Zarządzanie logistyczne w produkcji

advertisement
Zarządzanie logistyczne w
produkcji
opracowanie:
dr Wojciech M. BANASIEWICZ
PRODUKCJA-definicja


Jest to użytkowanie różnego rodzaju surowców,
materiałów, wyposażenia technicznego oraz usług dla
wytwarzania produktów zaspakajających potrzeby i
wymagania nabywców. [1]
Koncepcja produkcji (w orientacji przedsiębiorstwa na
rynek) jest jedną z najstarszych. Według tej koncepcji
konsumenci będą faworyzować te produkty,
które są szeroko dostępne i mają niską cenę.
Kierownicy organizacji zorientowanych na
produkcję, koncentrują się na osiągnięciu
wysokiej wydajności produkcji i szerokiej
dystrybucji. [2]
[1] Tadeusz Sztucki, Encyklopedia marketingu, Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa
1998
[2] Philip Kotler, Marketing, Warszawa, 1994
PRODUKT- określenie

Produkt - jako element marketingu jest agregatem
pewnych właściwości. Podstawowym elementem tych
właściwości są funkcje podstawowe produktu. Funkcje te
są odzwierciedleniem relacji zachodzących między produktem a celem, któremu on służy i który uzasadnia jego
istnienie. Relacje między produktem a celem, któremu
on służy, decydują o funkcjonalności produktu.
Elementem podstawowych funkcji produktu są dwie jego
cechy: funkcjonalność i wydajność.

Produkt - należy traktować w najszerszym tego słowa
znaczeniu, rozumiejąc przezeń zarówno towar jak i
usługę.
PRODUKCJA- filozofia
IN PUT
PROCESY
OUT PUT
PRODUKCJI
PROCESY ZASILANIA
PROCESY DYSTRYBUCJI
PRODUKCJA- filozofia

Ostatnimi laty, w nieomal każdym przedsiębiorstwie coraz większą uwagę zwraca się na przebiegające w jego ramach procesy.
Pomimo tego, że procesy zawsze były nieodłącznym elementem
systemów gospodarczych, dopiero w ostatnich latach zwrócono
na nie baczną uwagę.

W tym nowym podejściu do tematyki procesów i zarządzania nimi
upatruje się możliwości usprawnienia działań przedsiębiorstwa
oraz zwiększenia jego efektywności. Stwierdzić można, że proces
towarzyszy każdej działalności ludzkiej i zazwyczaj rozumiany jest
jako „przebieg następujących po sobie, powiązanych przyczynowo, określonych zmian, stanowiących kolejne stadia, fazy, etapy
rozwoju czegoś; przebieg, rozwijanie, przeobrażanie się czegoś”[1].
[
1] Słownik języka polskiego, pod red. S. Szymczaka. PWN, Warszawa 1978, s. 926-927
PRODUKCJA- filozofia

Rozszerzając przyczynowo-skutkowy charakter powyższej
definicji, proces ująć można jako ciąg następujących po sobie
wydarzeń i wywołanych przez nie działań. Procesy postrzegane
jako łańcuchy działań stanowią istotę funkcjonowania każdego
systemu. Proces z gospodarczego punktu widzenia postrzegać
można jako „zestaw wzajemnie powiązanych zasobów i działań,
przekształcających stan wejściowy w wyjściowy”[2]. Definicja ta
zwraca uwagę na to, że każdy proces kończy się stanem
wyjściowym, czyli rezultatem. Dla odbiorcy efektów procesów –
na przykład konsumenta oczekującego dobra, które zaspokoi
jego potrzeby – nieważny jest zwykle sam przebieg procesu,
liczy się natomiast jego efekt, stan wyjściowy.
[2] G. Gruchman: Jak rozpocząć Mapowanie Procesów?. Akademia Procesów
(E)Biznesowych 2000, http://www.gruchman.pl
PRODUKCJA- filozofia
Wychodząc z założenia, że celem działalności organizacji gospodarczych funkcjonujących
w otoczeniu konkurencyjnym jest zaspokojenie potrzeb klienta, efekty końcowe procesów w
postaci wytworzonych produktów i usług charakteryzować powinny się jak największą wartością dla konsumenta. Tworzące procesy działania podzielić można na dodające wartość do
końcowego produktu i na te, które tej wartości nie dodają. Szacuje się, że czas, w którym
produkt zyskuje wartość dodaną, stanowi od 0,05 do 5% czasu, w którym przebywa on przedsiębiorstwie. Pozostały czas przypada na oczekiwanie na ukończenie serii produkcji, w którym
wytwarzany jest półprodukt i usługa potrzebne do ukończenia danego produktu, czas potrzebny
na ukończenie innej czynności produkcyjnej lub nieprodukcyjnej, lub też czas upływający na
podjęcie decyzji o przesłaniu serii produkcyjnej do następnego etapu wytwarzania[3].
Jednym z kluczowych aspektów zwiększenia efektywności procesów jest zmiana ich w
sposób, który pozwoli na zmniejszenie nakładów poświęcanych na działania nie dodające
wartości do końcowego efektu.
[3]
M. Chaberek: Makro- i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego, wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 2002, s. 16-17.
PRODUKCJA- filozofia



Odbiorca finalny zazwyczaj nie jest zainteresowany przebiegiem
procesów, za sprawą których wytwarzane i dostarczane są potrzebne
mu dobra. Interesuje go końcowy efekt, czyli produkty i usługi, które
zaspokajają jego potrzeby. Z kolei dla producenta zwiększenie
efektywności procesów, a tym samym organizacji jako całości, jest
jednym z kluczowych elementów osiągnięcia przewagi nad
konkurencyjnymi podmiotami. Za podstawowe kryteria współczesnej
konkurencji przyjmuje się trzy czynniki: czas, koszt i jakość[4]. Patrząc
na procesy z punktu widzenia działających na rynku podmiotów te trzy
czynniki mają decydujący wpływ na efektywność ich działania.
Kryteria czasu, kosztu i jakości wzajemnie się subsydiują – obniżenie
kosztów wiąże się zazwyczaj ze zmniejszonym poziomem jakości,
podwyższenie jakości – z koniecznością zwiększenia nakładów czasu.
Zjawisko subsydiowania tych trzech kryteriów określa się terminem
trade-off.
Za zapewnienie satysfakcji odbiorcy wytwarzanych dóbr czy usług
odpowiedzialne jest kryterium jakości, koszt i czas decydują o
długoterminowych korzyściach, osiąganych przez organizację.
[4] M. Chaberek: Model systemu wsparcia logistycznego organizacji. Modelowanie procesów i
systemów logistycznych, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2001, s. 14-15.
PRODUKCJA- filozofia



Jednym z możliwych podejść w analizie
działalności (funkcjonowaniu) organizacji
produkcyjnej jest identyfikacja procesów
składających się na efekt końcowy.
Wiąże się z tym konieczność sprecyzowania
co jest efektem końcowym działania
organizacji produkcyjnej (przedsiębiorstwa
produkcyjnego).
Kontekstem dwóch powyższych warunków
jest podejście zgodne z filozofią logistyki
(przepływy)
PRODUKCJA- filozofia, procesy
PROCES  zestaw wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących
działań, które przekształcają wejście w wyjście
WEJŚCIE
proces
działanie
- operacja, podproces, transformacja;
wejście
- stan początkowy, przedmiot transformacji;
wyjście
- stan końcowy, skutek transformacji.
WYJŚCIE
Produkcja – procesy (logistyczne)
Pojęcie procesu nie jest jednoznaczne.
Inne znaczenia ma dla przedstawicieli
różnych dyscyplin naukowych
PROCES
to sekwencja lub częściowo
uporządkowany zbiór powiązanych
ze sobą działań zintegrowanych przez:
• czas,
• koszty,
• łączną ocenę wykonania
i realizowanych, aby osiągnąć
określony cel organizacji.
Cechą wspólną różnych interpretacji
jest następstwo pewnych zdarzeń
i do niego się odwołujemy przy
formułowaniu definicji procesu
– procesu biznesowego
proces logistyczny
podstawowe pojęcia

ŚRODOWISKO PROCESU tworzy
zbiorowość biernych i aktywnych, stymulujących lub
utrudniających, podmiotów, których istnienie i specyficzne własności musimy uwzględniać w planowaniu
i realizacji procesu.

INFRASTRUKTURĘ PROCESU
określają wyróżnione w środowisku podmioty zaangażowane w ten proces, wykorzystywane obiekty
oraz relacje między podmiotami a obiektami.
proces logistyczny
podstawowe pojęcia
Logistyka obejmuje planowanie koordynację i sterowanie,
zarówno w aspekcie czasu jak i przestrzeni, przebiegiem procesów
realnych, których organizacja jest uczestnikiem, w celu
efektywnego osiągania celów tej organizacji.
Wymienione aktywności dotyczą w szczególności
przestrzennego i czasowego
 rozmieszczenia,
 stanu,
 przepływu
dóbr będących składowymi tych procesów, a więc ludzi, dóbr
materialnych, informacji i środków finansowych.
proces logistyczny
podstawowe pojęcia
Prawidłowe określenie procesu wymaga:








wskazanie kto zarządza procesem;
określenie, co jest niezbędne do jego zapoczątkowania;
określenie pożądanych lub oczekiwanych wyników końcowych;
wskazanie jednostek, które mają być odbiorcami wyników
(adresatami efektów);
identyfikacja czynników mogących stymulować względnie
utrudniać realizację;
przyporządkowanie niezbędnych wykonawców i środków do
realizacji;
przyporządkowanie uprawnień do kontrolowania i sterowania
przebiegiem procesu;
przemyślenia ewentualnych działań umożliwiających odpowiednią
reakcję na nieplanowane odchylenia.
S. Krawczyk, Logistyka w zarządzaniu marketingiem, AE, Wrocław, 1998.
PRODUKCJA- filozofia, procesy
L1
L2
O1
L=O
L3
O2
O3
L1
L2
L=f(O)
O
L3
O1
L
O = f(L)
O2
O3
L1
L2
L3
LRO
O1
O2
O3
O4
PRODUKCJA- filozofia, procesy
Rynek dostawców
Logistyka
pośrednicy
zaopatrzenia
Magazyn surowców
Logistyka
Proces produkcji
produkcji
Magazyn
wyrobów gotowych
pośrednicy
Rynek użytkowników
Logistyka
dystrybucji
LOGISTYKA PRODUKCJI
- filozofia, procesy

Zadanie logistyki produkcji polega na
zapewnieniu optymalnego przepływu
materiałów i informacji w procesie
produkcji.
Jest to ujęcie bardzo skrótowe. Pełne rozwinięcie
obejmuje szerokie spektrum procesów logistycznych
wynikających z różnorodnych rodzajów produkcji i celów,
jakie ma ona spełniać.
LOGISTYKA PRODUKCJI
- typowe modele przepływów produkcyjnych.
Aktualnie, obserwowaną od lat 90’ fazą
ewolucji przepływów materiałowych jest tzw.
kanałowe zarządzanie (chanel management),
zwane także łańcuchem dostaw. [1]
Stopień wykorzystania zintegrowanego logistycznego podejścia do
zarządzania wspomnianym przepływem jest jednak uwarunkowany
rodzajem wykonywanej produkcji.
[1] P.W. Bolt, Zarządzanie przepływem produktów (Pipeline Management), „Problrmy Magazynowania
i Transportu”, 1992, zeszyt specjalny, s.33
LOGISTYKA PRODUKCJI
- typowe modele przepływów produkcyjnych.

Z punktu widzenia procesów logistycznych
produkcji i stopnia złożoności nimi możemy
wyróżnić procesy produkcyjne:


aparaturowe;
obróbczo-montażowe;
LOGISTYKA PRODUKCJI
- typowe modele przepływów produkcyjnych

najczęściej spotykane rozwiązania procesów
obróbczo-montażowych:





linie potokowe stałe, zsynchronizowane;
linie potokowe stałe, niezsynchronizowane;
linie potokowe zmienne;
gniazda podmiotowe o produkcji powtarzalnej;
gniazda o produkcji niepowtarzalnej.
LOGISTYKA PRODUKCJI
- typowe modele przepływów produkcyjnych

Metody międzykomórkowego sterowania
przepływem produkcji (najważniejsze):






taktu produkcji;
okresu powtarzalności produkcji;
programu i zapasów,
poziomu minimum – maksimum zapasów;
poziomu zapasu krytycznego;
wyprzedzeń.
LOGISTYKA PRODUKCJI
-nowoczesne metody sterowania przepływami

Wzrost roli konsumenta (rynku) w procesach wytwórczych powoduje zmianę obowiązującej w nich dotychczas zasady: „wytwórz
produkt i poszukaj jego nabywcy”, na zasadę: „znajdź nabywcę i
wytwarzaj według jego życzenia” [1]

Wygenerowało to dwa systemy: Just-in-Time oraz kanban (jap:
kartka, nalepka). E.A Silver i R. Peterson nazywają system JIT systemem JITM, czyli Just-in-Time-Manufacturing [2], dla zaznaczenia jego zastosowania w procesach wytwarzania (produkcji)
[1] R.Jansen, M. Hertlein, Kurs 2000 – Logistyka lat dziewięćdziesiątych – wymogi i rozwiązania,
„Problemy Magazynowania i Transportu” 1992, zeszyt specjalny.
[2] E.A Silver i R. Peterson, Decision Systems for Inventory Management and Production Planning,
J. Willey & Sons, New York 1985.
LOGISTYKA PRODUKCJI
-nowoczesne metody sterowania przepływami
Podstawowymi założeniami systemu kanban
są zwłaszcza:
 konieczność dotrzymania wysokiej jakości
produkowanych części, podzespołów i
zespołów;
 maksymalne skracanie czasów
przygotowawczo-zakończeniowych (np. w
celu przezbrojenia linii);
 minimalizacja liczebności partii
produkcyjnych (obowiązują ustalone
normatywy).
LOGISTYKA PRODUKCJI
-nowoczesne metody sterowania przepływami
W przytoczonym systemie, opartym na zasadzie „ssania”,
korzysta się z dwóch rodzajów kart kanban:

Kart przepływu (ruchu, transportu)
Są one sygnałem do przemieszczenia jednego pojemnika z
gniazda nadania (wytworzenia) do gniazda odbioru (wykorzystania). Jedna karta odpowiada standardowej liczbie części (podzespołów, zespołów) określonej dla danego pojemnika i dwóch
współpracujących ze sobą gniazd.

Kart produkcji.
Sygnalizują one konieczność niezwłocznego wytworzenia części
(podzespołów, zespołów) w ustalonej ilości.
LOGISTYKA PRODUKCJI
-nowoczesne metody sterowania przepływami
System JIT nie powinien być traktowany tylko
jako system regulujący przepływ produkcji.
W gruncie rzeczy jest to nowa „filozofia”
podejścia do problemów gospodarczych
(problemów logistycznych).
Z tej „filozofii zdrowego rozsądku” w
zarządzaniu procesami (zarządzaniu logistyką)
wypływają dwie nieodłączne przesłanki:
 nawyk doskonalenia;
 eliminacja marnotrawnych praktyk
LOGISTYKA PRODUKCJI
-nowoczesne metody sterowania przepływami


Nawyk doskonalenia
musimy aktywnie i konsekwentnie doskonalić
wszelkie działania. W systemie JIT akcent
jest położony nie na „musimy” a na
„doskonalić”.
Eliminacja marnotrawnych praktyk
należy tu odróżnić cel „eliminacji
marnotrawnych praktyk” od celu
„minimalizacji kosztów”
LOGISTYKA PRODUKCJI
nowoczesne metody sterowania przepływami – proces logistyczny z pozycji
przedsiębiorstwa.
A.
Należy wyróżnić następujące procesy:
Pozyskiwania klienta, w którym ofertą rynkową i promocją produktów
kierowaną do klientów znanych producentowi (hurtowni, sieci sklepów) oraz
klientów anonimowych zachęca się potencjalnych klientów do zakupu;
B.
Gromadzenia informacji o popycie
zarówno przez akwizycję
zamówień, jak i prognozy popytu;
C.
Planowania produkcji, w tym określenia zapotrzebowania na dobra, które
powinny być zakupione u dostawców;
D.
Zakupów, w tym wyszukiwania i wyboru dostawców, składania zamówień i
samej transakcji zakupu;
E.
Dostaw obejmujące organizację łańcuchów dostaw, w tym samego transportu i
przyjmowania dostaw wraz z magazynowaniem;
F.
G.
Produkcji i dystrybucji wewnętrznej do własnych centrów
dystrybucji;
Dystrybucji do klienta;
LOGISTYKA PRODUKCJI
nowoczesne metody sterowania przepływami – proces logistyczny z pozycji
przedsiębiorstwa.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Za procesy podstawowe w logistyce produkcji uznaje się:
rozwój produktu – od rozpoznania potrzeb rynkowych do
wprowadzenia produktu na rynek;
sprzedaż – od wskazania potencjalnych klientów do podjęcia przez
klienta decyzji o zakupie;
realizację zamówienia – od złożenia zamówienia do otrzymania
zapłaty;
zaopatrzenie – od identyfikacji zapotrzebowania na materiał do jego
otrzymania i uregulowania zobowiązania wobec dostawcy;
produkcję – od zidentyfikowania zapotrzebowania na produkt do jego
wykonania;
dystrybucję – od wyprodukowania wyrobu gotowego w
przedsiębiorstwie do dostarczenia go do klienta;
obsługę posprzedażną – celem jest utrzymanie klienta (od
momentu sprzedaży do nieskończoności).
Zagadnienia produkcji w łańcuchu podaży





WYMAGANIA STAWIANE PRZEZ
ŁAŃCUCH PODAŻY
PROJEKTOWANIE WYROBÓW DLA
ŁAŃCUCHA PODAŻY
STRATEGICZNE UJĘCIE PROCESÓW
WYTWARZANIA
RÓŻNE WARIANTY TECHNOLOGII
PRODUKCJI
NOWE KONCEPCJE PRODUKCJI
Zagadnienia produkcji w łańcuchu podaży

WYMAGANIA STAWIANE PRZEZ
ŁAŃCUCH PODAŻY



łańcuch procesów;
elastyczność produkcji;
środowisko produkcyjne;
Zagadnienia produkcji w łańcuchu podaży
WYMAGANIA STAWIANE PRZEZ ŁAŃCUCH PODAŻY
łańcuch procesów;

globalny charakter produkcji  rozwój łańcucha podaży.

Inwestowanie w fabryki staje się strategią operującą kategoriami czasu i
dostępu do korzystnych możliwości.

Technologie produkcji są rozsiane po całym świecie, tak, że wytwarzanie na
rynku globalnym jeśli ma być konkurencyjne, z konieczności wykazać się
musi porównywalną do innych skutecznością. Wiele nowych koncepcji
produkowania wprowadza się do nowo zbudowanych fabryk w krajach
rozwijających się, gdzie nie istnieją tradycje starszych systemów produkcji.

Globalny system produkcji stanowi sieć. System transportu ostatecznie
określa czas realizacji zamówień i możliwości sprawnego reagowania na
zmiany.

Niektóre fabryki rozmyślnie umiejscowiono na rynkach lokalnych, mimo
wyższych kosztów siły roboczej, po to, by szybko reagować na tamtejsze
zapotrzebowanie na wyroby.

Produkcja może przebiegać etapami następującymi kolejno po sobie bądź
też równoległymi.

Sieci globalne są poddawane naciskom, by tworzyły miejscowe źródła
podaży, zarówno w celu zaspokojenia potrzeb, jak i przekazywania
technologii.

Istotne są także dwa czynniki: infrastruktura i kultura.
Zagadnienia produkcji w łańcuchu podaży
WYMAGANIA STAWIANE PRZEZ ŁAŃCUCH PODAŻY
!!!!!!!!!!!!!!!!
elastyczność produkcji.




Klienci potrzebują wyrobów dla zaspokojenia swoich
indywidualnych potrzeb. Wymagania rynku globalnego wzrastają
zarówno w zakresie rodzaju wytwarzanych w fabryce wyrobów
jak i wielkości produkcji.
Cykle życia produktu ulegają skróceniu, kładzie się nacisk na
ograniczenie zapasów i większy popyt na różnorodność
wyrobów.
Zadaniem łańcucha podaży jest zwiększenie elastyczności,
szybsze przestawianie się oraz zdolności zwiększania produkcji
w obrębie fabryki.
Poza fabryką łańcuch podaży musi również organizować
elastyczne sieci produkcji w powiązaniu z dostawcami.
Zagadnienia produkcji w łańcuchu podaży
WYMAGANIA STAWIANE PRZEZ ŁAŃCUCH PODAŻY
Środowisko produkcyjne.

Przechodzenie od „popychania” do „pociągania” wywołuje zmiany w
harmonogramach produkcji i polityce składowania zapasów (uwzględnia się
zamówienia w miarę ich napływania i produkuje wyroby w krótkich seriach).










zapewnia elastyczność i możliwość spełnienia wymagań klienta,
ogranicza i całkowicie eliminuje zapasy między fabryką a klientem z wyjątkiem towarów
będących w trakcie transportowania.
Interakcja w czasie rzeczywistym między klientami a produkcją skraca czas
cyklu zamówień co pozwala na realizacje zamówień zindywidualizowanych.
Szerszy wachlarz wyrobów wymaga od systemów produkcji szybkiego
przestawienia się z jednego wyrobu na inny.
Pojęcie masowej indywidualizacji  dostosowanie wyrobów do jednostkowych
wymagań klientów.
Komputery i inne wyroby techniki informacyjnej stają się istotną częścią fabryki.
Jakość stanowiąca szczególne zainteresowanie fabryki, jest relatywnie nowym
zjawiskiem.
Systemami obywającymi się bez zapasów jest JIT oraz kanban.
Produkcja „dokładnie na czas” to także filozofia, której istota wykracza poza
problem zapasów, a mianowicie kaizen - ciągłe ulepszanie produkcji poprzez
tzw. kręgi jakości.
Organizacja fabryki również ulega zmianie.
Zagadnienia produkcji w łańcuchu podaży
PROJEKTOWANIE WYROBÓW DLA
ŁAŃCUCHA PODAŻY



wyroby modułowe;
równoległe opracowywanie wyrobu;
projektowanie uwzględniające możliwości
logistyki;
Zagadnienia produkcji w łańcuchu podaży
PROJEKTOWANIE WYROBÓW DLA ŁAŃCUCHA PODAŻY
Wyroby modułowe.
 Modułowość wyrobów nadaje łańcuchowi podaży elastyczność
pozwalają na wytwarzanie szerokiego wachlarza wyrobów bez potrzeby
wprowadzania wyspecjalizowanej produkcji oddzielnych wyrobów.
 Definicja modułu określa zarazem zakres partnerstwa w łańcuchu
podaży – ilu partnerów będzie w nim uczestniczyło.
 Można wyróżnić trzy poziomy produkcji modułowej:






wyrób,
grupę wyrobów,
proces.
Moduły wyrobów to są to elementy jednostkowych wyrobów.
Moduły grupy wyrobów to znormalizowane moduły wymienne w
pewnym zbiorze wyrobów.
Modularność określa również kształty organizacji, wyznaczając im
poszczególne role, jakie mają pełnić w procesie opracowywania
wyrobów.
Zagadnienia produkcji w łańcuchu podaży
PROJEKTOWANIE WYROBÓW DLA ŁAŃCUCHA PODAŻY
równoległe opracowywanie wyrobu
 Istotne znaczenie dla rynku ma czas mijający
miedzy powstaniem koncepcji wyrobu a
wprowadzeniem tego wyrobu na rynek.
 Zmiana sekwencyjnych sposób
projektowania wyrobu na równoległą metodę.
W której zespoły zadaniowe składają się z
różnych specjalistów i „równolegle” do siebie
tworzą elementy produktu.
 Projektowanie za pomocą komputera.
Zagadnienia produkcji w łańcuchu podaży
PROJEKTOWANIE WYROBÓW DLA ŁAŃCUCHA PODAŻY






projektowanie uwzględniające możliwości
logistyki;
Zagadnienie przemieszczania produktu,
Zagadnienie składowania/magazynowania
produktu,
Zagadnienie pakowania produktu,
Zagadnienie paletyzacji i konteneryzacji
produktu,
Zagadnienie ochrony środowiska,
Nasycenia wartością produktu,
Zagadnienia produkcji w łańcuchu podaży
STRATEGICZNE UJĘCIE PROCESÓW WYTWARZANIA
warianty strategiczne;
 Pojedyncze przedsięwzięcia,
 Roboty warsztatowe,
 Wytwarzanie niewielkich partii wyrobów,
 Produkcja całego asortymentu wyrobów,

Ciągły przepływ/procesy aparaturowe
(charakterystyczne dla procesów chemicznych)
WYTWÓR
PROCES
Przepływ luźno
powiązany
Przepływ
przerywany
Nieliczne jednostki
Wiele wyrobów w
Główne wyroby w
wyroby
małych ilościach
dużych ilościach
Wyroby
znormalizowane w
dużych ilościach
Pojedyncze przedsięwzięcie ……..
Roboty warsztatowe ………
Wytwarzanie
niewielkich
partii towaru
Przepływ luźno
powiązany
Produkcja całego
asortymentu wyrobów ........
Przepływ
ciągły
Proces ciągłego
przepływu
Wielkość produkcji a jej poziom
Zagadnienia produkcji w łańcuchu podaży
RÓŻNE WARIANTY TECHNOLOGII
PRODUKCJI






system produkcyjny Toyoty;
produkcja z „pomyślunkiem”;
wytwarzanie komórkowe;
wytwarzanie zintegrowane komputerowo;
elastyczne systemy wytwarzania;
system produkcji „dokładnie na czas” oraz system
kanban;
Zagadnienia produkcji w łańcuchu podaży
RÓŻNE WARIANTY TECHNOLOGII PRODUKCJI
system produkcyjny Toyoty
Opisywany jest jako wytwór społeczności uczonych, stosujących
rygorystyczne metody formułowania i sprawdzania sposobów
rozwiązywania problemów, które są głęboko zakorzenione w
organizacji. Opiera się on na czterech zasadach:
1.
Cała praca jest ściśle określona i precyzyjnie mierzona, co pozwala
pracownikom badać zmienione metody i porównywać je z metodami
typowymi.
2.
Wszystkie związki miedzy dostawcami a klientami mają charakter
bezpośredni i jednoznaczny. (zarówno w układzie wewnętrznym jak i
zewnętrznym).
3.
Drogi, którymi porusza się każdy wyrób, powinny być bezpośrednie i
proste. W tym zarówno schemat fizycznej produkcji, jak i obsługi, np.
udzielanie pomocy na życzenie. Wyroby przepływają do specjalnie
przeznaczonych maszyn.
4.
Należy wprowadzać udoskonalenia oparte na metodach naukowych
na możliwie najniższym poziomie. Istnieje precyzyjna procedura
uczenia się, nastawiona na podważanie ustalonych metod i założeń.
Zagadnienia produkcji w łańcuchu podaży
RÓŻNE WARIANTY TECHNOLOGII PRODUKCJI


W jaki sposób Toyota zdołała osiągnąć elastyczność, dążąc do
efektywności?
jednym z posunięć, które to umożliwiły jest stworzenie
znormalizowanego systemu rozwiązywania problemów sprzyjającego
twórczemu podchodzeniu do nich, przyjęcie zasady wzbogacania przez
pracę w celu zachęcenia robotników do większej innowacyjności i
elastyczności, przechodzenie od zadań typowych do zadań
nietypowych i na odwrót oraz podział funkcji w celu umożliwienia
robotnikom doskonalenia własnych umiejętności.
W systemie Toyoty funkcjonującym w NUMMI, wspólnej fabryce
General Motors w Toyoty w Kalifornii, dostawcy biorą udział w
opracowywaniu wyrobów, zamiast zachować dystans charakterystyczny
dla Stanów Zjednoczonych. Robotnicy uczestniczą w „zespołach
pilotażowych” gdzie uczą się nowych umiejętności zanim jeszcze
rozpocznie się produkcja, biorą też udział we wprowadzaniu ostatnich
zmian konstrukcyjnych w projekcie przed uruchomieniem produkcji.
Zagadnienia produkcji w łańcuchu podaży
RÓŻNE WARIANTY TECHNOLOGII PRODUKCJI
Produkcja „z pomyślunkiem” (reflektive production)
 w Volvo w Udevalli i Kalmarze oraz w zakładach montażowych Saab
w Malmö stworzono filozofię produkcji konkurencyjnej do produkcji
„odchudzonej” – czyli „z pomyślunkiem”. Odbiega ona od koncepcj
 i taśmy montażowej stosowanej powszechnie przez światowych
producentów na a skupia się na wartościach społeczeństwa
przemysłowego takich jak: zadowolenie z pracy i wzbogacanie
przez pracę.
 Główne zasady reflective production są następujące:
* proces montażu oparty na uczeniu się całościowym, kładący nacisk na
sensowną spójność procesów pracy;
* równoległe przepływy organiczne, które zapewniają nadzór i kontrolę;
* około dziesięcioosobowe zespoły montujące cały samochód, w których
skład wchodzi dwóch lub czterech robotników.
Zagadnienia produkcji w łańcuchu podaży
RÓŻNE WARIANTY TECHNOLOGII PRODUKCJI
Wytwarzanie komórkowe.
 Metoda ta dzieli produkcję między zespoły
odpowiedzialne za wytworzenie całego
wyrobu bądź elementu
 Stanowiska pracy ustawione są w kształcie
litery U, tak aby każdy członek widział efekty
działania zespołu.
 Zadania produkcyjne różnią się między sobą,
lecz robotnicy mają wszechstronne
przygotowanie i mogą się podjąć każdego
zadania w komórce
Wytwarzanie komórkowe
Stanowisko pracy
Taśma
montażowa
Zagadnienia produkcji w łańcuchu podaży
RÓŻNE WARIANTY TECHNOLOGII PRODUKCJI
Wytwarzanie zintegrowane komputerowo

Programy komputerowe zarządzają procesem produkcji od
projektu aż po pełną produkcję.

Istnieją systemy produkcji wspomaganej komputerowo, które
tworzą plany, harmonogramy oraz kontrolują proces produkcji.

Systemy produkcji wspomaganej komputerowo obejmują:
1.wykaz materiałowy, który wyszczególnia zespoły elementów,
składniki i materiały potrzebne do wytworzenia gotowego wyrobu,
2.listę operacji niezbędnych do wyprodukowania poszczególnych
składników określonych w wykazie materiałowym, podzieloną na
pozycję według niezbędnego czasu pracy maszyn, narzędzi oraz
ludzi,
3.potrzebne ośrodki robocze wraz z ich zdolnościami
produkcyjnymi,
4.wymagania klientów dotyczące dostaw, oraz
5.dostępne składniki i materiały oraz wymagania dotyczące
zaopatrzenia.
Zagadnienia produkcji w łańcuchu podaży
RÓŻNE WARIANTY TECHNOLOGII PRODUKCJI
Elastyczne systemy wytwarzania.
 Systemy te obejmują operacje przeprowadzane
wewnątrz fabryki, w przeciwieństwie do systemów
produkcji wspomaganej komputerowo, które są
nastawione na zarządzanie.
 Elastyczny system wytwarzania nastawiony jest na
technikę grup, gdzie podobne grupy części są
gromadzone razem do produkcji, tworząc rodzaj
elektronicznie nadzorowanego warsztatu.
System produkcji „dokładnie na czas” oraz
system kanban (były omawiane wcześniej)
Zagadnienia produkcji w łańcuchu podaży
PLANOWANIE PRODUKCJI
* struktura planowania produkcji;
* planowanie potrzeb materiałowych;

Zagadnienia produkcji w łańcuchu podaży
PLANOWANIE PRODUKCJI
struktura planowania produkcji

Prognoza zazwyczaj formułowana na podstawie
sprzedaży albo marketingu, stanowi podstawę
sporządzenia planu prowadzonej działalności oraz planu
produkcji.

Plan ten staje się punktem wyjścia do stworzenia
głównego harmonogramu produkcji. Harmonogram ten
może ulegać zmianom wskutek działań zarządu
zmierzających do modyfikacji popytu, np. przydziału
produkcji według wyrobów.

Główny harmonogram produkcji wywiera wpływ na
dystrybucję za pomocą planowania potrzeb
dystrybucyjnych.

Główny harmonogram produkcji pozwala następnie na
pierwsze oszacowanie zdolności produkcyjnych,
umożliwiające sprawdzeni jego wykonalności.
schemat
planowanie prowadzonej działalności
prognozowanie
planowanie
potrzeb
dystrybucyjnych
zarządzanie popytem
planowanie produkcji
główny harmonogram
produkcji
przybliżone
planowanie zdolności
produkcyjnych
planowanie
potrzeb materiałowych
planowanie potrzeb
związanych
ze zdolnościami
produkcyjnymi
Nadzór nad produkcją
zaopatrzenie
PLANOWANIE
PRODUKCJI
Zagadnienia produkcji w łańcuchu podaży
PLANOWANIE PRODUKCJI
Planowanie potrzeb materiałowych

Logika takiego postępowania (materials requirements planning MRP) polega na tym, że prognoza wyznacza harmonogram
produkcji nałożonej na konkretne rozplanowanie czasu.

1.
2.
3.
Planowanie potrzeb materiałowych wymaga wykonania trzech
kroków:
sporządzenia głównego harmonogramu produkcji,
2. opracowanie wykazu materiałowego, oraz
3. powiązania głównego harmonogramu produkcji z wykazem
materiałowym, w celu określenia potrzeb wyjściowych produkcji.
Zagadnienia produkcji w łańcuchu podaży

NOWE KONCEPCJE PRODUKCJI



sporządzanie harmonogramów produkcji;
wytwarzanie wirtualne;
„sprawne wytwarzanie”;
Zagadnienia produkcji w łańcuchu podaży
NOWE KONCEPCJE PRODUKCJI
Sporządzanie harmonogramów produkcji
 Produkcja wkroczyła w środowisko czasu rzeczywistego,
szybkiego przestawiania się na inne wyroby, zmian wielkości i
harmonogramów przeprowadzanych na bieżąco, w miarę
napływania zamówień.
 Ważnym elementem jest rozwinięty system opracowywania
harmonogramów i planowania. Stał się on czynnikiem ściśle
powiązanym z innymi programami zarządzającymi procesami a
mianowicie z planowaniem zasobów przedsiębiorstwa, które
wykracza poza produkcję i obejmuje całe przedsiębiorstwo.
 Typowy rozwinięty program opracowywania harmonogramów i
planowania tworzy zbiór potencjalnych harmonogramów
produkcji za pomocą symulacji.
Zagadnienia produkcji w łańcuchu podaży
NOWE KONCEPCJE PRODUKCJI
Wytwarzanie wirtualne.

Zasadnicze znaczenie ma łącznośc komputerowa.
Najistotniejszymi elementami są:
1.
Możliwość nadania projektowi postaci
pozwalającej na przesyłanie go, przekazywanie
potrzeb produkcyjnych do produkcji miejscowej
prowadzonej gdziekolwiek na świecie oraz
2.
Sposoby szybkiego opracowywania wyrobów za
pomocą modelowania opartego na technice
komputerowej. Dzięki technice cyfrowej fizyczne
wyroby mogą zostać zastąpione bitami.
Zagadnienia produkcji w łańcuchu podaży
NOWE KONCEPCJE PRODUKCJI
Wytwarzanie wirtualne (2).

Wykonywanie masywnych modeli w końu zastąpi rysunki kreskowe.

Współpraca przy projektowaniu modeli ma miejsce już obecnie
(ułatwia to specjalne oprogramowanie komputerowe do pacy
grupowej).

Szybkie konstruowanie prototypów oznacza tworzenie
komputerowych modeli wyrobów fizycznych oraz oprogramowania
komputerowego.

Wykonalność wytwarzania można badać za pomocą modelowania
procesów produkcji.

Symulacyjne wypróbowywanie procesów fabrycznych można
stosować w celu planowania operacji fabrycznych zapewniających
koordynację produkcji i przepływ wyrobów przed wdrożeniem tych
operacji.

Przekazywanie projektów do i od dostawców usprawnia koordynację.
Nabiera ono zasadniczego znaczenia przy produkcji wyrobów
modułowych oraz przy precyzowaniu i modyfikowaniu cech wyrobu.

Produkcja zdalnie kierowana ogranicza koszty transportu i usprawnia
reakcje na zmiany zachodzące na rynku dzięki większej jego bliskości.
Staje się ona możliwa gdy rysunki, a nawet komputerowe instrukcje do
maszyn. Można przesyłać ze wszystkimi szczegółami.
Zagadnienia produkcji w łańcuchu podaży
NOWE KONCEPCJE PRODUKCJI
„sprawne wytwarzanie”



Zadaniem określenia „SPRAWNE WYTWARZANIE”
jest zwrócenie uwagi na zbiór współcześnie dostępnych
technik i ich zastosowań, obrazujących zmianę
nastawienia z produkcji masowej na wytwarzanie
wyrobów zindywidualizowanych. Sprawne wytwarzanie
ma dominować w konkurencyjnym środowisku
przyszłości.
Na miejsce modelu samowystarczalnej fabryki – z
klientami dostawcami, marketingiem i zaopatrzeniem –
pojawia się model wzajemnych zależności między
wszystkimi tymi elementami.
Nowy model to model ścisłej integracji mającej na celu
zaspokojenie indywidualnych wymagań klienta i
realizacji strategii sięgającej poza granice produkcji.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards