Lista sprawdzająca dokumenty/informacje w postępowaniach

advertisement
Lista sprawdzająca dokumenty/informacje w postępowaniach objętych
zakresem stosowania ustawy Pzp
tryb postępowania
przedmiot umowy
data zawarcia umowy
wartość umowy
Czynności przed ogłoszeniem
Lp.
1.
2.
3.
Tak/nie
Uwagi
nie
dotyczy
Czynności zamawiającego na etapie przed publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Czy zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny,
wyczerpujący i nie utrudniający uczciwej konkurencji? (art. 29 ust. 1 i 2
uPzp)
Zakres dokumentów/informacji podlegający sprawdzeniu
Czy zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia za pomocą
dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń? (art. 29 ust. 1 uPzp)
Czy w przypadku gdy zamawiający opisał przedmiot zamówienia za
pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia przy
jednoczesnym dopuszczeniu możliwości zastosowania rozwiązań
równoważnych jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i
zamawiający nie mógł opisać przedmiotu zamówienia za pomocą
dostatecznie dokładnych określeń? czy zamawiajacy użył określenia "lub
równoważny"? (art. 29 ust. 3 uPzp)
4.
Czy zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą cech
technicznych i jakościowych, z zachowaniem Polskich Norm
przenoszących europejskie normy lub norm innych państw członkowskich
EOG przenoszących normy europejskie? Jeśli "Tak" w pkt. 3 należy
wpisać "Nie dotyczy". (art. 30 ust. 1 uPzp)*
5.
Czy w przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy
lub norm innych państw członkowskich EOG przenoszących te normy,
zamawiający opisał przedmiot zamówienia zgodnie z innymi podstawami,
o których mowa w art. 30 ustawy PZP? Jeśli "Tak" w pkt. 2 należy wpisać
"Nie dotyczy". (art. 30 ust. 2 uPzp)*
6.
Czy w przypadku gdy zamawiający opisał przedmiot zamówienia za
pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia,
o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy PZP, wskazał że dopuszcza
rozwiązania równoważne? (art. 30 ust. 4 uPzp)*
7.
Czy w przypadku gdy zamawiający odstąpił od opisywania przedmiotu
zamówienia w sposób określony w art. 30 ust. 1-3 ustawy PZP, dokonał
dokładnego opisu przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie wymagań
funkcjonalnych? (art. 30 ust. 6 uPzp)*
8.
Czy w przypadku zamówień publicznych, których przedmiotem jest
wykonanie robót budowlanych, zamawiający opisał przedmiot zamówienia
za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych? (art. 31 ust. 1 uPzp)*
9.
Czy w przypadku zamówień publicznych, których przedmiotem jest
zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zamawiający opisał przedmiot
zamówienia za pomocą programu funkcjonalno - użytkowego? (art. 31 ust.
2 uPzp)*
10.
Czy w przypadku gdy zamawiający dopuścił możliwość składania ofert
częściowych, opisał przedmiot zamówienia dla każdej z poszczególnych
części zamówienia? (art. 36 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 83 ust. 2 uPzp)*
11.
Czy podstawę ustalenia wartości zamówienia stanowiło całkowite
szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i usług,
ustalone przez zamawiającego z należytą starannością? (art. 32 ust. 1
uPzp)
12.
Czy w przypadku gdy przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi,
zamawiający ustalił wartość zamówienia nie wcześniej niż 3 miesiące
przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego? (35 ust. 1 uPzp)*
13.
Czy w przypadku gdy przedmiotem zamówienia są roboty budowlane,
zamawiający ustalił wartość zamówienia nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego? (35 ust. 1 uPzp)*
14.
Czy w przypadku gdy przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót
budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, zamawiający ustalił wartość zamówienia na podstawie
kosztorysu inwestorskiego albo na podstawie planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym? (art. 33
ust. 1 pkt 1 uPzp)*
15.
Czy w przypadku gdy przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i
wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, zamawiający ustalił wartość zamówienia na podstawie
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym? (art. 33
ust. 1 pkt 2 uPzp)*
16.
Czy w przypadku gdy zamawiający przewiduje udzielenie zamówień
uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust.
6 pkt 3 i 4 ustawy PZP, przy ustalaniu wartości zamówienia
podstawowego uwzględnił wartość zamówień uzupełniających? (art. 32
ust. 3 uPzp)*
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Tak/nie
Uwagi
nie
dotyczy
Ocena prawidłowości treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z obowiązującymi
przepisami (dotyczy przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, dialogu
konkurencyjnego, negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia, zapytania o cenę)
Czy siwz zawiera podstawowe informacje o zamawiającym - nazwę
(firmę) oraz adres, a także informacje o trybie, w którym prowadzone jest
1. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego? (art. 36 ust. 1 pkt 1),
2) uPzp)*
Lp.
Zakres dokumentów/informacji podlegający sprawdzeniu
2.
Czy siwz zawiera opis przedmiotu zamówienia uwzględniający
postanowienia art. 29-31 uPzp? (art. 36 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 29-31
uPzp)*
3.
Czy siwz zawiera opis poszczególnych części zamówienia, jeżeli
zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych? (art. 36 ust. 2 pkt. 1
w zw. z art. 83 ust. 3 uPzp)*
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Czy zamawiający określił w siwz maksymalną liczbę części zamówienia,
na które oferty częściowe może złożyć jeden wykonawca, jeżeli
zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych? (art. 36 ust. 1 w zw.
z art. 83 ust. 3 uPzp)*
Czy w siwz określono termin wykonania zamówienia? (art. 36 ust. 1 pkt 4)
uPzp)*
Czy siwz zawiera warunki udziału w postępowaniu? (art. 36 ust. 1 pkt 5)
uPzp)
Czy siwz zawiera opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków
udziału w postępowaniu? (art. 36 ust. 1 pkt 5) uPzp)
Czy warunki udziału w postępowaniu oraz oświadczenia i dokumenty
składane na ich potwierdzenie zawarte w siwz oraz w ogłoszeniu o
zamówieniu są identyczne? (zaproszeniu do składania ofert)?(art. 36 ust.
1 pkt 5-6, art. 41 pkt 7 lub art. 48 ust. 2 pkt 6, 7 uPzp)
Czy siwz zawiera wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają
dostarczyć wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w
postępowaniu (w przypadku zamówień o wartości mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp, gdzie
siwz nie zawierała wykazu oświadczeń lub dokumentów, o których mowa
w art. 36 ust. 1 pkt 6 uPzp, należy wpisać "nie dotyczy")? (art. 36 ust. 1
pkt 6 uPzP)
Czy wskazano sposób porozumiewania się zamawiającego z
wykonawcami, osoby uprawnione po stronie zamawiającego do
porozumiewania się z wykonawcami, adres poczty elektronicznej lub
strony internetowej zamawiającego (w przypadku dopuszczenia
możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną) oraz sposób
przekazywania oświadczeń i dokumentów? (art. 36 ust. 1 pkt 7) w zw. z
art. 36 ust. 2 pkt 5) uPzp)*
11.
Czy zamawiający opisał w siwz wymagania dotyczące wadium? (art. 36
ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 45 i 46 uPzp)
(nie dotyczy trybu zapytania o cenę; w przypadku zamówień o wartości
mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 uPzp, w których siwz nie zawierała wymagań dotyczących
wadium, należy wpisać "nie dotyczy")*
12.
Czy zamawiający dokonał ustalenia w siwz kwoty i formy wadium z
zachowaniem obowiązujących przepisów? (art. 36 ust. 1 pkt 8 w zw. z art.
45 i 46 uPzp) (nie dotyczy trybu zapytania o cenę; w przypadku
zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp, w których siwz nie zawierała
wymagań dotyczących wadium, należy wpisać "nie dotyczy")*
13.
14.
15.
16.
Czy zamawiający określił termin i sposób wniesienia wadium, oraz
informacje na temat zwrotu wadium? (art. 36 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 45 i
46 uPzp)
(nie dotyczy trybu
zapytania o cenę; w przypadku zamówień o wartości mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp, w
których siwz nie zawierała wymagań dotyczących wadium, należy wpisać
"nie dotyczy")*
Czy zamawiający ustalił termin związania ofertą w sposób zgodny z
przepisami ustawy? (art. 36 ust. 1 pkt 9 w zw. 85 ust. 1 uPzp)*
Czy siwz zawiera opis sposobu przygotowania oferty (art. 36 ust. 1 pkt 10
uPzp)?*
Czy siwz zawiera informacje dotyczące miejsca oraz terminu składania
ofert? (art. 36 ust. 1 pkt 11 uPzp)*
Czy siwz zawiera informacje dotyczące miejsca oraz terminu otwarcia
ofert? (art. 36 ust. 1 pkt 11 uPzp)*
Czy wskazany w siwz termin składania ofert jest obliczony zgodnie z
18. przepisami ustawy Pzp? (art. 43, art. 52, art. 60, art. 60 e, 64 ust. 1, art.
73 uPzp)*
17.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Czy sporządzono opis sposobu obliczenia ceny oferty? (art. 36 ust. 1 pkt
12 uPzp)*
Czy siwz zawiera opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował
przy wyborze oferty, wraz z podaniem ich znaczenia? (art. 36 ust. 1 pkt 13
uPzp)
Czy jednym z kryteriów oceny ofert, zgodnie z art. 91 ust 2 uPzp, jest
cena?
Czy przyjęte kryteria oceny ofert nie odnoszą się do właściwości
wykonawcy w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej,
technicznej lub finansowej? (z wyłączeniem usług, o których mowa w art.
5 uPzp)? (art. 2 pkt 5 w zw. z art. 91 ust. 3 uPzp)
Czy kryteria oceny ofert zostały określone zgodnie z art. 91 ust. 2 uPzp?
Czy kryteria oceny ofert zawarte w siwz i ogłoszeniu o zamówieniu są
takie same?
(zgodnie z Zał. nr 1 do rozporządzenia Prezesa RM z dnia 28 stycznia
2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w BZP, zamawiający
nie ma obowiązku uzupełniać w ogłoszeniu o zamówieniu pkt. IV.2.1
„Kryteria oceny ofert” w sytuacji, gdy przewidziano odmienne
postanowienia dla części zamówienia; w przypadku wystąpienia
powyższej sytuacji, należy wpisać „nie dotyczy”)
Czy siwz zawiera opis sposobu oceny ofert w oparciu o ustalone w siwz
kryteria? (art. 36 ust. 1 pkt 13 uPzp)
Czy siwz zawiera informacje o formalnościach, jakie powinny zostać
dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy o zamówienie
publiczne? (art. 36 ust. 1 pkt 14 uPzp)*
Czy opisano wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania
umowy (nie dotyczy trybu zapytania o cenę)? (art. 36 ust. 1 pkt 15 w zw. z
art.147, 148, 150 uPzp)
(w przypadku zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp, w których siwz nie
zawiera wymagań dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, należy wpisać "nie dotyczy")*
Czy wysokość i formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy odpowiadają warunkom stawianym przez przepisy
obowiązującego prawa (nie dotyczy trybu zapytania o cenę)? (art. 36 ust.
1 pkt 15 w zw. z art.147, 148, 150 uPzp)
(w przypadku zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp, w których siwz nie
zawierała wymagań dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, należy wpisać "nie dotyczy")*
Czy ustalono zasady zmiany i zwrotu zabezpieczenia należytego
wykonania zamówienia (nie dotyczy trybu zapytania o cenę)? (art. 36 ust.
1 pkt 15 w zw. z art. 149, 151 uPzp)
(w
przypadku zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp, w których siwz nie
zawierała wymagań dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, należy wpisać "nie dotyczy")*
Czy zamawiający udzielił zaliczek na poczet wykonania zamówienia, jeśli
taką mozliwość przewidział w SIWZ lub ogłoszeniu (nie dotyczy trybu
29a negocjacji bez ogłoszenia lub z wolnej ręki)? (art. 151a ust. 1 z
zastrzeżeniem art. 151a ust. 2 uPzp)*
Czy w przypadku gdy przewidywana wartość zaliczek przekracza 20%
wysokosci wynagrodzenia wykonawcy, zamawiający zażadał wniesienia
29b zabezpieczenia zaliczki oraz zamieścil stosowne zapisy w umowie? (art.
151a ust. 6 i 7 uPzp)*
30.
31.
32.
33.
Czy siwz zawiera istotne dla stron postanowienia umowne, ogólne
warunki umowy lub wzór umowy (art. 36 ust. 1 pkt 16 uPzp)*
Czy siwz zawiera pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących
wykonawcy (art. 36 ust. 1 pkt 17 uPzp)*
Czy siwz zawiera informację o przewidywanych przez zamawiającego
zamówieniach uzupełniających, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie
takich zamówień? (art. 36 ust. 2 pkt. 3 uPzp)
(dotyczy przetargu nieograniczonego i ograniczonego)
Czy siwz zawiera opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz
minimalne warunki jakim muszą one odpowiadać, jeżeli zamawiający
dopuszcza ich składanie? (art. 36 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 83 ust. 1 uPzp)*
34.
Czy, w przypadku gdy zamawiający przewiduje możliwość rozliczenia
kontraktu w walutach obcych, wskazał w siwz informacje dotyczące walut
obcych, w jakich te rozliczenia będą prowadzone? (art. 36 ust. 2 pkt 6)
uPzp)*
35.
Czy zamawiający w siwz zawarł żądanie wskazania przez wykonawcę w
ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom?
(art. 36 ust. 4 uPzp)
36.
Czy w przypadku gdy zamawiający nie zamierza powierzyć
podwykonawcom wykonania zamówienia i jest to uzasadnione specyfiką
przedmiotu zamówienia, określił w siwz, że część lub całość zamówienia
nie może być powierzona podwykonawcom? (art. 36 ust. 5 uPzp)
37.
Czy w przypadku gdy wykonawca zwrócił się do zamawiającego o
wyjaśnienie treści siwz, zamawiający niezwłocznie udzielił wyjaśnień? (art.
38 ust. 1 uPzp)
(nie dotyczy przypadków gdy prośba o
wyjaśnienie treści siwz wpłynęła do zamawiającego później niż 6 dni
przed terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego
oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia
zamówienia - później niż 4 dni przed terminem składania ofert, a w
przypadku gdy wartość zaamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 później niż 2 dni przed
terminem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
SIWZ wpłynął do zamawiajacego później niż do końca dnia w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu skladania ofert).
Czy w przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacjii istotnych
warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o
37a. którym mowa w art. 38 ust 1 uPzp, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
zamawiający udzielił wyjaśnień? (zgodnie z art. 38 ust. 1a może udzielić
odpowiedzi lub pozostawiść wniosek bez rozpoznania)
38.
Czy zamawiający przekazał treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
wykonawcom, którym przekazał siwz, bez ujawniania źródła zapytania?
(art. 38 ust. 2 uPzp)*
39.
Czy w przypadku gdy siwz jest udostępniana na stronie internetowej,
zamawiający zamieścił treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na tej stronie?
(art. 38 ust. 2 uPzp)*
40.
41.
42.
43.
Czy zamawiający dokonał modyfikacji treści siwz zgodnie z trybem
określonym w art. 38 ust.4 uPzp?
Czy w przypadku gdy zamawiający zmienił treść siwz to przekazał
informację o modyfikacji niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym
przekazał siwz, a jeżeli specyfikacja była
udostępniana na stronie internetowej, zamieścił ją także na tej stronie?
(art. 38 ust. 4 uPzp)
Czy w przypadku gdy, w przetargu nieograniczonym, jeżeli wartość
zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 uPzp, zmiana treści siwz prowadziła do zmiany
treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieścił ogłoszenie o
zmianie ogłoszenia w BZP? (art. 38 ust. 4a uPzp)
Czy w przypadku gdy, w przetargu nieograniczonym, jeżeli wartość
zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp, zmiana treści siwz prowadziła
do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający przekazał
UOPWE ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej
procedurze
lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami
wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie? (art. 38 ust.
4a uPzp)
44.
Czy w przypadku zastosowania przetargu ograniczonego lub negocjacji z
ogłoszeniem, dokonane zmiany w treści siwz prowadzące do zmiany
treści ogłoszenia o zamówieniu nastąpiły przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, z
zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Pzp? (art. 38 ust. 4b
uPzp)*
45.
Czy w przypadku dokonania modyfikacji treści siwz nieprowadzącej do
zmiany ogłoszenia o zamówieniu a wymagającej dodatkowego czasu na
wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłużył termin składania
ofert? (art. 38 ust. 6 uPzp)
46.
Czy w przypadku dokonania modyfikacji treści siwz, o której mowa w art.
38 ust. 6 uPzp, zamawiający o przedłużeniu terminu składania ofert
poinformował wykonawców, którym przekazał siwz oraz zamieścił
stosowną informację na stronie internetowej, jeśli siwz jest udostępniana
na tej stronie? (art. 38 ust. 6 oraz art 38 ust. 4a uPzp)
47.
48.
Czy, w przypadku gdy po przeprowadzonych negocjacjach z
wykonawcami zamawiający dokonał zmiany siwz, zmiany te
doprecyzowywały lub uzupełniały siwz wyłącznie w zakresie, w jakim była
ona przedmiotem negocjacji?
(dotyczy
wyłącznie trybu negocjacji z ogłoszeniem)? (art. 59 ust. 1 uPzp)*
Czy w przypadku gdy po przeprowadzonych negocjacjach z wykonawcami
zamawiający, dokonał zmiany siwz, o której mowa w art. 59 ust. 1 uPzp,
zmiany te nastąpiły bez dokonania istotnej zmiany przedmiotu zamówienia
lub pierwotnych warunków zamówienia (dotyczy wyłącznie trybu
negocjacji z ogłoszeniem)? (art. 59 ust. 2 uPzp)*
Czy w przypadku gdy po przeprowadzonych negocjacjach z wykonawcami
zamawiający, dokonał zmiany siwz, o której mowa w art. 59 ust. 1 uPzp,
zmiany te nastąpiły bez dokonania istotnej zmiany przedmiotu zamówienia
lub pierwotnych warunków zamówienia (dotyczy wyłącznie trybu
negocjacji z ogłoszeniem)? (art. 59 ust. 2 uPzp)*
49.
Przebieg postępowania
Tak/nie
Uwagi
Lp.
nie
dotyczy
Badanie prawidłowości przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (listę należy
wypełnić tylko w części dotyczącej trybu udzielenia zamówienia w jakim prowadzone jest kontrolowane
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego)
Przetarg nieograniczony
Czy zamawiający udostępnił siwz na stronie internetowej od dnia
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP albo publikacji w
1. Dzienniku Urzędowym UE do upływu terminu składania ofert? (art. 42
ust.1 uPzp)
Zakres dokumentów/informacji podlegający sprawdzeniu
2.
3.
4.
5.
1.
Czy zamawiający przekazał siwz na wniosek wykonawcy w terminie 5
dni od dnia złożenia wniosku? (art. 42 ust.2 uPzp)
Czy w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp,
zamawiający wyznaczył termin składania ofert nie krótszy niż: 7 dni od
dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP w przypadku dostaw
lub usług, a w przypadku robót budowlanych - 14 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w BZP? (art. 43 ust. 1 uPzp)
Czy w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp,
zamawiający wyznaczył termin składania ofert nie krótszy niż:
- 40 dni od dnia przekazania ogłoszenia UOPWE drogą elektroniczną
zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej
określonej w dyrektywie;
- 47
dni od dnia przekazania ogłoszenia UOPWE w sposób inny niż określony
powyżej? (art. 43 ust. 2 uPzp)
Czy w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp,
dla których zamawiający zastosował skrócone terminy składania ofert,
zostały spełnione warunki wymienione w art. 43 ust. 3 uPzp?
Przetarg ograniczony
Czy wskazany przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu termin
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu został
wyznaczony w trybie art. 49 uPzp? (z zastrzeżeniem art. 134 ust. 3 pkt 1
oraz art. 134 ust. 3a uPzp)
2.
Czy zamawiający zaprosił do składania ofert wykonawców, którzy
złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i spełnili
warunki udziału w postępowaniu w liczbie określonej w ogłoszeniu
zapewniającej konkurencję nie mniejszej niż 5 i nie większej niż 20? (art.
51 ust. 1 uPzp)
3.
Czy jeżeli liczba wykonawców spełniających warunki udziału w
postępowaniu była większa niż liczba wykonawców określona w
ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający zaprosił do składania ofert
wykonawców, którzy otrzymali najwyższe oceny spłeniania tych
warunków? (art. 51 ust. 2 uPzp)
4.
5.
6.
Czy jeżeli liczba wykonawców spełniających warunki udziału w
postępowaniu była mniejsza niż liczba wykonawców określona w
ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający zaprosił do składania ofert
wszystkich wykonawców, którzy spełniali te warunki? (art. 51 ust. 3 uPzp)
Czy zamawiający przekazał wykonawcom siwz wraz z zaproszeniem do
składania ofert? (art. 51 ust. 4 uPzp)
Czy w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp,
zamawiający wyznaczył termin składania ofert nie krótszy niż 7 dni od
dnia przekazania zaproszenia do składania ofert w przypadku usług i
dostaw oraz nie krótszy niż 14 dni - w przypadku robót budowlanych? (art.
52 ust. 1 uPzp)
7.
Czy w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp,
zamawiający wyznaczył termin składania ofert nie krótszy niż 40 dni od
dnia przekazania zaproszenia do składania ofert? (art. 52 ust. 2 uPzp) (z
zastrzeżeniem art. 134 ust. 3 pkt 2 i art. 134 ust 3a uPzp)
8.
Czy w przypadku o którym mowa w art. 52 ust. 3 uPzp, zamawiający
wyznaczył termin składania ofert nie krótszy niż 22 dni, jeżeli wstępne
ogłoszenie informacyjne zawierające wszystkie wymagane informację o
tym zamówieniu zostało przekazane do UOPWE lub zamieszczone w
profilu nabywcy na co najmniej 52 dni przed przekazaniem ogłoszenia o
zamówieniu UOPWE?
9.
Czy w przypadku gdy zachodziła pilna potrzeba udzielenia zamówienia
o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art.. 11 ust. 8 uPzp, zamawiający wyznaczył
krótszy termin składania ofert, nie krótszy jednak niż 10 dni? (art. 52 ust. 4
uPzp)
1.
Negocjacje z ogłoszeniem
Czy zamawiający zastosował tryb negocjacji z ogłoszeniem na
podstawie jednej z przesłanek, o których mowa w art. 55 ust. 1 uPzp? (z
zastrzeżeniem art. 134 ust. 1 uPzp)
2.
Czy wskazany przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu termin
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu został
wyznaczony w trybie art. 49 uPzp? (art. 56 ust. 2 uPzp) (z zastrzeżeniem
art. 134 ust. 3 pkt 1 uPzp)
3.
Czy zamawiający niezwłocznie poinformował wykonawców o wynikach
oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych
ocenach ich spełniania? (art. 57 ust. 1 uPzp)*
4.
Czy zamawiający zaprosił do składania ofert wstępnych wykonawców
spełniających warunki udziału w postępowaniu, w liczbie wskazanej w
ogłoszeniu, zapewniającej konkurencję nie mniejszej niż 3? (art. 57 ust. 2
uPzp)
5.
Czy w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp,
zamawiający zaprosił do składania ofert wstępnych wykonawców
spełniających warunki udziału w postępowaniu, w liczbie wskazanej w
ogłoszeniu, zapewniającej konkurencję nie mniejszej niż 5? (art. 57 ust. 2
uPzp)
6.
Czy w przypadku gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału
w postępowaniu jest większa niż wskazana w ogłoszeniu, zamawiający
zaprosił do składania ofert wstępnych wykonawców, którzy uzyskali
najwyższe oceny ich spełniania? (art. 57 ust. 3 uPzp)
7.
Czy w przypadku gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału
w postępowaniu jest mniejsza niż wskazana w ogłoszeniu, zamawiający
zaprosił do składania ofert wstępnych wszystkich wykonawców
spełniających te warunki? (art. 57 ust. 4 uPzp)
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
1.
2.
Czy zamawiający przekazał wykonawcom wraz z zaproszeniem do
składania ofert wstępnych siwz? (art. 57 ust. 5 uPzp)
Czy zamawiający wyznaczył termin składania ofert wstępnych nie
krótszy niż 10 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert
wstępnych? (art. 57 ust. 6 uPzp)
Czy zamawiający zaprosił do negocjacji wszystkich wykonawców,
którzy złożyli oferty wstępne niepodlegające odrzuceniu? (art. 58 ust. 1
uPzp)*
Czy w zaproszeniu do negocjacji zamawiający wskazał termin i miejsce
opublikowania ogłoszenia o zamówieniu? (art. 58 ust. 1 uPzp)*
Czy zamawiający zaprosił do składania ofert wykonawców, z którymi
prowadził negocjacje? (art. 60 ust. 1 uPzp)*
Czy zamawiający zawarł w zaproszeniu do składania ofert wszystkie
informacje, o których mowa w art. 60 ust. 2 uPzp?*
Czy zamawiający wyznaczył termin składania ofert nie krótszy niż 10
dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert? (art. 60 ust. 3
uPzp) (z zastrzeżeniem art.134 ust. 3 pkt. 2 uPzp)*
Czy w przypadku gdy po zakończeniu negocjacji zamawiający dokonał
zgodnie z art. 59 ust. 1 uPzp zmiany siwz, przekazał wraz z zaproszeniem
do składania ofert zmodyfikowaną siwz a gdy siwz została udostępniona
na stronie interenetowej, zamieścił jej modyfikację na tej stronie? (art. 60
ust. 4 uPzp)*
Dialog konkurencyjny
Czy zamawiający zastosował tryb dialogu konkurencyjnego po łącznym
spełnieniu przesłanek, o których mowa w art. 60b ust. 1 uPzp?
Czy zamawiający wszczął postępowanie w trybie dialogu
konkurencyjnego z zachowaniem zasad wymienionych w art. 40 uPzp?
(art. 60c ust. 1 uPzp)
3.
Czy zamawiający zawarł w ogłoszeniu o zamówieniu wszystkie
informacje o których mowa w art. 48 ust. 2 uPzp oraz w art. 60c ust. 1 pkt
1) i 2) uPzp? (art. 60c ust. 1 uPzp)
4.
Czy zamawiający wyznaczył termin składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w dialogu z uwzględnieniem postanowień art. 49 ust. 1 i 2
uPzp? (art. 60c ust. 2 uPzp)
5.
Czy zamawiający niezwłocznie poinformował wykonawców o wynikach
oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych
ocenach ich spełniania? (art. 60d ust. 1 uPzp)*
6.
Czy zamawiajacy zaprosił do dialogu konkurencyjnego wykonawców
spełniających warunki udziału w postępowaniu w liczbie wskazanej w
ogłoszeniu o zamówieniu, zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 3?
(art. 60d ust. 2 uPzp)
7.
Czy w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp,
zamawiajacy zaprosił do dialogu konkurencyjnego wykonawców
spełniających warunki udziału w postępowaniu w liczbie wskazanej w
ogłoszeniu, zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 5? (art. 60d ust.
2 uPzp)
8.
Czy w przypadku gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału
w postępowaniu jest większa niż wskazana w ogłoszeniu, zamawiający
zaprosił do dialogu wykonawców, którzy uzyskali najwyższe oceny ich
spełniania? (art. 60d ust. 3 uPzp)
9.
Czy w przypadku gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału
w postępowaniu jest mniejsza niż wskazana w ogłoszeniu, zamawiający
zaprosił do dialogu wszystkich wykonawców spełniających te warunki?
(art. 60d ust. 4 uPzp)
10.
11.
12.
1.
2.
Czy zaproszenie do udziału w dialogu zawierało co najmniej informacje,
o których mowa w art. 60d ust. 5?*
Czy zamawiający przekazał wraz z zaproszeniem do składania ofert
siwz? (art. 60e ust. 3 uPzp)
Czy zamawiający wyznaczył termin składania ofert nie krótszy niż 10
dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert? (art. 60e ust. 4
uPzp)
Negocjacje bez ogłoszenia
Czy zamawiający zastosował tryb negocjacji bez ogłoszenia na
podstawie jednej z przesłanek wymienionych w art. 62 ust. 1 lub art. 5 ust.
1,1a uPzp? (z zastrzeżeniem art. 134 ust. 5 uPzp)
Czy w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp,
od których jest uzależniony obowiązek przekazywania UOPWE ogłoszeń
o zamówieniach na dostawy lub usługi, zamawiający w ciągu 3 dni od
wszczęcia postępowania powiadomił o tym fakcie Prezesa UZP, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania tego trybu? (art. 62 ust. 2
uPzp)*
3.
Czy w przypadku wszczęcia postępowania na podstawie art. 62 ust.1
pkt 1) o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp,
zamawiający przekazał KE na jej wniosek informację o unieważnieniu
postępowania? (art. 62 ust.3 uPzp)*
4.
Czy zamawiający przekazał wybranym przez siebie wykonawcom
zaproszenie do negocjacji zawierające co najmniej informacje, o których
mowa w art. 63 ust. 2 uPzp?*
5.
Czy zamawiający zaprosił do negocjacji wykonawców w liczbie
zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 5, z zastrzeżeniem
przypadku o którym mowa poniżej w pkt 6? (art. 63 ust. 3 uPzp)
6.
Czy w przypadku gdy zamówienie ma charakter specjalistyczny i liczba
wykonawców mogących je wykonać jest nieliczna, zamawiający zaprosił
do negocjacji wykonawców w liczbie nie mniejszej niż 2? (art. 63 ust. 3
uPzp)
7.
8.
9.
10.
11.
1.
2.
Czy w przypadku gdy zamawiający prowadzi negocjacje bez ogłoszenia
w oparciu o przesłankę określoną w art. 62 ust. 1 pkt 1 uPzp, zaprosił do
negocjacji co najmniej wykonawców, którzy złożyli oferty w przetargu
nieograniczonym albo ograniczonym w liczbie zapewniającej konkurencję
oraz nie niższej niż 5, a w wyjątkowej sytuacji, ze względu na specyficzny
charakter zamówienia - nie niższej niż 2? (art. 63 ust. 4 uPzp)
Czy zamawiający zaprosił do składania ofert wszystkich wykonawców, z
którymi prowadził negocjacje? (art. 65 uPzp)*
Czy zamawiający przekazał wraz z zaproszeniem do składania ofert
siwz? (art. 64 ust. 3 uPzp)
Czy zamawiający zawarł w zaproszeniu do składania ofert wszystkie
informacje o których mowa w art. 60 ust. 2 uPzp? (art. 65 uPzp)*
Czy Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej
skorzystał z możliwości zamieszczenia w BZP lub UOPWE ogłoszenie o
zamiarze zawarcia umowy? (art.62 ust 2a uPzp)
Zamówienie z wolnej ręki
Czy zamawiający zastosował tryb z wolnej ręki w oparciu o jedną z
przesłanek jego zastosowania, o których mowa w art. 67 ust. 1 lub art. 5
ust. 1a uPzp? (z zastrzeżeniem art. 134 ust. 6 uPzp)
Czy w przypadku zamówienia o wartości równej lub przekraczającej
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp,
od których jest uzależniony obowiązek przekazywania UOPWE ogłoszeń
o zamówieniach na dostawy lub usługi, zamawiający w ciągu 3 dni od
wszczęcia postępowania powiadomił o tym fakcie Prezesa UZP, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania tego trybu, z
zastrzeżeniem zamówień wymienionych w art. 67 ust. 3 uPzp? (art. 67
ust. 2 uPzp)*
3.
Czy zamawiający przekazał wykonawcom wraz z zaproszeniem do
negocjacji informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania, w
tym istotne postanowienia umowne, ogólne warunki umowy lub wzór
umowy? (art. 68 ust. 1 uPzp)
4.
Czy zamawiający wykluczył z postępowania wykonawcę, który nie
wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu? (art. 24 ust. 2 pkt
4 w zw. z art. 68 ust. 2 uPzp)*
5.
Czy w przypadku zamówienia o wartości równej lub przekraczającej
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp,
zamawiający wykluczył z postępowania wykonawcę, który nie złożył
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu? (art. 68 ust. 2 uPzp)*
6.
Czy w przypadku wykluczenia wykonawcy z powodu zaistnienia
okoliczności, o których mowa powyżej w pkt 5, zamawiający unieważnił
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego? (art. 93 ust. 1 pkt 7
w zw. z art. 24 ust. 2 pkt 3 uPzp)*
7
Czy Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej
skorzystał z możliwości zamieszczenia w BZP lub UOPWE ogłoszenie o
zamiarze zawarcia umowy? (art.66 ust 2 uPzp)
1.
Zapytanie o cenę
Czy zamawiający zastosował tryb zapytania o cenę w przypadku
udzielania zamówienia, którego przedmiotem były dostawy lub usługi
powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość
zamówienia nie przekraczała kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp? (art. 70 uPzp)
2.
3.
4.
5.
6.
1.
Czy zamawiający zaprosił do składania ofert wybranych przez siebie
wykonawców w liczbie zapewniającej konkurencję oraz wybór
najkorzystniejszej oferty nie mniejszej niż 5? (art. 71 ust. 1 uPzp)
Czy wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przekazał
wykonawcom siwz? (art. 71 ust. 2 uPzp)
Czy zamawiający wzynaczył termin składania ofert z uwzględnieniem
czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty? (art. 73 w zw. z
art. 64 ust. 1 uPzp)
Czy zamawiający nie prowadził negocjacji w sprawie ceny? (art. 72 ust.
1 uPzp)
Czy zamawiający zawarł umowę z wykonawcą, który zaoferował
najniższą cenę? (art. 72 ust. 2 uPzp)*
Licytacja elektroniczna
Czy zamawiający zastosował tryb licytacji elektronicznej w przypadku
udzielania zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp? (art. 74 ust. 2
uPzp)*
2.
Czy zamawiający wyznaczył termin składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w licytacji elektronicznej nie krótszy niż 7 dni od dnia
ogłoszenia? (art. 76 ust. 1 uPzp)
3.
Czy zamawiający zaprosił do składania ofert wszystkich wykonawców
spełniających warunki udziału w licytacji elektronicznej? (art. 76 ust. 2
uPzp)
4.
Czy zamawiający określił w zaproszeniu do składania ofert termin
związania ofertą wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę? (art. 76
ust. 2 uPzp)*
5.
Czy zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu wyznaczył termin
otwarcia licytacji elektronicznej nie krótszy niż 5 dni od dnia przekazania
wykonawcom zaproszenia do składania ofert? (art. 76 ust. 4 uPzp)
6.
Czy zamawiający w toku licytacji elektronicznej na bieżąco przekazywał
wszystkim wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert,
liczbie wykonawców biorących udział w każdym etapie licytacji, cenach
złożonych ofert? (art. 79 ust. 3 uPzp)*
7.
Czy zamawiający do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie
ujawnił informacji umożliwiających identyfikację wykonawców? (art. 79 ust.
3 uPzp)*
8.
9.
10.
Czy zamawiający zamknął licytację elektroniczną w oparciu o
przesłanki, o których mowa w art. 80 ust. 1 uPzp?*
Czy bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej zamawiający
zamieścił na wskazanej w ogłoszeniu o zamówieniu stronie internetowej
nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy, którego ofertę wybrano? (art. 80
ust. 2 uPzp)*
Czy zamawiający zawarł umowę z wykonawcą, który zaoferował
najniższą cenę? (art. 80 ust. 3 uPzp)*
Ocena i wybór ofert
Lp.
Zakres dokumentów/informacji podlegający sprawdzeniu
Badanie, ocena i wybór najkorzystniejszej oferty
Tak/nie
nie
dotyczy
Uwagi
1.
2.
3.
Czy zamawiający niezwłocznie przekazał wykonawcom nieobecnym
podczas otwarcia ofert informacje podawane podczas otwarcia ofert, w
przypadku gdy wykonawcy wystąpili z wnioskiem o ich przekazanie? (art.
86 ust. 5 uPzp)*
Czy w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp,
zamawiający żądał od wykonawców złożenia dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form,
w jakich te dokumenty mogą być składane? (art. 26 ust. 1 uPzp)
Czy żądane oświadczenia lub dokumenty są niezbędne do
przeprowadzenia postępowania? (art. 25 ust.1 uPzp)?
4.
Czy żądane oświadczenia lub dokumenty odpowiadają wymogom
przepisów ustawy Pzp oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane? Czy
informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mogą składać na
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy
mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP została
zawarta zarówno w treści ogłoszenia o zamówieniu jak i siwz?(art. 25 ust.
2 uPzp) (z zastrzeżeniem art. 138c ust. 1 pkt 2 uPzp)
5.
Czy zamawiający wezwał wykonawców, którzy w określonym terminie
nie złożyli oświadczeń lub dokumentów do ich złożenia w wyznaczonym
terminie? (art.26 ust.3 uPzp) (nie dotyczy sytuacji gdy oferta podlegałaby
odrzuceniu pomimo złożenia ww. dokumentów lub konieczne byłoby
unieważnienie postępowania)
6.
Czy zamawiający wezwał wykonawców, którzy w określonym terminie
nie złożyli pełnomocnictw do ich złożenia w wyznaczonym terminie?
(art.26 ust.3 uPzp) (nie dotyczy sytuacji gdy oferta podlegałaby
odrzuceniu pomimo złożenia ww. dokumentów lub konieczne byłoby
unieważnienie postępowania)
7.
Czy zamawiający wezwał wykonawców, którzy złożyli wadliwe
pełnomocnictwa do złożenia prawidłowego dokumentu w wymaganym
terminie? (art.26 ust.3 uPzp)
(nie dotyczy sytuacji gdy oferta podlegałaby odrzuceniu pomimo złożenia
ww. dokumentów lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania)
8.
Czy złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty
potwierdzają spełnianie warunków i wymagań zamawiającego nie później
niż w dniu upływu terminu składania wniosków lub ofert? (art.26 ust.3
uPzp)
9.
Czy decyzja zamawiającego dotycząca wezwania wykonawców do
złożenia oświadczeń/dokumentów lub pełnomocnictw w trybie art.26 ust. 3
uPzp, została podjęta zgodnie z zasadą równego traktowania
wykonawców? (art. 26 ust. 3 w zw. z art. 7 ust. 1 i 2 uPzp)
10.
Czy w przypadku gdy wystąpiły uzasadnione wątpliwości dotyczące
złożonych przez wykonawców oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, zamawiający wezwał wykonawców do
złożenia wyjaśnień ? (art. 26 ust. 4 uPzp)*
11.
Czy w przypadku gdy zaszła taka konieczność, zamawiający w toku
badania i oceny ofert, żądał od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert? (art. 87 ust. 1 uPzp)*
12.
Czy działania zamawiającego dotyczące badania i oceny ofert spełniają
wymogi art. 87 ust. 1 w zakresie w jakim dotyczą one zakazu prowadzenia
negocjacji dotyczących ofert?
13.
Czy działania zamawiającego dotyczące badania i oceny ofert spełniają
wymogi art. 87 ust. 1 w zakresie w jakim dotyczą one zakazu zmiany
treści oferty z wyjątkiem poprawienia omyłek, o których mowa w art. 87
ust. 2 uPzp ?
14.
Czy zamawiający poprawiał oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste
omyłki rachunkowe, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, w przypadku gdy takie
omyłki wystąpiły w ofertach? (art.87 ust.2 uPzp)
15.
Czy zamawiający niezwłocznie zawiadomił wykonawcę, w którego
ofercie poprawił omyłkę pisarską, omyłkę rachunkową lub inną omyłkę
polegającą na niezgodności oferty z siwz niepowodujących istotnych
zmian w treści oferty? (art. 87 ust.2 pkt 3 uPzp)*
16.
Czy zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy, który w terminie 3 dni od
dnia doręczenia zawiadomienia, nie wyraził zgody na poprawienie omyłki
polegającej na niezgodności oferty z siwz niepowodującej istotnych zmian
w treści oferty, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp? (art. 89 ust. 1
pkt 7 uPzp)*
17.
Czy zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską
cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwrócił się do wykonawcy o
udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów
oferty mających wpływ na wysokość ceny? (art. 90 ust. 1 uPzp)*
18.
Czy zamawiający dokonał oceny złożonych przez wykonawcę
wyjaśnień dotyczących ceny złożonej przez niego oferty uwzględniając
wymagania, o których mowa w art. 90 ust. 2 uPzp?*
19.
Czy zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy, który nie przedstawił
wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny lub którego oferta po
dokonaniu oceny wyjaśnień przez zamawiającego zawiera rażąco niską
cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia? (art. 90 ust. 3 uPzp, art. 89
ust. 1 pkt 4 uPzp)
20.
Czy w przypadku zaistnienia ustawowych przesłanek wykluczenia, o
których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 uPzp, zamawiający wykluczył
wykonawców w oparciu o te przesłanki? (z zastrzeżeniem art. 138c ust. 1
pkt 5) uPzp)
21.
Czy zamawiający zawiadomił równocześnie wszystkich wykonawców,
którzy zostali wykluczeni z postępowania? (art. 24 ust. 3 uPzp)
(nie dotyczy przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia,
zapytania o cenę)
22.
Czy zamawiający podał uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia?
(art. 24 ust. 3 uPzp) (nie dotyczy przetargu nieograniczonego, negocjacji
bez ogłoszenia, zapytania o cenę)
23.
Czy w przypadku zastosowania trybu przetargu nieograniczonego,
negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę zamawiający zawiadomił
wykonawców, którzy złożyli oferty o wykonawcach wykluczonych z
postępowania niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty? (art. 92
ust. 1 pkt 3) uPzp)
24.
Czy w przypadku o którym mowa powyżej w pkt. 23, zamawiający podał
uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia? (art. 92 ust. 1 pkt 3) uPzp)
25.
Czy w przypadku gdy wykonawca złożył ofertę, której wybór
prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w
celu oceny takiej oferty doliczył do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z
obowiązującymi przepisami? (art. 91 ust. 3a uPzp)*
26.
Czy w przypadku gdy dwie lub więcej ofert zawiera taki sam bilans ceny
oraz innych kryteriów oceny ofert, zamawiajacy wybrał jako
najkorzystniejszą ofertę z niższą ceną? (art. 91 ust. 4 uPzp)
27.
28.
29.
30.
31.
Czy w przypadku gdy jedynym kryterium oceny ofert jest cena, a w
postępowaniu złożono oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwał
wykonawców do złożenia, w wyznaczonym przez niego terminie, ofert
dodatkowych? (art.91 ust. 5 uPzp)
Czy ceny ofert dodatkowych są nie wyższe niż ceny ofert pierwotnie
złożonych (art. 91 ust. 6 uPzp)*
Czy zamawiający przeprowadził aukcję elektroniczną przy spełnieniu
przesłanek jej zastosowania, o których mowa w art. 91a?*
Czy zamawiający zaprosił drogą elektroniczną do udziału w aukcji
elektronicznej wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty
niepodlegające odrzuceniu? (art. 91b ust. 1 uPzp)*
Czy zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej zawiera informacje,
o których mowa w art. 91b ust. 2 uPzp?*
32.
Czy termin otwarcia aukcji elektronicznej jest nie krótszy niż 2 dni
robocze od dnia przekazania zaproszenia do udziału w aukcji? (art. 91b
ust. 3 uPzp)*
33.
Czy sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej polegał na
przeliczaniu złożonych postąpień na punktową ocenę oferty, z
uwzględnieniem punktacji otrzymanej przed otwarciem aukcji
elektronicznej? (art. 91b ust. 4 uPzp)*
34.
Czy zamawiający podjął decyzję o odrzuceniu którejkolwiek ze
złożonych ofert w oparciu o przesłanki, o których mowa w art. 89 ust. 1
uPzp? (art. 89 ust. 1 uPzp) (z zastrzeżeniem art. 138c ust. 1 pkt 4) uPzp)
35.
Czy zamawiający dokonał wyboru oferty na podstawie kryteriów oceny
ofert określonych w siwz? (art. 91 ust. 1 uPzp) (z zastrzeżeniem art. 138c
ust. 2 uPzp)
36.
Czy niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający
jednocześnie powiadomił wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze
najkorzystniejszej oferty podając informacje, o których mowa w art. 92 ust.
1 pkt 1) uPzp?
37.
Czy niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający
jednocześnie powiadomił wykonawców, którzy złożyli oferty o
wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne? (art. 92 ust.1 pkt 2) uPzp)
Czy niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający
jednocześnie
powiadomił wykonawców, którzy złożyli oferty o terminie, po
37a.
którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być
zawarta? (art. 92 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 94 ust 1 lub 2)
38.
Czy zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty,
zamieścił na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w
swojej siedzibie informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp?
(art. 92 ust. 2 uPzp)
39.
Czy zamawiający niezwłocznie zwrócił wadium na wniosek wykonawcy
w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 2
uPzp, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a uPzp?*
40.
Czy zamawiający zatrzymał wadium wraz z odsetkami w przypadku
wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a oraz art. 46
ust. 5 uPzp?*
Czy zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem wazności
wadium, pod rygorem wykluczenia z postępowania, wezwał wykonawców
40a. do przedłużenia ważności wadium lub wniesienia nowego wadiumna
okres niezbedny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy?
(art. 184 uPzp)
Czy zamawiający zwrócił wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie
40b. po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postępowania?
(art. 46 ust. 1 z zastrzeniem art. 46 ust 1a uPzp)
41.
42.
43.
44.
45.
Czy zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia w
oparciu o przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 lub art. 93 ust. 1a
uPzp?
Czy unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4
uPzp było poprzedzone wyborem najkorzystniejszej oferty?
Czy w przypadku gdy do unieważnienia postępowania doszło przed
upływem terminu składania ofert, zamawiający zawiadomił o
unieważnieniu równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się
o udzielenie zamówienia? (art. 93 ust. 3 pkt 1) uPzp)*
Czy w przypadku gdy do unieważnienia postępowania doszło po
upływie terminu składania ofert, zamawiający zawiadomił o unieważnieniu
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty? (art. 93 ust.
3 pkt 2) uPzp)*
Czy w zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania zamawiający
podał uzasadnienie faktyczne i prawne? (art. 93 ust. 3 uPzp)
46.
Czy w przypadku gdy wykonawca, którego oferta została wybrana,
uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny? (art. 94 ust.
3 uPzp)
(nie dotyczy sytuacji gdy zaszły przesłanki
unieważnienia, o których mowa w art. 93 ust. 1 uPzp)*
47.
Czy zamawiający umożliwił składanie ofert orientacyjnych wykonawcom
niedopuszczonych dotychczas do udziału w dynamicznym systemie
zakupów lub umożliwił wykonawcom dopuszczonym do udziału w
dynamicznym systemie zakupów złożenie ofert w postępowaniu o
udzielenie zamówienia prowadzonym w ramach tego systemu? (w zw. z
art. 146 ust. 1 pkt. 4 uPzp)
Umowa o zamówienie
Tak/nie
Lp.
Zakres dokumentów/informacji podlegający sprawdzeniu
nie
dotyczy
Uwagi
Badanie zgodności zawartej umowy o zamówienie publiczne z treścią siwz i złożoną ofertą (kontrola
ex-post)
1a
1b
Czy zamawiający zawarł umowę o zamówienie publiczne w terminie co
najmniej 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty w sposób określony w art. 27 ust. 2 albo 10 dni jeśli zostało przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których
wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 uPzp, z zastrzeżeniem art. 183 uPzp (art. 94 ust.
1 uPzp)
Czy zamawiający zawarł umowę o zamówienie publiczne w terminie co
najmniej 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, w sposób określony w art. 27 ust. 2 albo 15 dni jeśli zostało przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których
wartość większa niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 uPzp z zastrzeżeniem art. 183 uPzp? (art. 94 ust.
1 uPzp)
1c
Czy zamawiajacy zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego w
terminie krótszym niż wskazany w punkcie 1a lub 1b, gdy zaszły
przesłanki wymienione w art. 94 ust. 2 uPzp?
2.
Czy zamawiający zawarł umowę o zamówienie publiczne po ogłoszeniu
przez KIO wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie
odwoławcze, z zastrzeżeniem art. 183 ust.2 uPzp? (art. 183 ust. 1 uPzp)
3.
Czy zamawiający zawarł umowę o zamówienie publiczne z zachowaniem
formy pisemnej, z zastrzeżeniem zachowania formy szczególnej
wymaganej przez odrębne przepisy? (art.139 ust. 2 uPzp)
4.
Czy zakres świadczenia wykonawcy zawarty w umowie o zamówienie
publiczne jest tożsamy ze zobowiązaniem wykonawcy zawartym w
ofercie? (art. 140 ust. 1 uPzp)
5.
Czy przedmiot zawartej umowy nie wykracza poza określenie przedmiotu
zamówienia zawarte w siwz? (art. 140 ust. 3 uPzp)
6.
Czy umowa jest zgodna ze wzorem umowy załączonym do siwz lub czy
zawiera wszystkie zawarte w siwz istotne postanowienia umowy?*
7.
Czy umowa została podpisana zgodnie z zasadą reprezentacji przez
osobę/osoby upoważnione do jej podpisania zarówno ze strony
zamawiającego jak i wykonawcy?
8.
Czy termin wykonania umowy jest zgodny z terminem wskazanym w
ogłoszeniu o zamówieniu, siwz i złożonej ofercie?
9.
Czy w umowie wskazano część zamówienia, której wykonanie
wykonawca powierzy podwykonawcom?*
10.
Czy kwota, na którą została zawarta umowa odpowiada kwocie wskazanej
w ofercie (z zastrzeżeniem przypadków, w których dokonano poprawienia
oczywistych omyłek rachunkowych)? (art.140 ust. 1, art. 87 uPzp)
11.
Czy w przypadku zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp, zamawiający
niezwłocznie po zawarciu umowy zamieścił w BZP ogłoszenie o
udzieleniu zamówienia? (art. 95 ust. 1 uPzp)
Czy w przypadku zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp,
12. zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy przekazał ogłoszenie o
udzieleniu zamówienia UOPWE? (art. 95 ust. 2 uPzp)
13.
Czy zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego na
czas oznaczony, z zastrzeżeniem przypadków gdy przedmiotem umowy
są dostawy, o których mowa w art. 143 ust. 1lub ust. 1a uPzp? (art. 142
ust. 1 uPzp)*
Czy w przypadku zawarcia umowy, której przedmiotem są świadczenia
ciągłe lub okresowe, na okres dłuższy niż 4 lata, a wartość zamówienia
jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 uPzp, zamawiający w terminie 3 dni od wszczęcia
postępowania zawiadomił Prezesa UZP o zamiarze zawarcia umowy,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem postanowień
art.142 ust. 4 uPzp? (art. 142 ust. 3 uPzp)*
14.
Protokół
Lp.
Zakres dokumentów/informacji podlegający sprawdzeniu
Tak/nie
nie
dotyczy
Uwagi
Weryfikacja protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
1.
Czy zamawiający sporządził protokół stosując odpowiedni wzór, w
zależności od wartości zamówienia, o którym mowa w par. 4 ust.1
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie protokołu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego?*
2.
Czy protokół zawiera informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia,
trybu udzielenia zamówienia, wykonawców uczestniczących w
postępowaniu, ceny i innych istotnych elementów oferty, wskazanie
wybranej oferty? (art. 96 ust. 1 uPzp)*
3.
Czy protokół oprócz informacji, o których mowa w art. 96 ust. 1 uPzp
zawiera również informacje wymienione w par. 2 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie protokołu postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, zastrzeżeniem postanowień par. 3 ww.
rozporządzenia, w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
uPzp?*
4.
Czy zamawiający zawarł w protokole postępowania informację o kwocie,
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podaną
bezpośrednio przed otwarciem ofert (par. 4 ust. 1 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie protokołu postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w zw. z art. 86 ust. 3 uPzp)*
5.
Czy zamawiający sporządził, w zależności od wartości zamówienia,
odpowiednie druki dodatkowe do protokołu, o których mowa w par. 4 ust.
2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie protokołu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego?*
6.
7.
Czy protokół postępowania zawiera wszystkie wymagane załączniki, tj.:
oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informację z zebrania, o którym
mowa w art. 38 ust. 3 ustawy PZP, jeśli zamawiający zwołał takie
zebranie, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane
w postępowaniu przez zamawiającego i wykonawców, umowę w sprawie
zamówienia publicznego? (art. 96 ust. 2 uPzp)*
Czy zamawiający zgodnie z wyborem wskazanym we wniosku udostępnił
zainteresowanym osobom protokół lub załączniki do protokołu poprzez
wgląd do nich w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie
ich kopii pocztą, faxem lub drogą elektroniczną, przy zachowaniu zasad
udostępniania ww. dokumentów określonych w art. 96 ust. 3 uPzp? (par. 5
ust. 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie protokołu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego)*
8.
Czy zamawiający udostępnił zainteresowanym osobom protokół lub
załączniki do protokołu przestrzegając zasad udostępniania ww.
dokumentów, które są określone w art. 96 ust. 3 uPzp?*
9.
Czy zamawiający udostępnił wnioskodawcy protokół lub załączniki
niezwłocznie? (par. 5 ust. 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w
sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego)*
10.
Czy w sytuacji gdy udostępnienie do wglądu lub przesłanie kopii ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie mogło nastąpić
niezwłocznie, w szczególności w przypadku gdy było to podyktowane
zapewnieniem sprawnego toku prac związanych z badaniem i oceną ofert,
zamawiający udostępnił do wglądu lub przesłał kopie ww. dokumentów w
wyznaczonym przez siebie terminie nie później jednak niż w dniu
przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty albo
unieważnieniu postępowania? (par. 5 ust. 6 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego)*
11.
Czy zamawiający zwrócił na wniosek wykonawcy, którego oferta nie
została wybrana złożone przez niego plany, projekty, rysunki, modele,
próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały? (art.
97 ust. 2 uPzp)*
12.
Czy zamawiający posiada procedury zapewniające przechowywanie
protokołu postępowania w sposób gwarantujący jego nienaruszalność?
(art. 97 ust. 1 uPzp)*
13.
Czy zamawiający posiada procedury zapewniające przechowywanie
protokołu postępowania przez okres 4 lat od dnia jego zakończenia? (art.
97 ust. 1 uPzp)*
Nie objęte Upup
Tak/nie
Lp.
Zakres dokumentów/informacji podlegający sprawdzeniu
1.
Czy w przypadku gdy zamawiający udzielił zamówienia bez zastosowania
procedury udzielania zamówień określonej w ustawie Pzp, dokonał tego w
oparciu o właściwą przesłankę określoną w przepisach ustawy Pzp
wyłączającą stosowanie ww. procedury?
2.
Czy w przypadku gdy zamawiajacy udzielił zamówienia, którego przedmiot
lub wartość obejmuje zamówienia, o których mowa w art. 4 uPzp,
zastosował właściwą przesłankę zawartą w katalogu wyłączeń
przedmiotowych określonych w art. 4 uPzp?
nie
dotyczy
Uwagi
3.
Czy w przypadku zastosowania przez zamawiającego sektorowego
zwolnienia z obowiązku stosowania ustawy Pzp w przypadku udzielania
zamówienia na podstawie art. 136 - 137 uPzp, zamawiający dokonał tego
w oparciu o jedną z przesłanek wyłączenia przedmiotowego określoną w
art. 136 - 137 uPzp?
4.
Czy w przypadku zastosowania przez zamawiającego sektorowego
zwolnienia z obowiązku stosowania ustawy Pzp, zamawiający zastosował
jedną z przesłanek wyłączenia określoną w art. 138 uPzp?
5.
Czy w przypadku zastosowania przez zamawiającego sektorowego
zwolnienia z obowiązku stosowania ustawy Pzp, zamawiający zastosował
jedną z przesłanek wyłączenia podmiotowego określoną w art. 138a
uPzp?
6.
7.
Czy postępowanie przygotował i przeprowadził zamawiający?
Czy wewnętrzne procedury udzielania zamówień obowiązujące u
zamawiającego przewidują obowiązek wyłączenia się z udziału w
prowadzeniu przetargu po stronie zamawiającego osób, w stosunku do
których zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy
PZP?
8.
Czy podstawę ustalenia wartości zamówienia stanowiło całkowite
szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i usług,
ustalone przez zamawiającego z należytą starannością?
9.
Czy sporządzony przez zamawiającego opis przedmiotu zamówienia nie
zawiera postanowień dyskryminacyjnych mogących preferować
konkretnych wykonawców?
10.
Czy w przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia zamawiający
wskazał konkretne znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, dopuścił
możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych?
11.
Czy zamawiający posiada wewnętrzne procedury udzielania zamówień, w
których zostały wdrożone zasady zawierania umów, określone w
Wytycznych w zakresie kwalifikowalnia wydatków w ramach PO IiŚ?
12.
Czy zamawiający zamieścił na własnej stronie internetowej, a jeżeli nie
posiada takiej strony, czy udostępnił wykonawcy na jego żądanie,
wewnętrzne procedury udzielania zamówień obowiązujące u
zamawiającego?
13.
Czy zamawiający wskazał w ogłoszeniu o przetargu (aukcji) sposób i
miejsce udostępnienia procedur, o których mowa w pkt. 6?
14.
Czy ogłoszenie o przetargu (aukcji) zostało zamieszczone w prasie,
Internecie lub w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie
zamawiającego? (dotyczy wyłącznie postępowań, do których ma
zastosowanie tryb przetargu z K.c.)
15.
16.
Czy w ogłoszeniu o przetargu (aukcji) zawarto informacje dotyczące
czasu, miejsca, przedmiotu oraz warunków przetargu (aukcji) albo czy
wskazano sposób udostępnienia tych warunków oraz wszystkich
niezbędnych danych do przygotowania i złożenia oferty (dotyczy
wyłącznie postępowań, do których ma zastosowanie tryb przetargu z
K.c.)? (art. 701 ust. 2 K.c.)
Czy w ogłoszeniu o przetargu i innych dokumentach przetargowych
zawarto wystarczające informacje o zamówieniu pozwalające
przedsiębiorcy, w tym przedsiębiorcy z innego państwa członkowskiego,
na podjęcie decyzji o wyrażeniu zainteresowania otrzymaniem
zamówienia?
17.
Czy w trakcie prowadzenia postępowania zamawiający udzielał
wykonawcom informacji i wyjaśnień dotyczących prowadzonego
postępowania w sposób gwarantujący przestrzeganie zasady równego
dostępu do informacji?
18.
Czy w przypadku postępowań, w których po zaproszeniu do składania
ofert, prowadzi się negocjacje z wykonawcami, zamawiający zapewnił
wszystkim wykonawcom równy dostęp do informacji dotyczących
zamówienia?
19.
Czy w informacji o zamówieniu, w przypadku gdy zamawiający zamierza
ograniczyć liczbę wykonawców zaproszonych do składania ofert, zawarto
informację dotyczącą warunków w oparciu, o które zamawiający ustali
liczbę wykonawców, którzy zostaną dopuszczeni do następnego etapu
postępowania?
20.
Czy przyjęte przez zamawiającego warunki, o których mowa powyżej w
pkt 19 dotyczące ograniczenia liczby wykonawców, którzy zostaną
zaproszeni do składania ofert, zostały określone w oparciu o przejrzyste,
niedyskryminacyjne i zapewniające odpowiedni poziom konkurencji
zasady?
21.
Czy warunki stawiane wykonawcom zainteresowanym zamówieniem nie
zawierają wymogów dyskryminacyjnych względem przedsiębiorców z
innych państw członkowskich, w szczególności w zakresie posiadania
doświadczenia w wykonywaniu zamówień w Polsce lub zamówień
współfinansowanych z udziałem funduszy UE lub funduszy krajowych?
22.
Czy warunki stawiane wykonawcom zainteresowanym zamówieniem nie
zawierają wymogów dyskryminacyjnych względem przedsiębiorców z
innych państw członkowskich w zakresie posiadania siedziby w tym
samym państwie członkowskim lub regionie co zamawiający?
23.
Czy katalog dokumentów, jakich przedłożenia wymaga zamawiający na
potwierdzenie posiadania przez wykonawców odpowiednich kwalifikacji,
dopuszcza możliwość składania dokumentów równoważnych (dyplomów,
świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadanie
kwalifikacji) wystawionych w innych państwach członkowskich?
24.
Czy zamawiający wyznaczył termin składania ofert z uwzględnieniem
czasu niezbędnego wykonawcom do zapoznania się z przedmiotem
zamówienia oraz przygotowanie i złożenie oferty?
25.
Czy decyzja zamawiającego w sprawie wykluczenia wykonawcy z udziału
w postępowaniu lub odrzucenia jego oferty zawierała uzasadnienie?
26.
Czy zamawiający niezwłocznie powiadomił na piśmie uczestników
przetargu o jego wyniku lub zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru?
(art. 703 ust. 2 K.c.)
27.
Czy decyzja o zawarciu umowy z wykonawcą została podjęta zgodnie z
wewnętrzną procedurą udzielania zamówień obowiązującą u
zamawiającego?
28.
Czy zawarcie z dotychczasowym wykonawcą umowy dodatkowej na
usługi lub roboty budowlane nieobjętych umową podstawową, a
niezbędnych do jej prawidłowego wykonania nastąpiło w sytuacji, gdy tych
dodatkowych usług lub robót budowlanych nie można było wcześniej
przewidzieć?
29.
Czy kwota na jaką została zawarta umowa jest zgodna z kwotą podaną w
ofercie wykonawcy?
30.
Czy podany w umowie termin przewidziany na realizację zamówienia
odpowiada terminowi wymaganemu przez zamawiającego?
31.
Czy umowa została podpisana przez właściwie umocowane do tego
osoby zarówno ze strony zamawiającego jak i wykonawcy?
32.
Czy umowa z wykonawcą została zawarta z zachowaniem formy
pisemnej, chyba że przepisy szczególne wymagają innej formy
szczególnej?
33.
Czy w przypadku umów, dla których zawarcia wymagane jest zachowanie
formy pisemnej, ale zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką dopuszcza się
zawieranie umowy bez zachowania formy pisemnej, zawarcie umowy
zostało potwierdzone dowodem księgowym w rozumieniu przepisów o
rachunkowości?
Czy zamawiający archiwizuje dokumenty przetargowe, w szczególności
czy przechowuje ogłoszenie o przetargu, oferty, które nie zostały
wybrane?
34.
Aneksy
Lp.
Zakres dokumentów/informacji podlegający sprawdzeniu
Tak/nie
nie
dotyczy
Uwagi
Badanie zgodności projektu aneksu/aneksu do umowy objętej zakresem stosowania uPzp (należy
sporządzić listę sprawdzającą w zależności od formy prowadzenia kontroli: ex-ante lub ex-post)
Czy zamawiający przewidział możliwość zmiany umowy o zamówienie
publiczne w ogłoszeniu o zamówieniu lub siwz? (art. 144 ust. 1 uPzp) (W
1 kolumnie 'uwagi' należy odnotować, w którym dokumencie możliwość
wprowadzenia zmiany została przewidziana)
2
Czy zamawiający określił w ogłoszeniu o zamówieniu lub w siwz
rodzaj/zakres/przedmiot dopuszczalnej zmiany umowy oraz warunki
wprowadzenia zmiany? (art. 144 ust. 1 uPzp)
3
Czy w wyniku aneksu nastąpi zwiększenie wartości umowy? (Jeżeli tak, w
uwagach należy podać kwotową i procentową wartość zmiany w stosunku
do umowy sprzed zmiany)
4
5
6
7.
8.
Czy w wyniku aneksu nastąpi przesunięcie terminu realizacji umowy?
(Jeżeli termin realizacji umowy ulega wydłużeniu, w uwagach należy
podać, o ile termin został wydłużony i jakie jest procentowe wydłużenie
terminu realizacji umowy, w stosunku do umowy sprzed zmiany?)
Czy w wyniku aneksu nastąpi zmiana zakresu rzeczowego umowy?
Czy zamawiający sporządził uzasadnienie prawne i faktyczne dla zmiany
umowy? (jeśli dotyczy)
Czy wobec odpowiedzi udzielonych na pytania nr 1-5 oraz w świetle
uzasadnienia, o którym mowa w pytaniu nr 6, można uznać zmianę
umowy za zgodną z art. 144 ust. 1 uPzp?
Czy zamawiający zawarł aneks z zachowaniem formy pisemnej? (art. 139
ust. 2 uPzp) (należy wypełnić tylko w przypadku prowadzenia kontroli expost)
9.
Czy aneks został podpisany zgodnie z zasadą reprezentacji przez
osobę/osoby upoważnione do jego podpisania zarówno ze strony
zamawiającego jak i wykonawcy?
(należy wypełnić tylko w przypadku prowadzenia kontroli ex-post)
10.
Czy w przypadku zmiany umowy polegającej na ograniczeniu zakresu
świadczenia wykonawcy, w stosunku do zobowiązania zawartego w
ofercie, dokonano stosownego zmniejszenia ceny (wynagrodzenia
wykonawcy)?
Czy zakres aneksu jest zgodny z zakresem przedsięwzięcia określonym
11. we wniosku o dofinansowanie lub decyzji o dofinansowaniu?
Czy zakres aneksu jest zgodny z zakresem przedsięwzięcia określonym w
umowie o dofinansowanie?
12.
Nieprawidłowości wg KE
Lp.
1.
2.
3.
4.
Naruszenia stwierdzone w raportach z audytów KE w latach 2005 - 2008
Tak/nie
Zakres dokumentów/informacji podlegający sprawdzeniu
nie
dotyczy
Czy zawarte w ogłoszeniu o zamówieniu i siwz wymaganie odnośnie
dysponowania przez oferenta personelem lub sprzętem niezbędnym do
wykonania zamówienia odnosiło się do etapu udzielenia zamówienia i
jego realizacji?
(niedopuszczalnym jest wymaganie dysponowania personelem lub
sprzętem wyłącznie na dzień składania ofert)
(naruszenie art. 25 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp)
Czy zawarte w ogłoszeniu i siwz żądanie przedłożenia przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp, zapewniało możliwość złożenia tego dokumentu
wspólnie? (naruszenie art. 23 ust. 3 w zw. z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp)
Czy zawarte w siwz poszczególne warunki udziału w postępowaniu
dotyczące zdolności finansowej (obrót, zdolność kredytowa, płynność
finansowa, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej) oraz
doświadczenia zapewniają że wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia (konsorcjanci) będą oceniani w sposób łączny?
Czy umożliwiono składanie przez uczestników konsorcjum wspólnych
dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w
postępowaniu?
(art. 25 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp)
Czy w przypadku przedłużenia terminu składania ofert, informacja o
przedłużeniu tego terminu została opublikowana w Dz.U.UE/BZP poprzez
zamieszczenie sprostowania ogłoszenia o zamówieniu?
(naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Pzp)
Uwagi
5.
Czy w przypadku gdy zamawiający dokonał zmiany siwz, również w
zakresie tych informacji, które były zawarte w treści ogłoszenia o
zamówieniu (np. przedłużył termin realizacji zamówienia), przekazał do
publikacji w Dz.U.UE/BZP sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu?
(naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Pzp)
6.
Czy w ogłoszeniu o zamówieniu i siwz zamawiający dopuścił możliwość
zlecenia wykonania zamówienia przez podwykonawców? (naruszenia art.
7 ustawy Pzp) (zgodnie ze stanowiskiem KE ograniczenie
podwykonawstwa dopuszczalne jest w wyjątkowych sytuacjach, jedynie w
odniesieniu do znaczących części zamówienia, których wykonanie
decyduje o jakości całego zamówienia) (naruszenie art. 36 ust. 5 w zw. z
art. 7 ustawy Pzp)
KE stwierdziła, że dopuszczalna jest sytuacja , w której zamawiający
zastrzega konieczność wykonania zamówienia przez wykonawcę, z
wyłączeniem podwykonawców, jednakże robi to w odniesieniu do tych
(istotnych) części zamówienia, których wykonanie decyduje o jakości
całego zamówienia. KE stwierdziła również, że każda sprawa w której
beneficjent ograniczył możliwość korzystania z podwykonawców
rozpatrywana będzie indywidualnie.
7.
Czy zawarte w treści ogłoszenia o zamówieniu i siwz warunki udziału w
postępowaniu mają charakter niedyskryminacyjny?
(Wymagania postawione przez zamawiającego nie mogą dotyczyć:
a) doświadczenia, które jest niewspółmierne do zamówienia,
b) doświadczenia w realizacji projektów finansowanych ze środków UE lub
innych środków publicznych,
c) doświadczenia w realizacji projektów na terytorium RP lub innych,
konkretnie wskazanych krajów,
d) uwzględniania jedynie doświadczenia zdobytego przez oferenta po
uzyskaniu przez niego stosownych polskich uprawnień budowlanych lub
stosownego doświadczenia zdobytego w Polsce (korekty nie nakłada sie,
gdy dopuszczono do udziału podmioty, które posiadają doświadczenie
zdobyte za granicą)
(naruszenie art. 22 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp)
8.
Czy zmiana umowy o zamówienie publiczne oraz warunki w jakich ona
nastąpi zostały przewidziane w treści ogłoszenia lub siwz? (art. 144 ust. 1
ustawy Pzp)
9.
Czy przedmiot zawartej umowy nie wykracza poza określenie przedmiotu
zamówienia zawarte w siwz? (art. 140 ust. 3 uPzp)
Czy w wyniku zmiany umowy nie nastąpiło rozszerzenie przedmiotu
zamówienia poza jego określenie zawarte w siwz? (art. 144 ust. 1 uPzp)
10.
Czy w przypadku udzielania zamówienia dodatkowego spełnione zostały
wszystkie przesłanki uzasadniające zastosowanie trybu z wolnej ręki
wymienione w art. 67 ust. 1 pkt 5 uPzp?
11.
Czy w przypadku udzielania zamówienia uzupełniającego spełnione
zostały wszystkie przesłanki uzasadniające zastosowanie trybu z wolnej
ręki wymienione w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub 7 uPzp?
12.
13.
Czy wystąpiła sytuacja, w której część robót przewidzianych w umowie
podpisanej z wybranym oferentem została już wykonana przez innego
wykonawcę? (naruszenie art. 140, art. 144 uPzp)
Czy w przypadku udzielania zamówienia w trybie przetargu
ograniczonego zastosowanie procedury przyśpieszonej uzasadniała pilna
potrzeba udzielenia zamówienia? (art. 49 ust. 3 lub art. 52 ust. 4 ustawy
Pzp)
14.
Czy w przypadku zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia, wolnej
ręki zachowano ustawowe przesłanki stosowania tych trybów (Należy
zweryfikować, czy zastosowanie trybu niekonkurencyjnego jest oparte na
uzasadnionej i wystarczającej argumentacji potwierdzającej pilność
udzielenia zamówienia).(naruszenie art. 62 ust. 1 pkt 4 lub art. 70 ustawy
Pzp)
Aneksy nie objęte uPzp
Lp.
Zakres dokumentów/informacji podlegający sprawdzeniu
Tak/nie
nie
dotyczy
Uwagi
Badanie zgodności zawartego aneksu do umowy nie objętej zakresem stosowania uPzp (kontrola expost)
1. Czy zamawiający zawarł aneks z zachowaniem formy pisemnej?
Czy aneks został podpisany zgodnie z zasadą reprezentacji przez
2. osobę/osoby upoważnione do jego podpisania zarówno ze strony
zamawiającego jak i wykonawcy?
3.
Czy sporządzono uzasadnienie faktyczne i prawne dla zmiany umowy?
(jeśli dotyczy)
4.
Czy zakres aneksu jest zgodny z zakresem przedsięwzięcia określonym
we wniosku o dofinansowanie lub decyzji o dofinansowaniu?
5.
Czy zakres aneksu jest zgodny z zakresem przedsięwzięcia określonym w
umowie o dofinansowanie?
6.
7.
8.
Czy w wyniku aneksu nastąpiło zwiększenie wartości umowy?
Czy w wyniku aneksu nastąpiło przesunięcie terminu realizacji umowy?
Czy w wyniku aneksu nastąpiła zmiana zakresu rzeczowego umowy?
Postępowanie odwoławcze
Lp.
Zakres dokumentów/informacji podlegający sprawdzeniu
Tak/nie
nie
dotyczy
Ocena prawidłowości przebiegu postępowania odwoławczego
1.
Czy zamawiajacy otrzymał kopię odwołania przed upływem terminu do
wniesienia odwołania określonym w art. 180 ust. 5 w zw. z art. 27 ust. 2
uPzp?*
2.
Czy zamawiajacy został poinformowany przez wykonawcę lub uczestnika
konkursu w przewidzianym terminie o niezgodnej z przepisami ustawy
czynności podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci, do której jest
on zobowiązany na podstawie ustawy ?* (zgodnie z art. 181 uPzp w zw. z
art. 182 uPzp)
3.
Czy zamawiajacy uznał zasadności informacji przekazanej przez
wykonawcę lub uczestnika konkursu zamieszczonych w pkt. 2?*
4.
5.
Czy w przypadku gdy zamawiający uznał zasadność przekazanej
informacji, powtórzył czynność lub dokonał czynnosci zaniechanej ,
informując o tym wykonawców?* (art. 181 ust. 2 uPzp)
Czy w przypadku gdy wniesiono odwołanie po wyborze oferty
najkorzystniejszej, zamawiający skierował wezwanie o przedłużenie
ważności wadium lub wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do
zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy, jedynie do
wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą?* (art 184
uPzp)
Uwagi
6.
7.
Czy w przypadku wniesienia odwolania wobec treści ogloszenia o
zamowieniu lub postanowień SIWZ zamawiajacy przedłuzył termin
składania ofert lub termin skladania wniosków?* (art. 182 ust. 5 uPzp)
Czy zamawiający przesłal niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od
dnia otrzymania, kopię odwolania innym wykonawcom uczestniczących w
postępowaniu o udzielenie zamowienia?* (art. 185 ust 1 uPzp)
8.
Czy w przypadku gdy odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu
lub postanowień SIWZ, zamawiający zamieścił ją również na stronie
internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub
udostępniona jest SIWZ, wzywając wykonawców do przystąpienia do
postępowania odwolawczego?* (art 185 ust. 1 uPzp)
9.
Czy zamawiajacy zgłosił opozycje przeciw przystąpieniu innego
wykonawcy do postępowania odwoławczego? (art. 185 ust. 4 uPzp)
10.
Czy zamawiajacy wnióśł pisemną lub ustną do protokołu odpowiedź na
odwołanie?* (art. 186 ust. 1 uPzp)
11.
Czy w przypadku uwzględnienia przez zamawiajacego w całości zarzutów
przedstawionych w odwołaniu Izba umorzyła postępowanie?* (po
spełnieniu przesłanek określonych w art.186 ust. 2 uPzp)
12.
Czy w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w pkt 11 zamawiajacy
wykonał, powtórzył lub unieważnił czynności w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu?*
(art. 186 ust. 2 i 3 uPzp z zastrz. art. 186 ust. 4 uPzp)
13.
Czy zamawiający został poinformowany przez Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej o zwrocie odwołania w formie postanowienia?* (art. 187 ust.
6 uPzp)
14.
Czy zamawiający wykonał, powtórzył lub unieważnił czynności, które
orzekła w wyroku Izba?* (art. 192 ust. 3 pkt. 1)
15.
Czy w przypadku gdy została zawarta umowa w sprawie zamówienia
publicznego, wystapiły przesłanki do uwzględnienia odwołania przez Izbę
zawarte w art. 192 ust. 3 pkt. 2, 3 uPzp?* (w zw. z art. 146 ust. 1)
W wyniku przeprowadzonej kontroli procedury zawierania umów stwierdzono następujące
naruszenie/-a przepisów ustawy PZP......... któremu/-ym odpowiada/-ją korekta/-y finansowa/-e w
wysokości ...... / nie stwierdzono żadnych naruszeń przepisów uPzp (należy określić stosownie do
wyniku przeprowadzonej kontroli), o których mowa w dokumencie pn.: "Wymierzanie korekt
finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów
współfinansowanych ze środków funduszy UE" (tzw. "taryfikator").
Czy stwierdzone naruszenia ustawy PZP kwalifikują się do dokonania
zgłoszenia podejrzenia naruszenia dyscypliny finansów publicznych do
właściwego rzecznika dyscypliny?
Jeśli tak, proszę podać dane niezbędne do dokonania zgłoszenia, zgodnie
z ustawą o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych:
Sporządził (wymienić członków zespołu kontrolującego):
….
Weryfikacji dokonał (imię i nazwisko, stanowisko):
Data
Podpis
Zatwierdził (imię i nazwisko, stanowisko):
Data:
Podpis:
Download