Zał. nr 4

advertisement
Zał. Nr 4 do zapytania
Opis funkcji oprogramowania .
I. WARUNKI OGÓLNE
Lp
Minimalna funkcjonalność
1
Termin realizacji zamówienia 31 grudzień 2016r,
2
System ma być zintegrowany pod względem
przepływu informacji, to znaczy, że raz wprowadzona
informacja, musi być dostępna w innych obszarach
funkcjonalnych.
3
Wszystkie moduły proponowanego rozwiązania
powinny pochodzić od jednego producenta i
wykorzystywać do pracy jedną bazę danych.
4
proponowane rozwiązanie musi zapewniać zgodność z
obowiązującymi przepisami prawa zarówno na dzień
złożenia oferty jak i przez cały okres gwarancji na
system.
5
Komunikacja systemu z użytkownikiem odbywa się w
języku polskim z uwzględnieniem polskich znaków
diakrytycznych.
6
proponowane rozwiązanie jest gotowe i zgodne z
wymaganiami na moment składania oferty.
7
Zastosowany mechanizm wydruków umożliwia
definiowanie nagłówków i stopek dedykowanych dla
Placówki.
8
Dane rozliczeniowe w zakresie usług medycznych
zostaną połączone i zintegrowane do nowego systemu
w taki sposób, aby faktury wystawiane w aplikacji
medycznej (system SOMED produkcji Kamsoft) były
elektronicznie przenoszone do modułu księgowość.
9
System gwarantuje niezakłóconą, jednoczesną pracę
min. 10 użytkowników bez spadku wydajności.
10
Dostęp do systemu zabezpieczony jest za pomocą
mechanizmów uwierzytelnienia, tzn. każdemu
użytkownikowi przypisuje się jednoznaczny, unikalny
identyfikator oraz dane służące uwierzytelnieniu w
postaci hasła wpisywanego na klawiaturze.
11
Logowanie do systemu zabezpieczone hasłem o
zdefiniowanej długości. Możliwość wymuszenia
zmiany hasła do systemu co 30 dni. Możliwość
integracji uwierzytelniania z serwerem LDAP, lub
Active Directory.
12
System umożliwia automatyczne wylogowanie
użytkownika po zdefiniowanym okresie
nieaktywności.
13
System tworzy i utrzymuje log systemu, rejestrujący
wszystkich użytkowników systemu i wykonane przez
nich czynności, z możliwością analizy historii
zmienianych wartości danych.
Parametry proponowane
14
System umożliwia administratorowi z poziomu
aplikacji definiowanie i zmianę praw dostępu dla
poszczególnych użytkowników i grup użytkowników z
możliwością tworzenia profili użytkownika.
15
Pola do obligatoryjnego wypełnienia muszą być
jednoznacznie wyróżnione przez System. System musi
generować komunikat o konieczności uzupełnienia pól
obligatoryjnych. Administrator ma możliwość
definiowania pól obligatoryjnych.
II. ZAKRESY FUNKCJONALNE OBJĘTE ZAMÓWIENIEM
1. System informatyczny, moduł finansowo-księgowy, 5 stanowisk
Lp
Minimalna funkcjonalność
1
Automatyczne nadawanie numeru pozycji dziennika.
2
Prowadzenie rejestru faktur.
3
Prowadzenie księgi głównej (konta syntetyczne), ksiąg
pomocniczych (konta analityczne) i ewidencji
pozabilansowej (konta pozabilansowe):
1. możliwość określenia sposobu budowy kodów
kont analitycznych (budowy segmentów kont)
dla poszczególnych kont syntetycznych,
analitycznych (budowy segmentów kont) dla
poszczególnych kont syntetycznych
2. definiowanie liczby i długości segmentów kont
analitycznych
3. możliwość ręcznego kodowania segmentów
kont analitycznych
4. możliwość automatycznego kodowania
segmentów kont analitycznych na podstawie
zdefiniowanego przez użytkownika zestawu grup
analitycznych:
a) kartoteki kontrahentów,
b) kartoteki pracowników,
c) katalogu ośrodków powstawania kosztów,
d) katalogu źródeł finansowania działalności
(typów płatników),
e) stawek VAT
4
Bieżąca informacja o obrotach i stanie konta, w tym o
obrotach niezaksięgowanych
5
Praca jednocześnie w dwóch otwartych latach
podatkowych, księgowanie w nowym roku bez
konieczności zamknięcia starego
6
Bezpośredni dostęp do danych historycznych z
poprzednich lat podatkowych
7
Automatyczne przenoszenie i aktualizacja bilansu
otwarcia kont księgi głównej nowego roku
obrotowego na podstawie bilansu zamknięcia
poprzedniego roku
8
Możliwość definiowania grup kont dla potrzeb
Parametry proponowane
sprawozdawczości
9
Miesięczne prowadzenie dziennika obrotów z
możliwością prowadzenia dzienników cząstkowych
(rejestrów dokumentów)
10
Możliwość wprowadzania dokumentów z ręcznym
określeniem wariantu dekretacji
11
Możliwość wprowadzania dokumentów z
automatyczną dekretacją poprzez zdefiniowane przez
użytkownika schematy księgowania dla określonych
rodzajów operacji gospodarczych
12
Kontrola spełnienia przez wprowadzone dokumenty
zasady podwójnego zapisu
13
Mechanizmy ułatwiające wprowadzanie
dokumentów:
1. automatyczne przeksięgowanie obrotów
wybranych kont
2. automatyczne przeksięgowanie kosztów na
wybrane konta ośrodków powstawania
kosztów, zgodnie z indywidualnie określonym
kluczem podziału
3. automatyczne przeksięgowanie kosztów z kont
układu kalkulacyjnego na konta sprzedaży
zgodnie ze zdefiniowanym sposobem rozdziału
kosztów
4. wspomaganie tworzenia dokumentów
związanych z międzyokresowymi rozliczeniami
kosztów
14
Księgowanie dokumentów uprzednio wprowadzonych
(zadekretowanych)
15
Identyfikacja i wyszukanie dokumentu wg dowolnych
kryteriów (min.: numer dokumentu, data
wystawienia, kwota w rejestrze, kwota dekretacji,
kontrahent, opis na dokumencie)
16
Uproszczona obsługa kasowa:
1. wyodrębnienie dziennika cząstkowego do
prowadzenia obsługi kasowej
2. ewidencja operacji kasowych (w tym dekretacja)
3. wydruk raportu kasowego
17
Gromadzenie informacji o stanie rozrachunków z
kontrahentami i ich obsługa:
1. mechanizm transakcji (szczegółowej
identyfikacji rozrachunków z kontrahentem)
2. gromadzenie informacji dotyczących
kontrahentów (kartoteka kontrahentów)
3. możliwość syntetycznej i analitycznej informacji
o stanie transakcji z kontrahentem (kartoteka
kontrahenta)
4. możliwość przeglądu stanu poszczególnych
transakcji z kontrahentem oraz wydruk ich
historii
5. wprowadzenie kontrahenta jednorazowego dla
rozrachunków z kontrahentami incydentalnymi
bez konieczności przechowywania ich danych
6. wprowadzenie kontraktu (umowy) z
kontrahentem z podaniem informacji o
usługach, cenach, ilościach, okresie ważności
7. wydruk dokumentu potwierdzenia sald dla
kontrahenta
8. możliwość naliczenia odsetek i wydruku
dokumentu noty odsetkowej dla wybranych
należności od kontrahenta
9. możliwość automatycznego tworzenia
dokumentu naliczenia odsetek
10. możliwość wydruku dokumentu wezwania do
zapłaty
11. możliwość przeksięgowania wierzytelności z
jednego kontrahenta na drugiego
12. możliwość zmiany terminu płatności transakcji
13. zestawienie należności i zobowiązań
przeterminowanych z podsumowaniem na
podane przedziały czasowe
18
Przechowywanie informacji o stanie rozrachunków z
pracownikami i ich obsługa:
1. mechanizm szczegółowej identyfikacji
rozrachunków z pracownikiem)
2. gromadzenie informacji identyfikacyjnych
pracowników (kartoteka pracowników)
3. możliwość syntetycznej i analitycznej informacji o
stanie rozrachunków z pracownikiem (kartoteka
pracownika)
4. możliwość przeglądu stanu i wydruku historii
poszczególnych rozrachunków z pracownikiem
5. możliwość zmiany terminu płatności rozrachunku
19
Ewidencja informacji kosztowych na potrzeby
rachunku kosztów w układzie porównawczym i
kalkulacyjnym:
1. przechowywanie danych o strukturze
organizacyjnej zakładu - ośrodkach powstawania
kosztów
2. możliwość ewidencji kosztów na kontach
syntetycznych i analitycznych w układzie rodzajowym
3. możliwość ewidencji kosztów na kontach
syntetycznych i analitycznych w układzie
kalkulacyjnym
20
Możliwość tworzenia zestawień i sprawozdań
określonych w ustawie o rachunkowości, sprawozdań
jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z
rozporządzeniami Ministra Finansów, sprawozdania
MZ oraz zestawień i sprawozdań dla potrzeb
Zamawiającego:
1. wydruk dziennika obrotów lub dzienników
cząstkowych
2. wydruk księgi głównej (zestawienie stanu kont)
3. wydruk zestawienia obrotów i sald księgi głównej
4. wydruk zestawienia obrotów i sald ksiąg
pomocniczych
5. możliwość wydruku sprawozdań rocznych:
a) bilansu,
b) sprawozdania z przepływu środków
pieniężnych,
c) rachunku zysków i strat (metoda
kalkulacyjna i porównawcza),
d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu)
własnym
6. wydruk rozrachunków za wybrany okres
21
Współpraca z innymi modułami systemu
zintegrowanego, które realizują poniższe
funkcjonalności (na poziomie dekretów do księgi
głównej):
1. fakturowanie,
2. obsługa kasy gotówkowej,
3. obsługa środków trwałych (moduł środków
trwałych),
4. obsługa wynagrodzeń (moduł Kadry/ Płace)
5. gospodarka materiałowa
22
Obsługa rejestrów i deklaracji VAT:
1. możliwość zdefiniowania dzienników
cząstkowych (rejestrów dokumentów) dla
dokumentów VAT
2. możliwość zdefiniowania wariantu dekretacji dla
poszczególnych stawek VAT
3. budowanie rejestrów sprzedaży VAT wraz z
automatycznym przypisaniem pozycji do
odpowiednich m-cy i rejestrów z możliwością
korekty
4. wydruk rejestru zakupów VAT oraz sprzedaży VAT
5. wydruk zestawienia danych do deklaracji VAT dla
sprzedaży oraz dla zakupów
23
Obsługa bankowa:
1. możliwość tworzenia (wydruku) przelewów w
formie papierowej
2. możliwość wyboru przed wydrukiem konta
bankowego zleceniodawcy (możliwość obsługi
wielu kont Zamawiającego)
3. możliwość wydruku przelewów zbiorczych dla
kontrahenta i pracownika
4. możliwość eksportu przelewów w formie
elektronicznej poprzez system bankowości
elektronicznej
5. możliwość wyboru przed eksportem konta
bankowego zleceniodawcy (możliwość obsługi
wielu kont zakładu)
6. możliwość określenia formatu przelewu dla kont
użytkownika (wybór spośród obowiązujących w
Polsce)
7. możliwość ręcznego wprowadzania wyciągów
bankowych do dziennika FK
8. możliwość importowania wyciągów bankowych w
formie elektronicznej celem obsługi należności
kontrahentów i pracowników
9. opcja generowania zestawień wykonanych
przelewów dla kontrahentów i pracowników
24
Naliczanie w ramach rejestru dokumentów
podsumowania obrotów, zestawienia dekretacji
dokumentów
25
Możliwość obsługi wielu rejestrów sprzedaży
26
Prowadzenie katalogów (cenników) sprzedawanych
składników:
1. materiałów przeznaczonych do odsprzedaży
2. świadczonych usług
27
Definiowanie sposobu numeracji dokumentów
sprzedaży
28
Wprowadzanie dokumentów sprzedaży z możliwością
obsługi VAT:
1. określenie formy płatności
2. określenie typu wystawianego dokumentu
3. określenie nabywcy (płatnika)
4. określenie odbiorcy
5. określenie pozycji szczegółowych faktury, wybór z
cennika sprzedawanych składników
29
Określenie rozdziału wpływów ze sprzedaży na
ośrodki powstawania kosztów
30
Wydruk dokumentu sprzedaży zgodnie z określonym
typem wystawianego dokumentu (faktura, faktura
korygująca, paragon)
31
Generowanie zestawień na podstawie dokumentów
sprzedaży:
1. rejestru sprzedaży
2. zestawienia dokumentów sprzedaży
3. zestawienia w podziale na sprzedane usługi
4. zestawienia przychodów wg ośrodków
powstawania kosztów i wg usług
5. zestawienia według nabywców
32
Księgowanie dokumentów:
1. możliwość rozdzielenia obszarów roboczych z
właściwym zbiorem ksiąg rachunkowych
(rozdzielenie uprawnień: dla osób mogących tylko
wprowadzać dokumenty i dekretować oraz dla
osób uprawnionych do sprawdzenia dekretów i
księgowania.)
2. rozdzielenie uprawnień osób wprowadzających
dokumenty do obszarów roboczych i osób
uprawnionych do przenoszenia dokumentów z tych
obszarów.
3. możliwość sprawdzenia osoby, która dokonała
zapisu
4. możliwość zastosowania definiowalnych wzorców
dekretacji
5. nieodwracalne zamknięcie ksiąg, brak możliwość
dokonywania zapisów w zbiorach tworzących
zamknięte księgi
6. automatyczna kontrola ciągłości zapisów –
przenoszenia obrotów i sald lub sald
33
Fakturowanie musi odpowiadać poniższym
wymaganiom:
1. sporządzanie faktur VAT zgodne z
obowiązującymi przepisami
2. oddzielenie obszarów roboczych od właściwych
zbiorów ksiąg rachunkowych (możliwość
rozdzielenia dokumentów zaksięgowanych i
niezaksięgowanych)
34
Wydruki stanowiące księgi rachunkowe:
1. każda strona wydruku musi być trwale oznaczona
pełną nazwą podmiotu, nazwą danego rodzaju
księgi oraz programu komputerowego
2. na każdej stronie wydruku musi znajdować się
wyraźnie oznaczony rok obrotowy, okres
sprawozdawczy oraz data i godzina sporządzenia
3. wydruki komputerowe ksiąg rachunkowych
powinny być sumowane na kolejnych stronach w
sposób ciągły
35
Ustalenie wzorca, umożliwienie dopisania kont wg
wcześniej ustalonego wzorca, automatyczne
zakładanie kont rozrachunkowych oraz zmiana w
dowolnie wybranym momencie przez uprawnionych
do tego pracowników bez konieczności korzystania ze
wsparcia producenta oprogramowania.
36
Możliwość podglądu dokumentu podczas
przeglądania obrotów konta.
37
Opis dekretu min. 60 znaków, automatyczne
generowanie nr dokumentu oraz skróconej nazwy
kontrahenta.
38
Możliwość automatycznego aktualizowania Bilansu
Otwarcia do momentu zamknięcia roku.
39
Automatyczne przeksięgowanie obrotów wybranych
kont.
40
Automatyczne księgowanie zaimportowanych list
płac: zapisy na kontach rozrachunkowych, księgowane
zbiorczo jedną kwotą, na kontach kosztów z
podziałem na miejsca powstawania, z uwzględnieniem
Nr listy, na podstawie której powstał dekret.
41
Możliwość sprawdzenia poprawności i zmiany
dekretów przed zaksięgowaniem.
42
Możliwość definiowania nowych i modyfikacja
istniejących kluczy podziałowych przez osoby
księgujące.
43
Dekretacja i księgowanie raportów kasowych z
wydrukiem raportu kasowego.
44
Możliwość wydruku potwierdzenia sald na dowolny
dzień.
45
Możliwość zmiany daty płatności faktury.
46
Możliwość wygenerowania kompensaty dla danego
kontrahenta oraz transakcji.
47
Transakcje korygujące poprzedzone znakiem „-”.
48
Automatyczne księgowanie kosztów na konto 490
przy księgowaniu wg miejsc powstawania kosztów.
49
Elektroniczna wymiana danych z bankiem zarówno
poprzez eksport przelewów do pliku jak również
import zrealizowanych przelewów z pliku
dostarczonego przez bank,
50
Seryjne rozliczenia dokumentów dla jednego lub wielu
podmiotów z listy dokumentów nierozliczonych,
51
Wykonanie zbiorczego zestawienia wpływów i
wydatków na poszczególne dni, już wprowadzonych
zapisów i planowanych zdarzeń
52
Prowadzenie dowolnej ilości kas i rachunków
bankowych
53
Możliwość wystawiania not odsetkowych, ponagleń
zapłaty oraz potwierdzeń sald
2. System informatyczny, moduł Kadry, 2 stanowiska
Lp
Minimalna funkcjonalność
1
Gromadzenie, przechowywanie i edycja danych
personalnych pracowników w zakresie:
1. danych identyfikacyjnych zawierających
identyfikatory określone przepisami prawa
podatkowego i ubezpieczeniowego,
2. informacji o zameldowaniu i zamieszkaniu
oraz o adresie korespondencyjnym
pracownika w oparciu o aktualny podział
terytorialny kraju,
3. informacji o wykształceniu pracownika.
2
Kontrola poprawności wprowadzenia numerów tj:
PESEL, NIP, rachunku bankowego
3
Gromadzenie informacji o kwalifikacjach
pracowników w zakresie:
1. trwających i zakończonych specjalizacji i
tytułów zawodowych,
2. posiadanych uprawnień do wykonywania
czynności zawodowych,
3. praw do wykonywania zawodu przyznanych
na mocy odrębnych przepisów
4. informacji o podnoszeniu kwalifikacji przez
pracownika: ukończonych kursach i studiach
dokształcających
5. znajomości języków wraz z informacją o
stopniu zaawansowania i biegłości w
posługiwaniu się nimi
6. ukończonych szkoleń, wstępnych
stanowiskowych ,okresowych
7. numerów telefonów służbowych i
prywatnych pracownika
8. kod zawodów,
9. data ważności polisy OCL oraz daty ich
nabycia.
Parametry proponowane
4
Gromadzenie informacji dotyczących ubezpieczenia
pracownika w zakresie:
1. nabytych praw do świadczeń emerytalnorentowych
2. tytułu i zakresu ubezpieczenia społecznego i
zdrowotnego pokrywającego się z zakresem
danych wymaganych do sporządzenia
dokumentów zgłoszeniowych i
rozliczeniowych dla potrzeb ubezpieczenia
społecznego i zdrowotnego
5
Gromadzenie danych o świadczeniach socjalnych
przyznanych pracownikom
6
Możliwość zdefiniowania na liście płac wypłaty
świadczeń socjalnych przyznanych pracownikom
7
Gromadzenie pozostałych informacji o pracownikach
w zakresie:
1. wykonanych przez pracowników
obowiązkowych badaniach lekarskich
2. stosunku do służby wojskowej pracownika
8
Gromadzenie informacji o członkach rodziny
pracownika w zakresie:
1. danych identyfikacyjnych członków rodziny
pracownika,
2. informacji o zameldowaniu i aktualnym
zamieszkaniu członków rodziny pracownika,
3. tytułu i zakresu ubezpieczenia społecznego i
zdrowotnego pokrywającego się z zakresem
danych wymaganych do sporządzenia
dokumentów zgłoszeniowych i
rozliczeniowych dla potrzeb ubezpieczenia
społecznego i zdrowotnego członków
rodziny pracownika
9
Gromadzenie informacji o historii zatrudnienia
pracownika w innych zakładach pracy z
uwzględnieniem:
1. okresu i trybu rozwiązania stosunku pracy w
poprzednich zakładach
2. danych odnośnie zaliczenia danej pozycji
historii zatrudnienia do stażu pracy
10
Gromadzenie informacji o karach pracownika,
11
Gromadzenie informacji o nagrodach przyznanych
pracownikowi
12
Gromadzenie informacji o zatrudnieniu pracownika w
aktualnym zakładzie z uwzględnieniem:
1. ewidencji informacji o zatrudnieniu na
podstawie różnych form zatrudnienia
(umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa
godzinowa, kontrakty)
2. informacji o historii każdej formy
zatrudnienia
3. danych o pracy w szczególnych warunkach
dla potrzeb ubezpieczenia
4. obowiązku i zakresu ubezpieczenia dla każdej
formy zatrudnienia pokrywającego się z
zakresem danych wymaganych do
5.
6.
sporządzenia dokumentów zgłoszeniowych i
rozliczeniowych dla potrzeb ubezpieczenia
społecznego i zdrowotnego członków
rodziny pracownika
stażu pracy na dzień rozpoczęcia stosunku
pracy
możliwości ręcznego uzupełnienia stażu na
dzień rozpoczęcia stosunku pracy
13
Automatyczna aktualizacja danych o nieobecności
pracownika po zmianach w zakresie wymiaru
zatrudnienia lub dobowej normy czasu pracy
14
Informacje o okresach nieobecności pracownika w
ramach stosunku pracy
15
Przechowywanie informacji w zakresie zwolnień
chorobowych określonych w przepisach o
świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa,
16
Informacje o dodatkach stażowych w zakresie:
1. aktualnego procentu dodatku stażowego i
przewidywanym terminie podwyższenia tego
procentu zgodnie z przyjętym regulaminem
2. definiowania zindywidualizowanych
regulaminów obliczania procentu dodatku
stażowego dla poszczególnych grup
pracowników
17
Gromadzenie i przetwarzanie informacji o:
1. szczegółach miejsca wykonywania pracy
(ośrodka powstawania kosztów) przez
pracownika w ramach stosunku pracy dla
potrzeb rachunku kosztów (etaty
pracownika)
2. miejscu zatrudnienia w ramach etatu
3. stanowisku i zawodzie wykonywanym w
ramach etatu
4. zaszeregowaniu pracownika w ramach etatu
18
Obsługa miesięcznej ewidencji czasu pracy dla
poszczególnych stosunków pracy zgodnie z
obowiązującym prawem pracy
19
Elastyczne i zindywidualizowane generowanie
wykazów i zestawień w oparciu o dane pracowników
oraz ich stosunki pracy, w tym:
1. tworzenie szablonów wykazów,
2. eksport wykazów do formatu arkusza XLS,
HTML, CSV
3. generowanie dokumentów kadrowych
zawierających dane pracowników
4. generowanie i eksport dokumentów
zgłoszeniowych i sprawozdawczych ZUS dla
pracowników
5. generowanie i wydruk sprawozdań
(minimalnie dla GUS, MZ, PFRON)
20
Gromadzenie danych podatkowych dotyczących
pracownika z uwzględnieniem informacji o:
1. urzędzie skarbowym właściwym dla
pracownika
2.
3.
4.
21
stopie podatku,
kosztach uzyskania przychodu dla
pracownika,
ulgach podatkowych przysługujących
pracownikowi.
Przechowywanie w układzie rocznym danych
sumarycznych w zakresie naliczonych podstaw
składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla
pracownika na podstawie jego stosunków pracy.
3. System informatyczny, moduł Płace, 1 stanowisko
Lp
Minimalna funkcjonalność
1
Comiesięczna generacja podstawowych list płac
2
Generacja dodatkowych list płac w trakcie miesiąca
3
Definiowanie algorytmów składników płacowych,
elastyczne definiowanie sposobu naliczania
składników płacowych
4
Możliwość współpracy z modułem ewidencji czasu
pracy w zakresie pobierania danych o rozliczeniach
dotyczących liczby godzin dyżurów i nadgodzin
5
Generowanie korekt wypłat powiększających i
pomniejszających wynagrodzenia za dyżury i
nadgodziny wypłacone w poprzednich miesiącach
6
Informacja o przyznanych pracownikowi premiach i
nagrodach pieniężnych
7
Możliwość przepisania list premiowych z
poprzedniego miesiąca
8
Obsługa i rozliczanie nieobecności pracownika dla
potrzeb list płac w zakresie:
1. określenia sposobu rozliczenia dla
poszczególnych typów nieobecności
2. automatycznego wyliczenia kwot należnych z
tytułu nieobecności w oparciu o aktualne
przepisy o świadczeniach z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby i
macierzyństwa, przepisy prawa pracy i
przepisy wewnątrzzakładowe
3. automatycznej aktualizacji kwot należnych z
tytułu nieobecności w przypadku przeliczania
tych kwot wynikającego ze zmiany
wynagrodzenia
4. obsługi rozliczania zwolnień od umów-zleceń.
9
Obsługa zajęć sądowych wynagrodzenia pracowników
10
Obsługa wyrównań i potrąceń
11
Tworzenie list płac z uwzględnieniem stosunków
pracy
12
Przepisanie do aktualnej listy płac składników
płacowych z miesiąca poprzedniego
13
Automatyczne naliczenie wynagrodzeń pracowników
na podstawie danych podatkowych oraz danych
wcześniej przygotowanych w innych modułach
Parametry proponowane
14
Naliczenie przychodów
15
Naliczenie potrąceń
16
Naliczenie składek na ubezpieczenie społeczne
17
Naliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne
18
Naliczenie podatków
19
Ręczna modyfikacja automatycznych naliczeń
20
Potwierdzenie poprawności naliczeń - zatwierdzenie
listy płac
21
Wydruk przelewów w formie papierowej
22
Wydruk przelewów zbiorczych,
23
Współpraca z systemami bankowości elektronicznej w
zakresie emisji przelewów w formie elektronicznej.
Eksport przygotowywanych przelewów do pliku
tekstowego w formatach wymaganych przez
popularne aplikacje bankowości elektronicznej
24
Emisja przelewu na więcej niż jedno konto bankowe
pracownika
25
Obsługa przekazywania składek do izb i związków
zawodowych
26
Wydruki zestawień:
1. Lista płac
2. Dowolnie definiowane paski wynagrodzeń
dla pracowników
3. Karta wynagrodzeń pracownika
4. Karta zasiłkowa pracownika
5. Formularze rozliczeniowe PIT
6. Zestawienia nominałów dla list płac
27
Zamknięcie miesiąca płacowego:
1. kontrola rozliczenia na listach płacowych
wszystkich przygotowanych składników
wypłat
2. kontrola przekroczenia przez pracowników
progów podatkowych
28
Możliwość elastycznego tworzenia wykazów i
zestawień na podstawie danych o naliczonych
wynagrodzeniach:
1. Szablonów wykazów (biblioteka wykazów)
2. Eksport wykazów do formatu arkusza XLS,
HTML ,CSV
29
Generowanie dokumentów płacowych, pism,
zaświadczeń na podstawie danych o naliczonych
wynagrodzeniach z uwzględnieniem:
1. definiowania szablonów pism
2. wydruku pism
3. grupowego wydruku dokumentów
płacowych.
30
Gromadzenie danych o dochodach pracowników:
1. Przegląd danych o dochodach pracownika
naliczonych na listach płac w układzie
miesięcznym
2. Automatyczne uzupełnianie rejestru
dochodów podczas tworzenia list płac
31
Współpraca z systemem finanse-księgowość:
1. Automatyczny eksport informacji
wartościowych o wynagrodzeniach
pracowników na konta księgi głównej i ksiąg
pomocniczych modułu finansowoksięgowego
2. Elastyczne definiowanie sposobu zapisu
wynagrodzeń w module finansowoksięgowym
32
Funkcjonalności w zakresie obsługi kas pożyczkowych:
1. Przygotowanie informacji o spłacie pożyczek
2. Obsługa wielu kas pożyczkowych
3. Ewidencja gromadzonych składek
4. Ewidencja udzielonych pożyczek
5. Tworzenie list płac dla wypłacanych pożyczek
6. Tworzenie planu spłaty rat pożyczki
7. Informacja o bieżącym stanie zadłużenia
8. Historia spłaty pożyczki
9. Generowanie zestawień dla kas
pożyczkowych
10. Bilans kasy
11. Raport o zadłużeniu i spłacie
33
Definiowanie grafików w podziale na ośrodki kosztów,
umowy oraz grupy zawodowe
34
Możliwość definiowania kalendarza, dni świątecznych,
wolnych oraz rozkładu standardowego
pięciodniowego tygodnia pracy.
35
Elastycznie definiowalne symbole dla poszczególnych
pozycji czasu pracy na grafiku (dyżur dzienny, nocny,
urlop, oddelegowanie, zwolnienie lekarskie)
36
Definicja czasu trwania tzw. pory nocnej, ilości godzin
w tygodniu pracy
37
Godzinowe planowanie i ewidencja czasu pracy w
danym dniu współpracujące z określoną informacją o
ilości godzin do przepracowania, ilością godzin
nocnych i świątecznych
38
Wyświetlenia informacji o liczbie godzin świątecznych,
roboczych, nocnych, dziennych
39
Filtrowanie grafików wg grup personelu, działu, grup
umów itp.
40
Równoległe prowadzenie grafika planowanego i
wykonanego. Ewidencja faktycznego czasu pracy
pracowników po zakończeniu miesiąca
41
Funkcja zatwierdzania zarówno grafika planowanego,
jak i wykonanego przez uprawnione do tego osoby,
42
Przegląd liczby przepracowanych godzin dla każdego
pracownika po zatwierdzeniu grafika
43
Możliwość porównania grafika planowanego z
wykonanym
44
Wyświetlenie informacji o nadgodzinach oraz
niedogodzinach
45
Możliwość tworzenia raportów w oparciu o dane
wprowadzone dla pracowników.
46
Rozliczenia godzin pracy dla potrzeb naliczenia
wynagrodzeń z uwzględnieniem:
1. automatycznego obliczania liczby
przepracowanych godzin świątecznych,
nocnych w oparciu o faktyczny czas pracy
pracownika
2. możliwości modyfikacji przygotowanego
rozliczenia godzin (z uwzględnieniem
podziału na miejsca zatrudnienia),
3. możliwość automatycznego przekazania
przygotowanego rozliczenia do modułu
realizującego obsługę wynagrodzeń.
4. System informatyczny, moduł Środki trwałe, 1 stanowisko
Lp
Minimalna funkcjonalność
1
Zgodność modułu Ewidencji Środków Trwałych z
następującymi aktami prawnymi:
1. ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości
(Dz. U. z 2002r.nr76, poz.694 z późn. zm.).
2. ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych,
rozporządzenie w sprawie amortyzacji
środków trwałych. (Dz. U. 2000 Nr 54 poz.
654 z późn. zm.).
2
Prowadzenie ilościowo-wartościowych kartotek
składników majątku trwałego, zawierających
informacje dotyczące:
1. przyjęcia środka trwałego wraz z jego
numerem fabrycznym
2. miejsca użytkowania i osoby odpowiedzialnej
3. ewidencji według klasyfikacji GUS (KŚT)
4. metody i stawki amortyzacji. Automatyczne
naliczanie odpisów amortyzacyjnych z
określeniem wybranej metody (liniowa,
liniowa przyspieszona i spowolniona,
jednorazowa, degresywna). Wyznaczenie
amortyzacji na cały okres użytkowania środka
5. aktualnego stopnia umorzenia
6. połączenia elementu majątku trwałego z
ośrodkami powstawania kosztów, w których
środki trwałe są wykorzystywane.
3
Ewidencja komponentów poszczególnych środków
trwałych.
4
Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych.
5
Tworzenie planów amortyzacji w zależności od
wybranych parametrów umorzenia z możliwością
ręcznej korekty.
6
Naliczanie amortyzacji podatkowej i bilansowej.
7
Udostępnienie informacji o aktualnym stanie
składników majątku trwałego.
8
Budowanie i prowadzenie tabel amortyzacyjnych dla
każdego składnika majątku trwałego,
Parametry proponowane
uwzględniających:
1. informacje dotyczące zaplanowanych w
danym roku odpisów umorzeniowych
wynikających z planów amortyzacji
2. dane o zrealizowaniu planu amortyzacji,
faktycznie dokonanych odpisach
umorzeniowych
9
Wprowadzenie bilansu otwarcia stanu ilościowowartościowego poszczególnych elementów majątku
trwałego na dzień rozpoczęcia pracy systemu
10
Ewidencja zmian w kartotekach składników majątku
trwałego na podstawie dokumentu pierwotnego:
1. przyjęcie środka trwałego
2. ulepszenie lub zmiana wartości składnika
majątku trwałego
3. wycofanie składnika majątku trwałego z
ewidencji bilansowej następującymi
metodami: likwidacja środka trwałego,
nieodpłatne przekazania środka trwałego,
sprzedaż środka trwałego
4. zmiana informacji ewidencyjnych
znajdujących się w kartotece składnika
majątku trwałego
5. naliczenie odpisów umorzeniowych środków
trwałych
6. aktualizacja wartości środka trwałego (na
podstawie rozporządzenia Ministerstwa
Finansów)
7. zmiana miejsca użytkowania: środków
trwałych, części składowych elementów
majątku trwałego
11
Wykonanie wydruku miesięcznego naliczonej
amortyzacji, w tym z podziałem na ośrodki
powstawania kosztów
12
Ułatwienie obsługi inwentaryzacji składników majątku
trwałego:
1. utworzenie i wydruk arkuszy spisu z natury
2. wprowadzenie faktycznych ilości składników
majątku trwałego na podstawie spisu z
natury i porównanie ich z zapisami
księgowymi
3. rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych,
wykonanie protokołu różnic
inwentaryzacyjnych.
13
Ewidencja źródeł finansowania z informacją w
kartotece o stanie umorzenia z danego źródła
finansowania oraz możliwość powiązania kont ze
źródłami finansowania
14
Wymiana danych w ramach systemu:
1. automatyczny eksport wartości
comiesięcznej kwoty umorzenia na konta
analityczne księgi głównej systemu
Finansowo-Księgowego,
2. elastyczne budowanie wzorców eksportu do
systemu Finansowo-Księgowego.
15
Możliwość eksportowania siatki danych do innych
programów (np. arkusza kalkulacyjnego).
16
Nadawanie indywidualnego numeru inwentarzowego.
17
Przegląd historii zmian od momentu przyjęcia do
momentu wycofania (miejsc użytkowania, osób
odpowiedzialnych, kolejnych odpisów, zwiększeń i
zmniejszeń).
18
Sprzedaż i likwidacja (całkowita i częściowa) majątku z
automatyczną zmianą wartości i planu oraz
aktualizacją liczby sztuk w odpowiednich miejscach
użytkowania.
19
Możliwość tworzenia dowolnej, wielopoziomowej
struktury miejsc użytkowania.
20
Dowolny wybór sposobów wyszukiwania i
przeglądania środków trwałych (min.: wg miejsc
użytkowania, osób odpowiedzialnych, ośrodków
kosztów, klasyfikacji rodzajowej lub kont ewidencji
rodzaju umorzeń).
21
Ewidencjonowanie dodatkowych informacji (min.:
atest i typ produktu, rok produkcji, dodatkowa
charakterystyka).
22
Rozróżnienie majątku dzierżawionego i będącego w
dzierżawie.
23
Rozdzielenie majątku na sprzęt medyczny i nie
medyczny.
24
Definiowanie i wydruk dowolnych typów
dokumentów (LT, OT, sprzedaż, inwentaryzacja,
zmiany miejsc użytkowania, zmiany osób
odpowiedzialnych, dokumenty zakupu i wytworzenia).
25
Prowadzenie ewidencji ilościowej i wartościowej
wyposażenia i sprzętu.
26
Tworzenie zestawień majątku trwałego na dany okres
czasu oraz według miejsc użytkowania.
27
Ewidencja osób odpowiedzialnych.
28
Wyszukiwanie sprzętu ze względu na określony rodzaj.
29
Generowanie kodów kreskowych.
30
Współpraca z drukarką kodów kreskowych
31
Możliwość wydruku pełnej, bieżącej kartoteki majątku
trwałego.
32
Zgodność wartości wg klasyfikacji GUS z systemem
Finansowo-Księgowym dla środków trwałych.
33
Tworzenie zestawień wyposażenia na dany okres
czasu oraz według miejsc użytkowania.
5.System informatyczny, gospodarka materiałowa ( magazynowa) 1 stanowisko
Lp
Minimalna funkcjonalność
1.
Użycie skrótów klawiaturowych zapewnia możliwość
używania systemu bez konieczności posiadania
myszki.
Parametry proponowane
2.
System zapewnia możliwość kontroli dostępu
poszczególnych operatorów do systemu.
3.
System umożliwia pracę w tzw. okresach
rozliczeniowych, które ułatwiają zarządzanie i kontrole
modyfikacji dokumentów, kontrolę ich poprawności
oraz generowanie statystyk.
4.
Wymiana danych w ramach systemu:
 Wykorzystanie wspólnych słowników
(kontrahenci, jednostki miar, magazyny)
przez system magazynowy i finansowoksięgowy
 Przepływ dokumentów pomiędzy systemem
magazynowym a finansowo- księgowym
 Wymiana danych pomiędzy aplikacjami
odbywa się w sposób automatyczny i nie
zachodzi konieczność dwukrotnego
wprowadzania tych samych informacji.
5.
System posiada możliwość dodawania dodatkowych
pól, które przechowują dowolne dane wprowadzone z
poziomu interfejsu użytkownika.
6.
System posiada możliwość sumowania po dowolnych
kolumnach, które są wartościami liczbowymi.
7.
Mechanizm tworzenia zamówienia na podstawie
zamówień wcześniej zrealizowanych od danego
dostawcy (zamówienie z wzorca).
8.
Możliwość przeglądu dokumentów zakupu od
dostawcy.
9.
Możliwość archiwizacji wszystkich zamówień do
dostawcy
10.
Wprowadzanie zamówień do dostawcy
11.
Wprowadzanie zamówień wewnętrznych – tzw.
zapotrzebowania.
12.
Mechanizm automatycznej generacji zamówień, na
podstawie zapotrzebowań.
13.
Mechanizm scalania wielu zamówień w jedno
zamówienie do dostawcy.
14.
Tworzenie zamówień do dostawcy. Na podstawie
pełnej listy asortymentowej
15.
Możliwość wysłania zamówienia do dostawców (FAX,
e-mail, Internet, elektroniczna wymiana danych).
16.
Automatyczne wyliczanie wartości zamówienia
17.
Możliwość przeglądu umów z dostawcami.
18.
Możliwość przeglądu zestawień towarów, które
zostały już zamówione.
19.
Mechanizm podglądu wydruków.
20.
Możliwość ręcznego wprowadzania dokumentów
zakupu
21.
Mechanizm weryfikacji poprawności cen zakupu
22.
Możliwość tworzenia kartotek towarowych
bezpośrednio podczas wprowadzaniu dokumentów
zakupu.
23.
Możliwość wycofania do bufora dokumentu zakupu
24.
Możliwość zapłaty za dokument zakupu.
25
Możliwość podglądu dokumentu przed jego
wydrukowaniem
26.
Możliwość wprowadzania korekt do dokumentów
zakupu.
27.
Mechanizm obsługi umów z dostawcami.
28.
Zawartość umowy:
 Możliwość definiowania dowolnych wzorów
druków dokumentów zamówień.
 Możliwość wprowadzania aneksów do
umowy , modyfikacji może ulegać cena
produktów, ilość towaru która została
zakontraktowana, progi procentowe obrotu.
 Możliwość weryfikacji dokumentów
przychodowych z podpisanymi umowami z
dostawcą (kontrola cen, stopnia realizacji
umowy).
 Możliwość podania warunków ogólnych
umowy z dostawcą: data podpisania umowy,
data ważności, kontrahent, numer, typ
(kategoria).
 Możliwość analizy stanu realizacji umowy.
Weryfikacja stopnia realizacji pozycji umowy
oraz stopień realizacji całej umowy.
 Możliwość przeglądu listy pozycji
towarowych umowy, zakontraktowanych
ilości, warunków handlowych, gratyfikacji.
29.
Możliwość wprowadzania reklamacji na towar
otrzymany od dostawców.
30.
Mechanizm podglądu wydruków
31.
Zestawienia rozchodów:
 Zestawienia dokumentów rozchodu,
 Zestawienia rozchodu według odbiorców,
grup odbiorców, towarów, grup towarów,
 Zestawienia rozchodu według odbiorców,
 Rejestr rozchodów.
32.
Zestawienia przychodów:
 Zestawienia przychodów według dostawców,
 Rejestr przychodów,
 Zestawienie przychodów wybranego towaru,
 Zestawienie przychodów od wybranego
dostawcy,
 Zestawienie dokumentów przychodu
33.
Rozchody:

na ośrodki kosztów (konta zespołu 5):
 towaru, lub grup towarów (np.
śr,opatrunkowe, leki itp.),
 według rodzajów kosztów (konta zespołu 4),

do odbiorcy.
34.
Możliwość wprowadzenia informacji o towarze:
 Indeks,
 Nazwa pełna,
 Nazwa skrócona,
 Podstawowa stawka VAT,
 Cena,
 Jednostka miary,
 Indywidualne przeliczniki miary,
 Możliwość definiowania własnych pól na
karcie towarowej.
35.
Możliwość tworzenia dowolnego indeksu
materiałowego
36.
Przyporządkowywanie towaru do rodzaju kosztów
(konta zespołu 4).
37.
Możliwość przypisania kodów klasyfikacyjnych PKWiU
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards