spec/rok
Punkty ECTS
Rodzaj kursu
Okres (rok akad/semestr)
Typ zajęć/liczba godzin
Koordynator
Prowadzący
Sposób zaliczenia
Poziom kursu
Wymagania wstępne
Język wykładowy
Cele dydaktyczne/efekty
kształcenia
Podstawowa opieka zdrowotna
Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Pielęgniarstwa
Pielęgniarstwo, I rok
8
Obowiązkowy
2010/2011 II
Wykłady– 25 s. 30, zajęcia praktyczne - 80, praktyka zawodowa 120
-dr n med. Agnieszka Gniadek
-dr n med. Agnieszka Gniadek, mgr Dorota Rybska, mgr Anna
Rogowska- Bąk, mgr Aneta Grochowska, mgr Maria Mika, mgr
Elżbieta Skorupa
Zaliczenie z oceną
Studia pierwszego stopnia
Podstawy biologii ze szkoły średniej
Polski
Student opanuje wiedze i umiejętności, które pozwolą na
wykonywanie zadań w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej
(POZ) w
opiece nad jednostka, rodzina, zbiorowością lokalna w środowisku
zamieszkania, nauczania i wychowania oraz pracy w różnych
etapach życia.
WIEDZA
- przedstawi główne założenia POZ na tle zmian zachodzących w
ochronie zdrowia w Polsce;
- przedstawi
cele i zadania POZ działającej w miejscu
zamieszkania, środowisku nauczania i wychowania oraz ochronie
zdrowia pracujących;
- scharakteryzuje istotę pracy zespołowej oraz będzie znał zadania
poszczególnych jej członków w ramach działań POZ na rzecz
jednostki, rodziny, zbiorowości;
- wykaże się znajomością programów profilaktycznych
realizowanych w stosunku do człowieka zdrowego i chorego w
miejscu zamieszkania
UMIEJĘTNOŚCI
- oceni środowisko nauczania i wychowania, pracy pod kątem
ustalenia diagnozy problemów zdrowotnych dziecka zdrowego oraz
chorego i niepełnosprawnego znajdującego się w tym środowisku;
- wykona i zinterpretuje testy przesiewowe wykonywane u dzieci i
młodzieży w środowisku nauczania i wychowania
- nawiąże kontakt ze zdrowym dzieckiem przebywającym w żłobku
oraz dokona oceny jego stanu zdrowia
- dokona diagnozy pielęgniarskiej wśród pacjentów korzystających z
usług podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania na
potrzeby profilaktyki chorób
POSTAWY
- wykaże się poszanowaniem godności i praw pacjenta
korzystającego z podstawowej opieki zdrowotnej, a także dziecka i
Skrócony opis kursu
Pełny opis kursu
Literatura
młodzieży w środowisku nauczania i wychowania
- przejawi w swoim zachowaniu postawę empatyczną
ukierunkowaną na zrozumienie potrzeb dziecka
- podsumuje oraz wyciągnie wnioski z działań praktyczne
podejmowane w kontakcie z człowiekiem zdrowym i chorym w
POZ
Struktura i zakres świadczeń zdrowotnych w podstawowej opiece
zdrowotnej. Zadania zespołu podstawowej opieki zdrowotnej.
Rozpoznanie problemów
zdrowotnych i społecznych jednostki, rodziny i społeczności
lokalnej. Planowanie i realizacja opieki pielęgniarskiej w
środowisku zamieszkania, nauki i pracy. Udział pielęgniarki w
realizacji zadań wynikających z programów polityki zdrowotnej.
1. Koncepcja funkcjonowania Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w świetle przemian opieki zdrowotnej w Polsce
2. Podstawowa Opieka Zdrowotna i jej zadania w odniesieniu
do świadczeń realizowanych przez pielęgniarkę w zakresie
promocji zdrowia, profilaktyki, leczenia i rehabilitacji.
3. Poznanie specyfiki pracy w POZ oraz zadań poszczególnych
członków sprawujących opiekę na jednostką, rodziną i
społecznością (opieka nad dzieckiem, uczniem, człowiekiem
pracującym, kobietą ciężarną, osobą starszą.
4. Cele przekształceń i zadania zespołu podstawowej opieki
zdrowotnej (praktyka indywidualna i grupowa pielęgniarki
rodzinnej i lekarza rodzinnego, niepubliczny zakład opieki
zdrowotnej).
5. Rozpoznanie problemów zdrowotnych i społecznych
jednostki, rodziny i społeczności lokalnej ze szczególnym
uwzględnię małego dziecka oraz dziecka i młodzieży
środowiska nauczania i wychowania
6. .Planowanie i realizacji opieki pielęgniarskiej w środowisku
zamieszkania - opieka domowa, żłobkach, środowisku
nauczania i wychowania oraz w środowisku pracy w ramach
POZ.
7. Społeczność lokalna i jej wpływ na zdrowie człowieka.
8. Współczesne zagrożenia zdrowotne społeczeństwa i udział
pielęgniarki w realizacji zadań wynikających z realizacji
polityki zdrowotnej na poziomie podstawowej opieki.
9. Narodowy Program Zdrowia 207-2015 oraz inne programy
zdrowotne realizowane
w odniesieniu do człowieka
zdrowego i chorego w zakresie podstawowej opieki
zdrowotnej.
LITERATURA OBOWIĄZKOWA
1. Kilańska D.: Pielęgniarstwo w podstawowej opiece
zdrowotnejt. I. Makmed, Lublin 2010
2. Brosowska B., Mielczarek-Pankiewicz E.: Pielegniarstwo w
podstawowej opiece zdrowotnej t. II. Makmed Lublin 2008
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1. Woynarowska B., Jodkowska M.: Testy przesiewowe u
dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. IMiD Warszawa
2002
2. Oblacinska A., Woynarowska B.: Profilaktyczne badania
lekarskie i inne zadania lekarza w opiece zdrowotnej nad
uczniami. IMiD, Warszawa 2002
3. Woynarowska B.: Profilaktyka w pediatrii. PZWL,
Warszawa 2008
4. Kawczynska – Butrym Z.: Wyzwania rodziny: zdrowie,
choroba, niepełnosprawność, starość. MAkmed , Lublin
2008
5. Poznanska J., Wierzejewska Z., Zygmunciak E.: Wskazania
wychowawcze do pracy z małymi dzieckiem w placówkach
wychowania zbiorowego. CMDNSSM Warszawa 1993
6. Nosko J., Wojtczak A.: Zdrowie publiczne Wyzwaniem dla
systemów zdrowia XXI wieku. PZWL Warszawa 2009
7. Narodowy
Program
Zdrowia
2007-2015
http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/zal_urm
_npz_90_15052007p.pdf
Uwagi 1
Uwagi 2
Uwagi 3
Nazwa kursu
Kod kursu
Kod ERASMUSA
Jednostka
Kier/spec/rok
Punkty ECTS
Rodzaj kursu
Okres (rok akad/semestr)
Typ zajęć/liczba godzin
Koordynator
Prowadzący
Sposób zaliczenia
Poziom kursu
Wymagania wstępne
Język wykładowy
Cele dydaktyczne/efekty
kształcenia
Promocja zdrowia
Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Pielęgniarstwa
Pielęgniarstwo, I rok
4
Obowiązkowy
2010/2011/ II
Wykłady/15; seminaria /15, s.*30; zajęcia praktyczne/ 20
Dr Maria Cisek
Wykład: dr Maria Cisek, seminaria: mgr Kazimiera Moździerz;
Zajęcia praktyczne: dr Maria Cisek, mgr Aneta Grochowska,
mgr Kazimiera Moździerz, mgr Elżbieta Skorupa
Zaliczenie z oceną
Studia pierwszego stopnia
Podstawy biologii ze szkoły średniej
Polski
Cele dydaktyczne:
Student będzie zdolny:
 do oceny zdrowia jednostki, rodziny, grupy, a także zachowań
zdrowotnych i czynników je kształtujących oraz planowania i
rozwiązywania problemów zdrowotnych.
 określić zachowania wzmacniające zdrowie
 wykazać związek pomiędzy promocją zdrowia a edukacją
zdrowotną
 ocenić stan zdrowia jednostki, rodziny, grupy i wspiera w
umacnianiu i rozwijaniu zachowań zdrowotnych
 zaplanować edukację jednostki, rodziny, grupy społecznej
ukierunkowaną na zachowania prozdrowotne i przywracanie
zdrowia oraz przedstawić kryteria oceny
 uczestniczyć w zdrowotnych kampaniach edukacyjnych
Efekty kształcenia – student:
 zaplanuje wykorzystanie informacji z różnych źródeł do oceny
stanu zdrowia jednostki, rodziny, grupy,
 scharakteryzuje czynniki warunkujące zachowanie zdrowia
jednostki, rodziny, grupy,
 oceni znaczenie czynników środowiskowych i społecznych w
kształtowaniu sytuacji zdrowotnej, zidentyfikuje je i podejmie
działania eliminujące czynniki szkodliwe,
 nawiąże, utrzyma kontakt i rozpozna potrzeby zdrowotne u
dzieci, młodzieży, dorosłych (chorych i niepełnosprawnych),
 zaplanuje indywidualną edukację zdrowotną i grupy do
wybranego problemu zdrowotnego, określi cele, metody,
środki, oceni wyniki i udokumentuje,
 zaplanuje działania promujące zdrowie i jakość życia u dzieci,
młodzieży, dorosłych (chorych i niepełnosprawnych)
 zaplanuje współpracę z rodzicami i osobami znaczącymi w
rozwiązywaniu problemów,
 określi potrzebę tworzenia środowisk promujących zdrowie,
 opracuje i przeprowadzi program promocji zdrowia dla
określonej grupy społecznej i uzasadni potrzebę jego realizacji,
 dokona samooceny i oceny zespołu,
 współpracuje z zespołem interdyscyplinarnym na rzecz promocji
zdrowia,
 współdziała z organizacjami pozarządowymi w kształtowaniu
zdrowia jednostki, rodziny, grupy,
 zaplanuje i przedstawi własny rozwój zawodowy w zakresie
promowania zdrowia.
Skrócony opis kursu
Paradygmaty zdrowia. Zachowania zdrowotne i czynniki
kształtujące stan zdrowia. Style życia. Promocja zdrowia w
systemie opieki zdrowotnej. Ocena stanu zdrowia.
Metody kształtowania zachowań zdrowotnych. Rola pielęgniarki w
promocji zdrowia.
Wykłady:
1. Promocja zdrowia, rodzaje. Założenia promocji zdrowia w
Polsce i na świecie.
2. Zachowania zdrowotne i czynniki kształtujące stan zdrowia
społeczeństwa.
3. Metody oceny stanu zdrowia społeczeństwa. Wskaźniki i
mierniki zdrowia.
4. Pomiar masy ciała i długości ciała. Wskaźnik BMI. Pomiar
ostrości wzroku przy pomocy tablic Snellena i badanie słuchu.
5. Paradygmaty zdrowia. Psychologiczne i społeczne koncepcje
promocji zdrowia – znaczenie salutogenezy.
6. Style życia i ich związek ze zdrowiem.
7. Składniki pokarmowe, rola i znaczenie dla zachowania i
umacniania zdrowia.
8. Edukacja zdrowotna – cele, metody, formy, środki.
9. Rola pielęgniarki w promocji zdrowia.
10. Siedliskowe podejście w promocji zdrowia i jego realizacja w
praktyce.
11. Programy na rzecz zdrowia społeczeństwa
Seminaria:
Pełny opis kursu
1.
Opracowanie scenariusza pod hasłem „Moje zdrowie w
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi 1
Uwagi 2
Uwagi 3
S* - samokształcenie
moich rękach”
Prezentacja opracowanych scenariuszy.
Opracowanie konspektu edukacji zdrowotnej dla
określonej grupy wiekowej.
Zajęcia praktyczne;
Wprowadzenie do zajęć – zapoznanie z przepisami
bhp, regulaminem, programem zajęć praktycznych i
warunkami zaliczenia.
Nawiązanie kontaktu z uczniem, nauczycielami,
rodzicami, opiekunami prawnymi ucznia.
Rola i zadania pielęgniarki w środowisku nauczania i
wychowania.
Dokumentacja szkoły i pracy pielęgniarki szkolnej,
dokumentacja
zdrowotna ucznia.
Analiza problemów zdrowotnych ucznia na podstawie
zebranych danych i dokumentacji zdrowotnej ucznia
Edukacja zdrowotna ucznia w określonej grupie wiekowej
1. Leo Barić, Lorraine F. Barić, Halina Osińska.: Ewaluacja,
jakość, audyt. PTOZ Warszawa 2001.
2. Leo Barić, Halina Osińska.:Ludzie w środowiskach. PTOZ
Warszawa 1999.
3. Bik B., Henzel-Korzeniowska A., Przewoźnik L., Szczerbińska
K.(Red.): Wybrane zagadnienia promocji zdrowia. CMUJ,
Kraków 1996.
4. Marianna Charzyńska – Gula .: Edukacja zdrowotna rodziny.
Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Zdrowia Elementarne
umiejętności społeczne. W-wa, CDNŚrSzM, 1993
5. Garret G.: Potrzeby zdrowotne ludzi starszych. W-wa, PZWL,
1990
6. Rodziny. Lublin 2002
7. Anette Kaplin: Promocja zdrowia w chorobach przewlekłych.
Instytut Medycyny Pracy Łódź 1997 /WHO Regional
Publications, European Series.
8. Karski J., Słońska Z., Wasilewski B. (Red.): Promocja zdrowia.
Wyd. Sammedia, Warszawa, 1994.
9. Karski J.: Praktyka i teoria promocji zdrowia. CeDeWu
Warszawa 2003
10. Karski J., Tomaszewska E.: Teoria i praktyka wzmacniania
działań w promocji zdrowia. Warszawa 1997.
11. Emilia Kolarzyk (Red.): Wybrane problemy higieny i ekologii
człowieka. WUJ Kraków 2000
12. Teresa Bernadeta Kulik, Maciej Latalski.(Red.): Zdrowie
publiczne. Wyd. Czelej, Lublin, 2002
13. Pike S., Forster D.: Promocja zdrowia dla wszystkich. Wyd.
Czelej, Lublin, 1998.
14. Promocja zdrowia. Wybrane zagadnienia. Centrum Medyczne
Kształcenia Podyplomowego. Warszawa 2002
Nazwa kursu
Kod kursu
Kod ERASMUSA
Jednostka
Kier/spec/rok
Punkty ECTS
Rodzaj kursu
Okres (rok akad /semestr)
Typ zajęć/liczba godzin
Koordynator
Prowadzący
Sposób zaliczenia
Poziom kursu
Wymagania wstępne
Język wykładowy
Cele dydaktyczne/efekty
kształcenia
Skrócony opis kursu
Dietetyka
Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Pielęgniarstwa
Pielęgniarstwo, I rok
2
Obowiązkowy
2010/2011/ semestr II
Wykład/ 5, seminaria/ 10, s. * 30
dr hab. Małgorzata Schlegel – Zawadzka
dr hab. Małgorzata Schlegel – Zawadzka
zaliczenie ,zaliczenie z oceną
Studia pierwszego stopnia
Podstawy biologii ze szkoły średniej
Polski
Cele dydaktyczne student będzie zdolny:
 przedstawić i uzasadnić konieczność prawidłowego żywienia
oraz zdobyć umiejętność oceny zagrożeń wynikających z
nieprawidłowych zachowań żywieniowych, wykazać rolę i
miejsce fachowego pracownika służby zdrowia posiadającego
wiedzę o zasadą prawidłowego żywienia w systemie opieki
zdrowotnej i w zapobieganiu chorobom dietozależnym.
- w wyniku procesu kształcenia student:
 wykaże
umiejętności
właściwej
oceny
zagrożeń
wynikających z nieprawidłowych zachowań żywieniowych,
 określi sposób żywienia rożnych grup ludności, pod kątem
ilościowym i jakościowym,
 nabędzie umiejętność krytycznej oceny produktów
spożywczych dostępnych w handlu, pod względem ich
jakości zdrowotnej i właściwego przeznaczenia dla osób
zdrowych i chorych (wiedza o dodatkach do żywności,
labellingu – informacje żywieniowe umieszczone na
opakowaniach),
 nabędzie wiedzę na temat naukowych źródeł informacji o
żywności i żywieniu, które pozwolą mu na krytyczne
podejście do informacji podawanych przez mass-media,
 określi możliwości udziały pielęgniarki w promocji
zdrowego żywienia,
 oceni sposoby żywienia w aspekcie prewencji chorób
cywilizacyjnych.
Ocena stanu odżywienia i sposobu żywienia. Niedożywienie i jego
następstwa. żywienie dojelitowe i pozajelitowe. Elementy żywienia
dietetycznego – rodzaje diet. Zróżnicowanie diet dzieci i dorosłych.
Pełny opis kursu
Literatura podstawowa
żywienie człowieka w różnych stanach
chorobowych. żywienie chorych ze zwiększonym katabolizmem.
Udział pielęgniarki w leczeniu żywieniowym.
1. Nauka o żywieniu człowieka – instytucje w Polsce zajmujące się
problematyką żywieniową.
2. Możliwości udziału pielęgniarki w promocji zdrowego
żywienia.
3. Zasady prawidłowego żywienia.
4. Normy i zalecenia żywieniowe odnoszące się do energii i
składników odżywczych.
5. Składniki pokarmowe: tłuszcze, białka, węglowodany, składniki
mineralne, witaminy.
6. Dodatki do żywności, jakość zdrowotna żywności.
7. Ocena całodziennego żywienia w aspekcie prewencji chorób
cywilizacyjnych.
Zajęcia praktyczne – problematyka zgodna z programem wykładów
1. Gawęcki J., Hryniewiecki L.: Żywienie człowieka.
Podstawy nauki o żywieniu. PWN, W-wa, 1997
2. Hasik J., Gawęcki J.: Żywienie człowieka zdrowego i
chorego. PWN, W-wa
3. Gertig H.: Żywność a zdrowie. PZWL, W-wa, 1996
4. Kunachowicz H., Nadolna I., Iwanow K., Przygoda B.:
Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych
i typowych potraw. PZWL, W-wa, 1997
Uwagi 1
Uwagi 2
Uwagi 3
* - samokształcenie
PRZEDMIOTY OGÓLNE
Nazwa kursu
Kod kursu
Kod ERASMUSA
Jednostka
Kier/spec/rok
Punkty ECTS
Rodzaj kursu
Okres (rok akad/semestr)
Typ zajęć/liczba godzin
Koordynator
Technologia informacyjna
Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Pielęgniarstwa
Pielęgniarstwo, I rok
2
Obowiązkowy
2010/2011/ I
Zajęcia z technologii informacyjnej, ZTI – 30
Mgr Piotr Kisielewicz
Prowadzący
Mgr Piotr Kisilewicz
Sposób zaliczenia
Poziom kursu
Wymagania wstępne
Zaliczenie z oceną
Studia pierwszego stopnia
Znajomość obsługi komputera w stopniu podstawowym; znajomość
języka angielskiego na poziomie podstawowym;
Polski
Celem zajęć z przedmiotu „Technologia informacyjna” jest
zapoznanie studentów z możliwościami efektywnego wykorzystania
komputera jako narzędzia w pracy/nauce, jak również wskazania
obszarów jego użycia.
Efektem kształcenia:
 biegła umiejętność przetwarzania tekstów, wykorzystania
arkuszy kalkulacyjnych, projektowania i tworzenia
nieskomplikowanych baz danych oraz prezentacji.
 umiejętność korzystania z zasobów informacyjnych oraz usług
Internetu.
Niniejszy kurs obejmuje programowo przegląd podstawowych
zagadnień z zakresu technologii informacyjnych (IT). W skład kursu
wchodzą: podstawy technik informatycznych, przetwarzanie
tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika prezentacyjna,
usługi w sieciach informatycznych oraz pozyskiwanie i
przetwarzanie informacji.
1. Omówienie budowy i ogólnych zasad działania podstawowych
części składowych komputera:
 procesor;

pamięć operacyjna;

karta graficzna;

napędy wewnętrzne;

podstawowe urządzenia peryferyjne;
o
napędy zewnętrzne;
o
drukarki;
o
skanery.
2. Przedstawienie podstawowych elementów i funkcji systemów
operacyjnych Windows oraz Linux.
3. Opanowanie umiejętności przetwarzania tekstów z
wykorzystaniem Microsoft Word/Open Office Writer:

Podstawowe elementy edytora tekstu Ms Word/OO
Writer (okna dialogowe, przyciski nawigacyjne, pola
przewijania, menu kontekstowe).
 Projektowanie i elementarne formatowanie dokumentu
(otwieranie i przeglądanie dokumentu, tworzenie
dokumentu, formatowanie dokumentu).
 Projektowanie
i
zaawansowane
formatowanie
dokumentu (tabulatory, wcięcia akapitu i wyrównywanie
tekstowe, symbole, znaki specjalne i znaczniki
formatowania, inicjały, pola dynamiczne, nagłówki i
stopki, wyliczenia i numerownia, przypisy).
 Automatyzacja powtarzalnych czynności edytorskich
(style, sekcje).
 Tabele i popularne elementy typograficzne (tabele,
ramki, kolumny).
 Spisy i indeksy, korespondencja seryjna, dynamiczne
łączenie i wymiana danych DDE.
4. Zapoznanie się z arkuszem kalkulacyjnym Microsoft
Język wykładowy
Cele dydaktyczne/efekty
kształcenia
Skrócony opis kursu
Pełny opis kursu
Excel/Open Office Calc:
Podstawowe elementy arkusza kalkulacyjnego:
wprowadzanie danych;
formuły;
adresy relatywne, absolutne i mieszane komórek;
wykresy.
 Zaawansowane elementy arkusza kalkulacyjnego:
o serie danych;
o funkcje logiczne i matematyczne;
o nazwy zakresów;
o sortowanie danych;
o filtrowanie danych;
o pilot danych;
o funkcje finansowe;
 Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w statystyce:
o
odchylenie standardowe;
o
współczynnik korelacji;
o
krzywe regresji;
o
histogram;
o
rozkład Gaussa;
o
analiza danych – testy istotności;
o
funkcje finansowe;
5.
Bazy danych:
 Zapoznanie z systemem bazy danych Ms Access/Open
Office Base:
o
projektowanie oraz tworzenie tabel;
o
definiowanie więzów integralności bazy danych,
pojęcia kluczy, zależności między tabelami;
o definiowanie
kwerend
(wybierających,
obliczeniowych, parametrycznych, krzyżowych) z
wykorzystaniem Query By Example;
o tworzenie (auto)formularzy oraz (auto)raportów;
6. Grafika prezentacyjna i menedżerska:
 Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych;
 Układy slajdów i ich style;
 Tworzenie i wykorzystanie istniejących schematów i
projektów, tworzenie własnych projektów;
 Zarządzanie slajdami za pomocą widoków;
 Niestandardowe metody tworzenia prezentacji;
7. Omówienie ogólnych zasad funkcjonowania oraz usług sieci
Internet:
 Omówienie usług Internetu:
o
WWW;
o
FTP;
o
Poczta elektroniczna;
o
Grupy dyskusyjne Usenet, pojęcie netykiety;
o
SSH;
 Wyszukiwanie informacji w sieci Internet:
o
Zapoznanie z systemami:

wyszukiwawczo-informacyjnymi;

klasyfikującymi;

pytanie-odpowiedź;

katalogowymi;
o Przedstawienie zasad tworzenia optymalnych
zapytań;

o
o
o
o
Literatura obowiązkowa


o Naukowe bazy informacji;
„OpenOffice 2.0” Praca zbiorowa, Amistad 2005;
Systemy telekomunikacyjne. Tom 2. Dodatek 10. Haykin S.,
Wydawnictwo Komunikacji i Łacznosci, Warszawa 2004;
Uwagi 1
Uwagi 2
Uwagi 3
Nazwa kursu
Kod kursu
Kod ERASMUSA
Jednostka
Kier/spec/rok
Punkty ECTS
Rodzaj kursu
Okres (rok akad/semestr)
Typ zajęć/liczba godzin
Koordynator
Prowadzący
Język angielski
Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Pielęgniarstwa
Pielęgniarstwo, I rok
1
Obowiązkowy
2010/2011/ II
Seminaria/ 30
Dr Monika Pociask
Dr Monika Pociask, mgr Jowita Frąc, mgr Renata Babuśka,
mgr Anna Chwistek, mgr Marcin Głodzik, mgr Dorota Boryczko,
Sposób zaliczenia
Poziom kursu
Wymagania wstępne
Język wykładowy
Cele dydaktyczne/efekty
kształcenia
mgr Jolanta Prodanowska, mgr Krystyna Wrońska
Zaliczenie z oceną
Studia pierwszego stopnia
Podstawowe słownictwo ze szkoły średniej
Polski
Cele dydaktyczne:
Student będzie zdolny:
 opanować cztery umiejętności: słuchanie, mówienie, czytanie i
pisanie oraz gramatykę i słownictwo na poszczególnych
poziomach zaawansowania.
Efekty kształcenia – student:
 rozumie proste polecenia i komunikaty,
 reaguje werbalnie na proste polecenia i komunikaty,
 przeprowadza proste dialogi o tematyce powszechnej jak i
typowe dialogi odbywane między pielęgniarką a pacjentem,
pielęgniarką a personelem szpitala, lekarzem a pacjentem,
 czyta proste teksty związane tematycznie z zawodem
pielęgniarki,
 pisze krótkie komunikaty.
Skrócony opis kursu
Sytuacje spotykane w codziennym życiu. Miejsce pracy pielęgniarki
i opis organizacji pracy pielęgniarki. Części ciała ludzkiego.
Samopoczucie. Typowe ogólnoustrojowe objawy chorobowe i
dolegliwości. Podstawowe parametry życiowe człowieka i ich
dokumentowanie.
Pełny opis kursu
1. Typowe sytuacje (na stacji kolejowej i autobusowej, w banku, u
fryzjera, zakupy w sklepie spożywczym, w sklepie odzieżowym
i obuwniczym, w restauracji, barze, pubie, kawiarni, w hotelu,
kupno i wynajem mieszkania, prognoza pogody, spędzanie
wolnego czasu, na poczcie).
2. Miejsce pracy pielęgniarki i położenia oddziałów szpitalnych
oraz innych pomieszczeń. Opisywanie drogi. Nazwy
pomieszczeń i zbiegów tam wykonywanych.
3. Nazywanie personelu pielęgniarskiego, administracyjnego i
specjalistów.
4. Części ciała ludzkiego, obrażenia i rany powierzchowne.
5. Samopoczucie. Typowe ogólnoustrojowe objawy chorobowe i
dolegliwości.
6. Zbieranie danych o pacjencie. Przeprowadzanie wywiadu z
pacjentem i zabiegów.
7. Zaznajamianie pacjenta z czynnościami lub zabiegami jakimi
będą poddani.
8. Określanie czasu wykonywanie czynności na podstawie opisu
dnia codziennego pielęgniarki.
9. Formularz – przyjęcie pacjenta.
10. Karta pacjenta. Dane dotyczące pulsu, temperatury, ciśnienia,
liczby oddechów i bilansu płynów.
Literatura obowiązkowa
1. Ciecierska J., Jenike B., Tudruj K.: English in medicine.
Podręcznik dla studentów AM, PZWL, W-wa, 2004
2. Donesch-Jeżo E, Podręcznik dla pielęgniarek. English for
Nurses, Wydawnictwo Przegląd Lekarski, Kraków, 2002
3. Murray J.P., Radomski J., Szyszkowski W.: English in Medical
Practice. Język angielski w medycynie. PZWL, W-wa, 2003
4. Orawczak E., Praktyczny angielski dla pielęgniarki, Wyd.
Czelej, Lublin, 2005
5. Patoka Z.M., Basic English for Medicine. Angielski w
medycynie, TWIGGER S.A., Warszawa, 1992
Uwagi 1
Uwagi 2
Uwagi 3
Nazwa kursu
Kod kursu
Kod ERASMUSA
Jednostka
Kier/spec/rok
Punkty ECTS
Rodzaj kursu
Okres (rok akad/semestr)
Typ zajęć/liczba godzin
Koordynator
Prowadzący
Sposób zaliczenia
Poziom kursu
Wymagania wstępne
Język wykładowy
Cele dydaktyczne/efekty
kształcenia
Skrócony opis kursu
Pełny opis kursu
Wychowanie fizyczne
Studium Wychowania Fizycznego
Pielęgniarstwo / I rok, I semestr
1
Obowiązkowy
2010/2011/ I
Ćwiczenia/ 30
mgr Kazimierz Mróz
Mgr Danuta Majka, mgr Przemysław Markowicz, mgr Kazimierz
Mróz
zaliczenie z oceną
Studia pierwszego stopnia
Polski
Cele dydaktyczne:
 wszechstronne przygotowanie studentów do uczestnictwa w
kulturze fizycznej przez: harmonijny rozwój organizmu,
kształtowanie psychomotoryki, kształtowanie umiejętności
ruchowych niezbędnych w różnych przejawach działalności
ludzkiej – utylitarnej, rekreacyjnej, sportowej, obronnej,
artystycznej, służącej pomnażaniu zdrowia. Wyposażenie
studentów w zasób niezbędnej wiedzy do podejmowania
samodzielnych zadań na rzecz prawidłowego funkcjonowania
organizmu. Kształtowanie pozytywnej postawy względem
własnego ciała i kultury fizycznej.
Efekty kształcenia:
Po ukończeniu kursu student powinien: opanować podstawowe
umiejętności i wiadomości z zakresu różnych dyscyplin sportu, umieć
je zaadoptować na potrzeby czynnego uczestnictwa w kulturze
fizycznej, przestrzegać podstawowych zasad higieny życia
codziennego.
Zapoznanie z podstawowymi umiejętnościami i wiadomościami z
zakresu różnych dziedzin kultury fizycznej
Sprawność ogólna - ćwiczenia kształtujące w różnych formach:
ćwiczenia przy muzyce i do muzyki – aerobik, elementy stretchingu,
ćwiczenia z przyborami(piłki, skakanki, ławeczki, drabinki). Zabawy i
gry ruchowe. Piłka siatkowa - doskonalenie techniki podstawowej:
odbicia, zagrywka, wystawa, plasowanie, zbicie. Doskonalenie taktyki:
ustawienie i zastosowania prostych zagrań taktycznych. Zapoznanie z
aktualnymi przepisami gry. Piłka koszykowa - doskonalenie techniki
podstawowej: rzuty, kozłowanie, poruszania się w ataku i obronie ,
zasłony. Doskonalenie taktyki podstawowej: współpracy w dwójkach,
trójkach z wykorzystaniem zasłon, obrona „każdy swego” i strefowa. Z
zapoznanie z aktualnymi przepisami gry. Piłki nożna - doskonalenie
techniki podstawowej: przyjęcia, podania, prowadzenie piłki,
uderzenia na bramkę, różne formy gry uproszczonej, gra właściwa.
Przepisy gry. Unihock - nauka i doskonalenie techniki gry:
prowadzenie piłki, przyjęcie i podanie, strzał na bramkę, zwody,
dryblingi. Taktyka obrony: poruszanie się, ustawienie, blokowanie
strzałów, odbieranie piłki przeciwnikowi. Taktyka ataku: ustawienie,
współpraca w 2 i 3, rozgrywanie akcji 1:1, 2:1, 2:2, 3:2. Przepisy gry.
Tenis stołowy - doskonalenie gry pojedynczej, doskonalenie gry
deblowej - współzawodnictwo. Zabawy i gry terenowe. Ćwiczenia
siłowe – siłownia, atlas – kształtowanie siły ogólnej.
Literatura
Uwagi 1
Uwagi 2
Uwagi 3
Download