Projekt Sylabusa

advertisement
Sylabus
A. INFORMACJE OGÓLNE
Nazwa
Komentarz
Nazwa przedmiotu
Filozofia i Etyka zawodu pielęgniarki
Kierunek studiów
Pielęgniarstwo – studia stacjonarne
Samodzielna Pracownia Propedeutyki Nauk Pielęgniarskich
Jednostka prowadząca
dr n. med. Elżbieta Grochans
Kierownik jednostki
mgr Magdalena Kuczyńska
Osoba/y prowadzące
Semestr zimowy i letni roku akademickiego 2010/2011
Cykl dydaktyczny, w
którym przedmiot jest
realizowany
przedmiot kierunkowy
Przyporządkowanie do
grupy przedmiotów
Przedmiot stanowi podstawę teoretyczną, dającą studentowi umiejętność
Skrócony opis
poszukiwania w praktyce rozwiązań problemów etycznych z zakresu zawodu
przedmiotu
pielęgniarstwa, opierając się na rozumnej argumentacji z zakresu filozofii..
Przedmiot ukazuje też założenia filozofii pielęgniarstwa.
Forma zajęć
Realizacja przedmiotu następuje w formie:
- wykłady- 40 godz.
dydaktycznych
- seminaria- 20 godz.
- zajęcia bez nauczyciela – 30 godz.
Metody dydaktyczne
Stosowane metody:
wykład informacyjny i problemowy, seminarium, dyskusja dydaktyczna, praca
z tekstem
Pełny opis przedmiotu
Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z:
- przygotowanie studenta do pełnienia opieki pielęgniarskiej nad pacjentem
/cele dydaktyczne
zgodnie z filozofią zawodu i zasadami etyki ogólnej i zawodowej
wynikające z realizacji
- podstawowymi zasadami etyki medycznej
przedmiotu
- podstawami historii myśli etycznej w Polsce i Europie
- współczesną problematyką bioetyczną w odniesieniu do pielęgniarstwa
- rozumieniem pojęcia „tolerancja”, „odpowiedzialność”
-związkiem filozofii z pielęgniarstwem
Wymagania wstępne
Podstawy z psychologii i socjologii
Wykaz uzyskanych
umiejętności / Efekty
uczenia się
W wyniku realizacji przedmiotu student potrafi:
WIEDZA: omówić ze zrozumieniem zasady wynikające z Kodeksu etyki
zawodowej pielęgniarki i położnej; omówić wybrane teorie etyczne,
w odniesieniu do rozwiązywania problemów natury moralnej; wymienić
wybrane zagadnienia bioetyki w odniesieniu do medycyny i omówić kilka
współczesnych stanowisk etycznych („za” i „przeciw”); omówić ze
zrozumieniem pojęcie „tolerancja”, omówić najistotniejsze założenia
wybranych kierunków filozofii, wymienić przedstawicieli wybranych
kierunków filozofii, omówić założenia filozofii pielęgniarstwa
UMIEJĘTNOŚCI: podjąć się racjonalnej dyskusji nad problemami natury
moralnej, wynikającymi z pracy w środowisku medycznym; zastosować
w praktyce prawa pacjenta i zasady Kodeksu etyki zawodowej pielęgniarki i
położnej; dokonać samooceny w aspekcie moralnym, dokonać hierarchii
wartości, dokonać refleksji nad cierpieniem, sensem życia i śmierci, szczególnie
w kontekście przyszłej pracy zawodowej
POSTAWA: student wykazuje postawę poszanowania godności pacjentów, ich
rodzin i członków zespołu terapeutycznego; cechuje się tolerancją wobec
postaw odmiennych od jego własnych; dąży do podejmowania prób
Punkty ECTS
samodzielnego rozstrzygania problemów natury moralnej
4
Metody i kryteria
oceniania
Przedmiot kończy się egzaminem w semestrze letnim. Kryteria ocen zgodnie z
Regulaminem Pracowni
Sposób i forma zaliczenia Test pisemny składający się z 30 pytań
Rodzaj przedmiotu
Sposób realizacji
przedmiotu
Język wykładowy
Literatura
Praktyki w ramach
przedmiotu
- przedmiot należy do grupy przedmiotów ogólnych kierunkowych
- realizowany jest na roku pierwszym, studiów stacjonarnych pierwszego
stopnia
- realizowany jest w formie wykładów i seminariów
Przedmiot realizowany jest w sali dydaktycznej
j. polski
Literatura podstawowa:
- Kodeks Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczpospolitej
Polskiej.Warszawa.2003.
- S. Konstańczak Etyka pielęgniarska, Difin, Warszawa, 2010
- Filozofia i teorie pielęgniarstwa, red. Górajek- Jóźwik, Czelej 2007
- Tyburski W. Wachowiak A. Wiśniewski R., Historia filozofii i etyki d
współczesności, źródła i komentarze. Dom Organizatora, Toruń, 2002
Literatura uzupełniająca
- Beauchamp T.L. Childress J.F., Zasady etyki medycznej, Książka i Wiedza,
Warszawa, 1996.
- Szewczyk K., Bioetyka. Medycyna na granicach życia Bioetyka. Pacjent w
systemie opieki zdrowotnej, PWN, Warszawa, 2009
- Woleński J. Hartman J., Wiedza o etyce, Park Edukacja, WarszawaBielskobiała, 2008.
- Fry S.T. Johnstone M.J. Etyka w praktyce pielęgniarskiej. Zasady
podejmowania decyzji etycznych, MakMed, warszawa-Lublin, 2009
Nie dotyczy
B1. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Nazwa
Filozofia i Etyka zawodu pielęgniarki
Nazwisko i imię wykładowcy Magdalena Kuczyńska
mgr
Stopień naukowy
Wykłady
Forma zajęć dydaktycznych
Cele dydaktyczne wynikające Celem wykładów jest zapoznanie studenta z:
poznanie przez studenta podstaw filozofii ogólnej i filozofią pielęgniarstwa
z realizacji wykładów
oraz podstaw etyki medycznej, etyki pracy pielęgniarki; zaznajomienie
studenta z historią myśli etycznej.
Efekty uczenia się
W wyniku realizacji wykładów student potrafi:
WIEDZA: definiować pojęcia „odpowiedzialność” „godność człowieka”
zdefiniowane dla danej
„tolerancja”, omówić podstawy rozwoju historii etyki ; przedstawić zasady
formy dydaktycznej zajęć w
wynikające z Kodeksu etyki polskiej pielęgniarki i położnej
ramach przedmiotu
omówić rys historyczny wybranych kierunków filozofii starożytnej Grecji i
Rzymu, podać zarys myśli personalistycznej, egzystencjalizmu, filozofii
dialogu i troski i odnieść je do pielęgniarstwa; scharakteryzować założenia
filozofii pielęgniarstwa
UMIEJETNOŚCI: zastosować zasady etyki medycznej i etyki ogólnej w
pracy pielęgniarki, postrzegania świata w aspekcie myśli filozoficznej
POSTAWA : szanować godność własną i drugiego człowieka; wykazywać
się postawą tolerancji i odpowiedzialności za pacjentów i wykonywaną
pracę
100% obecności, aktywny udział w zajęciach
Metody i kryteria oceniania
dla danej formy
dydaktycznej zajęć
Zakres tematów
Tematy wykładów
1. Etyka jako dyscyplina naukowa, historia myśli etycznej
2. Etyka wielkich religii i filozofii (Judaizm, Islam, Chrześcijaństwo,
Buddyzm, Hinduizm)
3. Zasady etyki medycznej
4. Etyka w pracy pielęgniarskiej
5. Kodeks Etyki zawodowej polskiej pielęgniarki i położnej. Ustawa o
Prawach Pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta
6. Odpowiedzialność, tolerancja, poczucie godności własnej i godności
podopiecznych jako warunki właściwej postawy etyczno-zawodowej
pielęgniarki.
7. Pielęgniarstwo jako jeden z zawodów wśród pracowników ochrony
zdrowia – współpraca w zespołach.
8. Wprowadzenie do filozofii pielęgniarstwa.
9. Istota filozofii pielęgniarstwa
10. Współczesne rozumienie misji pielęgniarstwa.
11. Filozofia pielęgniarstwa polskiego.
12. Podstawowe pojęcia filozofii ogólnej
13. Filozofia starożytnej Europy
14. Personalizm i egzystencjalizm- wpływ na pielęgniarstwo.
15. Filozofia dialogu, filozofia troski i ich związek z pielęgniarstwem .
wykład informacyjny i problemowy
Metody dydaktyczne
jak w części A
Literatura
B2. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Nazwa
Filozofia i Etyka zawodu pielęgniarki
Nazwisko i imię wykładowcy Magdalena Kuczyńska
mgr
Stopień naukowy
seminaria
Forma zajęć dydaktycznych
Cele dydaktyczne wynikające Celem seminariów jest zapoznanie studenta z
pojęciami istotnymi dla pielęgniarstwa jak: wartość, wolność,
z realizacji seminariów
odpowiedzialność, sens życia, śmierci i cierpienia oraz z zasadami
prowadzenia dyskusji, z zagadnieniami bioetyki w kontekście medycyny, z
istotnymi problemami współczesnego pielęgniarstwa
W wyniku realizacji seminariów student potrafi:
Efekty uczenia się
WIEDZA: omówić wybrane problemy bioetyki, przedstawić kształtowanie
zdefiniowane dla danej
się podstaw moralnych człowieka, wskazać na dylematy etyczne w pracy
formy dydaktycznej zajęć w
pielęgniarki, wyjaśnić pojęcia: wartość, wolność, odpowiedzialność w
ramach przedmiotu
kontekście filozofii
UMIEJETNOŚCI: dokonać hierarchii wartości, uczestniczyć w dyskusji na
tematy etyczne, w podstawowym zakresie analizować kazusy z zakresu
etyki
POSTAWA: wykazuje postawę zainteresowania bieżącymi problemami z
zakresu etyki medycznej, w sposób szczególnie etyki pielęgniarstwa.,
wykazuje postawę akceptacji wobec cudzej hierarchii wartości, cechuje się
poczuciem odpowiedzialności za wykonywane przez siebie czynności i
swoją postawę, akceptuje nieuchronne zjawiska ludzkiej egzystencji jak
cierpienie i śmierć
100% obecności, aktywny udział w zajęciach
Metody i kryteria oceniania
dla danej formy
dydaktycznej zajęć
Zakres tematów
Metody dydaktyczne
Literatura
1.
2.
3.
4.
5.
Podstawowe zasady dyskusji w etyce
Problemy etyczne współczesnej medycyny – zagadnienia bioetyki
Etyka niezależna prof. T. Kotarbińskiego.
Kształtowanie się osobowości etycznej jednostki.
Przyswajanie ocen, norm, wzorów i motywacji moralnych
najbardziej przydatnych w pracy pielęgniarki.
6. Korupcja w służbie zdrowia. Czy istnieje wśród pielęgniarek? Jak
jej zapobiegać?
7. Problemy współczesnego pielęgniarstwa w aspekcie etyki
8. Człowiek wobec wartości.
9. Znaczenie wolności i odpowiedzialności w życiu człowieka, w
pielęgniarstwie.
10. Człowiek wobec cierpienia, śmierci i zła.
11. Sens życia, sens pracy z drugim człowiekiem (w aspekcie
pielęgniarstwa).
12. Wyznaczniki filozofii pielęgniarstwa- pielęgnowanie jako praktyka,
teoria, wiedza i nauka.
13. Filozofia pielęgniarstwa – od teorii do praktyki.
dyskusja, praca z kazusami
jak w części A
Nazwa
Forma zajęć dydaktycznych
Cele dydaktyczne wynikające
z realizacji seminariów
Metody i kryteria oceniania
dla danej formy
dydaktycznej zajęć
Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki
Zajęcia bez nauczyciela
Student nabędzie umiejętność poszerzania wiedzy tematycznej w formie
samodzielnej pracy
Zakres tematów
1. Omów etyczne zasady opieki pielęgniarskiej nad chorym dzieckiem
w szpitalu.
2. Omów zasady etyczno-zawodowe opieki nad pacjentem
niepełnosprawnym w wieku starczym.
3. Omów zasadę autonomii pacjenta i poszanowania jego godności jak ją zrealizujesz?
4. Omów postawy i zachowania etyczne konieczne w pracy
zespołowej.
5. Omów zasadę tajemnicy zawodowej i jej realizacje w pracy
pielęgniarki
samokształcenie
Metody dydaktyczne
Ocena pracy pisemnej
Termin zdawania pracy samodzielnie wykonanej (jeden autor) - 07. 01. 2011 r.
Miejsce składania pracy – pokój 312 sekretariat Samodzielnej Pracowni
Propedeutyki Nauk Pielęgniarskich.
Download