położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo – ginekologiczne

advertisement
Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Zakład Pielęgniarstwa
studia stacjonarne I stopnia, II rok
rok akademicki 2010/2011
Formatka - opis kursu
SPIS TREŚCI:
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE:
1. MIKROBIOLOGIA I PARAZYTOLOGIA
2. PATOLOGIA
3. BADANIE FIZYKALNE
4. FARMAKOLOGIA
5. RADIOLOGIA
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE:
1. INTERNA I PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE
2. GERIATRIA I PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE
3. PEDIATRIA I PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE
4. POŁOŻNICTWO GINEKOLOGIA I PIELĘGNIARSTWO
POŁOŻNICZO – GINEKOLOGICZNE
5. OPIEKA PALIATYWNA
6. BADANIA W PIELĘGNIARSTWIE
7. ZAKAŻENIA SZPITALNE, JĘZYK MIGOWY
PRZEDMIOTY OGÓLNE
1. WYCHOWANIE FIZYCZNE
2. JĘZYK ANGIELSKI
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
Nazwa kursu
Kod kursu
Kod ERASMUSA
Jednostka
Kier/spec/rok
Punkty ECTS
Rodzaj kursu
Okres (rok akad/semestr)
Typ zajęć/liczba godzin
Koordynator
Prowadzący
Sposób zaliczenia
Poziom kursu
Wymagania wstępne
Język wykładowy
Cele dydaktyczne/efekty
kształcenia
MIKROBIOLOGIA I PARAZYTOLOGIA
Skrócony opis kursu
Wprowadzenie do mikrobiologii, wirusologii, bakteriologii i
parazytologii. Systematyka drobnoustrojów chorobotwórczych. Morfologia
i fizjologia komórki bakteryjnej. Morfologia otoczenia i ciała ludzkiego.
Charakterystyka pasożytów
wywołujących choroby u człowieka. Chorobotwórczość, drogi szerzenia się
zarazków w ustroju. Elementy immunologii i epidemiologii chorób
zakaźnych. Profilaktyka chorób
zakaźnych (szczepionki, surowice). Pobieranie i wysyłanie materiału do
badań mikrobiologicznych. Immunoprofilaktyka chorób zakaźnych.
Zagrożenia chorobami zakaźnymi w Polsce i na świecie. Zakażenia HIV,
AIDS, wirusowe zapalenie wątroby.
Choroby zakaźne przewodu pokarmowego. Neuroinfekcje.
Pełny opis kursu
Wykłady:
1. Systematyka drobnoustrojów chorobotwórczych w środowisku.
2. Charakterystyka pasożytów wywołujących choroby u człowieka.
3. Chorobotwórczość i zjadliwość drobnoustrojów.
4. Immunoprofilaktyka chorób zakaźnych.
5. Mikroflora fizjologiczna człowieka, jej rola.
6. Mechanizmy chorób zakaźnych.
7. Lekowrażliwość a lekooporność drobnoustrojów. Określanie
lekowrażliwości drobnoustrojów, antybiogram, mykogram.
8. Leczenie celowane i empiryczne chorób zakaźnych.
Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Pielęgniarstwa
Pielęgniarstwo, II rok
3
Obowiązkowy
2010/2011 / III/IV
Ogółem 60 godzin: wykład/25, seminaria/20, godziny dla studenta 15,
dr Dariusz Latowski
dr Dariusz Latowski
Zaliczenie z oceną
Studia pierwszego stopnia
Podstawy biologii i chemii ze szkoły średniej
polski
Cele dydaktyczne:
 Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami pracy i sprzętem w
laboratorium mikrobiologicznym. Poznanie podstawowych typów
sterylizacji i dezynfekcji. Zapoznanie z typem pożywek i ich
przygotowywaniem. Poznanie sposobów prowadzenia hodowli i
identyfikacji mikroorganizmów. Poznanie zasad pobierania materiału
do badań mikrobiologicznych.
Efekty kształcenia:
 W wyniku realizacji przedmiotu student powinien umieć: przedstawić
rolę i miejsce pielęgniarki/pielęgniarza w placówce służby zdrowia w
aspekcie zakażeń mikrobiologicznych /bakteriologicznych,
wirusologicznych, mykologicznych, parazytologicznych. Znać i
posługiwać się terminologią mikrobiologiczną
 Znać florę fizjologiczną organizmu ludzkiego. Posiadać umiejętność
doboru materiałów do badań mikrobiologicznych i sposoby ich
pobierania i transportowania do laboratorium. Znać i stosować w
praktyce sposoby postępowania aseptycznego i antyseptycznego oraz
ograniczającego zakażenia szpitalne.
Literatura
Uwagi 1
Uwagi 2
Uwagi 3
9. Mutacje, rekombinacje.
10. Chemioterapeutyki przeciwdrobnoustrojowe.
11. Bakteryjne mechanizmy lekooporności.
12. Zagrożenia chorobami w Polsce i na świecie.
13. Pobieranie i wysyłanie materiałów do badań mikrobiologicznych.
14. Zakażenia szpitalne.
Seminaria:
1. Podstawy pracy w laboratorium mikrobiologicznym.
2. Typy sterylizacji i środki dezynfekujące.
3. Charakterystyka i przeznaczenie podłoży mikrobiologicznych.
Sporządzanie pożywek, pobieranie materiału mikrobiologicznego,
prowadzenie hodowli i identyfikacja mikrooganizmów.
4. Zasady przesyłania materiałów diagnostycznych do laboratorium
mikrobiologicznego. Typy hodowli.
5. Naturalna mikroflora człowieka i jej rola w patogenezie.
6. Sporządzanie preparatów mikrobiologicznych.
7. Obserwacje i identyfikacja typów morfologicznych bakterii.
8. Podstawy badań serologicznych w ustaleniu rozpoznania
mikrobiologicznego.
9. Higiena i zapobieganie zakażeniom na stanowisku pracy.
1. Fleischer M., Bober-Gheek B.: Podstawy pielęgniarstwa
epidemiologicznego, C.K.P.P.i P., W-wa, 2002
2. Virella G: Mikrobiologia i choroby zakaźne, Wydawnictwo
Medyczne Urban&Partner, Wrocław, 2000
3. Zaręba. M, Borowski. J: Mikrobiologia Lekarska, PZWL. W-wa
1999
4. Janowiec M.: Mikrobiologia i serologia, PZWL, W-wa, 1988
5. Różalski A.: Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej, Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003
Nazwa kursu
Kod kursu
Kod ERASMUSA
Jednostka
Kier/spec/rok
Punkty ECTS
Rodzaj kursu
Okres (rok akad/semestr)
Typ zajęć/liczba godzin
Koordynator
Prowadzący
Sposób zaliczenia
Poziom kursu
Wymagania wstępne
Język wykładowy
Cele dydaktyczne/efekty
kształcenia
Skrócony opis kursu
Pełny opis kursu
Literatura
Uwagi 1
Uwagi 2
Uwagi 3
PATOLOGIA
Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Pielęgniarstwa
Pielęgniarstwo, II rok
2
Obowiązkowy
2010/2011/semestr III
Ogółem 75 godzin: wykłady 40, seminaria 20, godziny dla studenta 15
prof. dr hab. n. med. Jerzy Jaśkiewicz
Wykład: prof. dr hab. n. med. Jerzy Jaśkiewicz
Seminarium: prof. dr hab. n. med. Jerzy Jaśkiewicz
egzamin
Studia pierwszego stopnia
Podstawy biologii ze szkoły średniej
polski
Cele dydaktyczne-student będzie zdolny:
 wyjaśnić etiopatogenezę chorób i zaburzenia układu
autonomicznego,
 scharakteryzować patomechanizm bólu,
 scharakteryzować zaburzenia krążenia krwi, zmiany wsteczne
postępowe, zapalne i nowotworowe,
 zinterpretować zmienione procesy chorobowe i zmienione
przyczynowo funkcje organizmu.
Efekty kształcenia – student:
 rozpozna chorobę i scharakteryzuje etiopatogenezę,
 oceni procesy chorobowe,
 zinterpretuje zmienione przyczynowo funkcje organizmu
 określi istotę bólu i scharakteryzuje sposoby niwelowania bólu,
Objawy patologiczne – zaburzenia krążenia krwi, zmiany wsteczne,
postępowe, zmiany zapalne i nowotworowe. Dynamika procesu
chorobowego. Interpretacja związków przyczynowych zmienionej struktury
i funkcji organizmu. Patomorfologia
szczegółowa chorób wybranych narządów i układów.
1. Podział chorób, etiopatogeneza.
2. Zaburzenia układu autonomicznego.
3. Patomechanizm bólu.
4. Procesy patologiczne: zaburzenia krążenia krwi, zmiany wsteczne
postępowe, zmiany zapalne i nowotworowe.
5. Procesy chorobowe i interpretacja zmienionych przyczynowo struktur
funkcji organizmu.
1.
2.
3.
4.
Groniowski J., Krus S.: Patomorfologia. PZWL, W-wa 1984
Horst A.: Fizjologia patologiczna. PZWL, W-wa, 1982
Myśliński S. (red.): Patofizjologia. PZWL, W-wa,1992
Wróblewski T., Miechowiecka N.: Patologia. PZWL, W-wa 1984
Nazwa kursu
Kod kursu
Kod ERASMUSA
Jednostka
Kier/spec/rok
Punkty ECTS
Rodzaj kursu
Okres (rok akad/semestr)
Typ zajęć/liczba godzin
Koordynator
Prowadzący
Sposób zaliczenia
Poziom kursu
Wymagania wstępne
Język wykładowy
Cele dydaktyczne/efekty
kształcenia
BADANIE FIZYKALNE
Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Pielęgniarstwa
Pielęgniarstwo, II rok
2
Obowiązkowy
2010/2011/ III semestr
Ogółem 45 godzin: ćwiczenia 30, godziny dla studenta 15
mgr Elżbieta Marcisz
Dr hab. Wiesław Dobroś, lek. med. Urszula Mróz, mgr Elżbieta Marcisz,
dr med. Antoni Sydor
Zaliczenie z oceną.
Studia stacjonarne I stopnia
Podstawy przedmiotów: Anatomia, Fizjologia, Podstawy pielęgniarstwa
polski
Cel dydaktyczny - student będzie zdolny: do wykonania badania
fizykalnego u pacjenta, stosując obowiązujące procedury, zinterpretuje
uzyskane dane na podstawie patofizjologii, oraz podejmie stosowne
działanie, współpracując z pacjentem / klientem, jego rodziną, oraz
zespołem terapeutycznym. Podejmie świadome działanie rozwijając
zainteresowania zawodowe.
Efekty kształcenia – student


Skrócony opis kursu
Pełny opis kursu
scharakteryzuje badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjenta,
przeprowadzi wywiad dotyczący stanu zdrowia i zobiektywizuje
subiektywne dolegliwości pacjenta,
 wykona wybrane elementy badania klinicznego u pacjenta
udokumentuje wyniki w dokumentacji,
 dokona analizy danych z wywiadu oraz badania przedmiotowego dla
określenia problemów klinicznych,
 przekaże informacje o stanie zdrowia pacjenta używając fachowej
terminologii medycznej,
 oceni zmieniający się stan zdrowia pacjenta, modyfikuje plan
postępowania pielęgniarskiego.
Badanie fizykalne osoby dorosłej i dziecka, rodzaje badania. Wywiad
kliniczny z osobą dorosłą dzieckiem i jego opiekunami. Przeprowadzenie
badania przedmiotowego narządów i układów. Dokumentowanie
zebranych danych podczas badania fizykalnego osoby dorosłej i dziecka.
Ocena kliniczna zebranych danych, ustalenie planu diagnostycznego,
terapeutycznego i edukacyjnego w opiece nad pacjentem.
1.Wprowadzenie do przedmiotu: cel i metody badania fizykalnego
pacjenta
znaczenie posiadania umiejętności
wykonania badania
fizykalnego w pracy pielęgniarki profesjonalistki. Badanie podmiotowe
przygotowanie do badania, prawa pacjenta wobec badań
2.Ocena stanu pacjenta/ klienta na podstawie przeprowadzenia wywiadu
klinicznego w zakresie obecnej choroby przeszłości zdrowotnej. Wywiad
rodzinny i psychosocjalny z osobą dorosłą dzieckiem i jej opiekunem.
3.Wywiad w zakresie układów anatomicznych i narządów, formułowanie
pytań kierowanych do osoby dorosłej, dziecka i jego opiekunów.
Badanie przedmiotowe skóry.
4.Całościowa ocena pacjenta na podstawie przeprowadzenia wywiadu
klinicznego. Dokumentowanie zebranych danych
5.Badanie przedmiotowe układu krążenia., oddechowego
6.Badanie przedmiotowe układu kostno – mięśniowego
7. Badanie przedmiotowe jamy brzusznej
8.Badanie układu moczowego
9.Badanie przedmiotowe układu nerwowego
10. Badanie laryngologiczne
11. Badanie przedmiotowe dziecka
Literatura
Uwagi 1
Uwagi 2
Uwagi 3
12.Dokumentowanie danych zebranych podczas badania fizykalnego
według schematu SOAP
1. Bates B. Wywiad i badanie fizykalne PWN Warszawa1997
2. Kuch J Pruszyński B Badanie układu krążenia PZWL
Warszawa 1997
3. Tatoń J. Czech A. Ogólna diagnostyka internistyczna PZWL
Warszawa 1991 (wybrane rozdziały)
4. E Szczeklik A Szczeklik Diagnostyka ogólna chorób wewnętrznych
PZWL W-wa
5. Obuchowicz A Badanie podmiotowe i przedmiotowe w pediatrii
ŚAM Katowice 1999
6. Krawczyński M Propedeutyka pediatrii PZWL Warszawa 2002
Nazwa kursu
Kod kursu
Kod ERASMUSA
Jednostka
Kier/spec/rok
Punkty ECTS
Rodzaj kursu
Okres (rok akad/semestr)
Typ zajęć/liczba godzin
Koordynator
Prowadzący
Sposób zaliczenia
Poziom kursu
Wymagania wstępne
Język wykładowy
Cele dydaktyczne/efekty
kształcenia
Skrócony opis kursu
Pełny opis kursu
FARMAKOLOGIA
Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Pielęgniarstwa
Pielęgniarstwo, II rok
3
Obowiązkowy
2010/2011/ semestr III
Ogółem 60:wykłady 30 godz., seminaria 15 godz. , godziny dla studenta 15
mgr Marzena Koszyk
mgr Marzena Koszyk
egzamin
Studia pierwszego stopnia
Podstawy biologii ze szkoły średniej
polski
student będzie zdolny:
 scharakteryzować budowę, postać i drogi podania leków,
mechanizmów ich działania na organizm człowieka (z uwzględnieniem
działań zamierzonych i niepożądanych). Przedstawić poszczególne
grupy leków, podać przykłady, omówić wskazania do ich
zastosowania,
charakteryzować
przeciwwskazania,
działania
niepożądane oraz podać przykłady uwzględniając nazwy
międzynarodowe i handlowe.
- w wyniku procesu kształcenia student:
 stosuje poprawną terminologię z zakresu farmakologii,
 zapozna się z podstawowymi grupami leków stosowanymi we
współczesnej terapii,
 wybierze właściwy preparat, jego postać i dawkę w celu zastosowania
w konkretnym przypadku klinicznym,
 poda typowe wskazania, przeciwwskazania i niepożądane działanie
najczęściej stosowanych preparatów,
 wyjaśni mechanizm działania leków, wskaże zdrowotne i społeczne
skutki niewłaściwego ich stosowania,
 wyjaśni podstawy farmakoterapii wybranych jednostek klinicznych,
 scharakteryzuje rolę pielęgniarki w farmakoterapii,
 przedstawi procedury związane z przechowywaniem i dystrybucją
leków,
 scharakteryzuje prawne i ekonomiczne aspekty farmakoterapii.
Grupy leków i mechanizmy ich działania. Farmakologia ośrodkowego i
obwodowego układu nerwowego, układu krążenia, układu oddechowego,
układu moczowego, przewodu pokarmowego oraz gruczołów wydzielania
wewnętrznego. Krew i _środki krwiozastępcze. Objawy uboczne działania
leków. Interakcje między lekami. Źródła informacji o lekach.
lekozależność, środki dezynfekcyjne.
1. Wprowadzenie do farmakologii ogólnej.
2. Lek-pochodzenie, postacie, działanie, drogi podania, czynniki
wpływające na działanie leków, rodzaje reakcji organizmu na działanie
leków, nazwy leków, mechanizmy działania leków, działania
niepożądane, dawkowanie leków, sposoby wprowadzania leków do
organizmu, dystrybucja, redystrybucja i biotransformacja leków w
organizmie, czynne metabolity leków, toksyfikacja leków, wydalanie
leków z organizmu.
3. Podstawy farmakokinetyki- podstawowe procesy farmakokinetyczne,
transport leku, procesy enzymatyczne, miejscowe i ogólne działanie,
wchłanianie leków, drogi podania, dystrybucja leku, bariery
specjalizowane, eliminacja leku, stężenie leku.
4. Kliniczne znaczenie interakcji leków.
5. Receptory a leki- farmakologiczne i niefarmakologiczne działanie
leków, teorie recepturowego działania leków, budowa receptorów.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Literatura
Uwagi 1
Uwagi 2
Uwagi 3
Wpływ stanów patologicznych oraz czynników genetycznych na
działanie leków.
Podstawowe informacje o recepcie i sposobie przepisywania leków
Chemioterapia- leki działające w zakażeniach bakteryjnych, leki
przeciwgrzybicze,
przeciwwirusowe,
środki
odkażające
i
antyseptyczne,
leki
przeciwnowotworowe.
Ogólne
zasady
chemioterapii.
Układ sercowo-naczyniowy- leki stosowane w chorobie wieńcowej,
zaburzeniach gospodarki lipidowej, nadciśnieniu tętniczym, w
niewydolności krążenia, leki przeciwarytmiczne, leki stosowane we
wstrząsie.
Krew i preparaty krwiopochodne. Leczenie niedokrwistości, leki
wpływające na krzepnięcie krwi.
Układ pokarmowy- leki stosowane w chorobie wrzodowej, leki
przeciwwymiotne,
przeczyszczające,
przeciwbiegunkowe,
przeciwrobacze. Leki wpływające na czynność zewnątrzwydzielniczą
wątroby i trzustki.
Układ oddechowy-leki wykrztuśne, przeciwkaszlowe, farmakoterapia
dychawicy oskrzelowej.
Hormony-podwzgórza i przysadki mózgowej, kory nadnerczy,
płciowe, tarczycy.
Cukrzyca-klasyfikacja, rozpoznawanie, leczenie.
Witaminy.
Autonomiczny układ nerwowy-leki układu cholnergicznego i
adrenergicznego.
Ośrodkowy
układ
nerwowyleki
uspakajająco-nasenne,,
psychotropowe, przciwpadaczkowe,, stosowne w chorobie Parkinsona,
przeciwbólowe, przeciwlękowe. Środki znieczulenia miejscowego i
ogólnego.
Współczesna terapia bólu. Narkotyczne leki przeciwbólowe. Alkohol
etylowy
i
inne
alkohole.
Zależności
lekowe.
Środki
psychodysleptyczne, psychopobudzające i psychoenergizujące.
Elementy toksykologii- pojęcie trucizny, podział trucizn, omówienie
wybranych substancji toksycznych, leczenie ostrych zatruć. Leki o
działaniu miejscowym. Środki cieniujące.
Leki a ciąża. Elementy farmakologii pediatrycznej.
Farmakologia a procesy starzenia się organizmu.
Środki dezynfekcyjne i środki antyseptyczne dopuszczone do
stosowania w Polsce.
1. Herman Z.: Farmakologia. ŚAM, Katowice, 2001
2. Kostowski W.: Farmakologia PZWL, W-wa, 1996
Nazwa kursu
Kod kursu
Kod ERASMUSA
Jednostka
Kier/spec/rok
Punkty ECTS
Rodzaj kursu
Okres (rok akad/semestr)
Typ zajęć/liczba godzin
Koordynator
Prowadzący
Sposób zaliczenia
Poziom kursu
Wymagania wstępne
Język wykładowy
Cele dydaktyczne/efekty
kształcenia
Skrócony opis kursu
Pełny opis kursu
Literatura
Uwagi 1
Uwagi 2
RADIOLOGIA
Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Pielęgniarstwa
Pielęgniarstwo, II rok
1
Obowiązkowy
2010/2011/ VI
Ogółem 30 godzin: wykład/15, godziny dla studenta/ 15
Prof. dr hab. n med. Leszek Kołodziejski
Prof. dr hab. n med. Leszek Kołodziejski
Zaliczenie z oceną
Studia pierwszego stopnia
Podstawy fizyki ze szkoły średniej
polski
Cele dydaktyczne:
Student będzie zdolny:
 określić metody i zasady funkcjonowania aparatów rentgenowskich,
 omówić działanie środków cieniujących stosowanych w badaniach,
 przedstawić wskazania do radioterapii,
 zapobiegać powikłaniom po radioterapii.
Efekty kształcenia - student:
 scharakteryzuje metody diagnostyki obrazowej,
 wyjaśni procedury w przygotowaniu chorego do badań obrazowych,
 zaplanuje opiekę pielęgniarską nad chorym leczonym radioterapią,
Diagnostyka radiologiczna – rodzaje, wskazania do badań
radiologicznych. Radioterapia – rodzaje, wskazania, opieka nad chorym
leczonym radioterapią.
Wykłady:
1 Zastosowanie promieniowania jonizującego w medycynie
a) właściwości promieniowania jonizującego
b) działanie biologiczne promieniowania
c) elementy ochrony radiologicznej
2. Diagnostyka obrazowa wskazania i przygotowanie chorego do badań
a) klasyczne badania rentgenowskie ( RTG)
b) tomografia komputerowa (CT)
c) ultrasonografia ( USG)
d) tomografia rezonansu magnetycznego ( MRI)
e) scyntygrafia
f) pozytronowa tomografia emisyjna ( PET)
3. Radioterapia wskazania odczyny popromienne, powikłania, opieka nad
chorym, ochrona przed promieniowaniem.
a) teleterapia
b) brachyterapia ( curieterapia)
c) medycyna nuklearna
4. Leczenie systemowe w onkologii, niebezpieczeństwa, przygotowanie
chorego, opieka w trakcie i po przebytym leczeniu.
a) podstawy klasycznej chemioterapii nowotworów, leki cytostatyczne
b) hormonoterapia
c) metody nowoczesnego leczenia systemowego
1. Pruszyński B:. Diagnostyka obrazowa. W- wa, PZWL, 2000
2. Slaby F.: Anatomia radiologiczna
3. Jud W. Gurney, Helen T. Winer-Muram .:100 rozpoznań - klatka
piersiowa (z serii Pocket Radiologist Top 100 diagnoses), MediPage
2005.
4. Daniel B., Pruszyński B.: Anatomia radiologiczna. RTG, TK, MR,
USG, SC, PZWL 2005.
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
Nazwa kursu
Kod kursu
Kod ERASMUSA
Jednostka
Kier/spec/rok
Punkty ECTS
Rodzaj kursu
Okres (rok akad/semestr)
Typ zajęć/liczba godzin
Koordynator
Prowadzący
Sposób zaliczenia
Poziom kursu
Wymagania wstępne
Język wykładowy
Cele dydaktyczne/efekty
kształcenia
Skrócony opis kursu
Pełny opis kursu
INTERNA I PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE
Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Pielęgniarstwa
Pielęgniarstwo, II rok
12
Obowiązkowy
2010/2011/III/IV
Ogółem 330 godzin: wykłady 60 / zajęcia praktyczne 120 /praktyka
zawodowa 120/ praktyka uzupełniająca 40/godziny dla studenta- 30 godzin
Dr n. med. Barbara Kubik
Wykład: lek. med. Monika Korzeniewska, dr Barbara Kubik
Zajęcia praktyczne: mgr Florek -Tarczoń, dr Barbara Kubik, mgr Aneta
Grochowska
Praktyka zawodowa: opiekun praktyki zawodowej dr Barbara Kubik, mgr
Florek -Tarczoń
Egzamin, zaliczenie z oceną
Studia pierwszego stopnia
Podstawy anatomii i fizjologii
polski
Cele dydaktyczne
student będzie zdolny:
 wyjaśnić etiopatogenezę, scharakteryzować objawy kliniczne oraz
zasady terapii chorób wewnętrznych,
 scharakteryzować nowoczesne metody diagnostyczne określić normy i
zinterpretować wyniki badań diagnostycznych,
 zapewnić profesjonalną opiekę pielęgniarską choremu ze schorzeniami
wewnętrznymi uwzględniając obowiązujące standardy i procedury.
 przygotować chorego do samokontroli i samoopieki
Efekty kształcenia student:
wyjaśni etiologię , patogenezę i objawy chorób układu krążenia, serca i
naczyń, układu oddechowego, układu pokarmowego – żołądka, jelit, wielkich
gruczołów – wątroby i trzustki, układu moczowego, układu kostnostawowego, mięśni, układu dokrewnego oraz chorób krwi; uczestniczy w
diagnozowaniu i leczeniu chorych internistycznych; wykorzysta wiedzę
kliniczną w rozpoznawaniu problemów zdrowotnych i pielęgnowaniu
chorych w schorzeniach internistycznych zgodnie z obowiązującymi
procedurami i standardami.
Treści kształcenia:
Etiologia, patogeneza, obraz kliniczny, diagnostyka i terapia chorób układu
krążenia, serca i naczyń, układu oddechowego, układu pokarmowego –
żołądka, jelit, wielkich gruczołów – wątroby i trzustki, układu moczowego,
układu kostno-stawowego, mięśni, układu dokrewnego, chorób krwi
Opieka pielęgniarska nad chorym leczonym w oddziale internistycznym w
wybranych schorzeniach układu: krążenia, oddechowego, pokarmowego,
moczowego, krwiotwórczego, dokrewnego z uwzględnieniem
obowiązujących procedur i standardów medycznych.
Wykłady –interna klinika:
Definicja, etiopatogeneza, podział, objawy, diagnostyka i leczenie chorób
układu krążenia, serca i naczyń (choroba wieńcowa, wstrząs, obrzęk płuc,
nadciśnienie tętnicze, niewydolność krążenia, zaburzenia rytmu serca, wady
serca nabyte.
Ostre zapalenie krtani, podgłośniowe zapalenie krtani, zapalenie krtanitchawicy-oskrzeli, przewlekłe zapalenie oskrzeli, rozstrzenie oskrzeli,
zapalenie płuc, zapalenie opłucnej, ropień płuca, odma opłucnowa, gruźlica,
POCHP, nieżyt pyłkowy, astma skrzelowa- etiopatogeneza, podział, objawy,
diagnostyka i leczenie. Choroba refleksowa przełyku i zapalenia przełyku
niezwiązane z refluksem żołądkowo-przełykowym achalazja przełyku rak
przełyku, uchyłki przełyku, przepuklina rozworu przełykowego przepony,
dyspepsja, ostre i przewlekłe zapalenie żołądka, choroba wrzodowa żołądka i
dwunastnicy, zespół Zollingera-Elisona, nowotwory łagodne i złośliwe etiopatogeneza, podział, objawy, diagnostyka i leczenie.WZW, marskość
wątroby, nowotwory wątroby, kamica żółciowa, ostre i przewlekłe zapalenie
pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, kolka żółciowa, ostre i przewlekłe
zapalenie trzustki, rak trzustki- etiopatogeneza, podział, objawy, diagnostyka
i leczenie.
Cukrzyca, nadczynność i niedoczynność tarczycy, nadczynność i
niedoczynność nadnerczy etiopatogeneza, podział, objawy, diagnostyka i
leczenie.
Reumatoidalne zapalenie stawów, gorączka reumatyczna, choroba
zwyrodnieniowa stawów, osteoporoza- etiopatogeneza, podział, objawy,
diagnostyka i leczenie.
Ostra i przewlekła niewydolność nerek, kamica moczowa, zakażenie dróg
moczowych, kłębuszkowe i cewkowo śródmiąższowe zapalenie nereketiopatogeneza, podział, objawy, diagnostyka, powikłania i leczenie. Choroby
infekcyjne i pasożytnicze przewodu pokarmowego: rzekomo błoniaste
zapalenie jelit, zatrucie pokarmowe, biegunka podróżnych- etiopatogeneza,
objawy, diagnostyka i leczenie. Robaczyce przewodu pokarmowego: owsica,
glistnica, lamblioza, włośnica, tasiemczyce- etiopatogeneza, objawy,
diagnostyka, leczenie i profilaktyka.
Niedokrwistości, skazy krwotoczne (małopłytkowa, osoczowa, naczyniowa),
choroby nowotworowe układu krwiotwórczego (ostra białaczka, przewlekły
zespół mieloproliferacyjny, ziarnica złośliwa, przewlekła białaczka
limfocytowa, szpiczak mnogi)- etiopatogeneza, podział, objawy, diagnostyka,
powikłania, leczenie i rokowanie.
Wykłady –pielęgniarstwo internistyczne
Model opieki pielęgniarskiej chorego ze schorzeniami układu krążenia
(dusznicą bolesną, zawałem mięśnia sercowego, przewlekłą i ostrą
niewydolnością krążenia, chorobą nadciśnieniową)Edukacja chorego ze
schorzeniami układu krążenia. Przygotowanie pacjenta do samopielęgnacji.
Model opieki pielęgniarskiej chorego ze schorzeniami układu
oddechowego(z zapaleniem płuc, POChP, astmą oskrzelową). Przygotowanie
chorych do samokontroli i samoopieki.
Model opieki pielęgniarskiej chorego ze schorzeniami układu
pokarmowego(z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy, wrzodziejącym
zapaleniem jelita grubego, marskością wątroby, przewlekłym zapaleniem
trzustki).
Model opieki pielęgniarskiej chorego z nadczynnością i niedoczynności
tarczycy
Model opieki pielęgniarskiej chorego z cukrzycą, profilaktyka powikłań
ostrych i przewlekłych.Przygotowanie chorych z cukrzycą do
samoobserwacji i samopielęgnacji.
Model opieki pielęgniarskiej chorego ze schorzeniami układu
krwiotwórczego (z białaczką, niedokrwistością, skazą krwotoczną).
Model opieki pielęgniarskiej chorego z reumatoidalnym zapaleniem stawów.
Model opieki pielęgniarskiej chorego z ostrą i przewlekłą niewydolnością
nerek. Przygotowanie chorego i jego rodziny do dializoterapii.
Zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa
Poznanie środowiska szpitalnego. Komunikowanie się z chorym, zespołem
terapeutycznym, rodziną chorego.
Zbieranie informacji o stanie zdrowia chorego z dostępnych źródeł z
wykorzystaniem znanych metod zbierania informacji ukierunkowanych na
schorzenie pacjenta i potrzeby bio-psycho-społeczne Analiza zebranych
informacji i ocena stanu bio-psych-społeczno-duchowego pacjenta.
Przygotowanie chorego do badań diagnostycznych zgodnie z
Literatura obowiązkowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi 2
Uwagi 3
obowiązującymi procedurami. Zapewnienie opieki pielęgniarskiej przed w
trakcie i po badaniach.
Rozpoznanie i formułowanie problemów zdrowotnych przy współudziale
chorego, jego rodziny oraz określenie celów pielęgnowania i planowanie
opieki zgodnie z wybraną teorią pielęgnowania.
Zapewnienie opieki pielęgniarskiej uwzględniającej różne formy terapii:
farmakoterapii, dietoterapii, psychoterapii elementarnej, rehabilitacji zgodnie
z planem pielęgnacji. Obserwacja chorego pod kątem działania stosowanych
form terapii. Określenie kryteriów oceny opieki Ocena niebezpieczeństwa
powikłań wynikających z przebiegu choroby i procesu leczenia.
Podejmowanie działań mających na celu zapobieganie powikłaniom.
Udział w rehabilitacji pacjentów przewlekle chorych z uwzględnieniem
profilaktyki powikłań wynikających z długotrwałego unieruchomienia.
Ocena zdolności pacjenta i/lub jego rodziny do samopielęgnacji.
Rozpoznanie deficytów w zakresie samoopieki. Określenie zakresu edukacji,
celu, planu, dobór metod, środków i treści do przeprowadzenia edukacji
chorego i jego rodziny. Ustalenie kryteriów do oceny osiągniętych celów
edukacyjnych. Ocena efektów osiągniętych w procesie edukacji pacjenta.
Końcowa ocena efektów opieki pielęgniarskiej oraz przygotowania pacjenta
do samopielęgnacji po wyjściu ze szpitala zgodnie z kryteriami.
1. Daniluk J., Jurgowska G.(red.): Zarys chorób wewnętrznych dla
studentów pielęgniarstwa. Wyd. Czelej, Lublin 2005
2. Talarska D., Zozulińska-Ziółkiewicz D.: Pielęgniarstwo
internistyczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2009
3. Kokot F.: Choroby wewnętrzne, PZWL Warszawa 2004
4. Pączek L.(red) : Choroby wewnętrzne – podręcznik dla studentów
pielęgniarstwa i położnictwa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
Warszawa 2004
1. Pędich W. Jakubowska D: Choroby wewnętrzne i pielęgnowanie.
PZWL Warszawa 1994
2. Szczeklik A.: Choroby wewnętrzne, Medycyna Praktyczna, Kraków
2005, 2006
3. Szczeklik A., Gajewski P. (red.): Choroby wewnętrzne –
kompendium. Medycyna Praktyczna, Kraków 2010
4. Tatoń J.: Poradnik dla osób z cukrzycą typu 2, Wydawnictwo
lekarskie PZWL Warszawa 2002
Nazwa kursu
Kod kursu
Kod ERASMUSA
Jednostka
Kier/spec/rok
Punkty ECTS
Rodzaj kursu
Okres (rok akad/semestr)
Typ zajęć/liczba godzin
Koordynator
Prowadzący
Sposób zaliczenia
Poziom kursu
Wymagania wstępne
Język wykładowy
Cele dydaktyczne/efekty
kształcenia
Skrócony opis kursu
Pełny opis kursu
GERIATRIA I PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE
Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Pielęgniarstwa
Pielęgniarstwo, II rok
8
Obowiązkowy
2010/2011/ semestr III/IV
Ogółem 235 godzin: wykład 45, godziny dla studenta 30 / III semestr
semestr IV - zajęcia praktyczne 80/ praktyka zawodowa 80
Prof. PWSZ dr hab. Wiesław Dobroś
Wykład-Prof. PWSZ dr hab. Wiesław Dobroś, mgr Teresa
Szewiernowska , zajęcia praktyczne - mgr Teresa Szewiernowska, dr
Maria Lipińska, mgr M. Siwek
Zaliczenie z oceną, Zaliczenie z oceną
Studia stacjonarne I stopnia
Podstawy przedmiotów: Anatomia, Fizjologia, Podstawy pielęgniarstwa
polski
Cel dydaktyczny - student :
zorganizuje profesjonalną i samodzielną opiekę w ramach funkcji
zawodowych nad osobą starszą w instytucjach sprawujących nad nim
opiekę oraz w środowisku domowym, uwzględniając specyfikę procesu
starzenia, prezentowane postawy oraz istniejące schorzenie.
Efekty kształcenia – student:
 scharakteryzuje odrębności biologiczne, psychiczne, społeczne i
duchowe osoby starszej oraz postawy osoby starszej wobec starości
i ich wpływ na proces starzenia się,
 scharakteryzuje czynniki warunkujące starzenie się i występowania
dysfunkcji i specyficznych chorób u osób starszych,
 wykaże znaczenie profilaktyki przedwczesnego starzenia się na
jakość życia osób starszych,

wyjaśni etiopatogenezę, przebieg chorób, specyfikę leczenia osób w
starszym wieku,
 scharakteryzuje specyfikę pielęgnowania pacjenta geriatrycznego
oraz znaczenie umiejętności komunikowania się z człowiekiem
starszym,
 określi problemy zdrowotne osób starszych, cel działania i
zaproponuje plan opieki pielęgniarskiej i zakres edukacji osoby
starszej, przeprowadzi edukacje
Specyfika starzenia się organizmu, zmiany biologiczne w narządach i
układach, zmiany psycho-społeczne i duchowe osoby starszej.
Profilaktyka przedwczesnego starzenia się i niedołęstwa starczego promocja zdrowia. Komunikowanie się z osoba starszą – zasady
prawidłowej komunikacji. Całościowa ocena geriatryczna osoby starszej.
Wielkie problemy geriatryczne i ich specyfika, opieka pielęgniarska
Choroby wieku
podeszłego – postępowanie pielęgnacyjne z
zastosowaniem modeli opieki. Objęcie opieką pielęgniarską osoby
starszej w DPS i DDPS
1. Współczesne poglądy naukowe na proces starzenia się. Odrębności
biologiczne, organizmu człowieka starszego
2. Wybrane zespoły geriatryczne (etiopatogeneza, przebieg, specyfika
leczenia i profilaktyka chorób wieku starszego) polipragmazja,
problemy w przebiegu leczenia schorzenia układu krążenia, układu
oddechowego,
układu pokarmowego, najczęstsze nowotwory
występujące u osób w podeszłym wieku, zespoły otępienie, cukrzyca
typu II, depresje starcze
3. Proces starzenia się w aspekcie psychospołecznym i duchowym
specyfika pielęgniarstwa geriatrycznego.
4. Profilaktyka starzenia się – rola pielęgniarki w przygotowaniu
człowieka do starości.
Komunikowanie się pielęgniarki z osobą starszą - bariery , zasady
prawidłowej komunikacji, Całościowa ocena geriatryczna jako model
oceny pacjenta w starszym wieku
6. Wielkie problemy
geriatryczne WPG, ich specyfika, model
postępowania pielęgniarskiego z osobą starszą z nietrzymaniem
moczu i stolca, niestabilnym chodem, w zespołach otępiennych,
depresji starczej.
7. Organizacja i systemy opieki geriatrycznej w Polsce – rola i zadania
pielęgniarki
Zajęcia praktyczne
Funkcje, zadania, i umiejętności pielęgniarki geriatrycznej.
Komunikowanie
werbalne i pozawerbalna. się z osobą starszą
dostosowując techniki do możliwości osoby starszej.
Komunikowanie się i podejmowanie współpracy z członkami zespołu
terapeutycznego w Domu Pomocy Społecznej rodziną podopiecznego i
jego opiekunem. Gromadzenie danych o podopiecznym wykorzystanie
dostępnych źródeł wiedzy ( rozmowa, obserwacja, analiza dokumentacji
przeprowadzenie oceny geriatrycznej według dostępnych skal )
Rozpoznawanie
problemów
zdrowotnych
podopiecznych
przebywających w DPS, zaproponowanie planu i zakresu edukacji ,
przeprowadzenie promocji zdrowia wśród osób starszych, Określenie
priorytetów opiekuńczych u osób starszych wynikających z fizjologii i
patologii starzenia oraz istniejących chorób. Realizacja opieki nad
podopiecznym w oparciu o wybrane modele pielęgnowania.
Ocena jakości opieki pielęgniarskiej - ukazanie efektów. Proponowanie
zmian w doskonaleniu opieki nad podopiecznym. Konfrontacja celów
kształcenia zawartych w programie zajęć praktycznych z oczekiwaniami
studentów.
Praktyka zawodowa
Komunikowanie się z osobą starszą uwzględniając dysfunkcję zmysłu
słuchu, jej rodziną opiekunem i zespołem terapeutycznym w DPS.
Samodzielnego gromadzenia i analizowania uzyskanych informacji o
stanie zdrowia osoby starszej oraz posługiwania się skalami służącymi
do oceny wydolności czynności życia codziennego, i funkcjonowania
społecznego w rodzinie i instytucji opieki geriatrycznej.
Formułowania diagnozy pielęgniarskiej, określenia celu pielęgnowania i
planowania opieki osoby starszej w oparciu o wybrana teorię
pielęgnowania.
Oceniania
efektów
wykonywanych
działań
pielęgniarskich i modyfikowania planu w zależności od zmieniającego
się stanu zdrowia osoby starszej. Dokumentowania realizowanej opieki
pielęgniarskiej według procesu pielęgnowania. Przygotowania
podawania leków osobie starszej. Przygotowania edukacji i prowadzenie
promocji zdrowia podopiecznego w DPS.Oceniania swoich umiejętności
zawodowych,
własnych celów doskonalenia zawodowego,
oraz
zaplanowania własnego rozwoju
1. Abrams W.B., Berkow R. – Podręcznik geriatrii, Rahway.N.I.
1997 r.
2. Garret G. – Potrzeby zdrowotne ludzi starszych, PZWL W-wa
1990 r.
3. Coni N., Davison W., Webster S. – Starzenie się, PWN – W-wa
1994
4. Galus K- Pielęgniarstwo geriatryczne W. med. Urban & Partner
W-wa1998
5. Kędziora-Kornatowska K, Murszali M – Kompendium
pielęgnowania pacjentów w starszym wieku Wyd Czelej Lublin
2007
6. Żakowska – Wachelko Zarys medycyny geriatrycznej PZWL
W-wa 2000
5.
Literatura
Uwagi 1
Nazwa kursu
Kod kursu
Kod ERASMUSA
Jednostka
Kier/spec/rok
Punkty ECTS
Rodzaj kursu
Okres (rok akad/semestr)
Typ zajęć/liczba godzin
Koordynator
Prowadzący
Sposób zaliczenia
Poziom kursu
Wymagania wstępne
Język wykładowy
Cele dydaktyczne/efekty
kształcenia
Skrócony opis kursu
Pełny opis kursu
PEDIATRIA I PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE
Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Pielęgniarstwa
Pielęgniarstwo, II rok
12
Obowiązkowy
2010/2011/ III i IV
Ogółem 370 godzin Wykłady/60, zajęcia praktyczne/160, praktyka
zawodowa/120, godziny dla studenta 30
Dr n med. Agnieszka Gniadek
Wykład: Dr n med. Agnieszka Gniadek , mgr Teresa Król, lek. med.
Urszula Mróz
Zajęcia praktyczne:, mgr Teresa Król, mgr Barbara Tyburowska, mgr Anna
Rogowska – Bąk, mgr K. Kłopocka-Rutka, mgr Maria Mika, mgr
I.Wołkowicz
Praktyka zawodowa: Opiekun praktyki zawodowej mgr Teresa Król, mgr
Anna Rogowska – Bąk.
Egzamin, zaliczenie z oceną
Studia pierwszego stopnia
Pozytywne zaliczenie przedmiotów z poprzednich semestrów
polski
Cele dydaktyczne:
Student będzie zdolny:
do zdobycia wiedzy zapewniającej realizację profesjonalnej i
samodzielnej opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem zdrowym i chorym.
Efekty kształcenia - student:
posiada umiejętność rozumienia sytuacji trudnej dla dziecka i rodziny
wynikającej z choroby i hospitalizacji; rozpoznawania zagrożeń życia u
dziecka w każdym okresie jego życia; identyfikowania wad wrodzonych
oraz chorób wieku dziecięcego; przygotowywania dziecka do badań
diagnostycznych; pielęgnowania dziecka po badaniach; uczestniczenia w
diagnozowaniu i leczeniu dziecka; pielęgnowania dziecka w chorobach:
układu oddechowego, układu krążenia, układu pokarmowego, układu
moczowego oraz krwi; stosowania różnych form wsparcia społecznego w
opiece nad dzieckiem i jego rodziną
Hospitalizacja jako sytuacja trudna dla dziecka i jego rodziny. Choroby i
stany zagrażające życiu i zdrowiu noworodka i wcześniaka. Wady
wrodzone. Etiologia, patogeneza i obraz kliniczny chorób wieku
rozwojowego – układu oddechowego, układu krążenia, dróg moczowych,
układu pokarmowego oraz krwi. Choroby alergiczne u dzieci – metody
diagnostyki i terapii. Przygotowanie dziecka do badań diagnostycznych.
Pielęgnowanie dziecka chorego – rodzaje i formy wsparcia.
Wykłady:
1. Przyczyny, objawy, patomechanizm, badania diagnostyczne, leczenie,
rokowanie w chorobach układowych.
2. Profilaktyka nieswoista i swoista .
3. Czynniki warunkujące rozwój dziecka. Charakterystyka poszczególnych
okresów rozwojowych. Metody oceny rozwoju.
4. Pielęgnowanie noworodka zdrowego donoszonego i wcześniaka.
5. Hospitalizacja jako sytuacja trudna dla dziecka i jego rodziny.
6. Pielęgnowanie noworodka chorego.
7. Opieka pielęgniarska w schorzeniach układu pokarmowego,
oddechowego i moczowego- zapobieganie, metody zbierania danych o
dziecku, problemy, cel i plan pielęgnacji, edukacja.
8. Pielęgnowanie dziecka z zaburzeniami metabolicznymi -udział
pielęgniarki w diagnozowaniu, problemy, cel i plan pielęgnacji, edukacja .
9. Opieka pielęgniarska w schorzeniach alergicznych - zapobieganie,
metody zbierania danych o dziecku, problemy, cel i plan pielęgnacji,
Literatura
Uwagi 1
Uwagi 2
Nazwa kursu
edukacja.
10. Opieka pielęgniarska w schorzeniach układu krążenia i
krwiotwórczego - zapobieganie, metody zbierania danych o dziecku,
problemy, cel i plan pielęgnowania, edukacja. Pielęgnowanie dziecka z
chorobą nowotworową.
11. Dziecko niepełnosprawne – zapobieganie, specyficzne problemy
poszczególnych niepełnosprawności, formy pomocy dziecku.
12. Choroby narządu ruchu i układu nerwowego- zapobieganie, udział
pielęgniarki w diagnozowaniu, leczeniu, problemy, cel i plan pielęgnacji,
edukacja.
13. Pielęgnowanie dziecka w chorobach zakaźnych wieku dziecięcego- rola
pielęgniarki w rozpoznaniu, problemy cel i plan pielęgnacji, zapobieganie,
edukacja.
Treści kształcenia zajęć praktycznych i praktyki zawodowej:
1. Zapoznanie studentów z topografią oddziału, przepisami bhp, tematami
ćwiczeń, warunkami zaliczenia, personelem. Zapoznanie z pacjentami,
dokumentacją medyczną, metodami pielęgnowania, leczenia,
diagnozowania .Nawiązanie kontaktu z dzieckiem.
2. Rozpoznanie reakcji i mechanizmów obronnych dziecka
hospitalizowanego – planowanie i realizacja opieki. Rozpoznanie
potrzeb psychicznych, społecznych i biologicznych dziecka.
3. Ocena rozwoju biologicznego, psychicznego i społecznego dziecka.
Metody oceny rozwoju. Sposoby stymulacji rozwoju – planowanie i
realizacja.
4. Objęcie opieką pielęgniarską dziecka w schorzeniach układu
pokarmowego.
5. Objęcie opieką pielęgniarską dziecka w schorzeniach układu
oddechowego.
6. Objęcie opieką pielęgniarską dziecka w schorzeniach układu
moczowego.
7. Objęcie opieką pielęgniarską dziecka w schorzeniach układu
krwiotwórczego.
8. Objęcie opieką pielęgniarską dziecka w schorzeniach alergicznych.
9. Objęcie opieką pielęgniarską dziecka w schorzeniach układu
nerwowego.
10. Objęcie opieką pielęgniarską dziecka z padaczką
11. Opieka pielęgniarska nad dzieckiem niepełnosprawnym umysłowo.
12. Objęcie opieką pielęgniarską dziecka z cukrzycą insulinozależną.
13. Objęcie opieką pielęgniarską dziecka w schorzeniach układu krążenia.
14. Objęcie opieką pielęgniarską w chorobach zakaźnych wieku
dziecięcego.
15. Techniki komunikowania się z dzieckiem w zależności od wieku, stanu
zdrowia i rozwoju. Komunikowanie się z rodzicami i zespołem
terapeutycznym.
Literatura obowiązkowa:
1.Muscari MF: Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne. Czelej , Lublin 2005
2.Pawlaczyk B.: Pielęgniarstwo pediatryczne. PZWL Warszawa 2007
3. Woynarowska B.: Profilaktyka w pediatrii. PZWL Warszawa 2010.
4. Dróżdż-Gessner Z: Zarys pielęgniarstwa pediatrycznego. Wydaw.
Naukowe AM Poznań , 2006
Literatura uzupełniająca
1. Bożkowa K: Pediatria praktyczna PZWL. 1999
2. Krawczyński M.: Propedeutyka pediatrii PZWL.2002
3. Rakowska –Róziewicz D. : Wybrane standardy i procedury w
pielęgniarstwie pediatrycznym.Czelej 2001
4. Spock B : Dziecko – pielęgnowanie i wychowanie . PZWL. 1990
POŁOŻNICTWO, GINEKOLOGIA I PIELĘGNIARSTWO
POŁOŻNICZO – GINEKOLOGICZNE
Kod kursu
Kod ERASMUSA
Jednostka
Kier/spec/rok
Punkty ECTS
Rodzaj kursu
Okres (rok akad/semestr)
Typ zajęć/liczba godzin
Koordynator
Prowadzący
Sposób zaliczenia
Poziom kursu
Wymagania wstępne
Język wykładowy
Cele dydaktyczne/efekty
kształcenia
Skrócony opis kursu
Pełny opis kursu
Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Pielęgniarstwa
Pielęgniarstwo, II rok
6
Obowiązkowy
2010/2011/ III i IV
Ogółem 180 godzin:-wykłady/30, zajęcia praktyczne/80, praktyka
zawodowa/40, godziny dla studenta30
Dr n med. Edyta Barnaś
Wykład: Dr n med. Edyta Barnaś , mgr Urszula Kozioł
Zajęcia praktyczne:, Dr n med. Edyta Barnaś , dr n med. Agnieszka
Gniadek, mgr Urszula Kozioł, mgr Anna Rogowska – Bąk, mgr Dorota
Rybska
Praktyka zawodowa: Opiekun praktyki zawodowej dr n med. Edyta Barnaś
Egzamin, zaliczenie z oceną
Studia pierwszego stopnia
Wiedza z zakresu biologii człowieka
polski
Cele dydaktyczneStudent będzie zdolny:
do prowadzenia profilaktyki i opieki nad kobietą zdrową, ze szczególnym
uwzględnieniem okresu ciąży, połogu oraz chorą w różnych okresach jej
życia a także sprawowania opieki nad noworodkiem, z uwzględnieniem
wykorzystania postępów w naukach pielęgniarskich i medycznych.
Efekty kształcenia –
student: będzie przygotowany do rozumienia celu i zadań opieki
przedkoncepcyjnej; rozpoznawania zmian w organizmie kobiety w ciąży
fizjologicznej; planowania opieki nad kobietą w ciąży fizjologicznej;
rozumienia mechanizmu i okresów porodu fizjologicznego; sprawowania
opieki nad kobietą w ciąży fizjologicznej; pielęgnowania kobiety po
porodzie, wcześniaka noworodka oraz kobiety w schorzeniach
ginekologicznych.
Zapłodnienie i rozwój zarodka ludzkiego. Planowanie rodziny, metody
regulacji poczęć, przygotowanie do rodzicielstwa. Metody diagnostyczne
ciąży fizjologicznej i ciąży wysokiego ryzyka. Przygotowanie kobiety w
ciąży i jej rodziny do porodu. Opieka okołoporodowa – postępowanie
położniczo-pielęgnacyjne w porodzie przedwczesnym, fizjologicznym i
powikłanym. Pielęgnacja wcześniaka i noworodka po porodzie. Opieka nad
położnicą w połogu fizjologicznym i powikłanym. Patologia narządu
rodnego – stany zapalne, zakażenia. Niepłodność. Schorzenia
nowotworowe narządu rodnego. Schorzenia nowotworowe gruczołu
piersiowego, rak piersi. Problemy zdrowotne kobiet w wieku przekwitania.
Wykłady:
1.Biologiczny rytm płodności kobiety.
2.Ciąża fizjologiczna, rozwój zarodka i płodu.
3.Poradnictwo przedciążowe jako forma promocji zdrowej ciąży. Opieka
nad kobietą ciężarną.
4.Czas trwania ciąży. Rozpoznawanie ciąży. Sposoby obliczania terminu
porodu. Przygotowanie kobiety i jej rodziny do świadomego uczestnictwa
w porodzie.
5. Badania laboratoryjne i diagnostyczne w ciąży fizjologicznej.
6. Ciąża o nieprawidłowym przebiegu.
7. Poród fizjologiczny.
8. Przygotowanie kobiety do cięcia cesarskiego w zależności od wskazań
-pielęgnowanie położnicy po operacji.
9. Połóg fizjologiczny- zamiany w organizmie kobiety.
10. Różnicowanie opieki nad położnicą w zależności od stanu zdrowia i
przygotowania do umiejętności karmienia piersią.
11. Standard postępowania pielęgniarskiego z ciężko chorym
noworodkiem.
12. Nieprawidłowości w przebiegu połogu.
13. Niepłodność- przyczyny, diagnostyka, możliwości leczenia w aspekcie
biologicznym, psychicznym i społecznym.
14. Ginekologia dziecięca.
15. Stany zapalne narządu rodnego, schorzenia nowotworowe narządu
rodnego.
16. Epidemiologia i etiologia chorób nowotworowych narządów płciowych
żeńskich i piersi. Obraz kliniczny, diagnostyka i leczenie. Powikłania
związane z leczeniem nowotworów.
Treści kształcenia zajęć praktycznych i praktyki zawodowej:
1. Analiza potrzeb zdrowotnych i pielęgnacyjnych położnicy/
noworodka i sposoby ich zaspokajania.
2. Wpływ przedłużającej się hospitalizacji na stan dziecka oraz jego
matki.
3. Przyjęcie położnicy do oddziału położniczego.
4. Planowanie opieki nad położnicą w oparciu o klinikę połogu i
obserwację stanu ogólnego,
położniczego i psychicznego w
poszczególnych dobach.
5. Projektowanie procesu pielęgnowania w odniesieniu do pacjentek
po cięciu cesarskim.
6. Standardy opieki położniczej w połogu fizjologicznym.
7. Profilaktyka wczesnych i późnych powikłań połogu.
8. Czynniki warunkujące rozwój dziecka w okresie noworodkowym.
9. Metody oceny stanu zdrowia noworodka.
10. Pielęgnacja noworodka zdrowego i chorego w warunkach
naturalnych i w inkubatorze.
11. Udział pielęgniarki w opiece nad noworodkiem w zakresie:
profilaktyki nieswoistej.
12. Pielęgnacja dziecka przedwcześnie urodzonego oraz noworodka z
wybranymi wadami i w stanach zagrożenia życia.
13. Pielęgnacja noworodka w wybranych ostrych i przewlekłych
chorobach.
14. Edukacyjna rola pielęgniarki w oddziale położniczym,
rozpoznanie
zapotrzebowania
na
edukację
zdrowotną,
przygotowanie położnicy do samopielęgnacji i opieki nad
noworodkiem po opuszczeniu szpitala.
Literatura
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Uwagi 1
Uwagi 2
Uwagi 3
Nazwa kursu
Borkowski W. M.: Opieka pielęgniarska nad noworodkiem. Medycyna
Praktyczna, Kraków 2006
Bręborowicz G. H.(red.): Położnictwo. Podręcznik dla położnych i
pielęgniarek. Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2002.
Fay T.: Zasady postępowania na bloku porodowym. D.W. Publishing
Co. BMJBooks, Londyn, 2002.
Jeż W.: Położnictwo i ginekologia. Repetytorium. Śląska Akademia
Medyczna. Katowice 2002.
Kalita J.(red.): Wybrane zagadnienia intensywnego nadzoru
położniczego. Wydawnictwo Przegląd Lekarski, Kraków 2001.
Kornacka K.(red.): Noworodek przedwcześnie urodzony - pierwsze
lata życia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.
Łepecka-Klusek C: Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie
i ginekologii. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2003.
Markowska J.: Onkologia ginekologiczna. Wydawnictwo
Medyczne Urban&Partner, Wrocław 2002.
OPIEKA PALIATYWNA
Kod kursu
Kod ERASMUSA
Jednostka
Kier/spec/rok
Punkty ECTS
Rodzaj kursu
Okres (rok akad/semestr)
Typ zajęć/liczba godzin
Koordynator
Prowadzący
Sposób zaliczenia
Poziom kursu
Wymagania wstępne
Język wykładowy
Cele dydaktyczne/efekty
kształcenia
Skrócony opis kursu
Pełny opis kursu
Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Pielęgniarstwa
Pielęgniarstwo, II rok
5
Obowiązkowy
2010/2011/III, IV
Ogółem – 125 godzin: wykłady/15, zajęcia praktyczne/40, praktyka
zawodowa/40, godziny dla studenta.30
prof. dr hab. n med. Leszek Kołodziejski
Wykłady: prof. dr hab. n med. Leszek Kołodziejski,
mgr Monika Łabuzek
Zajęcia praktyczne: mgr Monika Łabuzek
Praktyka zawodowa: opiekun praktyki zawodowej:
mgr Monika Łabuzek
Zaliczenie z oceną
Studia pierwszego stopnia
Pozytywne zaliczenie przedmiotów z poprzednich semestrów
polski
Cele szczegółowe - student będzie zdolny:
 rozpoznać potrzeby chorego i jego rodziny oraz wyjaśnić przyczynę
niepokoju pacjenta,
 scharakteryzować metody komunikowania się z nieuleczalnie chorym i
jego rodziną oraz przedstawić zasady przekazywania niepomyślnych
informacji,
 scharakteryzować edukację rodziny w zakresie dostrzegania potrzeb
chorego i realizacji utraconych funkcji,
 scharakteryzować formy wsparcia dla rodziny podczas choroby i w
okresie żałoby oraz uzasadnić konieczność udzielania pomocy
rodzinom osieroconym,
 wyjaśnić patofizjologię bólu nowotworowego i uzasadnić konieczność
stosowania leków p/bólowych, w tym silnych opioidów zgodnie z
drabiną analgetyczną WHO i monitorować skuteczności ich działania,
 ocenić znaczenie wiedzy z zakresu: opieki paliatywnej, zapewnić
komfort choremu terminalnie, komunikować się z chorym terminalnie.
Efekty kształcenia - student:
 komunikuje się z nieuleczalnie chorym i jego rodziną oraz przedstawi
zasady przekazywania niepomyślnych informacji,
 przewiduje i łagodzi reakcję pacjentów na niepomyślne informacje,
 rozumie złożona naturę cierpień przeżywanych przez umierających, ich
bliskich oraz opiekujący się nimi personel,
 towarzyszy choremu umierającemu,
 rozpoznaje i łagodzi objawy somatyczne u pacjentów z zaawansowaną
chorobą nowotworową,
 uzasadni konieczność stosowania leków p/bólowych, w tym silnych
opioidów zgodnie z drabiną analgetyczną WHO i monitoruje
skuteczność ich działania,
Opieka paliatywna i hospicyjna. Objawy występujące u chorych z
zaawansowanym procesem nowotworowym. Komunikowanie się z chorym
i jego rodziną.
Wsparcie dla rodziny w okresie choroby i żałoby.
Wykłady:
1. Analiza definicji: medycyna paliatywna, opieka paliatywna, opieka
hospicyjna, choroba terminalna.
2. Choroba nowotworowa i jej wpływ na życie chorego oraz jego rodziny.
3. Umieranie i śmierć w aspekcie problemów etycznych, społecznych,
duchowych. Ocena faz postaw w obliczu śmierci.
4. Objawy i zmiany patologiczne w obrębie układów: pokarmowego,
oddechowego, moczowego, zmiany w obrębie skóry i tkanki
podskórnej – znaczenie obserwacji i pielęgnacji.
Charakterystyka bólu nowotworowego: podział bólu, wrażliwość (próg
bólowy), częstotliwość występowania, patomechanizm, natężenie,
metody oceny bólu, aspekt psychospołeczny bólu oraz współpraca
pielęgniarki z pacjentem w zniesieniu bólu.
6. Zasady postępowania w leczeniu bólów nowotworowych wg WHO.
Leki wspomagające.
7. Stany nagłe w opiece paliatywnej – zadania pielęgniarki.
8. Zapewnianie komfortu choremu: psychicznego, fizycznego i
społecznego- umiejętność porozumiewania się werbalnego i
niewerbalnego. Przekazywanie niepomyślnych informacji.
9. Wsparcie psychospołeczne i duchowe chorego i rodziny. Wsparcie w
trakcie żałoby i osierocenia.
Treści kształcenia zajęć praktycznych:
1. Zasady i standardy opieki pielęgniarskiej obowiązującej w oddziale
oraz ich przestrzeganie. Nawiązanie kontaktu z chorym, jego rodziną i
zespołem opiekuńczo – terapeutycznym. Organizacja pracy na
oddziale opieki paliatywnej.
2. Filozofia postępowania w opiece paliatywnej, podstawowe zasady i
cele opieki paliatywnej – hospicyjnej; rola pielęgniarki w zespole
wielodyscyplinarnym
3. Rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych u pacjenta w przebiegu
sprawowania opieki paliatywnej hospicyjnej. Formułowanie diagnozy
pielęgniarskiej planowanie opieki. Realizacja i ocena opieki
pielęgniarskiej.
4. Sposoby łagodzenia i farmakoterapia bólu i innych objawów
somatycznych u chorego cierpiącego - udział pielęgniarki i ocena
efektów. Monitorowanie skuteczności terapii p/ bólowej z
wykorzystaniem skali VAS. Planowanie i realizacja działań
podwyższających próg bólowy.
5. Znaczenie personelu terapeutycznego w sprawowaniu opieki nad
chorym u schyłku życia oraz jego rodziną. Rola psychologa,
duszpasterza, lekarza, pielęgniarki, wolontariuszy. Podsumowanie
zajęć, dokonanie samooceny z uzasadnieniem i oceny zajęć
praktycznych w oparciu o ustalone kryteria.
1. De Walden-Gałuszko K., A. Kaptacz.: Pielęgniarstwo w opiece
paliatywnej i hospicyjnej. PZWL, W- wa, 2005.
2. Praca zbiorowa: Standardy w pielęgniarstwie onkologicznym i opiece
paliatywnej. Wyd. AM, Lublin 2005.
3. De Walden-Gałuszko K.: Podstawy opieki paliatywnej.Czelej, Lublin
2004.
4. Krakowiak P.: zdążyć z prawdą o sztuce komunikacji w hospicjum.
Via Medica, Gdańsk 2006.
5.
Literatura
Uwagi 1
Uwagi 2
Uwagi 3
Nazwa kursu
BADANIA W PIELĘGNIARSTWIE
Kod kursu
Kod ERASMUSA
Jednostka
Kier/spec/rok
Punkty ECTS
Rodzaj kursu
Okres (rok akad/semestr)
Typ zajęć/liczba godzin
Koordynator
Prowadzący
Sposób zaliczenia
Poziom kursu
Wymagania wstępne
Język wykładowy
Cele dydaktyczne/efekty
kształcenia
Skrócony opis kursu
Pełny opis kursu
Literatura
Uwagi 1
Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Pielęgniarstwa
Pielęgniarstwo, II rok
2
Obowiązkowy
2010/2011/III
Ogółem 30 godzin: wykład 15/Seminaria15
Dr n. hum. Maria Lipińska
Dr n. hum. Maria Lipińska
Zaliczenie z oceną
Studia pierwszego stopnia
Pozytywne zaliczenie przedmiotów z poprzednich semestrów
polski
Cele dydaktyczne:
Student będzie zdolny:
do zdobycia wiedzy i rozwinie myślenie badawcze, oraz zaprezentuje
wykorzystanie badań naukowych w praktyce pielęgniarskiej.
Efekty kształcenia – student:
będzie zdolny do określania obszaru badań w pielęgniarstwie;
przygotowywania i wykonywania projektu badawczego zgodnie z procedurą
badawczą; określania celu badań i problemów badawczych; doboru metod,
technik i narzędzi badawczych; oceny wyników badań; analizy tekstu
fachowego; korzystania z literatury fachowej; postępowania zgodnego z
zasadami etyki w badaniach.
Przedmiot, cel i obszar badań w pielęgniarstwie. Etapy postępowania
badawczego. Metody, techniki i narzędzia badawcze. Zasady interpretacji i
wnioskowania danych empirycznych. Konstrukcja opracowań i projektów.
Etyka w badaniach naukowych.
1. Badania naukowe i badania naukowe w pielęgniarstwie (dziedziny
badań naukowych w pielęgniarstwie).
2. Znaczenie badań naukowych w rozwoju teorii pielęgniarstwa i praktyki
zawodowej - wpływ prowadzenia badań na rozwój osobowy
pielęgniarki.
3. Znaczenie teorii w badaniach naukowych – dobór literatury do
problemu badawczego.
4. Etapy badań naukowych. Formułowanie celów i problemów
badawczych.
5. Wybór i definiowanie zmiennych badawczych.
6. Budowanie hipotez roboczych. Wybór próby do badań.
7. Rodzaje narzędzi badawczych. Dostosowanie metody badawczej do
problemu pracy.
8. Konieczność stosowania zasad etycznych w badaniach.
9. Sporządzenie raportu z badań naukowych. Krytyczna analiza literatury
z prowadzonych badań. Zasady pisania pracy licencjackiej.
10. Scharakteryzowanie badań pielęgniarskich na podstawie literatury.
11. Stosowanie zasad etycznych w badaniach pielęgniarskich.
12. Tworzenie narzędzi badawczych do wyznaczonych problemów.
13. Wyniki badań i ich analiza. Dyskusje wyników i wnioski.
14. Streszczenie. Prezentacje projektu.
1. Jędrychowski W.: Zasady planowania i prowadzenia badań naukowych w
medycynie. Wyd. U..J. 2004
2. Lipińska M.: Badania naukowe w kształceniu pielęgniarek.
Pielęgniarstwo 2000 Nr 6
3. Nancy Burnś, Susan K. Grove.: The Practice of Nursing research.
Sanders Company, Philadelphia, London. Nev York, St. Louis. Sydney.
Toronto, 2001
4. Omery Anna, Ch. E. Kasper G. G. Page.:In Search of Nursing Science
Sage Publikations Thousand Oaks.London. Nev Delhi 1995.
Uwagi 2
Uwagi 3
Nazwa kursu
ZAKAŻENIA SZPITALNE
Kod kursu
Kod ERASMUSA
Jednostka
Kier/spec/rok
Punkty ECTS
Rodzaj kursu
Okres (rok akad/semestr)
Typ zajęć/liczba godzin
Koordynator
Prowadzący
Sposób zaliczenia
Poziom kursu
Wymagania wstępne
Język wykładowy
Cele dydaktyczne/efekty
kształcenia
Skrócony opis kursu
Pełny opis kursu
Literatura
Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Pielęgniarstwa
Pielęgniarstwo, II rok
2
Obowiązkowy
2010/2011/III
Ogółem 60 godzin: seminaria /30 godzin, godziny dla studenta 30
Prof. dr hab. Leszek Kołodziejski
Prof. dr hab. Leszek Kołodziejski
Zaliczenie z oceną.
Studia stacjonarne I stopnia
Podstawy biologii ze szkoły średniej.
Polski
Cel dydaktyczny
student potrafi:
rozpoznać i rejestrować zakażenia
szpitalne; analizować przyczyny występowania zakażeń szpitalnych;
ochrony pacjentów, siebie i współpracowników przed zakażeniami.
efekty kształcenia - student:
wyjaśni terminy i problemy z zakażeniami szpitalnymi, wymieni zasady i
metody prawidłowej dezynfekcji, scharakteryzuje zakażenia
krwiopochodne i metody zapobiegania im. Wyjaśni zasady rejestracji
zakażeń szpitalnych. Wyjaśni podstawowe zasady profilaktyki
antybiotykowej. Scharakteryzuje najczęstsze zakażenia występujące na
poszczególnych oddziałach szpitalnych.
Epidemiologia zakażeń_ szpitalnych – źródła i rezerwuar
drobnoustrojów w środowisku szpitalnym, drogi szerzenia się zakażeń,
zapobieganie i zwalczanie zakażeń szpitalnych. Kontrola zakażeń
szpitalnych. Organizacja zespołów.
Dezynfekcja jako element zapobiegania zakażeniom szpitalnym.
Sterylizacja jako element zwalczania zakażeń szpitalnych. Zakażenia
krwi, zakażenia uogólnione, szpitalne, zapalenie płuc i dolnych dróg
oddechowych, zakażenia dróg moczowych, zakażenia grzybicze.
Monitorowanie zakażeń, analiza epidemiologiczna. Badanie pacjenta
przyjętego na oddział. Zasady pobierania materiału do badań
bakteriologicznych – wydzieliny z drzewa oskrzelowego, moczu, krwi.
Bakteriologiczna analiza bieżąca i okresowa.
 Zakażenia szpitalne – wprowadzenie
 Dezynfekcja
 Zakażenia krwiopochodne. Ochrona personelu.
 Sterylizacja i kontrola sterylizacji.
 Rejestracja zakażeń, programy komputerowe.
 Współczesna diagnostyka mikrobiologiczna i jej rola w nadzorze
epidemiologicznym.
 Sposoby nadzoru nad zakażeniami w szpitalach.
 Profilaktyka zakażeń szpitalnych – podstawy.
 Okołooperacyjna profilaktyka antybiotykowa.
 Zagrożenia drobnoustrojami pochodzącymi z odpadów szpitalnych.
 Współczesne metody postępowania z odpadami szpitalnymi.
 Zakażenia szpitalne w intensywnej terapii i na oddziałach
zabiegowych..
LITERATURA OBOWIĄZKOWA
1. Heczko P., Wójkowska-Mach J: Zakażenia szpitalne. Podręcznik
dla zespołów kontroli zakażeń. PZWL , Warszawa 2008
2. Heczko P.: Mikorobiologia. PZWL Warszawa 2007
3. Dzierżanowska D.: Patogeny zakażeń szpitalnych. Alfa Medica
Press, Bielsko - Biała 2007
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1. Dzierżanowska D.: Zakażenia szpitalne. Alfa Medica Press, Bielsko - Biała 2008
2. Dzierżanowska D. Antybiotykoterapia praktyczna. Alfa Medica
Press, Bielsko - Biała 2009
3. Przondo – Mordarska A. (red.): Zakażenia szpitalne. Etiologia i
przebieg, Wydawnictwo Continuo, Wrocław 1997
4. Fleischer M., Bober-Gheek B.: Podstawy pielęgniarstwa epidemiologicznego. CKPPiP, Warszawa 2006
5. Virella G.: Mikrobiologia i choroby zakaźne. Urban & Partner,
Wrocław 2000
6. http://www.abc.com.pl/serwis/du/2008/1570.htm - Dz. U. 2008,
nr 234 poz. 1570 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u
ludzi.
Uwagi 1
Uwagi 2
Uwagi 3
Język migowy
Nazwa kursu
Kod kursu
Kod ERASMUSA
Jednostka
Kier/spec/rok
Punkty ECTS
Rodzaj kursu
Okres (rok akad/semestr)
Typ zajęć/liczba godzin
Koordynator
Prowadzący
Sposób zaliczenia
Poziom kursu
Wymagania wstępne
Język wykładowy
Cele dydaktyczne/efekty
kształcenia




Skrócony opis kursu
Pełny opis kursu
Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Pielęgniarstwa
Pielęgniarstwo, II rok
2
Obowiązkowy
2010/2011/III
Ogółem 60 godzin: seminaria 30 godzin, godziny dla studenta 30
mgr Jadwiga Sikora
mgr Jadwiga Sikora
Zaliczenie z oceną.
Studia stacjonarne I stopnia
Podstawy anatomii i fizjologii.
polski
Cel dydaktyczny:
kształtowanie umiejętności komunikowania się z ludźmi niesłyszącymi i
niedosłyszącymi.
Efekty kształcenia – student potrafi:
rozróżniać znaki alfabetu palcowego, potrafi przekazywać i
odbierać litery, wyrazy i zdania,
określić znaki pojęć liczbowych, potrafi przekazać i odebrać
informację,
określić słownictwo podstawowe i specjalistyczne w języku
migowym,
potrafi przeprowadzić wywiad dotyczący stanu chorego
przekazać mu informację o jego stanie zdrowia i czekających badaniach.
Znaczenie porozumiewania się z osobą z niedosłuchem. Rodzaje języka
migowego. Nabywanie umiejętności i porozumienia się w zakresie
najbliższego otoczenia, w życiu codziennym, w środowisku społecznym.
Zapobieganie czynnikom wpływającym na niesłyszenie i niedosłyszenie.
Problemy osób niesłyszących. Leczenie wad słuchu. Znaczenie
porozumiewania się z osobą z niedosłuchem. Historia języka migowego.
Rodzaje języka migowego (miganie, migowy, fonogesty). Wprowadzenie
do porozumiewania się z osobą niesłyszącą i niedosłyszącą (znaki
statystyczne, znaki dynamiczne, znaki digrafów, znaki pojęć liczbowych,
znaki arytmetyczne). Nabywanie umiejętności i porozumienia się w
zakresie najbliższego otoczenia: rodzina, szkoła, części mowy, służba
zdrowia (szpital, przychodnia, pogotowie ratunkowe. lekarz, badanie,
pielęgniarka, wywiad, zabiegi). Nabywanie umiejętności w zakresie
radzenia sobie w życiu codziennym (ubranie, łazienka, kuchnia (posiłki,
żywność), zabawa, czas (zegar, pory roku, miesiące, dni tygodnia).
Nabywanie umiejętności radzenia sobie w środowisku społecznym (sklep,
policja, straż pożarna, związek głuchych, kościół). Spotkanie z dziećmi
niesłyszącymi i niedosłyszącymi w szkole i internacie.
Literatura
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Hendzel J. K. (1995) „ Słownik polskiego języka mijanego.” Olsztyn,
Wyd. OFFER
Szczepanowski B. (1999) „Niesłyszący – głusi – głuchoniemi. „
WSiP
Szczepanowski B. (1996) „Język migowy. Pierwsza pomoc
medyczna.” W-wa CEM
Sacks O. (1998) „Zobaczyć głos. Podróż do świata ciszy.” Poznań,
Wydawnictwo Zysk – S-ka
Prillwitz S. (1996) „Język, komunikacja i zdolności poznawcze
niesłyszących.” Tłum.: T. Dubliński. W-wa, WSiP.
Lane H (1996) „Maska dobroczynności. Deprecjacja społeczności
głuchych.” Tłum.: T. Gałkowski i J. Kobosko. W-wa, WSiP.
Uwagi 1
Uwagi 2
PRZEDMIOTY OGÓLNE
Nazwa kursu
Kod kursu
Kod ERASMUSA
Jednostka
Kier/spec/rok
Punkty ECTS
Rodzaj kursu
Okres (rok akad/semestr)
Typ zajęć/liczba godzin
Koordynator
Prowadzący
JĘZYK ANGIELSKI
Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Pielęgniarstwa
Pielęgniarstwo, II rok
1
Obowiązkowy
2010/2011/ III
Seminaria - 40 godzin
dr Monika Pociask
dr Monika Pociask, mgr Trojanowska
Sposób zaliczenia
Poziom kursu
Wymagania wstępne
Język wykładowy
Cele dydaktyczne/efekty
kształcenia
Zaliczenie z oceną
Studia pierwszego stopnia
Podstawowe słownictwo ze szkoły średniej
polski
Cele dydaktyczne:
Student będzie zdolny:
 opanować cztery umiejętności: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie
oraz gramatykę i słownictwo na poszczególnych poziomach
zaawansowania.
Efekty kształcenia – student:
 rozumie proste polecenia i komunikaty,
 reaguje werbalnie na proste polecenia i komunikaty,
 przeprowadza proste dialogi o tematyce powszechnej jak i typowe
dialogi odbywane między pielęgniarką a pacjentem, pielęgniarką a
personelem szpitala, lekarzem a pacjentem,
 czyta proste teksty związane tematycznie z zawodem pielęgniarki,
 pisze krótkie komunikaty.
Skrócony opis kursu
Sytuacje spotykane w codziennym życiu. Miejsce pracy pielęgniarki i opis
organizacji pracy pielęgniarki. Części ciała ludzkiego. Samopoczucie.
Typowe ogólnoustrojowe objawy chorobowe i dolegliwości. Podstawowe
parametry życiowe człowieka i ich dokumentowanie.
Pełny opis kursu
1.
2.
Typowe sytuacje (na stacji kolejowej i autobusowej, w banku, u
fryzjera, zakupy w sklepie spożywczym, w sklepie odzieżowym i
obuwniczym, w restauracji, barze, pubie, kawiarni, w hotelu, kupno i
wynajem mieszkania, prognoza pogody, spędzanie wolnego czasu, na
poczcie).
Miejsce pracy pielęgniarki i położenia oddziałów szpitalnych oraz
innych pomieszczeń. Opisywanie drogi. Nazwy pomieszczeń i zbiegów
tam wykonywanych.
Nazywanie personelu pielęgniarskiego, administracyjnego i
specjalistów.
4. Części ciała ludzkiego, obrażenia i rany powierzchowne.
5. Samopoczucie. Typowe ogólnoustrojowe objawy chorobowe i
dolegliwości.
6. Zbieranie danych o pacjencie. Przeprowadzanie wywiadu z pacjentem i
zabiegów.
7. Zaznajamianie pacjenta z czynnościami lub zabiegami jakimi będą
poddani.
8. Określanie czasu wykonywanie czynności na podstawie opisu dnia
codziennego pielęgniarki.
9. Formularz – przyjęcie pacjenta.
10. Karta pacjenta. Dane dotyczące pulsu, temperatury, ciśnienia, liczby
oddechów i bilansu płynów.
3.
Literatura
1.
2.
3.
4.
5.
Uwagi 1
Uwagi 2
Uwagi 3
Ciecierska J., Jenike B., Tudruj K.: English in medicine. Podręcznik dla
studentów AM, PZWL, W-wa, 2004
Donesch-Jeżo E, Podręcznik dla pielęgniarek. English for Nurses,
Wydawnictwo Przegląd Lekarski, Kraków, 2002
Murray J.P., Radomski J., Szyszkowski W.: English in Medical
Practice. Język angielski w medycynie. PZWL, W-wa, 2003
Orawczak E., Praktyczny angielski dla pielęgniarki, Wyd. Czelej,
Lublin, 2005
Patoka Z.M., Basic English for Medicine. Angielski w medycynie,
TWIGGER S.A., Warszawa, 1992
Nazwa kursu
Kod kursu
Kod ERASMUSA
Jednostka
Kier/spec/rok
Punkty ECTS
Rodzaj kursu
Okres (rok akad/semestr)
Typ zajęć/liczba godzin
Koordynator
Prowadzący
Sposób zaliczenia
Poziom kursu
Wymagania wstępne
Język wykładowy
Cele dydaktyczne/efekty kształcenia
Skrócony opis kursu
Pełny opis kursu
WYCHOWANIE FIZYCZNE
Studium Wychowania Fizycznego
Pielęgniarstwo II rok
1 ECTS
obowiązkowy
2010/2010/III
Ćwiczenia - 30
mgr Kazimierz Mróz
mgr J. Mróz, mgr Janusz Stawarz
zaliczenie z oceną
Studia pierwszego stopnia
polski
Cele dydaktyczne:
 wszechstronne przygotowanie studentów do uczestnictwa w kulturze fizycznej
przez: harmonijny rozwój organizmu, kształtowanie psychomotoryki,
kształtowanie umiejętności ruchowych niezbędnych w różnych przejawach
działalności ludzkiej – utylitarnej, rekreacyjnej, sportowej, obronnej,
artystycznej, służącej pomnażaniu zdrowia. Wyposażenie studentów w zasób
niezbędnej wiedzy do podejmowania samodzielnych zadań na rzecz
prawidłowego funkcjonowania organizmu. Kształtowanie pozytywnej postawy
względem własnego ciała i kultury fizycznej.
Efekty kształcenia:
Po ukończeniu kursu student powinien: opanować podstawowe umiejętności i
wiadomości z zakresu różnych dyscyplin sportu, umieć je zaadoptować na potrzeby
czynnego uczestnictwa w kulturze fizycznej, przestrzegać podstawowych zasad
higieny życia codziennego.
Zapoznanie z podstawowymi umiejętnościami i wiadomościami z zakresu różnych
dziedzin kultury fizycznej
Sprawność ogólna - ćwiczenia kształtujące w różnych formach: ćwiczenia przy
muzyce i do muzyki – aerobik, elementy stretchingu, ćwiczenia z przyborami(piłki,
skakanki, ławeczki, drabinki). Zabawy i gry ruchowe. Piłka siatkowa - doskonalenie
techniki podstawowej: odbicia, zagrywka, wystawa, plasowanie, zbicie.
Doskonalenie taktyki: ustawienie i zastosowania prostych zagrań taktycznych.
Zapoznanie z aktualnymi przepisami gry. Piłka koszykowa - doskonalenie techniki
podstawowej: rzuty, kozłowanie, poruszania się w ataku i obronie , zasłony.
Doskonalenie taktyki podstawowej: współpracy w dwójkach, trójkach z
wykorzystaniem zasłon, obrona „każdy swego” i strefowa. Z zapoznanie z
aktualnymi przepisami gry. Piłki nożna - doskonalenie techniki podstawowej:
przyjęcia, podania, prowadzenie piłki, uderzenia na bramkę, różne formy gry
uproszczonej, gra właściwa. Przepisy gry. Unihock - nauka i doskonalenie techniki
gry: prowadzenie piłki, przyjęcie i podanie, strzał na bramkę, zwody, dryblingi.
Taktyka obrony: poruszanie się, ustawienie, blokowanie strzałów, odbieranie piłki
przeciwnikowi. Taktyka ataku: ustawienie, współpraca w 2 i 3, rozgrywanie akcji
1:1, 2:1, 2:2, 3:2. Przepisy gry. Tenis stołowy - doskonalenie gry pojedynczej,
doskonalenie gry deblowej - współzawodnictwo. Zabawy i gry terenowe. Ćwiczenia
siłowe – siłownia, atlas – kształtowanie siły ogólnej.
Literatura
Uwagi 1
Uwagi 2
Uwagi 3
Download