Jarocińska OFIAROM POWODZI

advertisement
CD
N u m e r k e s s ta , n a k t ó r e
m o ż n a w p t a e a ć p ie n ią d z e
N J a r o c i ń s k a
CD
0
,
O
T Y G O D N IK
—
/
Z IE M I J A R O C I Ń S K I E J
/
--- -------------------------------------------------- --------------- V
747-64-54
:
Od wtorku pod tym nu­
merem telefonu można uzys­
kać wszelkie informacje
dotyczące sytuacji powo­
dziowej, pomocy dla osób
Poszkodow anych w wyniku
kataklizmu, sytuacji na
lik, drogach i wszystkich in­
nia nych spraw związanych z
16) I Powodzią.
U)
Jest to linia bezpłatna
cót | Uruchomiona na najbliższe
m. czterv tygodnie przez Tele­
a • i komunikację Polską S.A. w
'Wodnie. Dyżur przy tele­
fonie będą pełnić codzien­
ne od godz. 900 do 1900
dziennikarze JA-Radia i
^Gazety Jarocińskiej”.
d la p o w o d z ia n
W B K S A o / Ja ro c in
Nr 29 (355)
18 lipca 1997
{s s n
”
1 0 9 0 1 1 3 1 -2 7 1 4 -1 2 8 -0 0 -0
i d o p is k ie m
1X
„ B i a p o w o d z ia n ”
------- ---------- ----------------
OFIAROM POWODZI
- “Byliśmy w jednej z zalanych
wsi pod Kłodzkiem. Ze 117 domów
zostało 12” - mówi Tadeusz Zajdler
z jarocińskiego oddziału PCK. W
poniedziałek zawiózł pow odzianom
pierwszy transport żywności i
odzieży.
Od czasu, gdy za częły nadchodzić
alarmujące w ieści z południowej Polski,
poziom w od\ na Prośnie i Warcie kontro­
lowany jest dwa ra/.y dziennie. Przez dwa
dni Prosną przybrała ponad metr. Zalana
została część pól.
Czytaj na str. 7
Złote gody
strażaków
Pięćdziesięciolecie po­
3 wstania
świętowali w mi­
P ik n ik ja k ic h
nioną sobotę strażacy z
OSP w Klęce. Z tej okazji
sztandar jednostki został
Udekorowany Srebrnym
Medalem Za Zasługi Dla
Pożarnictwa.
Około 700 osób uczestniczyło w
zorganizowanym po raz drugi Pikniku
Integracyjnym w Żerkowie. Dobrze
baw iii się w szyscy - zarów no dzieci jak i
osoby starsze, ludzie zdrowi i niepełno­
sprawni.
OSP w Klęce powstała 13
21 kpca 1947 roku z inicjatywy
ity druha S tanisław a M ichal­
b, skiego z N o w eg o M iasta.
1)
iy
jb
ia,
ki
5,
Cl
r
z
Wakacje
Przerwany w Jarocinie
Młodzi Francuzi z Libercourt,
finał
którzy od 7 lipca goszczą w Jarocinie,
Dokończenie na str. 11
r
Nie będzie w tym sezo­
nie mistrza Ziemi Jarociń­
iń skiej w piłce nożnej.
a-
iy
la
- Cieszą sią ogromnie, że spotykamy się
już po raz drugi na naszym pikniku, na
którym gorąco witam wszystkich miłych
gości i przyjaciół TWK - p o w ied zia ł
rozpoczynając imprezę dr Ahmed Szariffi,
sWój akces do straży zgłosiło
Wówczas 38 c zło n k ó w , a
Prezesem wybrano Adama
Karolczaka. N aczelnikiem
dostał L eon T om aszczak .
Pierwszym sprzętem, który
trzym ali strażacy była nie­
czynna sikawka ręczna.
W n ie d z ie lę , 13 lipca
r°zegrany został finał W alec
Południe Jarocin - Grom
Oolina. W siedemdziesiątej
drugiej minucie meczu, który
rozgrywany był na bocznym
boisku stadionu M OSiR-u,
Sędzia przerwał zawody przy
sianie 0:0, z powodu ...braku
Piłki.
Czytaj str. 14
uczestniczyli w spotkaniu z władzami
miasta.
Do Jarocina przyjechała dwudziesto­
osobowa grupa dzieci. M ieszkają u rodzin
polskich. Najmłodsze z dzieci ma dziesięć
lat, najstarsze - 17. Przeważają dziewczęta,
których jest trzykrotnie więcej niż chłop­
ców. - Około 70 % są to dzieci, które do
Jarocina przyjechały pierwszy raz. Rów­
nież opiekunowie nie byli nigdy jeszcze w
naszym mieście - wyjaśnił M aciej R ataj­
ski, odpowiedzialny za pobyt Francuzów
w Jarocinie.
Dokończenie na str. 5
prezes Oddziału W ojewódzkiego Towa­
rzystwa Walki z Kalectwem w Jarocinie,
głów nego organizatora pikniku. W spół­
organizatorami byli także: Organizacja
Harcerska “R odło”, Warsztaty Terapii
Zajęciowej, Jarociński Ośrodek Kultur}',
M iejsko - Gminny Ośrodek Kultury w
Żerkowie, w ładze miasta Żerkowa, JA. Radio i “Gazeta”
Wśród zaproszonych gości znaleźli się
m.in. senator Stanisław' Sikorski bur­
m istrz M iasta i Gm iny Ż erków - Jan
Jajczyk, przewodniczący Rady Miejskiej
W Jarocinie, Marian Sikorski. N a piknik
przybyli nie tylko jarociniacy i mieszkańcy
Żerkowa. Uczestnicy przyjechali także z
Kotlina, Jaraczewa, Gizałek, Przygodzic i
Ostrowa W ielkopolskiego. - TWK jako
stowarzyszenie promuje i propaguje ideę
integracji społecznej, rehabilitacji zawo­
dowej, społecznej i medycznej. My to
dzisiaj realizujemy zapraszając osoby
m a ło
pełnosprawne, niepełnosprawne, osoby
młodsze i starsze, dzieci. Zapraszamy ich
do wspólnej zabawy, a przy okazji do
pomocy innym poszkodowanym - stwierdził
Ireneusz Hemmerling.
Dokończenie na str. 6
r
Święto
z Pawlakiem
70-lecie obchodziła Ochotnicza Straż
Pożarna w Jaraczew ie. Jednostka otrzy­
mała Srebrny Medal za Zasługi dla
Pożarnictwa, który' wręczył Waldemar
Pawlak, prezes PSL a zarazem prezes
Zarządu Głów nego OSP.
Waldemar Pawlak przyjechał do Jara­
c ze w a na za p ro szen ie zarządu PSL i
Ochotniczej Straży Pożarnej. W cześniej
krótko gościł w Banku Spółdzielczym w
Jarocinie, gdzie oglądał eksponaty wysta­
w ion e w izbie pam ięci. Później u cze­
stniczył w e mszy św. w kościele p.w. Marii
Magdaleny w Jaraczewie, podczas której
ksiądz J ó z ef N ow ak pośw ięcił sztandar
PSL. Dalsza część uroczystości odbyła się
na boisku sportowy m, gdzie Waldemar
Pawlak wręczył sztandar prezesowi Zarzą­
du Gminnego - Edmundowi Kowalczykowi.
Dokończenie na str. 3
U R O D Z E N IA
K R O N IK A
Małgorzata Fiedler
Kamil M aciejewski
Weronika Matyniak
Zuzanna Ostojska
Aneta Sokowicz
Mikołaj Lechkun
Katarzyna Matejek
Szymon Grobelny
Natalia Gómaś
Izabela Wojtecka
M iłosz Nowak
Marcin Mikołajczak
Justyna Reślińska
Jakub Dziekański
Kamil Sakwa
P O L IC Y J N A
ŚLU BY
19 lipca
Łukasz Muszalski (Jarocin) - Karina
Tokarska (Jarocin)
Paweł Krukowski (Radlin) - Marlena
Chudak (Łuszczanów)
Mirosław Czarnecki (Pyzdry) - Anita
Szalczyk (Brzostów)
ZGONY
Franciszka Malińska i. 85 {Witaszyce)
Zofia Walczak 1. 56 (Jarocin)
Marianna Pakulska 1. 85 (Radlin)
Ludwik Jędraszczak 1. 86 (Jarocin)
C zesław Ciszak I. 70 (Tarce)
Janina Jercha ł. 71 (G ęczew )
Marian Ruszczyński t. 73 (Jarocin)
Helena Mikołajczak 1. 72 (Parzew)
Aleksander Giezek 1. 62 (Jarocin)
Antonina Skibińska 1.90 (M ichałów)
Witold Jankowski I. 81 (N. Miasto)
Pelagia Walkowiak 1.80 (Aleksandrów)
Feliks Kubiak l. 66 (M ichałów)
Rodzinom zmarłych
składamy wyrazy współczucia
RYNEK PRACY
11 lipca w jarocińskim urzędzie
pracy zarejestrowanych było 5.133
bezrobotnych. W ciągu tygodania zare­
jestrowało się 68 osób. W dalszym ciągu
większość tej grupy stanowią absolwenci
szkół ponadpodstawowych. Spośród 67
wyrejestrowanych 52 podjęło pracę.
Rejonowy Urząd Pracy w Jarocinie
dysponuje ofertami zatrudnienia dla
zastępcy szefa produkcji (z wyższym lub
średnim w ykształceniem w branży
drzew nej), sprzedaw cy - kierow cy,
kierowcy - mechnika (kat. CB), montera
płyt kartonowo - gipsow ych, sprze­
dawców, kierowcy kat. CE, spawacza,
murarza - płytkarza, tokarza, instalatora
c.o., handlowca - sprzedawcy (absolwenta
- technika łączności), murarza, malarza,
piekarza, kucharza, stolarza, betoniarza zbrojarza, lakiernika wyrobów drzewnych,
osoby do prowadzenia domu, ślusarza spawacza, kelnerki, instalatorów gazo­
wych i c.o. (absolwentów), elektrotechnika
- elektromechanika, ślusarza - mechanika,
montera instalacji c.o., kierownika działu
finansow ego (w ykształcenie w yższe
ekonom iczne). Potrzebni są również
nauczyciele: anglista, germanista i wf.
Do pracy w Niemczech potrzebni są
absolw enci szkół gastronomicznych,
ekonomicznych i hotelarskich. Bliższe
informacje w Urzędzie Pracy w Jarocinie.
(ann)
□ 7 lipca w Jarocinie przy ulicy gen.
Bema nieznany sprawca włamał się do
piwnicy. Ukradł rower górski VICTUS
o wartości 600 zł należący do Roberta
W.
□ 10 lipca nieznany sprawca usiło­
wał włamać się do hurtowni spożyw ­
czej. Został jednak spłoszony przez
właściciela Roberta H.
□ 10 lipca na os. Konst. 3 Maja 11
nieznany sprawca skradł Jarosławowi
K. rower górski “Jaguar” o wartości
650 zł.
□ Tego samego dnia na ul. Wroc­
ławskiej w Jarocinie nieznana rowe­
rzystka potrąciła pieszą przechodzącą
przezjezdnię. Piesza Władysława F. ze
złamaną kościąudowązostała przewie­
ziona do szpitala.
□ R ów nież 10 lipca w Bieździadow ie (gm. Żerków) włamano się do
sklepu s p o ż y w c z e g o . Skradziono
papierosy, wódkę, spirytus i odzież.
Straty wynoszą ponad 2.900 zł. Właści­
cielem sklepu jest GS “Sam opomoc
Chłopska” w Żerkowie.
□ 11 lipca przy ul. Pow stańców
W lkp. n iezn a n y spraw ca skradł z
parkingu przy Jarocińskich Fabrykach
Mebli fiata 126p (nr rej. KPN 5215).
Samochód o wartości 8.500 zł należał
do Wacława G.
□ 11 lipca w Golinie (gm. Jarocin)
na parkingu przy stacji PKP nieznany
sprawca dokonał uszkodzenia fiata
126p (nr rej. KZX 0732). Zniszczony
został dach, pokrywa komory silnika i
bagażnika. Straty w wysokości 400 zł
poniósł właściciel samochodu Robert P.
□ W Jarocinie przy ul. Mieszka I rów nież 11 lipca, nieznany sprawca
dokonał kradzieży roweru “W aganf ’ o
wartości 400 zł należącego do Tomasza
D. i roweru “Girardengo” o wartości
500 zł należącego do Grzegorza G. Oba
rowery zostały odzyskane.
□ Tego sam ego dnia w Magnus z e w ic a c h (gm . K o tlin ) n iezn a n y
sprawca ukradł koło od naczepy prod.
francuskiej. Zdarzenie miało miejsce na
terenie byłego SKR. W wyniku kra­
dzieży szkodę w w ysokości 1.800 zł
poniósł Stanisław S.
□ 13 lipca w Dąbrowie (gm. Jara­
czew o) kierujący fiatem 126p (nr rej.
KPN 0 1 4 0 ) R yszard B . w sta n ie
n ietrzeźw ości potrącił dw ie p iesze
idące praw ą stroną je z d n i. P iesze
doznały obrażeń. Pierw sza z nich Natalia Ż. złamania kości piszczelowej
i wstrząśnienia mózgu, druga - Beata
R. złamania kości piszczelowej. Obie
znalazły się w szpitalu.
(ann)
K onkurs
dla mam
W kolejnym konkursie dla mam
mogą wziąć udział kobiety, które
postanowiły karmić swoje dzieci
piersią.
Podobnie jak w ubiegłym roku, tak
i teraz ogłoszony został przez Kazi­
mierę Pacię, organizatorkę Szkoły
Rodzenia konkurs dla mam. M ogą w
nim wziąć udział w szystkie kobiety,
które karmiły lub karmią obecnie swoje
dzieci piersią. - “Należy opisać prze-
Informacje pochodzą z Komendy
Rejonowej Policji w Jarocinie.
życia z tym związane, wszystkie radości
i ewentualne problemy ” - mówi Kazi­
W e z w a n ia
miera Pacia. R ozw iązanie konkursu
odbędzie się 9 sierpnia w przedszkolu
nr 3 w Jarocinie (przy ulicy Batorego)
do z a la n y c h p iw n ic
W ostatn im tygod n iu strażacy
Komendy Rejonowej Straży Pożarnej
w Jarocinie dokonali 48 interwencji.
Tylko trzy z nich dotyczyły pożarów płonęły trawy na skarpach kolejowych,
reszta zalanych piwnic i drzew bloku­
jących drogi.
(ann)
- “Zapraszamy wszystkie kobiety, które
wzięły udział w konkursie oraz absol­
wentów Szkoły Rodzenia, a także te
panie, które chciałyby uczestniczyć w
naszym spotkaniu. Proszę zabrać ze
sobą koc, “wałówkę’’ i napoje. ” dodaje Kazimiera Pacia.
Prace konkursowe można dostar­
czać do Poradni dla Kobiet (w Przy­
chodni Rejonowej w Jarocinie), (akf)
Rabusie wykryci
Trzyosobowa grupa przestępców
okradających samochody została
wykryta przez jarocińską policję.
Policjanci z Komendy Rejonowej
Policji w Jarocinie ustalili trzyosobową
grupę przestępców dokonującą kradzie­
ży z w łam an iem do sam och od ów .
Z asięg ich działania obejm ow ał nie
tylk o teren Jarocina, a le ró w n ież
Pleszewa, Kotlina i Koźmina Wlkp.
Ogółem od września ubiegłego roku
do marca tego roku przestępcy dokonali
34 włamań do samochodów, kradnąc
radioodtwarzacze i inne wyposażenie.
Prokurator Rejonowy zastosow ał
wobec sprawców dozór policyjny. Przy
w yznaczeniu tak łagodn ego środka
zap ob iegaw czego w ziął pod uwagę
postaw ę trójki przestępców , którzy
przyznali się do winy i podczas toczą­
cego się postępowania przygotowaw­
czego składali zeznania.
(ann)
DYŻURY APTEK
Do 20 lipca dyżur nocny w godz.
20.00 - 8.00 pełni apteka „Flos Rosae”
(Jarocin, ul. Wrocławska 9, tel. 747-23-58).
Od 21 do 27 lipca dyżurować będzie
apteka „ConvalIaria” (Jarocin, ul.
W olności 7, tel. 747-25-63).
Apteka „Remedium” czynna jest
w każdą niedzielę i św ięta w godz.
14.00 - 18.00 (Jarocin, ul. św. Ducha
14, tel.7 4 7 -1 5 -5 0 ).
i Jarocińska
A D R E S R ED A KCJI:
63-200 Jarocin, ul. T. Kościuszki 8B
tel7fax (0-62) 747-37-60: 747-15-31
e-mail - [email protected] idea.com.pl
http://w w w .idea.com .pl/G J
RE D A G U JE ZE SP Ó Ł: Beata Frąckowiak. Jacek Kaliszan
(sekretarz redakcji), Robert Każm ierczak. Justyna
Napieraj, Aleksandra Pilarczyk (z-ca redaktora naczel­
nego), Piotr Piotrowicz (redaktor naczelny)
W S P Ó Ł P R A C U J Ą : Izabela B ukow ska, G ra ży n a
Cychnerska (Kotlin), Halina Czarny (Nowe Miasto), Iwona
Z okazji 10-lecia koła emerytów i rencistów w Nowym Mieście odbył się piknik,
podczas którego wyróżnieni członkowie koła otrzymali dyplomy. Relacja z pikniku
u' następnym numerze
FOTO Stachowiak
Kasprzak, Anna Konieczna, Anna Kopras-Fijolek, Piotr Marchwiak, Agnieszka Pilarczyk, Lidia Sokowicz. Jerzy Stacho­
wiak. Andrzej Stasiak (Jaraczewo), Hieronim Ścigacz, Franciszek
Tomczak (Nowe Miasto), Paweł Witwicki, Renata Zawal
PUNKTY PRZYJMOWANIA OG ŁO SZEŃ : Jaraczewo, ul.
Kaliska 4A, lei, 3A, czynne cały dzień. Nowe Miasto, ul.
Poznańska 40, tel. 76A, od wtorku do soboty
RED A KTO R TECH N ICZN Y: Marek Olejniczak
O B SŁU G A KOM PUTEROW A: Dariusz Fijołek
W YDAW CA: Agencja Reklamowo-Wydawnicza "ALDUS'1,
Jarocin, ul. Marcinkowskiego 17
Redakcja nie odpowiada za treść reklam, ogłoszeń,
rubryk: "Listy”i "Halo, Gazeta". Anonimów me publikujemy.
Materiałów me zamówionych nie zwracamy Zastrzegamy
sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany
ich tytułów.
DRUK: Drukarnia Poznańska Sp. z o.o., 60-164 Poznań,
ul. Ziębicka 16, skr. poczt. 186, 60-969 Poznań 2, tel. (0-61)
868-95-17
DZIAŁ REKLAM Y: Artur Antczak. 63-200 Jarocin, ul. T.
Kościuszki 8B, tel. (0-62) 747-47-47
BIURO O G ŁO SZ EŃ : 63-200 Jarocin, Rynek, Ratusz, tel.
747-23-14, kierownik: Regina Blaszak. Czynne codziennie:
goo . 1 6 'jo sobota: 1 000 - 1200
Redakto r prow adzący:
A le ksan d ra P ilarczyk
j
,
|
i
18 lipca 1997 r. ,
Nr 29, str. 3
in f o r m a c j e :
W SKRÓCIE
J a r a c z e w s k ie ś w ię to z P a w la k ie m
JAROCIN
- Zarząd Miejski zatwierdził Andrzeja
Dworzyńskiego na dyrektora Zespołu
Szkół w Wilkowyi. Podjął też uchwałę
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
UGiM ogłoszenia wydzierżawieniu
budynku kina ”Echo”.
- Bernadeta Łuczak, zastępca kierow­
nika Urzędu Rejonowego w Jarocinie
została wybrana przewodniczącą Ra­
dy Nadzorczej ZZOZ-u Jarocin.
Dokończenie ze str.l
- Wręczam ten sztandar jako symbol
wiernej służby dla Rzeczypospolitej.
Gromadźcie się dla wspólnego działania
tak, abyśmy budowali Polskę gospoda­
rną, silną i bezpieczną - powiedział
Waldemar Pawlak.
W niedzielnej uroczystości wzięli
udział również posłowie Andrzej
Grzyb, Tadeusz Sytek oraz Józef Gru­
szka.
Stefan Andruszkiewicz, prezes Za­
rządu Gminnego OSP w Jaraczewie
przedstawił historię Ochotniczej Stra­
ży Pożarnej w Jaraczewie. - OSP w Ja­
raczewie została zawiązana 12 lipca
1927 roku. W tym dniu z inicjatywy
ówczesnego burmistrza zwołane zosta­
ło zebranie mieszkańców Jaraczewa,
celem założenia OSP. Wówczas na
zebraniu trzydzieści osiem osób wyrazi­
ło chęć należenia do nowo powstałej
organizacji - czytał prezes.
- Odznaczam jednostkę OSP w Jara­
czewie srebrnym medalem za zasługi
dla pożarnictwa. W uznaniu zasług
poświęcenia służbie dla bliźnich, reali­
zacji starego strażackiego hasła ,,Bogu
na chwałę, ludziom na ratunek” - mó­
wił Waldemar Pawlak dekorując
sztandar srebrnym medalem. Podczas
uroczystości wręczone były również
odznaczenia związkowe. Złotym me­
dalem zasługi dla pożarnictwa odzna­
czonych zostało trzynaście osób, sreb­
rnym czternaście i brązowym również
czternaście. Odznaczenia wręczali pre­
zes Zarządu Głównego Waldemar Pa­
Pomoc
dla powodzian
' Stowarzyszenie Gmin Regionu Wiel­
kopolski utworzyło specjalne konto, na
które można wpłacać pieniądze prze­
baczone na pomoc poszkodowanym.
Gospodarczy Bank Wielkopolski SA
°raz zrzeszone w nim banki spółdziel­
cze zadeklarowały pomoc w zbiórce
pieniędzy. Podajemy numer konta: Go­
spodarczy Bank Wielkopolski SA
I Oddział w Poznaniu nr 1610113394100-27006-1-0. Przy wpłatach na to
konto nie będą pobierane opłaty i pro­
wizje.
' Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy
Całemu Gronu Pedagogicznemu
Szkoły Podstawowej nr 3
w Jarocinie
szczególnie p. Udzikowi
i p. Bartkowiak
za trud włożony w moją naukę
za przygotowanie mnie
do egzaminów
i za dostanie się
do wymarzonej szkoły w Poznaniu
serdeczne podziękowanie składa
Krzysztof Hudak
z rodzicami
(2879/ R/ 97)
ZABAWY
Na sali w Górze 19 lipca o godz.
20.00 odbędzie się zabawa taneczna.
Gra zespół FLESH.
(rr, ann)
Kanalizacja
na Polnej
FOTO Stachowiak
wlak oraz wiceprezes Zarządu Woje­
wódzkiego Józef Gruszka.
Z okazji 70-lecia istnienia Ochot­
niczej Straży Pożarnej w Jaraczewie
zastępca wójta Stanisław Andrzej­
czak złożył wszystkim strażakom gra­
tulacje. Ludowcom życzył sukcesów
w pracy na rzecz wsi.
- Pozwólcie państwo, że w imieniu
rady sołeckiej w Jaraczewie, jak i spo­
łeczeństwa jaraczewskiego złożę jak
najlepsze życzenia naszym dzielnym
strażakom, którzy przez tyle już lat
społecznie angażowali się w swoją pra­
cę - mówił sołtys Jaraczewa Andrzej
Stasiak.
Poseł Andrzej Grzyb przy okazji
składania życzeń zaapelował do spo-
łeczności, aby pomogli powodzianom.
- Woda zabrała im wszystko, domy,
gospodarstwa. Dlatego potrzebna jest
cegła, cement, wapno, łopaty, czyli to
wszystko, co może służyć odbudowaniu
ich dobytku - mówił poseł.
Po uroczystości w urzędzie gminy
przygotowano dla gości poczęstunek.
Głównie serwowano sałatki warzyw­
ne, szaszłyki oraz wędliny.
(r)
Społeczny Komitet Budowy Kanali­
zacji na osiedlu przy ul. Polnej w Jaro­
cinie wybrał w ubiegłą sobotę wykona­
wcę dokumentacji.
Komitet postanowił także wystąpić
do Zarządu Miejskiego o nie włącza­
nie do kanalizacji osób, które nie
dokonują obecnie wpłat.
Przyjęta został również propozycja,
aby kanalizacja układana była w pier­
wszej kolejności na tych ulicach, z któ­
rych mieszkańcy najsystematyczniej
wpłacają pieniądze.
(k)
Energetyka Kaliska Spółka Akcyjna
REJONOWY ZAKŁAD ENERGETYCZNY
JAROCIN
63-200JAROCIN
ul. Batorego26 t d
(0-62) 747-21-37 &x(0-62)747-2»01
Rejonowy Zakład Energetyczny w Jarocinie informuje o planowanych przerwach
w dostawie energii elektrycznej w następujących miejscowościach:
Społecznej w Żerkowie 17 i 18 lipca od
8.00 do 14.00 organizuje zbiórkę ar­
tykułów pierwszej potrzeby dla powo­
dzian. Zbiórka przeprowadzona bę­
dzie w podwórzu Urzędu Miasta
i Gminy w Żerkowie. Organizatorzy
proszą o dostarczanie koców, trwa­
łych artykułów żywnościowych, arty­
kułów higienicznych i sanitarnych oraz
nie używanej pościeli.
- OSP w Żerkowie i MGOKTSiR oraz
zespół ”Super Plus” organizuje 19
lipca o godz. 19.00 zabawę taneczną
w amfiteatrze. Dochód będzie prze­
znaczony na pomoc dla powodzian.
W przypadku złej pogody impreza
zostanie przeniesiona na inny termin.
- Kwotę 1.000 zł na pomoc dla po­
szkodowanych zadeklarowali jaro­
cińscy rzemieślnicy. Zarząd Cechu
Rzemiosł Różnych skierował apel do
rzemieślników województwa kaliskie­
go o przyłączenie się do akcji. Zwró­
cono się również do Zarządu Izby
Rzemieślniczej w Kaliszu o koordy­
nację akcji i włączenie do niej całego
polskiego rzemiosła. Rzemieślnicy
proponują też rozprowadzanie cegie­
łek o różnych nominałach. W ramach
pomocy można dokonywać wpłat
w kasie Cechu Rzemiosł Różnych w Ja­
rocinie przy ul. Wrocławskiej 12.
W najbliższym czasie zostanie uru­
chomione konto na potrzeby akcji.
Numer podamy natychmiast po ot­
warciu.
(ann)
w dniu 21.07.1997 r„ w godz. 8°°-16P°
m. Golina - ul. Ja rocińska od n r 13 do n r 24a
w dniach od 22.07.1997 r. do 23.07.1997 r., w godz.
m. Golina - ul. Ja ro ciń ska od n r 26 do n r 33
e P -IG P 0
Przerwa spowodowana jest koniecznością wykonania prac eksploatacyjnych na
urządzeniach energetycznych.
Przepraszamy za utrudnienia wynikające z przerw w dostawie energii elektrycznej.
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. E. Kwiatkowskiego
w Jarocinie, ul. Wrocławska 15
OGŁASZA NABÓR
DO ŚREDNIEGO STUDIUM ZAWODOWEGO
o kierunkach:
4 ogólnom echaniczny 4 budow lany
4 elektryczny 4 o d zieżo w y
Nauka trwa dwa semestry w systemie rocznym w formie zjazdów
sobotnio-niedzielnych.
Po ukończeniu Średniego Studium można przystąpić do egzaminu
dojrzałości.
Warunki przyjęcia:
- świadectwo ukończenia szkoły zasadniczej lub częściowego zaliczenia
określonego okresu szkoły średniej
- wiek powyżej 17 lat
Podania ze świadectwem w oryginale oraz 2 zdjęcia należy składać w sekretariacie
szkoły do dnia 30 sierpnia 1997 r. Informacji udziela sekretariat szkoły w godzinach
8.00 - 15.00, tel. 747-22-40.
Powyższa forma kształcenia jest odpłatna.
0033 /R/97)
Nr 29, str. 4
.18 lipca 1997 r.
L IS T Y
L IS T Y
Wybrano wojewódzkie władze
Polskiego Przymierza Gospodar­
czego w Kaliszu.
W n ied zielę 13 lip ca w K aliszu
o d b y ł się I Z jazd W o je w ó d z k i S to ­
w arzy szen ia " P o lsk ie P rzym ierze
G o s p o d a r c z e ” . W zięli w nim
u d ział rep rezen tan ci trzech o d ­
d z ia łó w te r en o w y ch - J a ro cin a ,
O str o w a W lkp . i K a lisza .
Nowe
władze
Przymierza
W o b e c n o śc i p rezesa P P G Da­
riusza Grabowskiego, u c z estn icy
zjazd u w yb ra li s ie d m io o s o b o w y
Z a rzą d W o je w ó d z k i o r g a n iza cji p rezesem z o sta ł Jan Kliber z K a li­
sza , n a to m ia s t je g o z a stęp cą Bene­
dykt Zybała z J a r o cin a . Jed n ym
z c z ło n k ó w Z a rzą d u w y b r a n o ró ­
w n ie ż ja r o c in ia n in a - Antoniego
Regulskiego.
W c za sie trw a n ia z ja zd u przyję­
to w n io se k o d o k o n a n ie o c e n y
i a n a lizy D e k la ra cji Intencji z a ­
p r o p o n o w a n ej p rzez o d d z ia ł w Ja­
r ocin ie i w łą c ze n ie jej d o p r o g r a ­
m u sto w a rz y sze n ia . U c z e stn ic y
z a a k c e p to w a li p r o p o z y c ję w y stą ­
p ien ia d o M in iste r stw a F in a n s ó w
w sp raw ie z w o ln ie n ia z p o d a tk u
V A T d a r ó w d la p o w o d z ia n .
(ann)
W październiku 1996 r. na zebraniu
soleckim w Witaszycach, Telekomunika­
cja Polska S.A . vi- osobie pana Kędziers­
kiego solennie obiecała, że telefony w Wi­
taszycach będą założone do świąt Bożego
Narodzenia, najpóźniej do końca 1996
roku. Chodzi tylko o to, że mieszkańcy
ubiegający się o założenie telefonu wpła­
cili podstawową opłatę w wysokości 428
zł. Drugie zebranie odbyło się w marcu
lub kwietniu tego roku, gdzie obiecano
drugi termin do końca czerwca 1997 r.
W zebraniu tym brał udział burmistrz
i przewodniczący Rady Miejskiej w Jaro­
cinie. Terminu tego dotrzymano tylko
w stosunku do tych ulic, przy których
mieszkają prominenci. Ulica Paździer­
nikowa została ja k enklawa na wyspie.
Robi się ul. Żużlową i dalej, a na Paź­
dziernikowej od czasu do czasu pokaże się
jeden człowiek i wykopie ze dwa metry
i koniec pracy. Jak pada - nie kopią, ja k
upały - nie kopią. W związku z taką
sytuacją rodzą się następujące pytania:
- kto zapłaci odsetki od pieniędzy, które
leżą w Banku Cukrowniczym, i komu?
- komu i ile należałoby dać, żeby mieć
założony telefon po dziesięcioletnim
oczekiwaniu
OŚWIADCZENIE
W związku z listem A W S w Jarocinie
podpisanym przez Leszka Dąbrowskiego
("G . J.'”, 11 lipca 1997 r., 2 8 /9 7 ),
wyrażam zdziwienie, że jedno z sześciu
pytań zawartych w liście jest skierowane
do Kierownika Urzędu Rejonowego w Ja­
rocinie.
Świadczy to o nieznajomości proble­
m atyki likwidacji przedsiębiorstwa ir try­
bie upadłościowym, bądź próbie rzucenia
złego światła na moją osobę.
W związku z powyższym wyjaśniam:
1. Art. 14 1 - Prawo upadłościowe mówi:
”Uwzględniając wniosek o ogłoszenie
upadłości, sąd wydaje postanowienie
w którym : (...), 3) wyznaczy sędziego komisarza oraz syndyka upadłości”
2. Art. 20 1 - Prawo upadłościowe stano­
wi:
K się d zu p r o b o s z c z o w i K a z im ie r z o w i D o m a g a le
k s ię d z u P a w ło w i P o d e s z w ie , p a n u o rg a n iście
ro d zin ie , k r e w n y m , zn a jo m y m , s ą s ia d o m i w s z y s tk im ,
k t ó r z y o k a z a li w sp ó łc zu c ie, z a m ó w ili m s z e św ., z ło ż y l i k w ia ty
o r a z o d p r o w a d z ili n a m ie jsc e w iec zn eg o s p o c z y n k u
n a s zą d ro g ą m a tk ę , te ś c io w ą , b a b c ię i p r a b a b c ię
ś.
1" p. Marię Pakulską
se rd e c z n e ,,B ó g z a p ł a ć ” s k ła d a ją
Pytań było więcej tylko do kogo je
skierować; do Telekomunikacji Polskiej
S .A .,d o Urzędu Gminy i Miasta w Jaroci­
nie, a może do Prokuratury Rejonowej?
Stały czytelnik
(nazwisko
do wiadomości redakcji)
Wszystkim, którzy niedługo zaczną
znowu ubolewać z powodu braku festiw a­
lu, polecam wywiad z dyrektorem Stanis­
ławem
Spychałem,
zamieszczonym
w ostatnim numerze ”Gazety Jarocińs­
kie j”.
Panu
dyrektorowi,
pracownikom
Z Z O Z -u i tym, którzy wspomagają jaro­
cińską służbę zdrowia - cześć i chwała za
ich postawę. Wielu pacjentów musiałoby
zrezygnować z leczenia szpitalnego, ska­
zując się tym samym nawet na śmierć,
gdyby wprowadzono opłaty za dzienny
pobyt w tej placówce. Każde słowo wywia­
du przedstawia smutną rzeczywistość
i musi być wyrzutem dla tych, którzy
kruszą kopie o organizowanie czegoś, co
nie powinno zaistnieć w naszym mieście.
Przecież w ub. roku odbyło się wiele
koncertów w Jarocinie. Zainteresowana
tym młodzież nie może narzekać na brak
,,Na skutek ogłoszenia upadłości upadły
( tj. właściciel albo organ założycielski przyp. H. S .) , traci z samego prawa
zarząd oraz możliwość korzystania i roz­
porządzania majątkiem, należącym do
niego w dniu ogłoszenia upadłości”.
3. Art. 87 1 - Prawo upadłościowe
,,Sędzia - komisarz kieruje tokiem po­
stępowań, ma nadzór nad czynnościami
syndyka i oznacza czynności, których
syndykowi nie wolno wykonywać bez
szczególnego jego zezwolenia”.
Tak więc insynuacje i zapytanie Pana
Przewodniczącego są skierowane pod nie­
właściwym adresem.
Korzystając z okazji chciałbym skiero­
wać pytania do Pana Przewodniczącego:
1. Kto doprowadził do zwolnienia dyrek­
tora Fabryki Domów w Mieszkowie, a na­
stępnie do upadłości firm y?
2. Czy Pan Przewodniczący wie, że Woje­
woda Kaliski wyraził zgodę na nieodpłat-
rozrywki. Korzyści z festiwalu miasto też
nie ma żadnych. Anita Buszu, Kasia M yszkiewicz nie zostały wypromowane przez
festiwal. A czy ktokolwiek zastanawiał
się, skąd szpital miałby wziąć medykamen ty dla poszkodowanych w bójkach
i pieniądze na wzmożoną gotowość per­
sonelu?
Apeluję więc do Panów Radnych o za­
przestanie marnowania czasu na festiw a­
lowe dyskusje, a skoncentrowanie uwagi
na tym, w ja k i sposób pomóc służbie
zdrowia. M oże część jakiejś stałej działal­
ności przekazywano by do naszego
Z Z O Z -u. Wydaje się, że jest to wyzwanie
godne Rady M iejskiej i Pana BurmistrzaA może ktoś z czytelników podsunie po­
m ysł na ratowanie placówki służącej całe­
mu społeczeństwu, a nie tylko jakiejś
grupie. Przecież w każdej chwili, każdy
może znaleźć się w szpitalu. Borykanie się
z trudnościamifinansowym i Z Z O Z -u nie
powinno być tylko sprawą dyrektora Spy'
chała, ale wszystkich mieszkańców Jaro­
cina.
Stała czytelniczka
(nazwisko i adres
do wiadomości redakcji)
neprzekazanie budynku zakładowego Fa­
bryki Domów na własność Spółdzielni
Mieszkaniowej w Mieszkowie?
Pismo Wojewody w przedmiotowej spra­
wie, z dnia 29.09.1992 r.
(RG , VII.0718/48/17/92 wpłynęło na rę­
ce Tymczasowego Kierownika FA bryki
Domów w Mieszkowie p. Ewy Przytnąsińskiej.
3. C zy wiadomo Panu, że zakłady te)
samej branży, które potrafiły przetrwać
trudny okres na początku lat dziewięć­
dziesiątych obecnie dobrze prosperują?
4. Dlaczego Pan występuje jako przewod­
niczący A WS, a nie jako przewodnicząc?
M K Z N S Z Z „Solidarność ”?
Uważam, że tylko wystąpienie w imienin
N S Z Z ,,Solidarność” byłoby w tym wy­
padku uzasadnione i zrozumiale.
HENRYK SZYMCZAK
Kierownik Urzędu Rejonowego w Jarod'
nie
Serdeczne podziękow anie
za opiekę m edyczną personelow i
oddziału wewnętrznego m ęskiego szpitala w Jarocinie
K siędzu K anonikowi B olesławowi D alaszyńskiem u
i K siędzu M arkow i Ferencowi
R odzim e, Z najom ym , Sąsiadom , Delegacjom i w szystkim ,
k tó rzy okazali współczucie, zam ów ili m sze św.,
zło ży li wieńce i kw iaty
oraz odprow adzili na m iejsce wiecznego spoczynku
ś. t
p. LUDWIKA JĘDRASZCZAKA
s k ła d a
Żona z ro d z in ą
c ó r k i z ro d z in a m i
S e r d e c z n e p o d z ię k o w a n ie
S e rd e c zn e p o d z ię k o w a n ie
d r S ta n is ła w o w i S p y c h a lo w i, p e r s o n e lo w i m e d y c z n e m u
R o d z in ie , K r e w n y m , Z n a jo m y m , S ą s ia d o m ,
k s ię d z u d z ie k a n o w i K a z im ie r z o w i R a d z ik o w s k ie m u
k r e w n y m , z n a jo m y m , s ą s ia d o m , d e le g a c jo m i w s z y s tk im ,
k t ó r z y o k a z a li w sp ó łc zu c ie, z a m ó w ili m s z e św .
o r a z o d p r o w a d z ili n a m ie jsc e w iec zn eg o s p o c z y n k u
i w s z y s tk im ,
o r a z o d p r o w a d z ili n a m ie js c e w ie c z n e g o s p o c z y n k u
n a s z e g o k o c h a n e g o m ę ż a , o jc a , te ś c ia i d z ia d k a
n a s zą k o c h a n ą m a tk ę , te ś c io w ą , b a b c ię
ś.
D e le g a c jo m
k tó r z y o k a z a li w sp ó łc zu c ie , z a m ó w ili m s z e św .
1" p. Stanisławę Furmaniak
ś. T p. M ariana Ruszczyńskiego
s k ła d a
s k ła d a ją
ro d z in a
żona, có rki i syn
Nr 29. str. 5
18 Irpca 1997 r. ___________________________________
SPROSTOWANIE
Publikujem y w całości i w oryginal­
nej pisow ni sprostowanie nadesłane
przez Andrzeja K ałąinego dotyczące
artykułu „M iała być A m e r y k a ” zamie­
szczonego w „Gazecie Jarocińskiej”
z 27 czerwca.
Na wstępie sprostowania pragnę do­
bitnie podkreślić, że Pani Kopras-Fijotek dziennikarka z ponad dw ugodzin­
nej rozm owy przeprowadzonej ze
niną, a nagrywanej na m agnetofon,
niewiele wyniosła, lub nie chciała zna­
leźć informacji, które w sposób obiek­
tywny i prawdziwy pozw oliłyby jej
przedstawić sprawę. Scenopis rozmo­
wy do wglądu osobom zainteresowa­
nym.
Nie rozumiem, dlaczego Pani Kopras-Fijołek nie znalazła miejsca na
podanie prawdziwego oblicza preten­
sji lokatorów i nie tylko, którzy wy­
muszali na mnie sprzedaż mieszkań za
kilka starych milionów złotych. Nie
wiem skąd w iększość z nich może
znaleźć na to pieniądze, skoro Gmina
dopłaca do ich czynszów w formie
dodatków mieszkaniowych z pienię­
dzy podatników gminy. Pani Kopras
chyba celow o pominęła fakt, że blok
mieszkalny w 1992 r. decyzją W ojewo­
dy, na wniosek byłego T ym czasowego
Kierownika Zakładu Pani Ewy Przymusińskiej, żony byłego burmistrza,
INFORMACJE”
mógł przejść nieodpłatnie w ręce mie­
szkańców, którzy mieli tylko założyć
spółdzielnię. Prawdopodobnie nie
skorzystali z tego „dobrodziejstwa”
z pow odu wysokich kosztów utrzy­
mania bloku. Teraz chcą nawet kupić
blok, ale żadnej pisemnej oferty nikt
nie złożył do firmy. D o chwili obecnej
wielu lokatorów ma stare zaległości
w opłatach czynszu sięgające kilku lat
w przypadku Pana Janiaka. Czegoś tu
nie rozumiem!
Pani Kopras-Fijołek, co wyraźnie
zostało utrwalone na taśmie m agneto­
fonu w trakcie wywiadu, przyjęła spekulatywną zasadę, że siła głosów daje
rację lokatorom manipulowanym
w całkiem innym celu. To jest nieucz­
ciwe! Blok mieszkalny, który został
mi sprzedany razem z fabryką jako
całe przedsiębiorstwo był propozycją
rady wierzycieli w skład, której w cho­
dził również przedstawiciel G miny Ja­
rocin.
W ymuszanie, a nawet używanie
szantażu wobec mnie po to, aby od­
dać za symboliczną cenę mieszkania
lokatorom , którzy chyba nie zdają
sobie sprawy, że dzisiaj mają jeszcze
ogrzewanie i ciepłą w odę, a jutro
mogą nie podołać w utrzymaniu całe­
go bloku na własny rachunek.
Lokatorom przecież żadna krzywda
się nie dzieje. Nikt nie został podany
d o sądu o niepłacenie zaległego czyn-
Wakacje w Jarocinie
dokończenie ze str. 1
Dzieci z Libercourt przyznały, że
Początkowo trudno było im się przy­
stosować do jedzenia i czasu posiłków
w polskich dom ach. - W Jarocinie jest
bardzo ładna pogoda, a we Francji
przez cały czas pada. Ludzie są bardzo
mili. Mamy nadzieję, że pobyt tutaj
dobrze się skończy i wrócimy do domów
°paleni - mówili młodzi Francuzi.
Zaraz po przyjeździe dzieci z Liber­
court wraz z zaprzyjaźnionymi dzie­
ćmi z Jarocina wyjechały na biwak
2eglarski do Kosewa. D latego oficjalne powitanie gości z Libercourt przez
władze miasta nastąpiło dopiero
w piątek, 11 lipca. Życzenia na czas
Pobytu w' Polsce gościom złożyli: wi­
ceburmistrz, Henryk Kowalski i przcwodniczący Rady Miejskiej, Marian
Sikorski. Grupa opiekunów, w skład
której wchodzą: Gilbert, Beatrice,
Anita i Goeffrey Penet, otrzymała na
pamiątkę wydawnictwa na temat Ja­
rocina. - Dla dzieci mamy natomiast
długopisy, aby miały czym napisać
kartki do domu - zażartował Henryk
Kowalski. Oficjalne spotkanie zakoń­
czyło pam iątkowe zdjęcie przed Ratu­
szem i zwiedzanie wystaw w Muzeum
Regionalnym.
Wraz z grupą dzieci na prywatne
zaproszenie do Jarocina przyjechała
Cecylia Chudak, której mąż w 1978
roku zajmował się nawiązaniem
współpracy pomiędzy Libercourt
a Jarocinem. - Po wojnie w Libercourt
byli prawie sami Polacy, tylko dwie
albo trzy rodziny francuskie. Wiele
z tych rodzin pochodziło z Jarocina.
Mój mąż urodził się także w okolicach
Żerkowa - stwierdziła Cecylia C hu­
dak.
(ls)
szu sprzed lat, a wielu z nich osobiście
proponowałem pracę w fabryce.
Pan Janiak, który ma najwięcej
zaległości w czynszu, pom im o osz­
czerstw wypowiadanych pod moim
i firmy adresem, na prośbę burmistrza
otrzymał m ożliw ość dorobienia sobie
w firmie, którą tak dziś opluwa, a poza
tym sprzeniewierzył ponad 12 starych
m ilionów złotych, częściowo pocho­
dzących z opłat za ciepłą w odę przez
niego zebranych od lokatorów bloku
spółdzielczego.
Pan Idczak, który chciał kupić ten
zakład wspólnie z Panią Ewą Przymusińską, byłym Kierownikiem Fabryki
D om ów w M ieszkowie oraz Jerzym
Jankówiakiem, byłym szefem produk­
cji i przewodniczącym rady pracow­
niczej, wylewa obecnie swoje pretensje
doszukując się po ponad półtora roku
nieprawidłowości w sprzedaży fabry­
ki. Gdzie Pan Idczak i jego spółka byli
ponad rok temu. M ogli kwestionować
decyzje rady wierzycieli u Sędziego
Komisarza. Akt notarialny został spo­
rządzony po dwóch miesiącach od
daty decyzji rady wierzycieli. Kwes­
tionow anie braku wadium jest złoś­
liwym pom ówieniem , ponieważ wa­
dium zapłaciłem czekiem, który jest
powszechnym środkiem płatniczym.
Czyżby Pani Kopras-Fijołek nie wie­
działa o tym? publikując w ten sposób
nieprawdę.
Prawdopodobny pow ód, że Pan Idczak i jego w spólnicy dzisiaj kwes­
tionują sprzedaż fabryki to fakt, że
stracili źródło dochodu z pracy w m o­
jej firmie, a duże zlecenie budowy
bloków nie przypadło im w udziale, na
co liczyli gdyby kupili fabrykę.
Oświadczam, że miały miejsce pró­
by szantażowania przez Pana Idczaka
nowych pracowników, aby nie pode­
jm owali pracy w mojej Firmie, o czym
Pani Kopras-Fijołek wiedziała bezpo­
średnio z ust szantażowanego pracow­
nika, jednak tego faktu nie uznała za
istotny w sprawie. Przyświecał jej tyl­
ko cel - oczernić moją firmę.
Po roku zrozumiałem, że gdyby
mieszkania otrzymali za darmo byli
pracownicy zakładu, a fabrykę przeję­
ło część byłego kierownictwa fabryki
to dzisiaj nie byłoby problemu. Ja
jestem tutaj, jak to się gwarą jarocińs­
ką mówi „włozkiem ” , poza układami.
B iJ
Uważam , że narosły konflikt, pod­
sycany przez przegranych o kupno
zakładu i gazetę na pewno znajdzie
rozwiązanie bez używania obraźliw ych i krzywdzących słów pod ad­
resem mojej osoby i firmy. Z polskiego
dom u rodzinnego, nie tak daleko bo
z K rotoszyna wyniosłem kulturę oso­
bistą i nie rozumiem dlaczego w „G a­
zecie Jarocińskiej” i cytowanym oso­
bom w artykule Pani Kopras-Fijołek
tak dużo jej brakuje. Dlatego na ła­
mach gazety, publicznie proponuję bur­
mistrzowi Panu Jachowskiemu, przeję­
cie bloku mieszkalnego nieodpłatnie
przez Gminę w zamian udzielenia fir­
mie „Build inc.” Sp. z o. o. pomocy
i umorzenia podatku od nieruchomości
na kilka lat.
N atom iast w sprawie przedstawia­
nia mojej firmy w złym świetle, poda­
jąc publicznie nieprawdziwe informa­
cje o jakości produkowanych wyro­
bów, mamy do czynienia z dużo pow a­
żniejszą sprawą, w którą zamieszana
jest gazeta, publikując takie kłamliwe
informacje.
Pani Kopras-Fijołek osobiście pytała
mnie czy posiadam certyfikaty i uzys­
kała jednoznaczną odpowiedź, że cer­
tyfikaty na znak bezpieczeństwa firma
posiada, a co więcej produkuje wyroby
zgodnie z procedurą w tym zakresie.
N atom iast opublikowanie kłamstw
Pana Idczaka, pom im o posiadanej
wiedzy, że to nieprawda jednoznacz­
nie wskazuje na stosow anie praktyki
naruszającej prawo karne. Dziwnym
zbiegiem okoliczności jest fakt, że po
rozpoczęciu dużegpo przedsięwzięcia produkcji bloków dla dużego odbior­
cy i innych - pojawiają się oszczerstwa
0 braku atestów lub użycia piachu do
produkcji stropów, co powoduje za­
grożenie utraty zleceń i w ostateczno­
ści zamknięcie zakładu i utratę pracy
załodze, której obecny stan wzrasta
1 może w następnym miesiącu prze­
kroczyć 55 osób. Pierwszy raz w życiu
spotkałem się z tak bezsensownym
działaniem. Szanowna „G azeto Jaro­
cińska”, publikowanie takiej niepraw­
dy grozi nam wszystkim bankruct­
wem. Pracownikom utratę pracy i per­
spektyw na przyszłość, mnie utratą
zleceń, a gazecie procesem o odszko­
dowanie. K to tu miesza i w jakim celu?
mgr inż. ANDRZEJ J. KAŁĄŻNY
prezes „BUILD INC.” Sp. z o. o.
DAEW OO
A. K. RUSZCZYNSCY
.AUTóserms
AUTORYZOWANY DEALER
S P R Z E D A Ż
I S E R W IS
* FSO - POLONEZ CARO, TRUCK, CARGO
* DAEWOO - TICO, NEXIA, ESPERO
Katowice
•
FOTO Stachowiak
S A M O C H O D Ó W :
* SUPERATRAKCYJNE SYSTEMY RATALNE DO 5 LAT
* AICE KONSORCJUM - RATY NIEOPROCENTOWANE
* LEASING
* MONTAŻ INSTALACJI GAZOWYCH
* AUTOSERWIS oferuje także wymianę uźytwnych
samochodów na nowe
\
* KOMIS SAMOCHODÓW UŻYWANYCH
* NA MIEJSCU REJESTRACJA I UBEZPIECZENIA
S E R D E C Z N IE Z A P R A S Z A M Y
Ną ą 62-023 Robakowo k/Gądek, ul. Krótka 4
trasa Poznań - Kórnik
tel. (0-61) 817-12-16, 817-06-10, fax (0-61) 817-06-09
UWAGA! Przy zakupie POLONEZÓW upusty 1000 zł, OC i NW gratis, AC • 2,75 % wartości pojazdu
Nr 29, str. 6
INFORMACJE
.18 lipca 1997 r.
. •
P ik n ik ja k ic h m a ło
Dokończenie ze str. 1
Piknik integracyjny nieprzypadko­
wo odbywał się w stanicy harcerskiej
w Żerkowie, gdyż jest on swego rodza­
ju promocją miejsca, w którym
w przyszłości ma powstać ośrodek
rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży.
Obecnie jedynym problemem jest uzy­
skanie prawa własności od Nadleśnic­
twa Jarocin. - Z powodu barier praw­
nych jesteśmy w martwym punkcie.
Mam nadzieję i jestem pełen optymiz­
mu, że mając tylu przyjaciół jesteśmy
w stanie pokonać tą przeszkodę. Państ­
wowy Fundusz Rehabilitacji Osób Nie­
pełnosprawnych nie da nam pieniędzy,
dopóki nie będziemy właścicielami. Po­
trzebna jest teraz tylko dobra wola ze
strony władz Żerkowa i Nadleśnictwa
Jarocin - wyjaśnił Ahmed Szariffi.
Harcerze przygotowali kilka kon­
kursów dla dzieci, w których mogły
sprawdzić się na przykład układając
puzzle, wbijając gwoździe, strzelając
z łuku. Organizatorzy zadbali nie tyl­
ko o rozrywkę, ale także o żołądki
uczestników. Na głodnych czekała
grochówka i kiełbasa, którą można
było upiec w ognisku. Zanim jed­
nak rozpoczęła się część oficjalna pik­
niku czas oczekiwania skracały wy­
stępy orkiestry ze Stanisławowa, pod
dyrekcją Adama Kwaśnika. W trak­
cie pikniku wystąpiła też orkiestra,
działająca przy OSP Żerków, pod
dyrekcją Jerzego Nowackiego. Kon­
cert częściowo przerodził się także
w występ wokalny. Chcąc zachęcić
ludzi do wspólnego śpiewu, Kasper
Ekert, prowadzący piknik, wykonał
z towarzyszeniem orkiestry piosenkę
„Szła dzieweczka do laseczka”.
Swoje umiejętności wokalne zapre­
zentowały dzieci z JOK-u i MGOK-u
w Żerkowie. Wystąpił także dwuoso­
bowy zespół z Warsztatów Terapii
Zajęciowej z Gizałek. Odbył się także
pokaz seitedo karate w wykonaniu
zawodników z klubu sportowego
„Krotosz” z Krotoszyna. Wszyscy
niemal zamarli w oczekiwaniu na wy­
nik próby siły, polegającej na roz­
bijaniu dachówek ręką.//Cfbu zawod­
nikom udało się zniszczyć 14 dachó­
wek. Spore zainteresowanie wzbudził
PRZED l a t y p r a s a d o n o s i ł a
15 M k. n agrod y.
W niedzielę, dnia 3. b. m.
u s z e d ł z D m in iu m Sławoszew
pies kasztanowaty,
w a b i ą c y s ię „ K ćH T O .”
O d d a w c a o d b ie rz e p o w y ż s z ą n a ­
g ro d ę
Już po raz drugi dzieci niepełnosprawne obdarowane zostały sprzętem rehabilitacyjnym
FOTO Stachowiak
także pokaz jogi w wykonaniu Agnie­
szki Merty. Po jej prezentacji niektó­
rzy zaczęli wręcz podejrzewać, że jest
ona osobą pozbawioną kości i kręgo­
słupa. Policjanci z Jarocina zaprezen­
towali
wyposażenie
radiowozu.
Przedstawili zebranym także nowy typ
pałki. Kilku ochotników poddano tes­
tom na obecność alkoholu. Na zakoń­
czenie policjanci zwrócili uwagę na
zagrożenia, na jakie narażone są dzieci
w okresie wakacyjnym.
Przez cały czas trwania pikniku
przedstawiciele Polskiego Czerwone­
go Krzyża kwestowali na rzecz powo­
dzian. Organizatorzy podjęli decyzję
o przekazaniu części dochodu z nie­
dzielnej imprezy na ten cel. Na począt­
ku pikniku kilkoro dzieci otrzymało
sprzęt rehabilitacyjny ufundowany
przez UMiG Żerków, Bank Spółdziel­
czy w Jarocinie, Ryszarda Grzebyszaka, Romana Zaworskiego, Towarzys­
two Walki z Kalectwem i „Gazetę
Jarocińską”. Wszystkim obdarowa­
nym upominki wręczył senator Stanis­
ław Sikorski.
- Taka impreza powinna być organizowana częściej. Dla osób niepelnospraWnych jest to często jedyna okazja, aby
spotkać się w swoim gronie, a zarazem
poznać także osoby zdrowe i razem
dobrze się bawić - stwierdził mężczyz­
na na wózku. Jedna z matek dziecka
upośledzonego stwierdziła, że dopóki
nie przyjechała na piknik, nie zdawała
sobie sprawy, jak bardzo wiele jest
takich dzieci. - Żałuję tylko, że nic
byliśmy tutaj w zeszłym roku, bo impreza jest naprawdę wspaniała. Nic
wiedziałam nawet, że tu w Żerkowie
jest tak pięknie - powiedziała. Wiele
osób mówiło, że na przykładzie pik­
niku integracyjnego inni powinni
uczyć się, jak należy organizować im­
prezy. - Ważny jest także fakt, że
zapewniono nawet bezpłatny dojazdWszyscy niezależnie od tego, czym obdarzyła ich natura, bawili się tak saniO
dobrze. A to jest przecież prawdziwa
integracja - mówili uczestnicy.
LIDIA SOKOWICZ
„T yg o d n ik powiatu pleszewskiego”
Nr 29,16 lipca 1881 r.
- D o c z ł o n k ó w K o ła ś p . im . IC B a r w i c k ic g o ! Wzjra się
vszystkich czynnych śpiewaków do bezwzględnego wzięcia udziału w Zjeździe
ve Witaszycach. Wyjazd wozami do Witaszyc nastąpi w niedzielę o godz. 7-mej
ano z placu przed „Rolnikiem”. Zaleca się, by członkowie na miejscu wzięli
idzial w rannych uroczystościach zjazdowych Kola Witaszyce. O godz. 16-tej
biórka drużyny śpiewaczej w ogrodzie p. Granatowicza, celem prześpiewania
toraz ostatni pieśni konkursowych.
Zarząd.
„Gazeta Jarocińska"
Nr 56, 7 lipca 1935 r.
M i e s i ą c d e b r ę j k s ią ż k i
dla Polaków z odzyskanych
Ziem Zachodnich i Okręgu Mazurskiego
1 lip c a - 1 s ie r p n ia 1 9 4 5 ro k u
Dzieci polskie z ziem zachodnich i
>kręgu mazurskiego proszą o podręczniki
•zkolne i książki polskie.
Zaopatrzenie dzieci tych w książkę
lolską jest naszym świętym, obywatelskim
ibowiązkiem.
Dlatego Polski Związek Zachodni.
Jkręg Poznański, organizuje od l lipca do
sierpnia br. zbiórkę książek w ramach:
.Miesiąc dobrej książki dla Polaków z
idzyskanych ziem zachodnich i okręgu
nazurskiego” .
O doniosłości tej akcji tłumaczyć nie
rzeba. Mamy wszyscy jeszcze świeżo w
minięci okres pięć i półletniej w alki z
barbarzyńcą hitlerowskim o naukę polską
i słowo polskie.
Wierzymy, że nie zabraknie w tej akcji
nikogo, że każdy z Polaków złoży przynaj­
mniej jedną książkę.
Na zakup polskiej książki dla m ło­
dzieży polskiej ziem zachodnich i okręgu
mazurskiego odbyła się w dniu 15 lipca
br., w 535-tą rocznicę Grunwaldu, zbiórka
uliczna.
Książki należy składać w lokalu P.Z.Z.
Polski Związek Zachodni w Jarocinie
„B iu le tyn inform acyjny"
Nr 12, 26 lipca 1945 r.
P o d s u m o w a n ie s p is u
Małe gospodarstwa rolne są przeludnione - wynika ze spisu rolnego*
który przeprowadzono w ubiegłym roku. Prace rachmistrzów spisowych
nie są jeszcze do końca podsumowane.
Powszechny spis rolny przeprowa­
dzono w ubiegłym roku - po ośmiu
latach przerwy. - Przeprowadzono go
już zgodnie z wymogami Unii Europejs­
kiej - wyjaśnił Adam Sierocki, dyrek­
tor Wojewódzkiego Urzędu Statysty­
cznego w Kaliszu. - Wykazał on głębo­
kie przemiany strukturalne i własnoś­
ciowe, którym uległo polskie rolnictwo.
Zniknęła większość gospodarstw spół­
dzielczych i państwowych. Poprawiła
się struktura obszarowa gospodarstw
rolnych - dodał dyrektor. Podkreślił
jednocześnie, że negatywnym zjawis­
kiem dotyczącym małych gospo­
darstw jest ich przeludnienie. - Pocie­
szającym może być fakt, że pojawia się
coraz więcej dużych obszarowo gos­
podarstw, których struktura jest na tyle
nowoczesna, że nie potrzebują wielu
pracowników i tam zatrudnienie jc&
prawidłowe - wyjaśnia Adam SierockiPowszechny spis rolny został przep'
rowadzony w czerwcu 1996 r. Objęt°
nim 48.843 indywidualne gospodarst­
wa rolne oraz 22.498 działek rolnych
i właścicieli zwierząt. Spis przeprowa­
dzało około 1.600 osób i wszystkie
urzędy gminne. Zakres tematyki był
wyjątkowo obszerny, objął ponad 280
zagadnień - z możliwością 700 od­
powiedzi.
W sferze rolnictwa województw0
kaliskie zajmuje 9 miejsce w plonach
zbóż podstawowych, 2 miejsce w pl°'
nach ziemniaków i czwarte w obsadzie
trzody chlewnej na 100 ha użytków'
rolnych.
Wojewódzki Urząd Statystyczny
w Kaliszu ogłosił rok 1997 rokiet11
statystyki rolniczej.
(anfl)
18 lipca 1997 r. _
_____
-------------TEMAT
J dokończenie ze str. 1
Zdaniem Henryka Piotrowskiego,
konserwatora urządzeń melioracyj­
nych - strażnika wałowego z Komorza
w gminie Żerków, sytuacja nic jest
jednak zła. - ”No chyba, że jakaś fala
nadejdzie. Z gminy jak przyjechali, to
twierdzili, ze u' każdej chwili może coś
Przyjść. Ale tragedii chyba nie będzie?"
"Pytasam siebie Piotrowski. Codzien­
nie jeździ sprawdzać poziom wody aż
do Robakowa. nigdzie w pobliżu nie
ma bowiem wodowskazu.
Zaiane uprawy
i , Najbardziej zagrożone w gminie
J Żerków są te wioski, które znajdują się
w trójkącie rzek: Warty, Prosny i Lu­
tyni. M ieszkańcy tych wsi z uwagą
sIedzą wszystkie doniesienia z połu­
dniowej Polski. Ludzie boją się pow o­
dzi, ale starają się nie myśleć o tym, że
mogłaby ich spotkać jakaś tragedia.
Wiedzą, że znajdują się na terenie
najbardziej zagrożonym powodzią
1 dlatego - przynajmniej niektórzy Przygotowują już ewentualne miejsce,
gdzie wraz z rodziną będą mogli
schronić się przed wodą. - ,, Razem
z trzodą schowamy się u! chlewie, na
strychu. Już tam sobie uszykowaliśmy
miejsce” - przyznaje mieszkanka nadProśniańskiej wsi.
W ostatnim tygodniu Warta płynę­
ła w swoim korycie. Jej poziom w yno­
s i 3,38 m, w ubiegły poniedziałek 3,6lm . Zanim rzeka zaczęła przybie­
rać był równy 1,85-2,12 m. Rolnicy
twierdzą, że podwyższony poziom to
skutek nie tyle postępującej powodzi,
de niedawnych opadów. - ,,Ta woda ze
•''Wiata jeszcze do nas nie przyszła. To
Sl£ dopiero zacznie”- przyznaje Roman
Grochulski, strażnik wałowy. Stan ala­
rmowy zostanie ogłoszony w momencie, gdy Warta osiągnie 4,40m. - ”Włą-
Qzymy syrenę, ludzie się zlecą i będzie­
my działać. Może nam się uda po­
wstrzymać wodę - mówi Grochulski. ^arta teraz przybiera 6 cm co 12
k°dzin ”.
Większość ludzi nie ma ubezpieczo­
nych ani dom ów, ani gospodarstw. -
Taka bieda jest. Skąd ludzie mają nu
to brać? - pyta Roman Grochulski.
Grochulski ma zalane ok oło hektara
uPraw - pszenicy i pszenżyta. Rolnicy
2 Pom orza już w ubiegłą sobotę mieli
^ laną pietruszkę, buraki, cebulę, zie-
^maki. - "Próbowałem kopać ziem1llaki, ale zaczęło mnie zalewać. Musiaem uciekać” - dodaje jeden z rolmków. W oda zalała mu 80 arów 2mrnniaki, buraki i mieszankę. - "Już
lcif>} nawet nie idę, bo nie ma co ratoWqć. Masza praca poszła na marne” się żona gospodarza. N ie boją się
P°Wodzi. - ,,Z tyłu domu mamy górkę m°wi gospodarz znad Prosny. - W ra-
Zle CZego tam uciekniemy albo do RaS*eyv. 4 je pani, co człowiek może wziąć?
fochę rzeczy i to wszystko. A krowa
C° '• TItopi się.”
dyżury na rzekach
ę>-
. . . .
, .
,
. -n< n zagrożenia miejscowości poło2° nych w gminie Żerków po twierdzan^I°nkowie komitetu przeciwpowolęK -g o . - ,, IV naszym rejonie gmina
Żerków jest najbardziej zagrożona po­
wodzią. Obecnie przygotowujemy się
do odebrania tej fali, która była w sobo­
tę vr Kaliszu, jednak zagrożenie jest
dużo większe - mówi Mirosław M are­
cki. sekretarz miejsko-gminnego ko­
mitetu przeciwpowodziowego w Żer­
kowie. - Zbiornik Jeziorska wypuszcza
wodę i te dwie fale mogą się nałożyć na
Warcie i Prośnie. Dalsze nasze działa­
nia będą zależały od tego, czy poziom
wody będzie wzrastał. Fala może
przyjść u’e wtorek albo w środę. Może
też być wcześniej" - dodaje Marecki.
Jeśli sytuacja stanic się niebezpiecz­
na, ewakuowani będą ludzie i zwierzę­
ta z najbardziej zagrożonych pow o­
dzią miejsc, a nawet całych wiosek.
Sto par butów
W gminie Żerków trwają przygoto­
wania do ewentualnej ewakuacji lud­
ności. Zabezpieczane są wały przeciw­
powodziow e. Tymczasem na terenie
całej Ziemi Jarocińskiej trwa zbiórka
darów' dla mieszkańców Polski połu­
dniowej, poszkodowanych w' wyniku
powodzi. Zbiórka zorganizowana
przez Polski Czerwony Krzyż, a kiero­
wana przez Tadeusza Zajdlera - preze­
sa rejonowego zarządu PCK w Jaroci­
nie. rozpoczęła się w piątek. Od rana
do wieczora jarociniacy przynoszą lub
przywożą samochodami odzież, żywność, środki czystości. Dary groma­
dzone są w sali gimnastycznej Szkoły
- ,,Co mogłam, to kupiłam: i mydło,
i papier toaletowy. Przyniosłam też
dobre bluzki. Biedni ludzie, takie nie­
szczęście ich spotkało - płacze starusz­
ka. - W nocy nie śpię, tylko myślę o nich
i modlę się za nich”.
W trakcie kwesty na rzecz pow o­
dzian organizowanej przez „Gazetę
Jarocińską” i „Ja-R adio” zebrano
601.18 zł. Chociaż słychać było głosy: „Żadnych pieniędzy nie dam” , ,,C o to
mnie obchodzi” i ..K to mi pomoże,
jak mnie zaleje” - większość jarociniaków chętnie wrzucała pieniądze do
puszek.
Jarocińscy radni postanowili prze­
kazać powodzianom z Kłodzka 20
tysięcy złotych z budżetu gminy. Ci,
którzy uczestniczyli w nadzwyczajnej
Takie nieszczęście
---------- ,,Inaczej ta ewakuacja będzie vvyglądała, jeśli wyleje Prosną, a inaczej
jeśli nałoży się kilka fa l - twierdzi
Marecki. - Na razie trudno przewidzieć
prądy rzek, a także jak wysoka będzie
fala.
Najbardziej zagrożone wioski na
terenie gminy Żerków' to M iniszew,
Żerniki, Kretków, Chwałów, K om o­
rze, Paruchów (tu m oże wylać Pro­
sną), Pogorzelica, Szczonów (w' p o­
bliżu Warty) G ąsiorów i Lgów (za­
grożone przez Lutynię). - ”Lutynia
raczej opada, ale przy wzroście pozio­
mu wody u1 Warcie, podniesie się - i to
raptownie” - mówi Marecki.
W celu zabezpieczenia wałów prze­
ciw pow odziow ych przed przecieka­
mi, w ubiegły czwartek zaw ieziono 30
ton piasku do Komorza, w' piątek
ponad 100 ton do Komorza i C hwałowa, a w sobotę 35 ton do Żernik.
W poniedziałek podczas zebrania ko­
mitetu przeciwpowodziowego ustalo­
ny został harmonogram działań na
wypadek powodzi. - ,, Omówiliśmy
także sposób porozumiewania się,
wszystkie te sprawy, które mogą zawa­
żyć na szybkim działaniu” - dodaje
ANNA KOPRAS-FIJOŁEK
Podstawowej nr 1. Maria Ochowiak kierownik placówki PCK i pielęgniar­
ka Bożena Kaźmierska, harcerze,
wszyscy, którzy pomagają sortować
przynoszone rzeczy i potem ładować
je na sam ochód, pracują od rana do
wieczora. Na twarzach widać zmęcze­
nie, ale również ogromną radość z ka­
żdego daru dla powodzian. - ,.Jeden
pan przywiózł artykuły spożywcze konserwy mięsne, pieczywo, kaszę, zie­
mniaki” - mówi Maria Ochowiak.
Właściciel piekarni przeznacza dla
ofiar powodzi kilka worków cukru
i mąki. N iektórzy przekazują tapcza­
ny, zestawy mebli. K toś inny koce
i ręczniki, sto par butów. Bożena
i Stanisław Kończalik jako pierwsi
zgłaszają chęć przyjęcia na wakacje
trójki małych powodzian wraz z jed­
nym z rodziców.
Podczas zbiórki darów zdarzały się
też przykre sytuacje. Część darów
okazywała się właściwie bezużytecz­
na. - ,, Niektórzy ludzie czyszczą sobie
mieszkania i przynoszą dla powodzian
śmieci, jakieś odpady: popękane buły,
sprzęt gospodarstwa domowego nad­
ający się tylko do wyrzucenia. Sytuacja
jest tragiczna, ale to nie znaczy, że ten
człowiek poszkodowany to już jest żeb­
rak albo dzład - m ówi Czesław Nawrot,
Marecki. Również w ubiegły ponie­
działek ogłoszony został stan alar­
mowy na rzece Prośnie. - , .Ustalono
zastępca prezesa rejonowego zarządu
PCK w Jarocinie.
dyżury poszczególnych wiosek na rze­
kach. Na zebraniu wiejskim powiedzia­
no nam, że mamy być przygotowani na
wszystko ” - m ówi jeden z mieszkań­
Takie nieszczęście
ców Komorza.
N ie w iadom o, czy w razie potrzeby
starczy sprzętu, którym dysponuje
gmina. W magazynie w Komorzu
znajdują się łodzie wiosłowa, ponto­
ny, worki, buty, lampy. - ,,Czy to nam
starczy? Trudno powiedzieć. Jeśli bę­
dzie to tylko rozlewanie wody, to tak.
ale jeśli będzie to duża powódź...” zawiesza głos członek komitetu prze­
ciw pow odziow ego.
Poza punktem PCK zlokalizowanym w sali gimnastycznej, działacze
PCK odbierali też dary samochodem
na jarocińskich osiedlach. Dary dla
pow odzian przynosiły dzieci, dorośli,
młodzież. - ,,Każdy, kto chce pomóc,
daje to, co może - mówi Czesław
Nawrot. - Jedna babcia przykuśtykała
do nas o lasce i powiedziała: -,, Chociaż
te dwie paczki herbaty im dam”. ,,Mam rzeczy po dzieciakach. Po co to
ma leżeć? Trzeba pomóc tym ludziom.
Może nas to spotka. Wtedy też chcieli­
byśmy, żeby ktoś nam pomógł” - mówi
kobieta z workiem odzieży w ręce.
-------
sesji, zrezygnowali też ze swoich diet
na rzecz ofiar powodzi.
Jarociński Ośrodek Kultury wspól­
nie z Andrzejem Podsadnym organizu­
je w najbliższym czasie kolonie dla
trzydziestu małych powodzian. JOK
przyjmuje też zgłoszenia tych jarociniaków, którzy m ogliby przyjąć w cza­
sie wakacji dzieci z terenów objętych
powodzią.
Z odruchu serca
D o akcji zbierania darów przyłączył
się K ościół, zakłady pracy, wioski.
Jarocińskie Fabryki Mebli przekazały
żyw ność za 5 tysięcy starych złotych,
cukrownia w W itaszycach - kilkadzie­
siąt tysięcy worków jutow ych, Her­
bapol Klęka S.A. - 10 tysięcy złotych.
- ,,Jarociniacy są naprawdę ofiarni.
Nawet nie przewidywaliśmy, że tyle
ludzie darują - mówi Tadeusz Zajdler.
- W trakcie zbiórki dochodzi do wielu
wzruszających scen. Dzieci przynoszą
swoje zabawki: lokomotywy, lalki, mi­
sie. Mówią: - To dla tych utopionych.
Przecież oni nie mają się teraz czym
bawić...”
Pierwszy transport z odzieżą i żyw­
nością dla powodzian wyruszył w tra­
sę w niedzielę w nocy. Następne już
w poniedziałek rano. Kolejne dotrą do
miejsc dotkniętych pow odzią w naj­
bliższych dniach. Sponsor dwóch
transportów z darami zebranymi
przez PCK nie chce ujawniać swojego
nazwiska. - ”Czy tojest istotne. Ważne
jest to, co robimy. Dlaczego zdecydo­
wałem się pomóc? Z odruchu serca.
Nigdy nie wiemy, w jakiej znajdziemy
się sytuacji. A człowiek jest tyle wart,
ile może pomóc drugiej osobie”.
W tej chwili najbardziej potrzebne
są środki opatrunkowe, środki higie­
niczne, żyw ność, odzież i obuwie dzie­
cięce, pieluszki, mleko w proszku, w o­
da, a także koce, śpiwory, pościel.
Zbiórka trwa nadal...
Nr 29, str. 8 __________________________________________________
W YBORY
N ie
b ęd ę
u d erza ł
Rozmowa z IRENEUSZEM HEMMERLINGIEM - kandydatem do
Sejmu z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
Dlaczego zdecydował się pan kan­
dydować do Sejmu właśnie z listy Soju­
szu Lewicy Demokratycznej?
W mojej pracy zawodowej - w War­
sztacie Terapii Zajęciowej, każdego
dnia spotykam się z problemami, któ­
re trudno pokonać bez dostępu do
odpowiednich informacji, środków fi­
nansowych, bez pozyskania przychyl­
ności ludzi „silniejszych” od nas. D la­
tego, aby być skuteczniejszym w dzia­
łaniach, przyjąłem propozycję Socjal­
demokratycznej Frakcji Młodych
kandydowania do Sejmu. Dlaczego
z listy SLD? W bardzo pozytywnym
świetle odbieram udział osób związa­
nych z socjaldemokracją na przykład
przy tworzeniu Warsztatu. To par­
lamentarzyści SLD przyczynili się do
szybkiego powstania WTZ. D latego
osoby pomagające nam są mi bliskie.
Odpowiada mi też oferta programowa
SLD , dotycząca problemów socjal­
nych.
Jest pan członkiem SdRP?
Tak. Zapisałem się dwa lata temu.
Będąc członkiem SdRP, kandyda­
tem na posła z listy Sojuszu utożsamia
się pan z programem tego ugrupowania,
prezentowanym przez niego systemem
wartości, światopoglądem?
Owszem, utożsamiam się.
Zapewne słyszał pan, iż dla wielu
osób pańska decyzja o kandydowaniu
właśnie z listy SLD była dużym za­
skoczeniem? Powodem zdziwienia jest
fakt, że przez pięć lat studiował pan
w seminarium duchownym.
SdRP jest partią otwartą na szero­
ką gamę osób, o różnym św iatopo­
glądzie. N ie jest też ugrupowaniem
antyklerykalnym. Jako Socjaldem o­
kratyczna Frakcja M łodych współ­
pracujemy z chrześcijańskimi dem o­
kratami z Belgii na polu działalności
na rzecz rehabilitacji osób niepełno­
sprawnych. (...) Każdy ma prawo osą­
dzać, rozliczać. Jeśli chodzi o moją
decyzję, jest ona głęboko przemyślana
i podjąłem ją samodzielnie. Nikt mnie
do niczego nie zmuszał. M ogę też
powiedzieć, że wartości chrześcijańs­
kie są mi bliskie.
Udaje się panu godzić to, co głosi
Kościół z tym, co robią i mówią polity­
cy SdRP czy SLD?
Nie dostrzegam niczego w progra­
mie SdRP, z czym nie mogę się zgo­
dzić. (...) N ie widzę też sprzeczności
między wartościami zapisanymi w de­
klaracjach SdRP, a tym, co głosi
Kościół.
T r z y n a s tu lu d o w c ó w
Obecny poseł Tadeusz Sytek z Kotlina i Jan Grzesiek - jarociński
radny, dyrektor Banku Spółdzielczego w Jarocinie są kandydatami
Polskiego Stronnictwa I udowego do Sejmu. Wojewódzka lista Stronnict­
wa została przedstawiona w poniedziałek.
Polskie Stronnictwo Ludowe roz­
poczęło oficjalnie kampanię wyborczą
w województwie w poniedziałek
w Kaliszu. Dzień wcześniej część kan­
dydatów została zaprezentowana,
podczas uroczystości siedemdziesiąciolecia OSP w Jaraczewie, w których
uczestniczył prezes Stronnictwa Wal­
demar Pawlak. - Idą wybory, ale nie
musicie daleko szukać. Wystarczy ro­
zejrzeć się wokół i wybierać takich,
których znacie - m ówił W aldemar Pa­
wlak, wymieniając obecnych posłów
Stronnictwa z Kaliskiego. - Oni tu
Europejskiej. Na szóstym miejscu jest
Tadeusz Sytek, prezes RSP Kotlin
i PPH ” lnterkotlin” . Ostatni, trzynas­
ty na liście jest Jan Grzesiek - jarociń­
ski radny, prezes Zarządu Miejsko G m innego PSL-u w Jarocinie. Jeszcze
kilka tygodni temu Jan Grzesiek za­
pewniał, że nie zamierza kandydować.
Teraz tłumaczy, że zgodził się dopiero
po- nam owach działaczy ludowych
i organizacji społecznych, z którymi
współpracuje. Wyjaśnia, że decyzję
podjął już po Krajowej Konwencji
Wyborczej PSL-u i dlatego został
um ieszczony na tak odległym miejscu.
mieszkają i zawsze pamiętają o tym, jak
ciężko się tu pracuje. Wybierajcie ta­
kich, którzy dają gwarancję, że będą
porządnie pracować dla Polski. A jeśli
ścieżki im się wykrzywią, to są blisko
i można ich szybko wyprostować -
- Dotychczasowe doświadczenie polity­
czne, a także zdobyte w działalności
społeczno - samorządowej, pozwalają
mi na podjęcie pracy u' parlamencie.
Decyzję podejmą jednak wyborcy -
dodał szef ludowców.
Kaliską listę PSL-u otwiera dwóch
obecnych posłów - Józef Gruszka,
prezes Zarządu W ojewódzkiego PSL
w Kaliszu i Andrzej Grzyb, przewod­
niczący Sejmowej Komisji Integracji
powiedział Jan Grzesiek.
Kandydatam i PSL-u w wyborach
do Senatu są Józef Gryszka. były
wicewojewoda kaliski, a obecnie dyre­
ktor ZZOZ-u w Krotoszynie i Grze­
gorz Świec, ogrodnik z Kalisza, (rr)
_______________________________________________ 18 lipca 1997 r
Jeśli pana zdaniem nie ma takich
różnic, to skąd biorą się konflikty mię­
dzy SLD a hierarchią kościelną?
Jest wiele spraw, które mają charak­
ter duchowy, są sprawą sumienia,
a czyni się z nich sprawy polityczne.
(...) Zarówno dla lewicy, jak i dla
K ościoła wartościami najwyższymi są
życie, rodzina, w olność i sprawied­
liwość. D latego nie jest dla mnie zro­
zumiała kłótnia na przykład na temat
aborcji, w kraju, w którym ponad 80
% ludzi deklaruje się jako katolicy.
(...) Uważam , że wiele problemów
i sporów tworzy się sztucznie. N ie­
którzy politycy zaczęli zajmować się
za często sprawami ducha i sumienia,
a niektórzy duchowni sprawami poli­
tycznymi. (...)
Włodzimierz Cimoszewicz i inni liderzy
SLD oświadczają, iż słowa dotrzymali,
program z 1993 roku został zrealizowa­
ny w stu procentach. Mamy przecież
„dobre dziś”, a jutro będzie jeszcze
lepiej... Zgadza się pan z tym?
Wywiązaliśmy się z obietnic sprzed
czterech lat. Chociaż zarzuca nam się
pewne uchybienia, niedociągnięcia słowa dotrzymaliśmy. Jest stabilna
polityka gospodarcza, zagraniczna,
notujemy spadek inflacji, bezrobocia.
Przejdźmy do problemów, które
chciałby pan załatwić, kiedy zostanie
pan parlamentarzystą.
Opowiadam się przede wszystkim
za upodmiotowieniem obywateli w ży­
ciu publicznym. Chciałbym nakiero­
wać swoją działalność na rozwój ta­
kich wartości jak rodzina, wolność
i w łasność prywatna...
...zAWSszc Polska, wolność, rodzina to hasło Akcji Wyborczej Solidarność,
bardzo podobne do tego, co pan mówi.
Jest różnica, zwłaszcza w podejściu,
rozumieniu i realizacji tych zagadnień.
Opowiadam się też za zmniejszaniem
bezrobocia, zwłaszcza wśród m łodzie­
ży, podniesieniem efektywności sys­
temu edukacji, zwiększeniem bezpie­
czeństwa nas wszystkich oraz otwar­
ciem Polski na Europę, ale z zachow a­
niem własnej tożsamości narodowej.
To w swoim programie Sojusz miał
zapisane już w 1993 roku. Premier
Lekarska
Akcja
do Senatu
Andrzej Krzak i Elżbieta KałużaManiewska wystartują z kaliskiej listy
Akcji Wyborczej Solidarność do Sena­
tu. Nie powiodły się próby wyłonienia
wspólnych kandydów AWS-u i ROP-u.
Może pan powiedzieć jarocińskiej
młodzieży, że jest dobrze, ma bogate
perspektywy; emerytom, że żyje im się
dużo lepiej niż cztery lata temu; praco­
wnikom JAFO, Jaromy, Jarocińskich
Fabryk Mebli, że zarabiają dużo wię­
cej, a ich zakłady znakomicie się roz­
wijają - tak jak twierdzą liderzy SLD?
Nic twierdzę, że w stu procentach
zostało to zrealizowane. Ale nie moż­
na też wystawiać za ostatnie lata rzą­
dów oceny niedostatecznej.
A jaką ocenę pan wystawia?
Stawiam ocenę dobrą, tak jak w na­
szym haśle wyborczym.
Na kaliskiej liście SLD jest pan na
miejscu dziewiątym. Wierzy pan w suk­
ces wyborczy?
Miejsce na liście jest ważne, ale nic
najważniejsze. Mam świadom ość, iż
dziewiąta pozycja jest „trudna” . Uwa­
żam jednak, że tym większa będzie
radość z wygranej.
Wierzy pan w zwycięstwo. Jak chce
Andrzej Krzak i Elżbieta Kałużapan przekonać do swojego programu,
Manicwska są lekarzami. Krzak pra­
do programu SLD wyborców?
cuje w szpitalu w Ostrowie Wlkp. Jest
Chcę wskazać w programie SLD
wiceprzewodniczącym Wielkopolskiej
propozycje mające rozwiązać nasze
Izby Lekarkiej. Elżbieta Kałuża-M alokalne problemy. Kampania nie bę'
niewska kieruje Oddziałem Derm ato­
dzie agresywna, nic będę „uderzał
logicznym W ojewódzkiego Szpitala
w inne ugrupowania. Liczę na pomoc
Z espolonego w Kaliszu.
kolegów z Socjaldemokratycznej Fra­
Przez kilka tygodni kaliska AWS
kcji M łodych, moich przyjaciół z To­
prowadziła rozm owy z Ruchem O d­
warzystwa Walki z Kalectwem, ludzi
współpracujących ze mną, ale także
budowy Polski, które miały wyłonić
poparcie całego Sojuszu. Będę chciał
wspólnych kandydatów do Senatu.
przekonać do m ojego programu zwła­
Na początku lipca ROP, podczas w o­
szcza ludzi młodych. Mam 30 lat
jewódzkiej inauguracji kampanii wy­
i znam problemy młodzieży.
borczej, ogłosił, że w wyborach do .
Każdy kandydat do parlamentu musi
Senatu Ruch będzie reprezentował Sy­
złożyć, zgodnie z wymogami ustawy
lwester Peryl, prezydent Krajowej Ra­
lustracyjnej, oświadczenie o ewentual­
dy Osób Niepełnosprawnych. Oświa­
nej współpracy ze służbami specjalny­
dczeniem ROP-u zaskoczeni byli dzia­
mi. Co pan napisze w oświadczeniu?
łacze Akcji i kilka dni później przed­
Nigdy nie współpracowałem ze słu­
żbami specjalnymi działającymi w Po­
stawili swoich kandydatów, twier­
lsce do roku 1990.
dząc, że kandydatura Peryta nie zo­
stała uzgodniona z wojewódzkimi
R o z m a w ia ł
R O B E R T K A /.M IE R C Z A K
władzami AW S.
(rr)
j
18 lipca 1997 r.
Nr 29. str. 9
W YBORY
Przedwyborcza sonda „Gazety”
Preferencje wyborcze,
mieszkańców Ziemi Jarocińskiej
w ewentualnych wyborach parlamentarnych
(w procentach)
SLD straciło
20 2020
Sonda została przeprowadzona 8-11 lipcabr.
na
217 przypadkowo zapytanychprzechodniów, wwiekupowyżej 18 lat
AW..S”
ROP
Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w minionym tygodniu, na
terenie Ziemi Jarocińskiej wygrałby Sojusz Lewicy Demokratycznej,
uzyskując 21 % poparcia - o 4 % mniej niż przed miesiącem. 20 % głosów
otrzymałaby Akcja Wyborcza Solidarność, wynika z sondy przeprowa­
dzonej przez ”Gazetę” wśród mieszkańców Jarocina i okolicy.
Tak niskiego poparcia jarociniaków dla Sojuszu Lewicy Demokratycz­
nej nie wykazała jeszcze żadna z do­
tychczas przeprowadzonych przez
”Gazetę” sond. W marcu aż 27 % py­
tanych o preferencje wyborcze wska­
zało na SLD , a na początku czerwca
25 %. Wśród 21 % ankietowanych,
którzy przed tygodniem zapowiedzieli
udzielenie poparcia Sojuszowi, więk­
szość stanowią osoby w wieku 40 - 60
lat, najczęściej z wykształceniem za­
wodowym, mieszkający w mieście.
W ciągu ostatnich dwóch miesięcy
nie zmienił się odsetek mieszkańców
Ziemi Jarocińskiej chcących głosować
na Akcję Wyborczą Solidarność. AW S
nadal m oże liczyć na dwudziestoprocentowe poparcie, udzielone głównie
przez m ieszkańców miasta, w wieku
26 - 39 i 40 - 60 lat, z wykształceniem
zawodowym i średnim.
Chęć głosow ania na Ruch Odbudo­
wy Polski wyraziło 12 % ankietowa­
nych, to jest tyle sam o, ile przed
miesiącem. Elektorat ROP-u to także
w większości mieszkańcy miasta,
w wieku 26 - 39 i 40 - 60 lat, posiadają­
cy wykształcenie zaw odow e lub śred­
nie. Częściej oddanie głosu na partię
Jana Olszewskiego deklarują mężczy­
źni niż kobiety, podczas gdy w przy­
padku AW S te proporcje były prawie
równane.
Polskie Stronnictwo Ludowe może
liczyć głównie na głosy ludności wiejs­
kiej, z wykształceniem zawodowym ,
w wieku 40 - 60 lat. W ciągu miesiąca
poparcie dla PSL zwiększyło się
o 1 % i obecnie wynosi 10 %.
N adal na 7 % głosów m ogą liczyć
Unia Wolności oraz Unia Pracy. Jaro­
ciński elektorat UW stanowią prawie
wyłącznie mieszkańcy miasta, w więk­
szości z wykształceniem średnim i wy­
ższym, najczęściej w wieku 26 - 39 i 40
- 60 lat. Chęć oddania głosu na Unię
Pracy najczęściej wyrażają mieszkań­
cy miasta, z wykształceniem zaw odo­
wym i średnim.
O 1 % wyższe, niż przed miesiącem,
poparcie uzyskała Krajowa Partia
Emerytów i Rencistów. N a KPEiR
zamierza głosow ać obecnie 6 % an­
W a łę s a w J a r o c in ie ?
Lech Wałęsa i Marian Krzaklewski na pewno odwiedzą w trakcie
kampanii wyborczej województwo kaliskie. Nie wykluczone, że któryś
z polityków przyjedzie również do Jarocina - zapowiedzieli, podczas
konferencji prasowej w jarocińskiej siedzibie Akcji Wyborczej Solidar­
ność, wojewódzcy liderzy tego ugrupowania. Ocenili też nowy Kodeks
Karny i przedstawili stanowisko Akcji wobec propozycji przywrócenia
kary śmierci.
Na konferencji prasowej szef kalis­
kiego sztabu w yborczego AW S Jacek
Stępniewski poinform ował, iż zwrócił
się do prokuratora w ojewódzkiego
2 zapytaniem, czy przeciw kandyda­
tom Akcji do parlamentu toczy się
Postępowanie karne w sądzie, prokutoturze lub w kolegium ds. wykroczeń.
^ełnom ocnik zapytał też prokuratora,
Czy w ystępował przeciwko któremukolwiek kandydatowi AW S z w nios­
kiem o uchylenie immunitetu parla­
mentarnego, a także, czy któraś z osób
z listy AW S została skazana, choćby
^ p ra w o m o cn ie, za przestępstwa po­
spolite. - Potwierdzenie powyższych
lfformacji będzie równoznaczne ze
skreśleniem kandydata z listy wybor­
n e j - oświadczył Jacek Stępniewski,
^ z n a c z y ł jednocześnie, że zapytania
nie dotyczą przestępstw o charakterze
Politycznym.
Tin M osiński, przewodniczący Ra^ y Regionalnej AWS; skrytykował
n°w y Kodeks Karny. - Kodeks jest
Ustawą bardzo liberalną ir stosunku do
przestępców. (...) Jest zbyt łagodny
dla przestępców młodocianych i nie
gwarantuje ich prawidłowej resocjali­
zacji - twierdził Jan M osiński i zapo­
wiedział, że przyszli parlamentarzyści
Akcji będą chcieli ustawę szybko
zmienić. - Ktoś. kto podejmie decyzję
o wejściu w konflikt z prawem i popeł­
nia przestępstwo dzisiaj, niech wie, że
»r ciągu miesiąca będzie ukarany. Musi
więc być zwiększona szybkość reago­
wania prokuratury i sądownictwa. (...)
Należy też wprowadzić inne formy ka­
rania za niektóre przestępstwa, na
przykład roboty publiczne. Jakim po­
żytkiem dla społeczeństwa jest zamy­
kanie do więzienia kogoś, kto dwa, trzy
razy nie zapłacił alimentów? Tacy ska­
zańcy zapełniają tylko niepotrzebnie
więzienia - stwierdził przewodniczący.
Opowiedział się też za wprowadze­
niem - za najcięższe przestępstwa kary dożyw otniego więzienia, w któ­
rym panowałby obostrzony rygor,
skazańcy nie mieliby m ożliwości wy­
chodzenia na przepustki i podlegaliby
przymusowi pracy.
SLD
PSL
UP
kietowanych. Są to prawie wyłącznie
osoby w wieku 40 - 60 i powyżej 60 lat,
spośród których w iększość mieszka
w mieście i posiada wykształcenie za­
w odowe.
N a granicy 5 %, której przekrocze­
nie pozwala na zajęcie miejsc w Sej­
mie, balansuje już od dwóch miesięcy
Unia Polityki Realnej/ Partia Repub­
likanie prof. Religi. (W związku z tym,
że partie te dopiero niedawno utw o­
rzyły - razem z kilkoma mniej znanymi
ugrupowaniami prawicowymi - w spó­
lny kom itet wyborczy - U nię Prawicy
Rzeczypospolitej, na ankiecie umieś-
UW
KPEiR
UPR
nie wieir
liliśmy jedynie U P R / PR .) Elektorat
tych ugrupowań stanowią głównie lu­
dzie w wieku 18 - 25 i 26 - 39 lat,
z wykształceniem średnim i wyższym,
w zdecydowanej większości mieszka­
jący w mieście.
D o 12 % zwiększył się odsetek
ankietowanych, którzy wciąż nie wie­
dzą, na jaką partię głosowaliby, gdyby
wybory odbywały się w ubiegłym ty­
godniu.
(rr)
Sondę przeprowadzono od 8 do 11
lipca, wśród 217 przypadkowo zapyta­
nych przechodniów, mieszkańców Zie­
mi Jarocińskiej, powyżej 18 roku życia.
Jan M osiński wyraził nadzieję, iż
zaostrzenie przepisów Kodeksu Kar­
nego m ogłoby być alternatywą dla
zw olenników kary śmierci. - AW S
ką, dla rodzin. Chcemy też zorganizo­
wać tu koncert dla młodzieży. Oczywiś­
cie rockowy, bo disco polo kojarzy się
raczej z lewicą. Przewodniczący
utożsamia się ze społeczną nauką Koś­
cioła. Wyznajemy wartości chrześci­
jańskie. Dlatego przykazanie ”nie zabi­
ja j” odnosi się też do problemu kary
śmierci. (...) Podkreślam, A W S nie
jest za karą śmierci - stwierdził prze­
oświadczył również, że województwo
kaliskie odwiedzą Marian Krzaklew­
wodniczący. M osiński zarzucił polity­
kom SLD , iż wykorzystują w kam ­
panii wyborczej emocje społeczne, po­
wstałe po dokonanych ostatnio bruta­
lnych morderstwach i obecnie opo­
wiadają się za przywróceniem kary
śmierci, chociaż kilka tygodni temu,
przy okazji przyjmowania Kodeksu
Karnego byli przeciw tej karze.
Podczas konferencji szef w ojewódz­
kiego sztabu w yborczego AW S Jacek
Stępniewski zapewnił, że AW S będzie
prowadziła kampanię pozytywną
i konstruktywną. - Nie chcemy wda­
wać się w utarczki z przeciwnikami
politycznymi. Jednak jeśli trzeba bę­
dzie, to odpowiemy na zarzuty - pow ie­
dział Stępniewski. Jan M osiński przy­
znał, że dużą wagę władze kaliskiej
AW S przywiązują do kampanii na
terenie rejonu jarocińskiego. - Jarocin
jest - po Kaliszu i Ostrowie - trzecim co
do wielkości skupiskiem elektoratu
w województwie. Dlatego przynajmniej
jedna impreza, w formie podobnej do
konwencji wyborczej, jaka odbyła się
w Kaliszu, u' Jarocinie na pewno będzie.
Na świeżym powietrzu, z piwem i muzy­
ski i Lech Wałęsa. - Czy któryś z nich
przyjedzie do Jarocina jeszcze nie wia­
domo, ale jest to mocno prawdopodob­
ne. O wszystkim zdecydują jednak ana­
lizy preferencji wyborczych - pow ie­
dział Jan M osiński.
ROBERT KAŹMIERCZAK
Unia
mechaników
Pod hasłem ”Uczciwa Polska” Unia
Pracy rozpoczęła kampanię wyborczą
w województwie kaliskim. Na liście
kandydatów UP do Sejmu znajduje się
dwóch jarociniaków - Benedykt Zybała
i Zenon Konieczny.
Działacze Unii zainaugurowali ka­
mpanię od spotkania w kaliskiej ka­
wiarni z dziennikarzami. Marek Pol,
obecny poseł Unii, a wcześniej także
minister przemysłu przedstawił głów ­
ne założenia programowe UP. Zapre­
zentow ana została też lista kandyda­
tów partii do Sejmu. Otwiera ją inny
poznański poseł U nii - Andrzej A u­
miller. N a siódm ym i trzynastym miej­
scu są dwaj inżynierowie mechanicy
z Jarocina - Benedykt Zybała i Zenon
K onieczny.
(rr)
.18 lipca 1997 r.
AKTUALNOŚCI
znacznie młodszych można zobaczyć
na wielu polach. "Obecnie moi bracia
Wakacyjne nudy na wsi
pracują na polu, pomagają tacie przy
zbiorze groszku. Ja sprzątam, zmywam
naczynia, a w wolnych chwilach czytam
książki" - opowiada Agnieszka. Nie
czuję się pokrzywdzony, że nie wyjeż­
dżam nigdzie na wakacje, ja najlepiej
czuję się w domu. Lubię jeździć ciąg­
nikiem i pomagać ir rolnictwie" - oznaj­
Tylko co dziesiąte wiejskie dziecko wyjedzie na wakacje. Reszta spędzi je w domu - nudząc
się, samodzielnie organizując zabawy lub pomagając rodzicom w polu.
Każdy kolejny dzień wakacji jest bar­
dzo podobny do siebie. Najczęściej dzie­
ci śpią trochę dłużej, oglądają programy
telewizyjne, robią zakupy, pomagają ro­
dzicom i resztę dnia mają do swojej
dyspozycji. Często nie wiedzą, jak go
sensownie wypełnić, więc jeżdżą rowera­
mi. D o domu wracają na posiłki. Za­
pracowani rodzice nie wiedzą, gdzie
i z kim przebywają ich pociechy. Jeśli
pogoda jest ładna, to dzieci długo biega­
ją na dworze. W dni deszczowe wolny
czas wypełnia im telewizja. W tym wypa­
dku też pozostają bez nadzoru, gdyż
rzadko który rodzic sprawdza telewizyj­
ne zainteresowania swoich dzieci. Kolej­
ne dni lipca i sierpnia dla wielu są bardzo
podobne. Niektórzy pod koniec wakacji
są już znudzeni czasem wolnym, wolą iść
do szkoły, bo ona jednak w pewien
sposób porządkuje dzień. - "Na wsi nic
ciekawego się nie dzieje, nie ma co robić.
Każdy sam musi wypełnić sobie czas
wolny ” - informuje Michał. Domy kul­
tury funkcjonują tylko w większych
miejscowościach - siedzibach gmin.
Dom kultury na przystanku
Najpopularniejszą zabawą jest gra
w piłkę nożną. Każdego dnia grupki
chłopców spotykają się na boiskach
sportowych, łąkach lub na małych pla­
cach między blokami. Przez kilka go­
dzin biegają za piłką, dając upust na­
gromadzonej energii. - "Wraz z kole­
dzo często w W ita szycach - na szosie
przy cmentarzu można zobaczyć chło­
pców, którzy rzucają piłkę do kosza
umieszczonego na przydrożnym drze­
wie. Podobne miejsca zabaw mają dzie­
ci w innych wsiach, miejscem koleżeńs­
kich spotkań są też przystanki auto­
busowe, które są często jedynymi miej­
scami zadaszonymi na wsi. Każdego
dnia na drogach można też zobaczyć
młodych rowerzystów, którzy przemie­
rzają wiele kilometrów na "góralach” .
"Nie mamy co robić, więc sobie jeź­
dzimy bez celu, wtedy się spotykamy,
rozmawiamy" - oznajmia napotkany
turysta. Słoneczna pogoda sprawia, że
dzieci często się kąpią. Najmłodsi
z nich wiele godzin dziennie spędzają
w zakupionych przydomowych baseni­
kach. Starsi natomiast poszukują wię­
kszych zbiorników. Najczęściej są to
stawy, rzeki lub "glinianki” powstałe
po byłych żwirowniach. ”Jak tylko jest
Jeśli mali mieszkańcy wsi opuszczają
miejsce zamieszkania, to najczęściej na
kilka dni wyjeżdżają do swoich krew­
nych. ” W zeszłym roku byłam u cioci
opowiada Natalia. Dzieci z reguły ma-
Nowe władze
Polskiego Przymierza Gospodarczego
w prestiżowym
zawodzie
DORADCY
UBEZPIECZENIOWEGO
dużej zachodniej firmy
Tel. (0-601) 73-67-43
(3060/ R/ 97)
Marzeniem niektórych jest wyjazd nad
morze, wielu nie było tam nigdy. Ro­
dzice nie mają czasu, a często i pienię­
dzy.
Mieszkańcy wsi, którzy mają
gospodarstwa, nie korzystają z wcza­
sów. - "Na wczasy to jadą tylko ci,
siostry zarabiały, zrywając maliny, trus­
kawki, wiśnie. Pod koniec sierpnia pra­
cowałyśmy u gospodarzy przy zbiorze
pomidorów - wyjaśnia Weronika. Inne
którzy nie mają co robić i się nudzą. To
wstyd tracić pieniądze i marnować czas,
gdy inni nie mają co jeść. Nigdy nie
byłem na wczasach i nie pojadę, nudził­
bym się” -
dzieci przeznaczają swój zarobek na
lody, słodycze, a jeszcze inne oddają
pieniądze rodzicom. - "Pracaprzy zbio­
rach jest teź trudna, trzeba w slońęu
m ó w i s tarszy m ieszkanie c
Wyjazd do... sąsiedniej wsi
jest miejscem zabaw wielu dzieci. Bar­
Poszukuję osób do pracy
mia syn rolnika.
Niektóre dzieci zarabiają pieniądze.
Wiele z nich w ten sposób może po­
zwolić sobie na kupno modniejszych
ubrań. "Zeszłego roku moje starsze
Miłosz. Czasami można spotkać też
dzieci kąpiące się w jednym stawie
z kaczkami.
w Tarcach. Bawiłam się z kuzynką,
chodziłam do sklepu, do lasu na spacery.
W tym roku nie wyjeżdżam nigdzie" -
W niedzielę 13 lipca w Kaliszu odbył
się I Zjazd Wojewódzki Stowarzysze­
nia "Polskie Przymierze Gospodar-
"Chciałbym jechać do wesołego mias­
teczka do Chorzowa " - mówi Dawid.
ciepło, kąpiemy się w dołach. Nikt z do­
rosłych nas nie pilnuje, bo kto codziennie
ma czas z nami tam jeździć. Sami
pilnujemyjeden brugiego, jeździmy gru­
pą, wtedy jest bezpieczniej” - informuje
żankami z mojej okolicy spotykamy się
wieczorem przed naszymi domami. Na
drodze gramy piłką, skaczemy w gumę,
bawimy się w berka, nie nudzimy się, jest
wesoło" - opowiada Weronika. Droga
W y b ra n o w o jew ód zkie w ładze P o ls­
k iego P rz y m ie rz a G ospodarczego w K a ­
liszu.
ją kilka "upatrzonych” miejsc, które
chciałyby odwiedzić w wakacje. -
cze” . Wzięli w nim udział reprezentanci
trzech oddziałów terenowych - Jaroci­
na, Ostrowa Wlkp i Kalisza.
W obecności prezesa PPG D a riu s z a
G ra b o w s k ie g o , uczestnicy zjazdu wy­
brali siedmioosobowy Zarząd Woje­
wódzki organizacji - prezesem został
J a n K lib e r z Kalisza, natomiast jego
zastępcą B e n e d y k t Z y b a ła z Jarocina.
Jednym z członków Zarządu wybrano
również jarocinianina - A n to n ie g o Re­
I
wsi. W większych środowiskach wiejs­
kich nieliczne rodziny spędzają wspól­
nie wakacje. Najczęściej są to wyjazdy
organizowane przez zakłady pracy. -
"Z mojej klasy liczącej osiemnaście osób
tylko dwóch kolegów jedzie w tym roku
na kolonie. Ich ojcowie pracują na kolei,
zakład ten organizuje wyjazdy dla dzieci
swoich pracowników" - opowiada Ka­
rolina. Niektórzy rodzice chętnie wy­
słaliby swoje dzieci na obóz czy kolo­
nie, ale warunki finansowe na to nie
pozwalają. Teraz większość zakładów
pracy nie dofinansowuje wypoczynku
dla dzieci i młodzieży. Można wysłać
dziecko indywidualnie, wtedy trzeba
zapłacić ponad 500 złotych, a nie wszy­
stkich na to stać. Dzieci z biedniejszych
rodzin miały jechać na obóz organizo­
wany przez ZMW, ale na razie nie ma
żadnych informacji na ten temat.
F O T O S t a c h o w ia k
przebywać przez wiele godzin. Gospoda­
rze plącą od 2 do 2,5 złotych za godzinęZa zrywanie malin otrzymuje się zapłatę
od koszyczka zebranego owocu. W tym
roku jeszcze nikt nie płacił, bo maliny
dopiero się zaczynają, ale koleżanki mó­
wiły, że za koszyczek będą płacić około
40 groszy" - stwierdza Dagmara. Dzie­
wczyny z klas szóstych, siódmych i ós­
mych chodziły do pielenia buraków,
pracowały równo z dorosłymi i tyle
samo miały zapłacone.
☆
☆
☆
W czasie trwania zjazdu przyjęto
wniosek o dokonanie oceny i analizy
Deklaracji Intencji zaproponowanej
przez oddział w Jarocinie i włączenie jej
do programu stowarzyszenia. Uczest­
nicy zaakceptowali propozycję wystą­
pienia do ministerstwa finansów
w sprawie zwolnienia z podatku VAT
darów dla powodzian.
ciągnikiem, razem z bratem zwozimy
siano. Później przywozimy zboże i sło­
mę" - z dumą mówi uczeń klasy siód­
W większych ośrodkach, gdzie znaj­
dują się domy kultury, pracownicy or­
ganizują dzieciom wycieczki, ogniska
i inne atrakcyjne zajęcia. Na wsiach
nikt nie myśli o tym, jak dzieci spędzają
wakacje, nikt nie stara się im zapewnić
jakichkolwiek atrakcji. Rodzice zajęci
są swoimi obowiązkami, nic nie dzieje
się w wiejskich świetlicach czy remi­
zach. Jedynymi rozrywkami w czasie
lata są zabawy taneczne. Co prawda są
one organizowane z myślą o dorosłych,
jednak dużo dzieci na nich przebywa do
późnych godzin nocnych. Niektórzy
udają się lam, by potańczyć, inni by
porozmawiać, a jeszcze inni, by obser­
wować dorosłych.
(ann)
mej. [Zdobnych traktorzystów, ale
IWONA NOWICKA
gulskiego.
Wakacje w polu
Latem na polach wykonuje się wiele
prac, przy których pomagają dzieci.
Zbierają owoce, pomagają przy siano­
kosach, żniwach. - "Najczęściej jeżdżę
18 lipco 1997 r
Nr 29. str. 11
INFORMACJE
D arm ow e rozm ow y
W Prusach, Zakrzewie i okolicznych wioskach zadzwoniły pierwsze telefony. Na
razie 233 nowych abonentów będzie przeprowadzało rozmowy za darmo.
Uroczystość oddania nowej sieci te­
lefonicznej odbyła się w Prusach.
Wśród zaproszonych gości był poseł
Józef Gruszka. Przybyli również przed­
stawiciele Telekomunikacji SA Rejonu
Jarocin z dyrektorem Maciejem Zys­
kiem, członkowie władz samorządo­
wych Jarocina z burmistrzem Pawłem
lachowskim i przewodniczącym Rady
Miejskiej Marianem Sikorskim. Obec­
ny był też radny Ryszard Kołodziej oraz
delegacje okolicznych sołectw i przed­
stawiciele firmy wykonującej roboty
ziemne.
Poświęcenia nowej sieci telefonicznej
dokonał ksiądz dziekan Stanisław Szy­
mański, który życzył wszystkim użyt­
kownikom skutecznych połączeń i roz­
mów służących tylko dobrym celom.
Oficjalne spotkanie z odbyło się
w Domu Rolnika w Prusach. Były
życzenia - również imieninowe, pod
adresem burmistrza Pawła Jachowskiego - toasty lampką szampana, po­
dziękowania i rozmowy o planach
związanych z przyszłymi inwestycjami.
W c,hwili rozpoczęcia inwestycji
mieszkańcy powołali Społeczny Komi­
tet Telefonizacji w składzie: Stanisław
Czeszyk przewodniczący draż człon­
kowie: Barbara Kaganek sołtys wsi
Prusy i Eugeniusz Kasperkowiak z Wilczyńca.
Na konto komitetu wpływały wpłaty roku. - Opóźnienie powstało dlatego, że
w wysokości 800 zł od każdego zainte­ w planie mieliśmy tylko Zakrzew i Pru­
resowanego podłączeniem telefonu. - sy. Dopiero później dołączyliśmy pozos­
Roboty rozpoczęły się latem ubiegłego tałe wioski. Przeszkodziły też mrozy roku. Wykonawcą była firma ”Poste!” dodał przewodniczący.
Podłączeni abonenci będą korzystali
z Poznania. A ogólny koszt inwestycji
zamknął się w kwocie 180.000 zł - wyjaś­ z bonifikaty i pierwsze rozmowy pro­
wadzili za darmo. - Realny koszt pod­
niał Stanisław Czeszyk.
W czasie spotkania w Prusach pod­ łączenia telefonu wynosi 428 zł - tłuma­
kreślano znaczenie właściwego wyko­ czył Maciej Zysk dyrektor Telekomu­
nania robót i dobrej współpracy z kie­ nikacji SA w Jarocinie. - Na konto
komitetu wpływały od mieszkańców su­
rownikiem ekipy ”Postelu” Andrzejem
my o 372 zł większe, co przyspieszyło
Jaskółą.
realizację inwestycji. Z tego powodu
Do nowo oddanej sieci telefonicznej abonenci, przeprowadzając rozmowy,
podłączono 233 abonentów - z Za­ nie będą płacili za nie rachunków - do
krzewa, Prus, Roszkówka, Wilczyńca momentu wyczerpania tej nadpłaconej
i z ulicy Zakrzewskiej w Witaszycach - sumy. Jednostki te cały czas będą roz­
tak zwanego przysiółka Leonów. Pier­ liczane wg cen obowiązujących w dniu
wotny termin zakończenia telefonizacji podpisania umowy - podsumował dyre­
był wyznaczony na koniec ubiegłego ktor Zysk.
(ann)
Złote gody
O SP
Dokończenie ze str. 1
W okresie minionych pięćdziesię­
ciu lat jedną z najważniejszych akcji
gaśniczych ■było uratowanie przed
spaleniem w 1960 roku pałacu w Klęce.
Dziś, dzięki ścisłej współpracy
z Zakładem Herbapol Klęka SA,
jednostka jest wyposażona w miarę
nowoczesny sprzęt gaśniczy. Są też
środki na prowadzenie aktywnego
programu szkolenia. OSP liczy 130
członków, a na jej czele stoją prezes
Grzegorz Gogulski i naczelnik Józef
Jakubiak. Oprócz uczestnictwa w ak­
cjach gaśniczych strażacy z Klęki
prowadzą też działalność prewencyj­
ną i szkoleniową. Wiele czasu po­
święca się młodzieży. OSP organizuje
też imprezy kulturalne.
W sobotnich uroczystościach
wzięli udział przedstawiciele władz
OSP z prezesem zarządu wojewódz­
kiego w Poznaniu, posłem Marianem
Królem, który udekorował sztandar
jednostki Srebrnym Medalem Za Za­
sługi Dla Pożarnictwa. Przyznano też
szereg odznaczeń indywidualnych.
W imieniu Zakładów Zielarskich He­
rbapol Klęka SA życzenia i pamiąt­
kowe dyplomy wręczył strażakom
prezes zarządu firmy, dr Jerzy Jam­
bor.
Po uroczystościach w Klęce straża­
cy i zaproszeni goście przeszli w po­
chodzie do kościoła parafialnego
w Nowym Mieście, gdzie w intencji
jubilatów odprawiona została msza
św.
Po południu w Klęce odbył się
festyn i zabawa ludowa.
(rp)
..C z y ń c ie s o b ie z ie m ię p o d d a n ą ” - m ó w ił k s ią d z d z ie k a n S t a n is ła w S z y m a ń s k i p o d c z a s
P o ś w ię c e n ia s k r z y n k i te l e fo n i c z n e j w P r u s a c h
F O T O S ta c h o w ia k
Bezrobocie w czołówce
Jarocin zajmuje czwarte miejsce
w województwie kaliskim pod wzglę­
dem liczby bezrobotnych. Na końcu
'flaja w Urzędzie Pracy było zarejest­
rowanych prawie 5.000 osób.
Liczba bezrobotnych zarejestrowa­
n e * w urzędach pracy na terenie
Województwa kaliskiego - według da­
nych z końca maja tego roku była
* TARGOWISKA
^ąka "Tortowa"
niąka "Wrocławska"
pączka ziemniaczana
tasza jęczmienna
cukier
°'ej "Kujawski"
Pomarańcze
cVtryny
^ereśnie
jagody
1,35 do 1,60
1,35 do 1,30
1,80 do 2,00
1,80 do 2,00
1,10 do 1,35
1,65 do 1,70
3,60 do 3,85
3,00 do 3,60
3,20 do 4,20
3,00 do 3,50
3,50 do 4,00
2'®mniaki
jajka
0,30 do 0,50
2,50 do 4,00
NZ
/
mniejsza o 17,0 % w porównaniu
z danymi z ubiegłego roku. Na jedną
ofertę pracy przypadało 53 bezrobot­
nych. - W rejonie jarocińskim bez­
robocie wynosiło 4.900 zarejestrowa­
nych i po Kaliszu, Ostrowie Wlkp.
i Pleszewie - jest to czwarta wielkość
w województwie - tłumaczy Monika
Natkowska z US w Kaliszu.
W rejonie kaliskim największe
przychody ze sprzedaży produkcji
i usług uzyskiwane są z sektora pry­
watnego, blisko 60 %. W tym ponad
40 % z produkcji artykułów spożyw­
czych i napojów. - Przeciętne wyna­
grodzenie miesięczne brutto na terenie
naszego województwa w roku 1995
w porównaniu do ,96 wzrosło z 616,30
zł do 757,54 zł. - stwierdza Krzysztof
Bogaczyk z US w Kaliszu.
Natomiast w dziedzinie zatrudnie­
nia najwięcej osób znalazło pracę
w przemyśle, najmniej w dziale hoteli
i restauracji. W sektorze przedsię­
biorstw zatrudnienie wyniosło - w ma­
ju tego roku 91,3 tys. osób i było nieco
niższe w porównaniu z poprzednim
miesiącem. W przedsiębiorstwach
prywatnych pracowało 63,5 % ogółu
zatrudnionych.
(ann)
P r e z e s Z a r z ą d u W o je w ó d z k i e g o O S P w P o z n a n iu d r M a r i a n K r ó l d e k o r u je s z ta n d a r
j e d n o s t k i w K lę c e
F O T O S t a c h o w ia k
Tańszy impuls w N etii
Do sieci Netii Telekom S.A. pod­
łączony został czterotysięczny abonent.
Równocześnie nowa firma obniżyła cenę
za impuls.
Prywatny operator telefonii przewo­
dowej Netia Telekom S.A. wchodząca
w skład ogólnopolskiego holdingu Ne­
tia, wprowadza nową, niższą taryfę za
impuls. Jest to pierwsza w Polsce stała
obniżka cen dokonana przez operatora
telekomunikacji przewodowej. Za im­
puls trzeba teraz zapłacić 17 groszy
(plus VAT). Nowa taryfa za korzys­
tanie z usług telekomunikacyjnych Ne­
tii obowiązuje od 1 lipca i ważna będzie
przez rok.
W ramach trzynastozłotowego abo­
namentu Netia wprowadziła też nowe
usługi, np. naprawę uszkodzonej linii
w ciągu 36 godzin oraz rachunek mie­
sięczny z wyszczególnieniem kategorii
rozmów - lokalnych, międzymiasto­
(j)
wych, międzynarodowych.
Nr 29, str. 12
„G A Z E T A " W A K A C Y JN A
Wakacyjne
szlaki
Do Tunezji?
Tunezja jest najbardziej europejskim
i najbezpieczniejszym krajem Afryki
Północnej. Co roku przyjeżdża tutaj
prawie cztery miliony turystów. W tym
roku rząd tunezyjski przeznaczył zna­
czne sumy na promowanie Tunezji
w naszym kraju.
Otrzymaliśmy kolejne pozdrowienia
od naszych czytelników, którzy odpo­
czywają zarówno w górach, jak i nad
morzem.
O pięknej, słonecznej pogodzie i sło­
nej wodzie zapewniają nas państwo
Kozłow scy z Jarocina, którzy wybrali
się do Mielna. Piotr i Jadwiga Złobińscy przysłali nam kartkę z nadmorskich
Łazów, a Marek Goliński z Pobierowa i z festiwalu rockowego w W ęgo­
rzewie. Otrzymaliśmy także pozdro­
wienia z Pienin, z Zakopanego i z Kar­
pacza, oraz z Końskich położonych na
ziemi kieleckiej. Przyszły do nas kolej­
ne pozdrowienia spoza granic naszego
kraju - z Francji i znad Gibraltaru.
Drużyna piłkarzy z Jaraczewa przy­
słała kartkę z niemieckiej m iejscowo­
ści Alperstedt, gdzie przebywała na
zaproszenie tamtejszych zaw odni­
ków.
(mc)
Z EURO <
2 6
taniej
Europejska Karta Młodzieżowa EUROP 26 już ponad trzy lata jest
dostępna dla Polaków w wieku od 14 do 26 lat. Posiadaczom karty
przysługują nawet kilkudziesięcioprocentowe zniżki w restauracjach,
muzeach, schroniskach, hotelach, laboratoriach fotograficznych, skle­
pach w Polsce i 26 innych krajach Europy.
Europejską Kartę M łodzieżową
może nabyć każdy, kto ukończył 14
lat, a nie przekroczył w dniu jej wyda­
nia 26. roku życia. Karta E U R O < 2 6
ważna jest przez rok od wystawienia
i umożliwia skorzystanie z 2.500 zni­
żek na terenie Polski, jak również
prawie 300 tys. zniżek w 26 innych
krajach europejskich: w Andorze, A n­
glii, Austrii, Belgii, Czechach, na Cyp­
rze, w Estonii, Finlandii, Francji, Gre­
cji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Ir­
landii Północnej, Liechtensteinie, na
Litwie, w Luxemburgu, M acedonii,
na M alcie, w Niem czech, Portugalii,
San Marino, Słowacji, Szkocji, Szwaj­
carii i we W łoszech.
E U R O < 2 6 um ożliwia na przykład
kupienie za pół ceny biletu wstępu na
Zamek Królewski Warszawie, zamek
w M alborku i w Pradze, a także na
y
Z o k a z ji
9 0 . u rod zin
i im ien in
V
WINCENTEMU
PRZYBYLSKIEMU
n a js e r d e c z n ie js z e ż y c z e n ia
d o c z e k a n i a 100 l a t
s k ła d a ją
dzieci,
wnuki i prawnuki
Panoramę Raęławicką i na mecze
Benfiki Lisbona. Za darmo można
bawić się na dyskotece G olden Gate
w Wiedniu. Każdy punkt honorujący
EU RO < 26 opisany jest w krajowych
informatorach, dostępnych dla posia­
daczy karty w miejscach jej sprzedaży.
D ane o najważniejszych zniżkach
w krajach Europy zamieszczone są
również w sieci Internet pod adresem:
h t t p : // w w w .alli.fi./ euro/euro26.
W Polsce kartę można kupić m. in.
w salonach sprzedaży PBP Orbis,
O ST Grom ada, oddziałach JDJ Service, w wybranych biurach PTTK, BP
Eurostop, na uczelniach lub bezpo­
średnio u polskiego emitenta w Gdańskiej Fundacji Integracji Eu­
ropejskiej (ul. Długi Targ 11 /1 3 , tel.
(0-58) 31-63-22).
Polska edycja E U R O < 2 6 dodat­
kow o zapewnia automatyczne ubez­
pieczenie posiadacza karty w czasie
wyjazdów za granicę i podróżowania
po Europie. Bez dodatkow ych opłat
Amerykańsko - Polskie T owarzystwo
Ubezpieczeniowe Aplico SA gwaran­
tuje polisę obejmującą m. in. nagle
zachorowania, następstwa nieszczęś­
liwych wypadków, transport medycz­
nyOd lipca 1997 roku dostępna jest
także karta E U R O < 2 6 W BK. łączą­
ca funkcje bankowe z ofertą zniżkową
i ubezpieczeniem dostępnym dla po­
siadacza karty. Pozyskanie karty EU ­
RO < 26 WBK związane jest z założe­
niem konta bankowego na specjal­
nych warunkach. Dystrybucję E U ­
RO < 2 6 WBK prowadzą wszystkie
oddziały i placówki W ielkopolskiego
Banku Kredytowego.
(rr)
KONKURS
Wygraj
EURO < 2 6
Wspólnie z emitentem polskiej edycji
Europejskiej Karty Młodzieżowej EU­
RO < 2 6 - Gdańską Fundacją Integ­
racji Europejskiej - ogłaszam y kon­
kurs dla naszych czytelników. Wszys­
cy, którzy odpowiedzą prawidłowo na
poniższe pytania, wezmą udział w lo­
sowaniu nagród - kart E U R O < 2 6 .
W konkursie m ogą brać udział czy­
telnicy, którzy ukończyli 14 rok życia,
a nie skończyli jeszcze 26 lat. N a
kartach pocztowych, z odpowiedzia­
mi na pytania, należy koniecznie p o­
dać imię, nazwisko, dokładny adres,
a także datę i miejsce urodzenia. Zwy­
cięzcy otrzymają karty drogą poczto­
wą, w ciągu dw óch tygodni od dnia
losowania.
Odpowiedzi prosimy przesłać pod
adresem redakcji ”Gazety” (Jarocin,
ul. T. Kościuszki 8B) lub dostarczyć
do biura ogłoszeń "Gazety” (Jarocin,
Rynek - Ratusz) do 21 lipca do godz.
16.00
Pytania konkursowe:
/. Ile państw członkowskich liczy obec­
nie Unia Europejska:
7, 12 czy 15?
2. Gdzie został zawa­
rty pięć lat temu Tra­
ktat o Unii Europejs­
kiej: w Brukseli,
ir Maastricht czy
w Paryżu?
3. Wymień przynaj­
mniej dwie zagrani­
czne
miejsowości,
z którymi współpra­
cują gminy Ziemi Ja­
rocińskiej?
(rr)
Polskie biura podróży proponują
w tym sezonie swoim klientom liczne
oferty promocyjne w czasów w Tune­
zji. Średnia cena wyjazdu do tego
kraju dla jednej osoby z wyżywieniem
i przelotem w ynosi około 1.600 zł za
7 dni, pobyt czternastodniowy kosz­
tuje 2.000 zł.
Tunezja jest krajem pełnym mecze­
tów, ruin antycznych miast, rzyms­
kich mozaik i akweduktów. W cza­
sach starożytnych na tym terenie ist­
niało państwo punickie, które toczyło
ciągłe wojny z Rzymem o panowanie
w rejonie basenu M orza Śródziem­
nego. D ziś można zwiedzać ruiny jego
dawnej stolicy - Kartaginy, które są
położone nie opodal Tunisu - obecnej
stolicy tego kraju. Tunis leży nad
wielkim
nadmorskim
jezioremW mieście tym, podobnie jak w całej
Tunezji, tradycja i zabytki idą w parze
z techniką i now oczesnością. Zwiedza­
jących powinna szczególnie zaintere­
sować Medina położona w starej czę­
ści miasta. W arto także zwrócić uwag?
na architekturę now oczesnych dziel­
nic. N a tuniskim przedmieściu usytu­
owane jest muzeum archeologiczne Hl
Bardo, zaliczane do światowej czołó­
wki m uzeów tego rodzaju.
Innym ważnym miastem tunezyjs­
kim jest Kairuan, święte m iasto is­
lamu. Jest ono niezwykle ważne dla
muzułmanów, ponieważ siedmioma
pielgrzymkami do Kairuanu mogą oni
zastąpić pielgrzymkę do odległej Mek­
ki. Najciekawszym zabytkiem jest tu­
taj Wielki M eczet, oprócz niego za­
chowały się także stare obronne mury
z nie palonej cegły. Inne liczne zabytki
architektury islamskiej można ogl#'
dać w Sousse, M onastirze i El MahdiiW M atmacie można natomiast zoba­
czyć stare berberyjskie obronne mias­
ta usytuowane na szczytach pustyn­
nych gór.
Zimą, gdy nie jest tak gorąco, moż­
na wybrać się na wycieczkę po Saharze
i odwiedzić pustynne miasta - oazyRosną w nich tysiące palm daktylo­
wych odm iany "świetliste palce” . Ta
oryginalna nazwa pochodzi stąd, że
ow oce tych palm są tak nasycone
kryształkami cukru, że przepuszczaj#
światło. Wielką atrakcją przyciągaj#'
cą turystów na pustynię nawet pod­
czas upalnego lata jest zjawisko fata­
morgany występujące tylko przy wy­
sokich temperaturach.
Tunezja jest krajem ciekawym i wa­
rtym odwiedzenia. Jednym z jej naj­
większych w alorów jest otwartose
i przyjazne nastawienie Tunezyjcz)''
ków do turystów.
(mc)
18 lipca 1997 r ______________________________________________________
_ _ _________________________________
_________ Nr 29. str. 13
_____________________________________GWARA________________
Powstanie i rozwój języka polskiego wiąże się z dziejami naszego narodu. Najstarsza
faza narodowości polskiej zaczęła się kształtować już za pierwszych Piastów.
Czynnikiem oddziałującym scalająco na język bliskich etnicznie plemion mógł być
Kościół. Z racji założenia w Gnieźnie pierwszego arcybiskupstwa, czołowe miejsce
w organizacji kościelnej hierarchii zajęła Wielkopolska. Autorytet tej dzielnicy
w okresie trzech pierwszych stuleci Polski chrześcijańskiej mógł przyczynić się do
pierwszeństwa dialektu wielkopolskiego w procesie kształtowania się języka ogólnego.
Mowa mieszkańców Wielkopolski
----------------------------------------------------------- JA D W IG A P I Ę T K A -------------J u ż w X I w ie k u s to lic ę p rz e n ie s io n o
d o K r a k o w a . D o ta r ł y ta m te ż ję z y k o w e
tr a d y c je d w o r s k ie , ry c e rs k ie i k o ś c ie ln e
z W ie lk o p o ls k i.
P ó ź n ie j is t o t n ą r o lę w tw o r z e n iu się
ję z y k a o g ó ln e g o z a c z ą ł o d g r y w a ć u n iw e ­
r s y te t k r a k o w s k i.
T a k w ię c ję z y k o w e c e c h y w ie lk o p o ls ­
k ie i m a ło p o ls k ie , a d o p ie r o o d X V I
w ie k u r ó w n ie ż m a z o w ie c k ie ( p o p r z e n ie ­
s ie n iu s to lic y d o W a rs z a w y ) z ło ż y ły się
n a u k s z ta łto w a n ie się ję z y k a o g ó ln e g o .
M ija ły w ie k i. D z iś w s ło w n ic tw ie r ó ż ­
n y c h ś r o d o w is k (w ty m r ó w n ie ż in te li­
g e n c ji) f u n k c jo n u je n a c o d z ie ń w iele
r e g io n a ln y c h o d r ę b n o ś c i. S ą o n e ta k
z a k o rz e n io n e , ż e m ó w ią c y n ie z d a je s o ­
b ie s p r a w y z o g r a n ic z o n e g o z a s ię g u te r y ­
to r ia ln e g o u ż y w a n e g o s ło w a . T a k w ię c
m o ż n a d z iś s p o r z ą d z ić z b i ó r w y r a z ó w
c h a ra k te r y s ty c z n y c h d la w s z y s tk ic h p o ­
k o le ń . W y ra z y te p r z e tr w a ły w ie k i i n a d ­
al b ę d ą f u n k c jo n o w a ć p r z e d e w sz y stk im
w s y tu a c ja c h r o d z in n y c h , d o m o w y c h ,
a ż y w o tn o ś ć ic h d łu g o je s z c z e n ie o s ła b ­
nie.
J a k w ię c m ó w ią W ie lk o p o la n ie ?
P o d a n e p rz y k ła d y n ie b ę d ą il u s t r o w a ­
ły g w a ry . B ę d z ie to n a z e w n ic tw o f u n k c ­
jo n u ją c e (c h o ć b y c z ę ś c io w o ) w p o to c z ­
nej m o w ie k a ż d e g o p r a w ie W i e lk o p o la ­
n in a .
g ó r a - s tr y c h ( I d ź n a g ó r ę p o p ra n ie !)
g z ik a - tw a r o ż e k z e s z c z y p io rk ie m lu b
c e b u lk ą (W c z o ra j m ie liśm y n a o b ia d
P y ry z g z ik ą .)
h a c z y k - p o g r z e b a c z ( P o p r a w w ę g le
W p ie c u h a c z y k ie m .)
m ą c z k o w a ć - k r o c h m a lić ( J u ż d a w n o
p r z e s ta ła m p r a n i e m ą c z k o w a ć .)
n a s z a g ę - n a u k o s ( P o ś p ie s z się! I d ź n a
szagę!)
s z a g ó w k i - k lu s k i z g o to w a n y c h z ie m ­
n ia k ó w c ię te u k o ś n ie ( B a r d z o lu b ię s z a ­
g ó w k i. U w ie lb ia m !)
P o d s ta w e k - ta le r z y k p o d s z k la n k ę lu b
filiż a n k ę (P o d s ta w e k się z b ił i ju ż p o
k o m p le c ie .)
P o r u ta - w s ty d , k o m p r o m ita c ja (A le
P o ru ta !)
s k ła d - s k le p ( D o p ie r o c o p o s z ła d o
s k ła d u .)
s z a b e l, s z a b e le k - s tr ą k i fa s o li (J e d liś m y
ju ż s z a b e le k z w ła s n e j d z ia łk i.)
k u s ić - s tr a s z y ć (W ty m d o m u p o d o b n o
k u si.)
Z m u d zie - s tr a c ić , z m a r n o w a ć (T y le c z a ­
su z m u d z iłe m .)
P y rk i, p y ry - z ie m n ia k i (W ty m r o k u
P y ry n a m w s p a n ia le o b r o d z iły .)
s to ło w y - ja d a l n i a (K u p iliś m y d y w a n d o
s to ło w e g o .)
° P ę k a ć - p r z e tr w a ć ( J a k o ś o p ę k a m tę
zu n ę w ty c h s ta r y c h k o z a k a c h .)
sz u s z w o l - b r u d a s ( C o z a s z u s z w o l z te g o
ch ło p a k a ! )
c h u r c h a ć - k a s z le ć (P o n o c a c h c h u r c h a ,
d o le k a r z a n ie id z ie .)
° p o w ia d a ć p ie r d o ły - m ó w ić g łu p s tw a ,
b e z s e n s o w n ie , n ie z g o d n ie z p r a w d ą
(K le p ie p ie r d o ły i m y śli, ż e m u w ie rz y ­
m y .)
o d k n a i ć się - o d c z e p ić się ( O d k n a is z się
w re s z c ie , c z y nie!?)
w y g o g o lić się - w y d e k o lto w a ć się (T a k a
b y ła w y g o g o lo n a , ż e a ż w s ty d .)
b y ć b e jt - b y ć o s ła b io n y m , n ie z d o ln y m
d o c z e g o k o lw ie k (P o te j ro b o c ie je s te m
k o m p le tn ie b e jt.)
ż y b u r a - b r u d n a , m ę tn a c ie c z ( C h c e s z się
k ą p a ć w ta k ie j ż y b u rz e ? )
m a n y g o w a ć - le n iu c h o w a ć ( M a n y g u je s z , a r o b o t a leży!)
g u ła - n ie z d a r a , o s o b a n ie in te lig e n tn a
(O c z y m z t a k ą g u łą g a d a ć ? )
tu le ja - n ie z d a r a , c z ło w ie k n ie z d a r n y
( N ie m y ś la łe m , że t a k a tu le ja z c ie b ie .)
s z c z u n - c h ł o p a k (W ie s z , ja k i te n sz c z u n
o d s ą s ia d ó w je s t b e z c z e ln y ? )
z m in ą ć - z m ie n ić ( M a s z z m in ą ć 100
z ło ty c h ? )
n a c z ę p k u - w k u c k i ( S a d z iła s a ła tę n a
c z ę p k u .)
u c z a p n ą ć - p r z y k u c n ą ć (U c z ą p n ij s o b ie
n a c h w ilę .)
r u m o t a ć - h a ła s o w a ć (C o ś m i ru m o c e
w s iln ik u .)
p a p c ie - o b u w ie d o m o w e ( P a p c ie są ju ż
d o w y rz u c e n ia .)
d r ę t k i - k w a ś n y ( D o b r e te ja b łk a ? N ie są
d rę tk ie ? )
w u ja - w u j, s try j (W u ja m i to z a ła tw i.)
w a jc h a - p r z e k ł a d n ia ( P r z e s u ń tę w a jc h ę
w p r a w o .)
s z n e k a - d r o ż d ż ó w k a ( P ro s z ę d w ie s z n e ki z b u d y n ie m .)
r o jb e r - ło b u z ( N ie w ie d z ia łe m , ż e to ta k i
r o jb e r .)
M o w ę W ie lk o p o la n c e c h u je te ż m n ó ­
s tw o g e r m a n iz m ó w . C h a r a k te r y s ty c z n e
s ą o n e je d n a k d la lu d z i s ta r s z y c h .
O k r e s z a b o r ó w d o p r o w a d z ił d o z n a ­
c z n e g o ro z b ic ia ję z y k a p o ls k ie g o . N a
s ta n i ro z w ó j p o ls z c z y z n y w p ły w a ło
o g r a n ic z e n ie w y m ia n y k u ltu r a ln e j m ię ­
d z y z a b o r a m i, a ta k ż e o d r ę b n a p o li ty k a
z a b o r c ó w n a p o d le g ły c h im o b s z a r a c h .
W z a b o r z e p r u s k im , w k tó r y m o s ie d ­
liło się w ie lu N ie m c ó w (w r o k u 1900
P o z n a ń liczy ł 117 ty s ię c y m ie s z k a ń c ó w ,
w ty m o k o ło 50 ty s ię c y N ie m c ó w ) u s u ­
n ię to n a u k ę ję z y k a p o ls k ie g o z e s z k ó ł
lu d o w y c h . W p o z n a ń s k im g im n a z ju m
M a rii M a g d a le n y o p rz e w a ż a ją c e j lic z ­
b ie u c z n ió w p o ls k ie j n a r o d o w o ś c i s t o p ­
n io w o o g r a n i c z a n o ilo ść g o d z in n a u k i
p o ls k ie g o , w re s z c ie w 1890 r o k u s k re ś ­
lo n o ję z y k p o ls k i z e g z a m in u d o jr z a ło ­
ści. O d t ą d u c z n io w ie z d o b y w a li w ie d z ę
o li te r a tu r z e i ję z y k u p o ls k im d r o g ą
p r y w a tn ą .
N ic d z iw n e g o , że n ie m c z y z n a o d c is ­
n ę ła w y r a ź n e p ię tn o n a m o w ie m ie s z ­
k a ń c ó w W ie lk o p o ls k i. Z a p o ż y c z e n ia
z n ie m ie c k ie g o f u n k c j o n u ją d o d ziś
w r ó ż n y m n a s ile n iu w ję z y k u W ie lk o ­
p o la n .
P r z y k ła d y z a p o ż y c z e ń :
k is ta lu b k a s ta - n ie m . d ie K is te - s k r z y ­
n ia , p u d ło (C o tr z y m a s z w te j k a śc ie ? )
p lin d z lu b p le n d z - n ie m . d ie P lin s e p la c e k z ie m n ia c z a n y ( N a jle p s z e p le n d z e
s m a ż y m o j a b a b c ia .)
s z n e k a - n ie m . d ie S c h n e c k e - d r o ż d ż ó w ­
k a (P r o s z ę d w ie s z n e k i z s e re m .)
s z n y tk a - n ie m . d ie S c h n itte - k a w a łe k
c h le b a ( D o p r a c y z a b ie r a m c z te r y sz n y tk i c h le b a .)
ty t k a - n ie m . d ie T u t ę - t o r e b k a p a p i e r o ­
w a (C a łą ty tk ę c u k ie r k ó w z ja d ła n a r a z .)
fa jn y - n ie m . fe in - ła d n y ( F a jn y te n tw ó j
c h ło p a k .)
fre c h , fr e c h o w n y - n ie m . fre c h - b e z c z e l­
n y , z u c h w a ły ( N ie b ą d ź ta k i fre c h o w n y .)
u t o n k a ć - n ie m . tu n k e n - u m o c z y ć (U to n k a j b u łk ę w m le k u .)
s ta lo w a ć s ię - n ie m . sic h s te lle n - u d a w a ć ,
p y s z n ić się ( C o się ta k s ta lu je s z ? D o b r z e
w ie s z , o c o c h o d z i.)
fe fry , m ie ć fe fry - n ie m . f u r c h t e n - b a ć się
(Z a w s z e m a m fe fry , g d y id ę d o d e n ty s ­
ty.)
la js n ą ć s o b ie - n ie m . s ic h le is te n - k u p ić ,
s p r a w ić s o b ie ( N a w e se le la js ła m s o b ie
n o w ą g a r s o n k ę .)
k is - n ie m . d e r K ie s - ż w ir ( D r o g ę
w y s y p a n o k is e m .)
s z w in d e l - n ie m . d e r S c h w in d e l - o s z u s t­
w o (N ie u z n a ję ż a d n y c h s z w in d li.)
w u c h ta - d ie W u c h t - c ię ż a r, s to s , w iele
(C a łą w u c h tę p a p ie r ó w p r z y n io s ła z b iu ­
r a d o d o m u .)
g la z e jk i - n ie m . g liin z e n d - b ły s z c z ą c y rę k a w ic z k i s k ó r k o w e ( Z n o w u z g u b iła m
g la z e jk i.)
fe s t - n ie m . fe st - m o c n o , tr w a le (T e ra z
się n ie u rw ie . J e s t fe s t p rz y s z y te .)
O c z y w iś c ie p r z y k ła d y m o ż n a m n o ż y ć .
N ie k t ó r e g e r m a n iz m y u z n a w a n e s ą d z iś
z a w y ra z y g w a r o w e i ś w ia d o m ie się ic h
u n ik a , n p .:
ś w ię to ja n k i (p o rz e c z k i)
m a c o s z k i ( b r a t k i)
z a k lu c z y ć ( z a m k n ą ć n a k lu c z )
r y c z k a (n is k i s to łe c z e k )
la c z k i ( d o m o w e p a n t o f le b e z n a p i ę tk a ) .
I n n e w y d a ją się n ie d o z a s t ą p ie n i a n p .:
c u g - p ę d p o w ie tr z a (N ie c h c e się p a lić .
W c a le n ie m a c u g u .)
m u s tr o - w z ó r, w y k ró j ( M a m n o w e
m u s tr o n a k o s tiu m .)
d r a t w a - n ić k o n o p n a lu b ln i a n a (Z w ią ż
t o m o c n o d r a t w ą .)
m a js te r - m is tr z ( M a js te r z w o ln ił n a s d z iś
w c z e ś n ie j.)
k a b e l - p r z e w ó d ( P o tr z e b a 5 m e tr ó w
k a b la .)
b e jc a - b a r w n ik d o d r e w n a ( T r z e b a to
p o m a lo w a ć b e jc ą .)
N a le ż y je s z c z e z w ró c ić u w a g ę n a k o n ­
s tr u k c je z d a n io w e i f r a z e o lo g iz m y f u n k ­
c jo n u ją c e d o d z iś w ś r ó d W i e lk o p o la n
i n ie w y s tę p u ją c e w in n y c h r e jo n a c h
P o ls k i. P rz y k ła d y :
J a k a o n a je s t s ta r a ? (Ile o n a m a la t? )
C o j a z a t o m o g ę ? (C o je s te m te m u
w in ie n ? )
O n je s t d z iś n ie d o m ó w ie n ia . (D z iś n ie
m o ż n a z n im r o z m a w ia ć .)
N ie w ie d z ia ła m s o b ie r a d y . ( M ia ła m
c h a n d r ę , c z u ła m się n ie s w o jo .)
N ie p r z y c h o d z i m i ta k g łu p io ! (N ie d o c in a j m i ta k !)
O n te r a z d o b r z e s to i. ( P o w o d z i m u się
d o b rz e .)
M a m to leżeć n a m o im b iu r k u . ( T o le ży
n a m o im b iu r k u .)
C o to z a je d e n ? ( K to to , j a k i to c z ło ­
w iek ? )
S p u ś c ić się n a n ie g o n ie m o ż n a . (N ie
m o ż n a n a n im p o le g a ć .)
C z y m o b ło ż y ć ci c h le b ? ( Z c z y m p r z y g o ­
to w a ć ci k a n a p k ę .)
Z r ó b łó ż k o - c h c ę iść s p a ć . ( P r z y g o tu j
p o s ła n ie .)
Z n a c z n ą g r u p ę w y r a z ó w f u n k c j o n u ją ­
c y c h w te rm in o lo g ii z a w o d o w e j s t a n o ­
w ią r ó w n ie ż g e r m a n iz m y . N p .: o b c a s ,
h e b e l, le jce, b r e c h a , p r a s a , m a js e l, n it,
fle k , ż e lo w a ć , s z w a jc o w a ć , f r e z o w a ć ,
s z lifo w a ć , m o n to w a ć .
L ic z n e w y ra z y p o c h o d z e n ia n ie m ie c ­
k ie g o w -y ch o d zą z u ż y c ia n p . w y m b o r e k
( w ia d r o ) , le b e r k a ( w ą tr o b i a n k a ) , u k r y c h n ą ć (u c ią ć ), w e s tk a (k a m iz e lk a ) , s o sy sk i (m a łe p a r ó w k i) , r a p e l (b z ik ), k n y p e k
(m a ły n o ż y k ) , g r a jc a r e k ( k o r k o c ią g ) , h e k lo w a ć (s z y d e łk o w a ć ), d u r c h (c ią g le ),
k a r b o n a d a ( k o tle t) , a n t r e jk a ( p r z e d p o ­
k ó j), s z tr y k o w a ć (r o b ić n a ig lic a c h ), lo fr o w a ć ( ła z ik o w a ć ), k o r b o l (d y n ia ) , k lą k r y ( g r a ty ), k e jte r (p ie s), j a k a , j u p k a ( m a ­
r y n a r k a ) , g a r o w a ć (d łu g o s p a ć ), g ic h n ą ć
(w y la ć ), h a jc o w a ć (p a lić w p ie c u ), g a l a r t
( g a l a r e tk a z m ię s a ), d y n k s (m a ło z n a n y
p r z e d m io t), c h ic h r a ć się (ś m ia ć się).
A m o ż e j e d n a k n ie ? Ile z n ic h u ż y w a ­
m y n a pew no?
Hurtownia Farb i Lakierów M A L T A P
Pleszew, ul. Kolejowa 1
ZA PR A SZA DO NOW O O TW ARTEG O
P U N K T U W J A R O C IN IE
p r z y u l. W ę g lo w e j 2 a ( n a r o ż n ik W r o c ła w s k ie j)
Oferujemy
farby i lakiery czołowych polskich producentów
'K kleje A T L A S (pełen asortyment)
J ę narzędzia malarskie
Zaopatrujemy lakierników samochodowych
C e n y h u rto w e
Godziny otwarcia: pon. - piątek 8.00 - 17.00, sobota 8.00 - 13.00
Nr 29, str. 14
.18 lipca 1997 r.
SPORT
P rzerw a n y
fin a ł
Nie będzie w tym sezonie mistrza Ziemi Jarocińskiej w piłce nożnej.
W niedzielę, 13 lipca rozegrany został finał Walec Południe Jarocin Grom Golina. W siedemdziesiątej drugiej minucie meczu, który roz­
grywany był na bocznym boisku stadionu MOSiR-u, sędzia przerwał
zawody przy stanie 0:0, z powodu ...braku piłki.
Zanim na boisko wyszli zawodnicy
dwóch najlepszych drużyn, rozegrany
został mecz o trzecie miejsce LZS Cielcza
- Tornado Sławoszew, który zakończył
się zwycięstwem zespołu z Cielczy 5:1.
Natomiast od samego początku spotkania finałowego widać było, że będzie
to zacięte spotkanie. Szczególnie piłkarze Gromu, dopingowani przez kilku-
dziesięciosobową grupę kibiców z Goliny, stawili twardy opór Walcowi. Przez
pierwsze trzydzieści minut na boisku
było wiele pojedynków bez piłki o wywalczenie korzystnej pozycji do stworżenia sytuacji strzeleckich. Natomiast
odważniejsze próby przejścia z piłką
przez linie obronne rywala najczęściej
kończyły się faulem. Przełomowym mo-
G m inna S p ółd zieln ia „ S C H ” J a raczew o
OFERUJE DO SPR ZE D A ŻY
CZĘ ŚĆ SKŁAD U
TOW ARÓW M A SO W YC H W GÓRZE
w tym:
- mag. zbożowy o powierz. 1.000 m kw., położony na
działce o pow. 0,5 ha
- działkę nie zabudowaną o pow. 0,5 ha
Oferty należy składać w biurze zarządu do końca lipca 1997 r.
Informacji udziela zarząd spółdzielni - tel. Jarocin 747-24-73.
(93/RJ/97)
W im ie n iu Z a r z ą d u P S L
w J a r a c z e w ie
składam
serdeczne podziękowanie
za wsparcie finansowe
w przygotowaniu uroczystości
wręczenia i poświęcenia
sztandaru P SL
IN S T Y T U C J O M i O S O B O M
mentem był rzut wolny pośredni podyk­
towany dla Gromu w polu karnym za
niebezpieczne zagranie "nakładką”
obrońcy Walca, wtedy chyba zawodnicy
zdali sobie sprawę, że wyszli na boisko
po to, aby stwarzać sytuacje strzeleckie
sobie, a nie rywalom. Od tego momentu
obie drużyny zaczęły grać długimi poda­
niami stwarzając kilka groźnych sytua­
cji. Szczególnie bardziej ofensywna gra
jarociniaków dała okazję do kontrata­
ków dla Gromu. Na pięć minut przed
końcem pierwszej połowy przeprowa­
dzone zostały akcje, które mogły wpły­
nąć na wynik meczu. Najpierw Sebas­
tian Rączka zdecydował się na dynami­
czny rajd lewą stroną boiska, lecz będąc
już w polu karnym został ostro zaatako­
wany przez obrońcę. Sędzia uznał, że
wszystko było zgodnie z przepisami,
a błyskawiczne podanie do napastnika
Gromu Arkadiusz Kowalczyka spowo­
dowało, że znalazł się on sam na sam
z bramkarzem Walca, który i tym razem
okazał się lepszy. Pierwsza połowa za­
kończyła się wynikiem bezbramkowym.
Druga połowa była już lepsza niż pierw­
sza, co wcale nie oznacza, że nie mogłaby
być jeszcze lepsza, niż była. Na pewno
wpływ na to miała zła murawa boiska,
na którą narzekali piłkarze jeszcze przed
meczem.
Nie przeszkodziło to jednak zawod­
nikom Południa atakować bardziej zde­
cydowanie, przez co obrońcy Gromu
często zmuszeni byli do faulowania ry­
wali. Robili to jednak rozsądnie, bo
przed polem karnym, w przeciwieństwie
do obrońców Walca, którzy akcję rywali
kończyli ostrymi starciami na własnym
polu karnym. Jednak sędzia spotkania
nakazywał grać dalej, mimo protestów
żywiołowo reagującej grupy kibiców
z Goliny oraz równie żywiołowo reagu­
jącego bramkarza Walca Tomasza Czyżaka, który bynajmniej nie protestował.
Taktyka jarocinin wydawała się słuszna,
gdyż rzuty wolne wykonywane przez
nich były groźne, a jeden z nich wykony­
wany przez Rączkę minimalnie minął
spojenie słupka i poprzeczki. Jednak
stałe fragmenty gry to nie wszystko,
o czym przekonali się także piłkarze
Gromu w 59 minucie. Wtedy kolejny
szybki rajd lewą stroną boiska przep­
rowadził Adam Cyfert. Wbiegł w pole
karne, gdzie został sfaulowany. Rzut
karny wykonał sam poszkodowany.
Strzał obronił bramkarz. Od tego mo­
mentu piłkarze obu drużyn potrzebowa­
li paru minut, aby ochłonąć po tym co się
stało. Pierwsi ocknęli się gracze z Jaroci­
na, którzy opanowali środkową część
boiska, jednak nadal nie potrafili skute­
cznie zakończyć swych akcji. Trzeba
jednak zaznaczyć, że golinianie nadal
prowadzili otwartą grę. W siedemdzie­
siątej drugiej minucie jeden z graczy
Gromu oddał bardzo niecelny strzał, po
którym piłka minęła najpierw bramkę,
a potem ogrodzenie boiska. A ponieważ
żaden z zawodników nie zdecydował się
udać po futbolówkę, za którym biegał
przez godzinę, dlatego poszedł po nią
kierownik drużyny LZS Cielcza, właś­
ciciel piłki, który podjął decyzję, że jej
już nie odda. Decyzję podjęli także pił­
karze oraz sędzia główny zawodów Jan
Misiaczyk, który w sprawozdaniu z me­
czu napisał - W 72 minucie piłka została
wykopnięta przez ogrodzenie stadionu.
Grę miała wznowić drużyna "Walec”
Jarocin. Żadna z drużyn nie chciała przy­
nieść piłki, aby wznowić grę rzutem od
bramki. Po upływie 10 minut oznajmiłem
kapitanom, że jeśli nie dostarcząpiłki i nie
wznowią gry kończę zawody. W tym
momencie obie drużyny chwyciły się za
ręce i zrobiły lekceważącąfalę, udając się
do linii bocznej, kładąc się na murawę
boiska. Na tym skończyły się "cyrkowe"
występy zawodników, którzy opuścili
płac. Po tym wydarzeniu odgwizdałem
zakończenie zawodów". Po meczu or­
ganizatorzy zaproponowali obu druży­
nom powtórzenie meczu za tydzień, jed­
nak piłkarze stwierdzili, że nie zagrają,
gdyż nie będą w stanie zebrać wszystkich
piłkarzy ze względu na wyjazdy kilku
z nich.
Następnego dnia odbyło się zebranie
zarządu ligi, na którym podjęto decyzję
0 dyskwalifikacji drużyn Walec Połu­
dnie Jarocin i Grom Golina, ze względu
na skandaliczne zachowanie się obu dru­
żyn. Nagrody otrzymają zespoły z miejs­
ca trzeciego i czwartego. Natomiast nie
zostanie wyłoniony mistrz i wicemistrz
rozgrywek. Nagrody przeznaczone dla
1 i II miejsca, którymi są m.in. koszulki,
spodenki, getry, piłki przekażemy na cele
charytatywne - stwierdził przewodniczą­
cy zarządu ligi Maciej Kostka.
KRZYSZTOF PILARCZYK
Walczyli o pietruszkę
Wojciech Chlebowski i Zbigniew To­
bolski wygrali Deblowy Turniej Teniso­
wy ”0 pietruszkę”, który rozegrany
został w miniony weekend na kortach
MOSiR-u.
W zawodach organizowanych przez
MOSiR wzięło udział siedem debli,
które rywalizowały w dwóch grupach,
systemem każdy z każdym. W meczu
finałowym Chlebowski-Tobolski po­
konali debel Romuald Skupin i Sławo­
mir Szybiak 3:1. Trzecie miejsce zajęli
Józef Mikołajczak i Jerzy Soliński.
(kp)
Gospodarstwo Rolne "Goldrob” Gola, Przed­
siębiorstwo Rolne Rusko Sp. z o. o., Cukrownia
Witaszyce, SUiZKR Jaraczewo i Góra, SKR
Jaraczewo, GS Jaraczewo, SPB Zalesie, RSP Gó­
ra, PPUH ”Clarex” Suchorzewko, ”Rcspol” Jara­
czewo, PPHU ”Larus” Jaraczewo, Stacja Paliw
”Betia”, Pogotowie Weterynaryjne Jaraczewo,
OSM Jarocin
Tadeusz Sytek, Jan Grzesiek, Leszek Jankowiak, Jerzy Frątczak, Wojciech Bała, Ireneusz
Nagorzycki, Ryszard Kryszciak, Roman Magda,
Kazimierz Scyburski
Podpisano - Edmund Kowalczyk
F in a liś c i tu r n ie ju ( o d le w e j) : S ła w o m ir S z y b i a k , R o m u a ld S k u p in , Z b ig n ie w T o b o ls k i.
W o jc ie c h C h le b o w s k i.
F O T O S ta c h o w ia k
18 lipca 1997 r.
Nr 29, str. 15
OGŁOSZEfoiiA DROBNE
Wszystkie ogłoszenia drobne zamieszczane są bezpłatnie w łnternecie - http://www.idea.com.pl/ogloszenia
SPRZED AŻ
Sprzedani wózki widłowe od 1 tony
do 3,5 tony. Jerkwa, ul. Ogrodowa 4,
woj. leszczyńskie, tel. 090/618-938.
(2 9 3 2 /R / 97)
Sprzedam komputer Amiga 1.200;
cena 980 zł. Kotlin, ul. Buchalińska 2.
(2946/R/97)
Sprzedam tanio: magiel - do celów
zarobkowych, maszynę do szycia, ko­
siarkę do trawy - ręczna. Tel. 740-3208.
(2948/R/97)
Sprzedam dachówkę z rozbiórki (karpiówkę) - 4.000 szt. Jarocin, ul. Leszczyce 9.
(2962/R/97)
Sprzedam wózek widłowy, rak spali­
nowy, 1990 r., płuczkę do warzyw,
ziemniaków. Pleszówka 6, tel. (0 -6 2 )
761-71-53.
(2963/R/97)
Sprzedam wózek głęboki dziecięcy,
3-funkcyjny. Tel. 747-45-93.
(2966/R/97)
Sprzedam silnik SW-400. Panienka
19; w iadom ość po 16.00. (2980/R/97)
Sprzedam Amigę 500 + oprogra­
mowanie. Telefon - Jaraczewo 135.
(91/RJ/97)
Sprzedam Pentium 133 (Intel), 16
Mb, 1.700 H D D , Sb Pro, Virge 3d
2 Mb, C D 8, m onitor color; cena
3.700. Tel. 747-49-01.
(2982/R/97)
Sprzedam szczeniaki boksera pręgoWanego (szczepione). Jarocin, ul. Za­
grodowa 31.
Sprzedam szczenięta - owczarki
szkodzkie ” Lessie” . Jaraczewo, ul. Ja­
rocińska 29, te l. 129.
(3002/R/97)
Sprzedam nową encyklopedię 6-tomową; taniej - cena 730 zł. Tel. 740-1467.
(3004/R/97)
Sprzedam szlifierkę taśmową (słups­
ka), b. mało używana. Tel. (0-65) 571-63Borek W lkp., ul. Jaraczewska 3.
(3011/R/97)
Sprzedam ciągnik z przyczepką
Dzik 21” - st. b. dobry. Jarocin, ul.
Wrocławska 250, tel. 747-56-45.
(3018/R/97)
Sprzedam niemieckie czarne pianino
2 metalową płytą. Telefon 740-32-04.
(3020/R/97)
Sprzedam dalmatyńczyka i bernar­
dyna - suczki. Tel. 747-49-35.
Sprzedam jawę, rok prod. 1989. Za­
lesie 34, gmina Jaraczewo. (2 9 4 1 /R /9 7 )
KUPNO
Skup - renowacja staroci: meble,
Sprzedam trabanta i drugi na części.
zegary, obrazy, porcelana, lampy, mi­
Cielcza, Polna 6; po 18.00. (2 9 4 3 /R /9 7 )
litaria, wagi, żelazka, młynki itp. M o­
gą być zniszczone. Jarocin, ul. W odna
Sprzedam: fiat 126p, rocz. 1983.
17, tel. (0-62) 747-41-44 od 8.00 do
Raszewy 9 /8 ; po 15.00. (2949/R/97)
20.00, tel. dom. (0-62) 747-17-60 do późnych
godzin nocnych.
Sprzedam poloneza caro, 92 rok;
cena 10.500. Tel. 721-82-64.
Kupię maszynę do produkcji popcor­
(2953/R/97)
nu. Telef. (0-668) 21-172. (3 0 2 9 /R /9 7 )
M O T O R YZA C YJN E
na placu parkingowym przy ul. Śród­
miejskiej 17 - w każdą niedzielę od
8.00 do 12.00.
Skupuję części do sam ochodów za­
chodnich i japońskich. Tel. (0-667) 51 121 w. 122, kom. 090/519-836. (8 1 /R N M /9 7 )
Wyjazdy po samochody za granicę;
pełna obsługa klienta. Tel. 0 9 0 /6 1 3 369.
(2714/ R /9 7 )
Sprzedam poloneza rocznik 1995,
mały przebieg, stan idealny. Jarocin,
ul. Veldhoven 4, tel. 747-13-04.
(2 8 1 0 /R /9 7 )
Sprzedam poloneza, r. 1992, met­
alik, bogate wyposażenie. Tel. 740-5458; wieczorem.
(2 8 4 1 /R /9 7 )
Auto-Komis w Jarocinie na ul. W ęg­
lowej 4 (przy W rocławskiej), tel. 74764-06 - oferuje skup, sprzedaż, zamia­
nę, komis oraz pośrednictwo sprzeda­
ży sam ochodów używanych za g o tó ­
wkę lub na korzystne raty bez żyran­
tów. Niskie ceny! (4 4 2 /9 7 )
Sklep
elektryczno-motoryzacyjny
oferuje części i blachę do fiata 126,
filtry do zachodnich sam ochodów
i łożyska. Baseny w atrakcyjnej cenie.
Jarocin, ul. Wojska Polskiego 37.
(2 8 9 2 /R /9 7 )
Sprzedam fiata 126p, rok prod.
1987. Chrzan 152a.
(2 8 9 6 /R /9 7 )
Sprzedam: fiat I26p, 88 r., pełen FL;
simson S-51, 89 r., 4-biegowy. Wilkowyja, os. Zdrój 3.
Sprzedam fiata 126p, rok prod.
1985; stan dobry. Jarocin, ul. T. K oś­
ciuszki 7, tel. 747-20-85. (2 9 3 4 /R /9 7 )
Sprzedam motorower simson, rok
pr. 1984 - stan bdb. Chrzan 15.
(2 9 3 5 /R /9 7 )
8 /3 .
15.
(3047/R/97)
Sprzedam swarzędzkie witryny dęk°\ve, niemieckie meble kuchenne (cur°). Kontakt: 747-25-66. (3048/R/97)
(2 9 3 7 /R /9 7 )
Sprzedam renault 19 chamade, ben­
zyna, rok prod. 89, w bardzo dobrym
stanie. Cielcza, ul. Sportowa 11.
Sprzedam
żuka
skrzyniowego
z plandeką, po remoncie, rok prod.
1976. Wiadomość: Żerków, ul. Tuwi­
ma 21, tel. 740-32-01.
(2988/R/97)
Sprzedam nysę z silnikiem diesel.
Wilcza 49, gm. Kotlin.
(2990/ R/97)
Sprzedam fiata 126p, rok p. 1988
oraz fiata 126p, rok p. 1989. Jarocin,
ul. Żerkowska 18; po godz. 15.00.
Sprzedam fiata 126p, rocznik - gru­
dzień 1989. R oszków ko 1, 740-11-12.
Sprzedam fiata 125p, r. prod. 1984,
autogaz, zadbany. Jarocin, os. Konst.
3 Maja 16/ 21.
(2960/R/97)
Sprzedam fiata 126p, rok 1984, sie­
dzenia lotnicze - stan dobry. Osiek 51.
(2991/R/97)
(2992/R/97)
(2993/R/97)
Sprzedam: peugeot 405, 1.600 cm3,
idealny stan, m ały przebieg. Jarocin,
M aratońska 25.
(2961/R/97)
Sprzedam samochód opel kadet 1.2,
rocz. 80 - stan dobry. Roszków, ul.
Krótka 2; wieczorem.
(2965/R/97)
Sprzedam tarpana - rok prod. 1981.
M ieszków, Rynek 36, Sławomir M a­
tuszak.
(2976/R/97)
Sprzedam zastawę - r. 1979. N r tel.
747-61-05.
(2977/R/97)
Sprzedam: fiat 126p, rok 1986, des­
ka FL, alternator, fiat uno 1.300D, rok
1986. Osiek 64.
(3000/R/97)
Sprzedam citroena, poj. 1.2, 1981 r.
N osków , Jarocińska 14. (3001/R/97)
Sprzedam opla asconę, rok prod.
1987, pojem ność 1.6D. Chrzan 161,
te l. 740-35-57.
(3008/R/97)
Sprzedam ładę 2107, 1.500 cm3,
rocz. 84; cena do uzgodnienia. Jaro­
c in , u l. Sportowa 5 /1 3 .
(3009/ R / 97)
NOWO OTWARTY
SKLEP MEBLOWY
na piętrze domu handlowego „Rolnik”
w Jarocinie, ul. Poznańska 2
(2918/R/97)
Sprzedam sam ochód marki dacia
1310 Tx, rok prod. 1991. Telefon
747-43-93; po godz. 17.00. (2 9 2 7 /R /9 7 )
Sprzedam motocykl CZ 175, r. 1986.
Gola I 36.
(92/RJ/97)
Sprzedam samochód fiat 126 bis,
rok prod. 1990. Kotlin, ul. Rymarkiewicza 10, tel. 740-53-75; po godz.
16.00.
(2958/R/97)
zaprasza szanownych klientów
oferując w dużym wyborze
Sprzedam: fiat 126p EL, rok 1995.
Chwalęcin 28, tel. 747-19-51 wew.
107.
(2 9 2 2 /R /9 7 )
Sprzedam 900 szt. cegły brzostowskiej oraz dwa dwuteowniki wys. 360
mm, dł. 6,8 m. C hocicza, Śremska
Sprzedam meblościankę. Góra, ul.
O lesk a 23. Teł. 747-19-51 wew. 23.
(2956/R/97)
Giełda samochodow a w Jarocinie
Sprzedam: opel vectra 2.0i GT sedan, r. prod. 8 9 /9 7 , przebieg 150 tys.
km, grafit metalik, szyberdach,
wspom. kier., central, zamek, welur,
spojler; cena ok. 19.000. Tel. 747-46-
(3028/IV 97)
Sprzedam MZ ETZ 250, 85 r. Wilkowyja, ul. Gorzeńskiego 27.
Sprzedam fiata 126p bis, czerwony,
r. p. 90; cena 5.500. Żerków, ul. Krasi­
ckiego 1, tel. 740-32-47. (2981/R/97)
✓
M E B L E M Ł O D Z IE Ż O W E
✓
ZESTAW Y W YPOCZYNKOW E
✓
S Y P IA L N IE
✓
M EBLE PO KO JO W E
✓
STO ŁY, KRZESŁA
B IU R K A , S T O L IK I, Ł A W Y
ZAPRASZAM Y
poniedziałek, środa, czwartek w godz. 90D- 1700
wtorek, piątek w godz. 800- 17°°
sobota w godz. 900- 1300
(2 9 3 8 /R /9 7 )
Sprzedam fiata 126p, rok 1981.
W iadom ość można uzyskać w Lubinii
Małej 27.
(2 9 3 9 /R / 97)
Sprzedaż na raty bez poręczycieli
Nr 29. str. 16 ___________________________________________
'lillMliHWiBitgM
S■ “
.„i;.....'
. •:
S p r z e d a m nysę, 1981 r. T e l. 7 4 7 -3 1 9 9 ; p o g o d z . 2 0 .0 0 .
(3016/R/97)
S p r z e d a m fiata 126p, 1 9 8 6 r . Ł u s z c z a n ó w , u l. D ł u g a 6 1 ; p o 1 7 .0 0 .
(3016/R/97)
OGŁOSZENIA DROBNE
opel kadet
S p rzed am :
8 7 . T e l. 7 4 7 -1 9 -5 1
1 .3 , r o c z n i k
w . 7 , G ó r a , u l.
(3043/ R/97)
Z a l e s k a 10.
renault 19 c h a m a d e
1 9 9 1 , mazda 626 k o m b i , 1 .8 i,
S p rzed am :
ro k
1.4 i,
12 V ,
S p r z e d a m nadwozie d o f i a t a 1 2 6 p ,
p o r e m o n c ie , d o la k i e r o w a n i a . T e l.
( 0 -6 2 ) 7 4 7 -5 0 -3 0 .
2 2 A /1 .
S p r z e d a m : opel kadett k o m b i , 1 .6 i,
1 9 8 9 r. T e l. 7 4 7 -1 0 -0 1 .
(3022/R/97)
1 9 8 2 / 8 3 . S ie d l e m i n , u l. P o t a r z y c k a 9 ;
S p rzed am
b z o w ie c 2 8 .
fiat 126p,
ro c z . 1984. Ł o (3023/R/97)
S p r z e d a m : fiat 126p, r o k p r o d . 8 2 ,
fiat 125p - w c a ło ś c i l u b n a c z ę śc i.
Ż e r k ó w , u l. C z e r e ś n i o w a 1. (3024/R/97)
S p rz e d a m s y re n ę - r e je s tro w a n a . C e r e k w ic a S t a r a 4 .
(3030/R/97)
S p r z e d a m : s im s o n s k u t e r , r. p r o d . 89
- s t a n b . d o b r y ; c e n a d o u z g o d n i e n ia .
T e l. 7 4 7 - 2 2 - 2 6 l u b 7 4 0 -3 4 -0 0 .
(3031/R/97)
S p r z e d a m : f i a t 126p, X I . 1991 r .,
c z e r w o n y . T e l. ( 0 - 6 2 ) 7 4 1 -1 4 -5 3 .
(3036/R/97)
S p r z e d a m fiata
60, gm . Ż e rk ó w .
125p,
1986 r. S tę g o s z
(3037/R/97)
S p r z e d a m : opel corsa, 9 2 r ., p o j. 1.2 ,
z a k u p io n y u d e a le ra - s ta n b a rd z o
d o b r y . W i ta s z y c e , u l. P a ź d z i e r n i k o w a
15.
(3041/R/97)
S p rzed am
l u b z a m ie n i ę s a m o c h ó d
ford transit, 2 .4 d ie s e l, 8 o s ó b l u b 1,5 t,
r o k p r o d . 1 9 8 1 , s iln i k , b l a c h a p o r e ­
m o n c ie . J a r o c i n , J e s i e n n a 2 1 .
(3042/R/97)
R a d a N a d zo rcza
S p ó łd z ie ln i
K ó łe k
w
R o ln ic z y c h
B o g u s z y n ie
63-041 Chocicza, ul. Wiejska 9
P O S Z U K U J E K A N D Y D A TA
N A S T A N O W IS K O
PREZESA Z A R Z Ą D U
i
NHfi ?
Oferty przesyłać na adres:
Henryk Bierła, Kruczyn 14
63-041 Chocicza
Z dopiskiem „Oferta”
(469/97)
ro k
1 9 9 1 . N o w e M i a s t o , S tr z e le c k a
(3044/R/97)
fiata 126p 6 5 0 ,
S p rzed am
(3045/R/97)
p o g o d z . 1 9 .0 0 .
fiata 126p, 91
S p rzed am
ro k p ro d .
ro k . C e re k -
w ic a N o w a 1 2 a , g m . J a r a c z e w o .
(3049/R/97)
S p rzed am :
fiat !26p,
8 5 . T e l. 7 4 7 (3050/R/97)
1 2 -9 5 .
126 el,
S p rzed am
9 5 r ., 3 2 .0 0 0 k m ,
z ie lo n y . B o g u s z y n , u l. K o l n i c k a 14.
(3051/R/97)
S p rzed am : V W
1,5D- t a n i o ;
f ia t
passat, r o k
126p, r o k
(3052/R /97)
F L . T e l. 7 4 0 - 1 3 - 1 9 .
polo nez,
S p rz e d a m :
1980,
p r o d . 1988,
ro k
1 9 8 4 /8 5
o r a z M Z E l Z 15 0 , r o k 1 9 8 7 . Ż e r k ó w ,
ul. M i c k i e w ic z a 4 / 1.
(3053/R/97)
fiata 126p 6 5 0 , X .1 9 8 6 r.
fiata 126p 6 5 0 , 1 9 7 8 r. - 6 5 0 zł.
S p rzed am
o ra z
J a r o c i n , ul. Z a j ę c z a 8 A .
S p rzed am
golfa I -
(3054/R/97)
ładę -
8 0 r .,
8 3 r.
(3057/R/97)
T e l. 0 9 0 / 6 0 2 - 7 2 9 .
Auto Komis ” R A S Z ”
z a p ra sz a . P o ­
ś re d n ic tw o w s p rz e d a ż y s a m o c h o d ó w
z z e w n ą trz , n a k o rz y s tn y c h w a r u n ­
S k le p
„ R o ś lin k a ”
u l. ś w . D u c h a 4 3 a
p o s ia d a w sp r z e d a ż y
g o t ó w k o w e j i r a ta ln e j
♦ kosiarki spalinowe i elekt­
ryczne
♦ piły spalinowe i elektryczne
♦ pompy zanurzeniowe
♦ sprzęt ogrodniczy
ul. Poznańska 2 (przy„Rolniku")
Jarocin
C zynne od godz. 8.00 do 19.00
w torki i p ią tk i od 7.30 do 19.00
(2933/R/97)
G m in n a
S p ó łd z ie ln ia
i
k a c h r a ta ln y c h - b ez ż y ra n tó w i u b e z ­
p ie c z e n i a A C ; k r e d y t u j e m y w s z y s t k ie
m a r k i s a m o c h o d ó w b e z w z g lę d u n a
r o k p r o d u k c j i . N ie p o b i e r a m y ż a d ­
n y c h o p ł a t p la c o w y c h . W i ta s z y c z k i 9,
p r z y s k le p i e GS ( t r a s a J a r o c i n - P le ­
szew ).
(3058/R/97)
P o m o g ę w sprowadzeniu z N ie m ie c
m azdy
323
F,
p ro d u k c ja
1990,
5 d r z w i, p o je m n o ś ć 1.6 . T e l. 7 4 7 -4 5 39.
(3059/R/97)
N IE R U C H O M O Ś C I
P o s z u k u ję powierzchni magazynow o -h a n d io w e j o d 5 0 0 d o 1 .0 0 0 m 2 . T e l.
7 4 2 - 3 5 - 7 1 ; p o 1 8 .0 0 .
(439/97)
S p r z e d a m działkę budowlaną 5 0 0
m 2 , u z b r o j o n a - u l. T a c z a k a . T e l.
7 4 7 -1 4 -1 1 o d g o d z . 1 0 .0 0 d o 2 2 .0 0 .
(2944/R/97)
E
l t e l ”
na pełen etat
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Informacje i zgłoszenia
(0-62) 747-28-19
(47v„,
„ S C H ”
S p ó łd z i e ln i a R z e m ie ś l n ic z a , J a r o ­
c in , Ś r ó d m i e j s k a 14 - m a d o w y d z ie r ­
ż a w i e n ia pomieszczenie biurowe . T e l .
7 4 7 -2 3 -6 5 .
(465/97)
P o s i a d a m d o w y n a ję c ia mieszkanie
3 - p o k o jo w e - 52 m 2 , o s . T . K o ś c iu ­
s z k i. I n f o r m a c j a : u l. K w i a t o w a 2 4 .
(2957/R/97)
P o s z u k u j ę d o w y n a ję c ia mieszkanie 2 p o k o je z k u c h n ią , w s ta r y m b u d o w ­
n ic tw ie , J a r o c i n . T e l. 7 4 7 -3 2 -0 7 .
(2947/R/97)
Z a m i e n i ę mieszkanie s p ó łd z i e lc z e
t r z y p o k o j o w e n a m n i e js z e , w J a r o c i ­
n ie . T e l. 7 4 7 - 4 9 - 6 6 ; g o d z . 1 9 .0 0 2 2 .0 0 .
(2969/R/97)
K u p i ę dom j e d n o r o d z i n n y w p o b l i ż u
J a r o c in a lu b n a p e ry fe ria c h m ia s ta .
K o n t a k t : te le f o n 7 4 7 - 5 9 - 0 6 .
(2970/R/97)
S p r z e d a m mieszkanie 3 - p o k o j o w e
o p o w . 68 m 2 n a II p ię trz e w b lo k u n a
u l. B e m a . T e l. 7 4 7 - 1 0 - 7 1 . (3021/R/97)
Z a m i e n i ę l u b k u p ię mieszkanie M -3
w J a ro c in ie - n a p o d o b n e n a p a rte rz e
l u b I p i ę t r z e n a o s . 1 0 0 0 - le c ia , T .
K o ś c iu s z k i lu b K a s z ta n o w a . J a ro c in ,
R y n e k 15.
(3015/R/97)
P iln ie p o s z u k u j ę
T e l. 7 4 7 - 3 6 - 4 3 .
pokoju
z k u c h n ią .
S p r z e d a m dom w o l n o s to j ą c y + b u ­
d y n e k g o s p o d a r c z y w Ż e r k o w i e . U l.
W y s p ia ń s k ie g o 2.
(3040/R/97)
Ja ra cze w o
O G ŁA S Z A PRZETARG
N A S PR ZED A Ż SKLEPU SPO ŻYW C ZEG O
w Ł o b z ie , g m . J a r a c z e w o
Oferty z ceną należy składać w biurze zarządu GS do końca lipca 1997 r.
(93/RJ/97)
w y c ie le n iu .
(2936/R/97)
S p r z e d a m jałówkę m l e c z n ą , 7 m -c .
S u ch a 9, gm . Ż e rk ó w .
(2942/R/97)
S p r z e d a m krowę p o d r u g i m w y c ie le ­
n iu . T e l. 7 4 0 - 3 3 - 4 0 .
(2952/R/97)
S p rz e d a m
kombajn
zbożow y
" K la s ” . L u ty n ia 2 6 , g m . D o b rz y c a .
(2950/R/97)
S p r z e d a m 9 ha ziemi w r a z z b u d y n ­
k a m i. S u c h o rz e w k o 37.
(2967/R/97)
S p r z e d a m przyczepę w y w r o t k ę D 4 7 A . B ac h o rzew 8 a.
(2968/R/97)
S p rzed am
d o ja r k ę " A l f a - L a v a l ” .
B ie le je w o 8, g m . J a r a c z e w o .
(2974/R/97)
S p r z e d a m kurczaki b r o j l e r y - n a
u b ó j, k a r m io n e p a s z a m i g o s p o d a r s ­
k im i. J ó z e f J a n is z e w s k i, S k o r a c z e w
11, k o ł o P a n i e n k i ; o d g o d z i n y 1 4 .0 0
d o 2 0 .0 0 .
(3007/R/97)
K u p i ę działkę w J a r o c i n i e ; m o ż e b y ć
z a b u d o w a n a , o p o w . o d 5 0 0 d o 2 .M O
m 2 . T e l. 7 4 0 - 15 -36.
(3006/R/97)
W
na
S p r z e d a m dom w m i e js c o w o ś c i L u d ­
w in ó w ( g m . Ż e r k ó w ) - n a d z i a łc e 0 ,5
h a . I n fo rm a c ja : N o w e M ia s to n / W .,
u l. K l o n o w a 13.
(2951/R/97)
G o d z in y o t w a r c ia
pn. - pt. 1 0 .0 0 - 1 8 .0 0
s o b . 1 0 .0 0 - 1 3 .0 0
„ G M
krowę
S p rzed am
O sie k 76.
S p r z e d a m ciągnik C - 3 8 5 . G ó r a , u l.
J a r o c i ń s k a 4 , te l. 1 2 2 G ó r a . (2 9 8 4 /R /9 7 )
w szerokim asortymencie
(470/97)
R o l n i c y - s u p e r o f e r t a : t a n i sznurek
r o ln i c z y . C ie lc z a , u l. S ie n k ie w ic z a
53A . Z a p ra sz a m y .
(2926/R/97)
M ę ż c z y z n a p o s z u k u j e pokoju z W C ;
p ł a t n e n a r o k z g ó r y , J a r o c i n lu b
o k o li c e . T e l. 7 4 7 - 2 8 - 4 7 .
(2945/R/97)
K u p i ę strych z p r z e z n a c z e n ie m n a
m i e s z k a n i e . T e l. 7 4 7 - 1 0 - 5 0 , p r o s i ć L e ­
szk a.
(2986/R/97)
Wstąp, zagraj i wygraj!
NO W A KO LEKTU R A
„L O T T O ”
_______________________________________ 18 lipca 1997 r.
R O L N IC Z E
Sprzedam prasy d o s ło m y , s i a n a t a n i o . G o l i n a , u l. D w o r c o w a 14, te l.
7 4 0 -4 0 -6 8 .
(2868/R/97)
S p rzed am
siewnik " P o z n a n i a k ” .
W o l ic a K o z i a 3 1 , g m . N o w e M i a s t o .
(2900/R/97)
S p r z e d a j ę ję c z m ie ń - m i e s z a n k a ; d o ­
s ta r c z a m w ła s n y m tr a n s p o r te m . R o ­
ż e k , K o t l i n , u l. S ie n k i e w ic z a 1.
(3017/R/97)
S p r z e d a m c i ą g n ik C - 3 6 0 . G o l i n a ,
W o l n o ś c i 3 , te l. 7 4 0 - 4 0 - 9 2 . (3019/R/97)
S p r z e d a m ciągnik C - 3 5 5 . D z ie w in
D u ż y 16, g m . G i z a ł k i ( 0 - 6 2 ) 7 4 1 -1 6 35.
(3032/R/97)
cielaka.
S p rzed am
G o la 61.
(3034/R/97)
S p r z e d a m przyczepę 4 ,5 t - s t a n
b a r d z o d o b ry . C e re k w ic a N o w a 34.
(3035/R/97)
K u p i ę warchlaki l u b prosięta. S tr z y ż e w k o 2 3 , g m i n a J a r a c z e w o , te l.
0 6 2 / 9 7 5 / w e w . 0 0 2 2 0 9 6 . (3055/R/97)
S p r z e d a m konia 1,5 r o k u , k a s z t a n .
W i lk o w y ja , u l. I w a s z k ie w ic z a 7.
(3056/R/97)
S p r z e d a m przyczepę samozbierająN o s k ó w , u l. O k r ę ż n a 5 4 .
cą.
RÓŻNE
Reklamy,
k a s e t o n y p o d ś w i e tl a n e ,
n a p i s y n a o d z i e ż y , i d e n t y f i k a t o r y , la ­
m i n o w a n i e ; ta b l i c e n a p o j a z d y , B H P ,
n a g r o b k o w e , p p o ż . i e w a k u a c y j n e (ate s t ) ; k o m p u t e r o w e w y c in a n ie lite r.
S I M A R , J a r o c i n , D o Z d r o j u 10, tel7 4 7 -3 6 -4 7 .
Naprawa sprzętu gospodarstwa do­
mowego - J a r o c i n , ul. W r o c ł a w s k a 76,
te l. 7 4 7 - 3 9 - 4 4 ; K o t l i n , te l. 7 4 0 -5 4 -7 5 -
Piasek, żwir - d o s t a w y c a ło d z ie n n e ,
c e n y k o n k u r e n c y j n e . T e l. 7 4 7 -3 2 -5 3 (362/9D
K a r c h e r - czyszczenie t a p i c e r k i s a ­
m o c h o d o w e j , m e b lo w e j, d y w a n ó w
o r y g i n a l n y p r o s z e k . T e l. 7 4 7 -2 7 -3 2 (2847/R/91)
Poplony,
k o s i a r k i , o p r y s k iw a c Z e
i in n y sprzęt ogrodniczy. Ż e r k ó w ,
J a r o c iń s k a 23. R a ty b ez ż y ra n tó w ,
n is k ie c e n y .
(2893/R / 97)
18 lipca 1997 r.
Nr 29, str. 17
OGŁOSZENIA DROBNE
Schudnij - zyskaj zdrowie! Zadzwoń
- teł. (0-61) 879-53-32; w godz. 9.00 20.00.
(2898/R /97)
Sprzedaż hurtowa i detaliczna słoi
i wieczek. Kotlin, ul. Kościuszki 27.
(2929/ R/ 97)
Firma wielobranżowa przyjmie zle­
cenia: docieplanie, malarskie, budow­
z przyczepami. Wymagany kilkuletni
staż pracy i nienaganna opinia. Bachorzew 52a, tel. 747-23-00.
(3012/R/97)
Przyjmę do pracy kelnerkę lub do
przyuczenia na kelnerkę. Tel. 747-2818.
(3027/R/97)
lane, ogólnom echaniczne, inne. Tel.
grzecz. 740-15-61.
(2930/R /97)
MA TR YMONIALNE
Oddam w dzierżawę kiosk. W iado­
mość: Jarocin, Hallera 3 /4 .
(2975/R /97)
29-Ietnia, rozwiedziona, bezdziet­
na pozna pana nie nadużywającego
alkoholu. Adres w biurze ogłoszeń.
Chcesz mieć piękną opalenizną, nie
tracące swojego uroku włosy. Za­
dzwoń: (0-62) 747-43-94; po 20-ej.
(2978/R /97)
Zlecimy wykonanie prac budowla­
nych. Tel. 747-22-04, 747-25-01.
(2989/R/97)
Oddam gruz /. rozbiórki za darmo.
Jarosław Ratajczak, Łobzow iec 51.
(2995/R/97)
Zatrudnię murarza i absolwenta te­
chnikum budowlanego. Sprzedam
mleczną kozę. Tel. 747-32-60.
(2997/R/97)
Usługi transportowe - piasek, żwir.
Jarocin, ul. K. W ielkiego 64, tel. 747-
29-46.
(3010/R/97)
Tartak - Borek Wlkp.: więźba da­
chowa (wszystkie długości), tarcica,
króciaki. Borek Wlkp., ul. Jaraczewska 3, teł. (0-65) 571-63-06. Ceny kon­
kurencyjne.
(301 l/R/97)
Przecena 50 % od dnia 14.07 do
22.07 w sklepie z odzieżą używaną przy
ul. Poznańskiej 11.
(3013/R/97)
Oddam w dzierżawę sklep spożyw ­
czy. Adres w biurze ogłoszeń.
(3014/R/97)
WideoFilmowanie - Jarocin, ul. Wro­
cławska 4, tel. (0-62) 747-17-99.
(3025/R/97)
Wydzierżawię piekarnię i sklep. Ja­
rocin, ul. W rocławska 4, tel. (0-62)
747-17-99.
(3026/R/97)
Żaluzje - dostawa, montaż, napra­
wa. Zamówienia: Sklep ”Od A do Z ” ,
Rynek 7, tel. 747-26-54 lub lei. 747-20U.
(3061/R/97)
PRACA
Zatrudnię wykwalifikowanych ma­
sarzy, 7. praktyką min. 3 lata na stano­
wisku masarza. W iadomość: tel. 74013-07 lub 740-13-06.
(2 8 2 8 / R/97)
Przyjmę uczni w zawodzie instalatorstwo sanitarne, c.o. i gaz. Tel. 747-2794.
(2830/R/97)
Osobom ambitnym o miłej aparycji
Pomogę w rozpoczęciu pracy niezależ­
nego dystrybutora Oriflame. Tel. 73831-55.
Ankieterom - praca w dom u. Zleci
^dyscyplinowanym
wydawnictwo.
100 U SD tygodniow o. 090/54-63-05.
Uczniów; 090/22-13-44.
Przyjmę do pracy kobietę do prac
domowych, w Jarocinie. Tel. 747-14-11
° d g o d z. 10.00 d o 22.00. (2944/R/97)
Poprowadzę sprawy BI Ił*
* w każdej
firmie. Tel.
(0-65) 43-37-00.
Przyjmę do pracy kierowcę z upraw­
nieniami na sam ochody ciężarowe
(3046/ R / 97)
LEKARSKIE
Iwona Udzik, lek. med. położnikginekolog, przyjmuje w każdy ponie­
działek i czwartek w godz. 17.00 19.00. Gabinet: Jarocin, os. K onsty­
tucji 3 Maja 18 (pierwsze wejście od
ul. Wrocławskiej). M ożliwa rejestra­
cja telefoniczna: codziennie w aodz.
20.00 - 22.00, tel. 747-24-81.
SPECJALISTYCZNY GABINET
GINEKOLOGICZNY - lek. med. An­
drzej Pajdowski, specjalista ginekolog
- położnik.
Badania diagnostyczne USG głowicą
dopochwow ą z pustym pęcherzem
m oczowym. Ocena jajeczkowania
w niepłodności. Krioterapia nadżerek
- zamrażanie. Badania cytologiczne
i histopatologiczne. Zabiegi diagnos­
tyczne w znieczuleniu ogólnym.
PRACOWNIA BADAŃ USG - ALOKA 500SSD (3, 5-5-7,5 M Hz) - 1997 r.
1) JAMY BRZUSZNEJ, 2) GINE­
KOLOGICZNE, 3) CIĄŻY, 4) PIE­
RSI (sonom am m ografia), 5) TAR­
CZYCY, 6) JĄDER, 7) PROSTATY.
Przyjęcia: Jarocin, ul. Parkowa 1/20.
Codziennie rano od poniedziałku do
soboty od 8.15 do 10.00 (bez wcześ­
niejszej rejestracji). W poniedziałki,
środy, czwartki od 17.00 do 20.00
(rejestracja tel. 747-28-35). Przerwa
urlopowa do 15 sierpnia (przyjęcia
bez rejestracji w dniu 24 lipca po godz.
19.00, 26 lipca od 9.00 do 12.00).
MAMMOGRAFIA - diagnostyka i le­
czenie chorób gruczołów piersiowych
* mammografia - lek. specjalista ra­
diolog Maria Fizek
* biopsje cienkoigłow e piersi pod kon­
trolą U SG - lekarze specjaliści: gine­
kolog Andrzej Pajdowski i chirurg on­
kolog Grzegorz Urbański
* badania cytologiczne - prof. dr hab.
med. Jan Bręborowicz, specjalista his­
topatolog
Przyjęcia: Jarocin, ul. Zaciszna (przy­
chodnia OTL), środy 15.00 - 17.00.
Informacje:
lek.
A.
Pajdowski
0 9 0 /6 05-125. Przerwa urlopowa do
20 sierpnia.
GABINET DERMATOLOGICZ­
NY - lek. med. Anna M. Pajdowska dermatolog-wenerolog; zabiegi derma­
tologiczne: elektrokoagulacje, kriote­
rapia (zamrażanie ciekłym azotem).
PRZYJĘCIA (bez rejestracji) we w to­
rki i piątki od 16.00 do 19.00. Jarocin,
ul. Parkowa 1 /2 0 , tel. 747-28-35.
Przerwa urlopowa do 8 sierpnia (przy­
jęcia w dniu 25 lipca po 16.00).
USG SERCA - lek. internista A.
Jachniewicz (wynik bezpośrednio po
badaniu); przyjęcia: PLESZEW, Przy­
chodnia Lekarska, ul. M ieszka I, so­
boty. Rejestracja: tel. 742-33-23. Przy­
jęcia po urlopie od 23 sierpnia.
GABINET OKULISTYCZNY lek. okulista Alina Budzyńska; Jarocin,
ul. Długa 29. Przyjęcia: wtorki i czwa­
rtki od 16.00 do 17.00. Pilne przypadki
codziennie; tel. 747-15-13.
GABINET GINEKOLOGICZNY,
lek. med. Włodzimierz Budzyński, spe­
cjalista ginekolog i położnik; LASER bezbolesne, bezkrwawe leczenie nadże­
rek. Badania okresowe i wstępne. Jaro­
cin, ul. Długa 29. Przyjęcia: poniedzia­
łki i środy od 16.00 do 18.00; tel.
747-15-13.
SPECJALISTYCZNY GABINET
LARYNGOLOGICZNY - lek. med.
Tadeusz Nowak, ordynator, specjalista
otolaryngologii; przyjmuje codziennie
dzieci i dorosłych, po godz. 15.00.
Jarocin, M oniuszki 2B, tel. 747-21-35.
GABINET STOMATOLOGICZ­
NY, lek. storn. Ludmiła Biadaszkiewicz - Strugała; ul. Kwiatowa 17,
poniedziałki, środy od 16.30. Tel. 74733-45, w godz. przyjęć 747-14-24.
(2329/R/97)
GABINET OKULISTYCZNY KOMPUTEROWE
BADANIE
WZROKU, dobieranie soczewek kon­
taktowych; lek. med. Hanna Marczuk Zielińska, okulista. Przyjęcia: wtorki
GABINET GINEKOLOGICZNY
- lek. med. Mirosława Sosińska, spec­
jalista ginekolog-położnik; przyjmuje
prywatnie we wtorki i czwartki
w godz. 16.15. - 17.15, w Poradni ”K ”
(Ośrodek Zdrowia, ul. gen. Hallera 9).
(2877/R/97)
GABINET NEUROLOGICZNY lek. med. B. Łysiak-Małecka; przyję­
cia: Jarocin, ul. Wrocławska 38, śro­
da, piątek 16.00 - 18.00. Telef. gabinet
747-22-61, dom owy 747-12-04.
(2888/R/97)
SPECJALISTYCZNY GABINET
GINEKOLOGICZNY - lek. med.
Krzysztof Małecki, specjalista gineko­
log-położnik; przyjęcia: wtorek 16.00 18.00, Jarocin, os. Konst. 3 Maja 37;
środa, czwartek 16.00- 18.00, Jarocin,
ul. Wrocławska 23. Rejestracja telefo­
niczna dzień wcześniej po godz. 20.00,
tel. 747-12-04.
(2889/R/97)
RADOSŁAW BAHŁAJ - INTER­
NISTA; Jarocin, Siedlemińska 4; w to­
rki, czwartki 16.30 - 20.00, EKG wizyty dom owe. 747-12-10, 747-3451.
(2985/R/97)
Do nowo otwartego S bO . S . ^
GABINETU
STOMATOLOGICZNEGO
zapraszają lekarze z Poznania
Świadczymy pełen zakres usług:
• stomatologia zachowawcza
• protetyka
• chirurgia
• konsult. ortodontyczna
i
Czynne: pon. - pt. 16.00 - 22.00
sob. 9.00 - 15.00
Jarocin, ul. Kościuszki 12a, tel. 747-27-92
M o żliw a re je stra c ja telefo n iczn a
_____
(2753/R/97)
IRYDODIAGNOSTYKA
(diagnoza z tęczówki oka)
i czwartki 16.00 - 18.00, piątki 16.00 17.00. Jarocin, ul. Słoneczna 8, telef.
747-14-05.
(266 l/R/97)
ZIOŁOLECZNICTWO
Lek. med. Anatol Zieliński - CHI­
RURG; przyjęcia: wtorki, czwartki
Zapraszamy w każdy CZWARTEK
od godz. 16.00 do 20.00
18.00 - 19.00. Jarocin, ul. Słoneczna 8,
telef. 747-14-05.
(2 6 6 2 / R/97)
JAROCIN, ul. STASZICA 31
(2994/ R/97)
BADANIA WSTĘPNE, OKRESO­
WE i KONTROLNE PRACOWNI­
KÓW, UCZNIÓW oraz PORADY
LEKARSKIE - E. SKRZYPCZYŃSKA, lekarz medycyny pracy, internista.
Przychodnia Rejonowa w Jarocinie,
gabinet N o 12, codziennie od godz.
15.45 (tel. 747-36-36); tel. dom owy
747-36-50.
(2677/R/97)
Gabinet ginekologiczny - lek. med.
Małgorzata Gronowska - specjalista
ginekolog-położnik. Przyjęcia: wtorki
TARCZYCA - badania USG oraz
biopsje cienkoigłowe pod kontrolą
USG. Lekarze specjaliści Grzegorz
Urbański i Andrzej Pajdowski.
17.00 - 19.00; Jarocin, ul. Woj. P ol­
skiego 49, tel. dom 747-28-63, tel.
praca - szpital Ostrów 736-24-31 w.
268.
(2750/R/97)
Przyjęcia: Gabinet Zabiegowy - Przy­
chodnia OTL, Jarocin, ul. Zaciszna,
w II i IV sobotę miesiąca od 17.00.
Rejestracja 090/605-125. Przerwa
urlopowa do 15 sierpnia.
OSTEOPOROZA - badania U SG
densytometryczne - ocena stanu ukła­
du kostnego. Przyjęcia: I poniedziałek
miesiąca 16.00 - 17.00, Przychodnia
Rejonowa w Jarocinie. Informacje: dr
Pajdowski, telefon 747-28-35. Prze­
rwa urlopowa do 1 września.
Specjalista dermatolog, piątek 10.00
- 12.30 (niskie ceny wizyt). Jarocin,
W rocławska 38.
(2769/R/97)
TESTY ALER G IC ZN E, O D C Z U ­
LANIE (270 alergenów) i IN N E T R U ­
DN E SC H O R Z E Ń ! A leczymy bezbo­
leśnie - kom puterowo aparaturą prof.
Briigemana - aparatem "BICOM ” .
Rejestracja i informacja: tel. (0-62) 5757-50 lub 764-56-22. Przyjęcia w Jaro­
cinie w soboty - przychodnia OTL.
SPECJALISTYCZNY
GABINET LEKARSKI
specjaliści szpitali
poznańskich
Jarocin, ul. W rocław ska 92B
(w ejście od strony osiedla)
❖ GINEKOLOG-POŁOŻNIK (USG)
lek. med Andrzej CHOJNICKI
piątek 1600 - 18"
❖ DERMATOLOG
lek. med. Alfred HESS
wtorek 16" - 17"
❖ NEUROLOG
dr med. Marek PIETRZAK
czwartek 16" - 17"
❖ UROLOG
lek. med. Artur KUŁAKOWSKI
wtorek 14" - 15"
❖ CHIRURG-ONKOLOG
lek. med. Grzegorz URBAŃSKI
II i IV sobota m-ca 13" - 14"
❖ REUMATOLOG
lek. med. Ireneusz KIZER
środa 1 6 " - 1 7 "
.1 8 lipca 19S7 r.
o g ł o s z e n ia :
W K Ł A D Y K O M IN O W E
KOMINY DWUPŁASZCZOWE
IE STALI ffWASOODPODNEJ
BOJLERY
KOTŁY
• W ĘG LO W E
• G A ZO W E
• O LE JO W E
63-200
PO LECA AKTU ALN IE W S P R Z E D A Ż Y SAM OCHODY:
JAROCIN UL. SOBIESKIEGO 10
TEL. (0-62) 747-55-09
Polonez Atu - bonifikata 1.000 zł + bezpłatna konserwacja
Polonez Atu Plus - OC gratis
Polonez Truck (stary model) - bonifikata 1000 zł, bezpłatna konserwacja, radioodtwarzacz Sony gratis
Tico, Polonez Truck - OC gratis, AC promocyjne
Nexia - AC = 1 % wartości samochodu, OC gratis
Polonez Caro Plus, Espero, Polonez Cargo i Citroen C-15
Zapraszamy codziennie w godz. 8.00 - 16.00, także w soboty w godz. 7.00 -14.00
B A N K R O Z W O J U C U K R O W N IC T W A S .A . w P O Z N A N I U
___________________ FILIA W W IT A SZ Y C A C H ___________________
O ddziały i filie banku ulokowane s ą najbliżej K L IE N T A na w siach i w m ałych m iasteczkach po to, by lepiej
słu ży ć rolnikom, rolnictwu i w spierać branżę gospodarki żyw nościow ej.
D ziałaln o ść Banku obejmuje m iędzy innymi finansowanie nakładów produkcji rolniczej kredytami obrotowymi,
inwestycyjnym i oraz preferencyjnym i.
NOWA HURTOWNIA
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
PPH „D A K A R ”
W IE C Z Y N 2 6 a , te l./fa x (0 -6 2 ) 741 -7 4 -37
O FE R U JE
•CEGŁY-DACHÓW
KI(20odmian)-STROBY-BLACHYiPŁYIY
DACHOW
E•RYNNYPCV•BETONOW
EELEM
ENTYBUDOW
LANE
•OGRODZENIA•KOSTKABRUKOW
A-TRYLINKA•GALANTERIA
CERAM
ICZNA
G W A R A N T O W A N E C E N Y F A B R Y C ZN E
P LE S Z E W
JA RO CIN
BANK
B A N K D ZIA ŁA W TR Ó JKĄ C IE
| PLAN TATO R]
C U K R O W N IA
lub mleczarnia, zakład owocowowarzywny,
zakłady zbożowe, przemysłu tłuszczowego,
ziemniaczanego i inne
B A N K PO NADTO:
□
□
□
□
□
□
□
(Zakładyte często sa, gwarantemudzielonego kredytu)
udziela kredytów obrotowych i inwestycyjnych dla przedsiębiorstw, rzemiosła, handlu
przyjmuje lokaty oszczędności
udziela kredytów konsumpcyjnych dla ludności
obsługuje sprzedaż ratalną sklepów
prowadzi Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe ludności i realizuje czeki obce
przyjmuje wszelkie wpłaty i wypłaty
prowadzi rachunki bieżące przedsiębiorstw, jednostek budżetowych, organizacji, rzemiosła...
6 3 -2 3 0 W IT A S Z Y C E , u l. K o le jo w a 19, te l. 7 4 0 -1 4 -2 8 lu b 7 4 0 -1 1 -0 6 w e w . 264
D
R
Z W
I
O K N A
Z
P C V
P.H.U. MONOPLAST
63-200 JA R O C IN
Ks. St. Wyszyńskiego 4
II piętro, pokój 15
. ^-.00 ^ 00
pn. - pt. 9 -16
tel. (0-62) 747-32-91 w. 45
62-320 MIŁOSŁAW
Dz. Miłosławskich 2
tel. (0-66) 38-24-31
G w a ra n c ja M o n ta ż
T ra n s p o r t
Nowy program firmy Opel jest dodatkowym zabezpieczeniem
S p r z e d a ż n a ra ty
przed skutkami kradzieży samochodu. Karta Opel Casco
może mieć dla Ciebie wartos'ć 10 °/o ceny
PRZYJM Ę DO PRACY
nowego samochodu marki Opel (dowolnego modelu!).51'
PRACOWNIKÓW
WYKWALIFIKOWANYCH
ORAZ 00 PRZYUCZENIA
Sprawdź w naszym salonie.
*dlasam ochod ów zakupionych p o 14.07.97
------------------------ :-----------ZAPRASZAMY---------------—
O P E L -© -
WEGA i &ZJT®
K a lis z , ul. P o z n a ń s k a 2 4
J a r o c in , uh W r o c ła w s k a 5 8
00 ZAWODU
Rzeźnietwo i Wędliniarstwo
Wilkowyja, ul. Brandowskiego 41
18 lipca 1997 r ____________________________________________________
___________________ Nr 29, str. 19
OGŁOSZENIA
WIELKOPOLSKI BANK KREDYTOWY SA
ODDZIAŁ W JAROCINIE
POSZUKUJE
KANDYDATÓW DO PRACY
__________________
A R M A T U R A IN S T A L A C Y J N A
W O D .-K A N ., G A Z., C.O .
P .P .H .U . 9 mAŹg I& x, s .c .
(hurt i detal)
p a w m e i l u p z ie z p o w w a u
PO
Wymagania:
-
w yp o sa ze m
OtCH Ł A Z IE N E k W k Ó Ź W ŚP O ŚÓ S
wykształcenie wyższe ekonomiczne
2-letni staż pracy
w komórce ekonomiczno-finansowej
znajomość systemu WINDOWS (edytora
WORD i arkusza kalkulacyjnego Excel)
Zainteresowane osoby zapraszamy do składania dokumentów:
- podanie o pracę
- życiorys
- kopię dyplomu
do Wydziału Administracji w Oddziale
DZISIAJ
WVSTAkCZV WEJŚĆ DO
O u A tc d e M
U
Oferta jest aktualna do 10.08.1997 roku
ZAPRASZAM Y
do nowo otwartego sklepu ul. Barwickiego (naprzeciwko Pasażu)
GW ARANTUJEM Y
WIELKOPOLSKI BANK KREDYTOWY SA
O ddział, ul. K iliń skie g o 2a, 63-200 JA R O C IN , fax (0-62) 747-24-58, teł. (0-62) 747-27-21
inż. Wiesław Jaśkowiak
63-200 Jarocin, ul. Żwirki i Wigury 3
tel./fax (0-62) 747-30-47
tek kom. 090/607-350, 090/608-388
W IE L K IE
H A L O
Już o d 1 lipca
• raty (WBK, LUKAS) - bez żyrantów
• bezpłatny transport zakupionego towaru
• rabaty dla STAŁYCH KLIENTÓW
9 * tA ic d e jc
Punkt sprzedaży - Jarocin, ul. Poznańska 1
(wejście od ul. Kasztanowej)
tel./fax (0-62) 747-43-37 lub 090/614-455
poniedziałek - piątek - godz. 830 - 1730
sobota - godz. 900 - 13°°
- WSZYSTKO 00 TWOJEJ ŁAZIENKI
ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY
®
Witaszyce, ul. Zatorze 18
RSBKE0
(przy głównej bramie "Lenwitu")
N O W A PR O M O C JA
tel. (0-62) 740-12-09
Witaszyce, al. Wolności 42
M O T O R O L A + HF ( b e z a n t e n y )
7 9 9 ,- zł
POLECA:
W BARDZO ATRAKCYJNEJ CENIE
NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
M AXON MX 24 5 0
5 9 9 ,- zł
B ETO N K O M Ó R K O W Y
N O K IA V 4 4 0
4 9 9 ,- zł
BENEFO N DELTA
7 9 9 ,- zl
N O W E CENY NA
TELEFO N Y K O M Ó R K O W E
N O K IA 4 5 0 VIP
1 5 9 9 ,- z ł
D o p o d a n y c h c e n n a le ż y d o lic z y ć p o d a te k V A T 2 2 %
- TANI
-
CZYSTY BIOLOGICZNIE
- ENERGOOSZCZĘDNY
- ŁATWY W OBRÓBCE I MONTAŻU
- ZAPEWNIA ZDROWY I PRZYJEMNY
KLIMAT W POMIESZCZENIACH
Ponadto u nas możesz kupić NAJTANIEJ:
PRODUKCJA • SPRZEDAŻ • MONTAŻ
1cement
1wapno
1wełnę mineralną
dachówki
1węgiel
cegłę wapienno-piaskową
■lepik
płyty wiórowe
cement biały
• siatkę ogrodzeniową
‘ papy
• pustaki skarpowe
■stal
• gipsy
• cegłę pelnąi kllinkierową
• galanterię ceramiczną
• kostkę brukową
■eternit
CENY KONKURENCYJNE!
MOŻLIWOŚĆ ZAKUPI] NA RATY!
Towar dowozimy do KLIENTA
UL. WYSPIAŃSKIEGO 24
/-u p r a sz a m y o d p o n ie d z ia łk u d o p ią tk u 71111- I7°", w s o b o ty 7" - 15m
Nr 29, str. 20
O G ŁO SZE N IA
Urząd Gminy i Miasta w Jarocinie
| Firma Szymańscy
m
SPRZEDAŻ I SERWIS SAMOCHODÓW
O OGŁOSZONYCH PRZETARGACH
NA NIŻEJ WYMIENIONE ZADANIA
1.
2.
3.
4.
Henryk Szymański!
Autoryzowany Dealer
informuje
Ścieżki rowerowe - opracowanie koncepcji
Chodniki z piyt "JOMB" ha terenie Jarocina - 500 szt.
Chodniki z płyt "JOMB" na terenie gminy - 1500 szt.
Zjazd z ulicy Zerkowskiej na ulicę Wilczą
• P o lo n e z C a r o , A T U , T r u c k
• D A E W O O T IC O , N E X IA , E S P E R O
Super atrakcyjne systemy
ratalne - do 5 lat oprocen­
towanie 9,9 %
Montaż instalacji gazowej
Montaż urządzeń przed
kradzieżą, znakowanie
pojazdów
Przy zakupie samochodu
na klienta czeka niespo­
dzianka
O głoszenia o przetargach znajdują się w gablocie przy W ydziale
Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy i Miasta w Jarocinie (pokój 58).
Czekamy na oferty
SKŁAD OGUMIENIA
Jarocin, ul. Marcinkowskiego 17, te l. 747-24-54
S e r d e c z n ie z a p r a s z a m y
oferuje opony krajowe wszystkich typów
62-415 Pyzdry, ul. Mostowa 6, tel. (0-63) 768-462, fax 768-439
do sa m o ch o d ó w osob ow ych
d o s ta w c z y c h i c ię ż a r o w y c h
6 3 - 2 0 0 Jaroc In
o r a z d o c i ą g n i k ó w i m a s z y n r o ln ic z y c h
P o n a d t o w s p r z e d a ż y d ę t k i, o c h r a n i a c z e
I
u l. W ioSEN N A 2 9
teI./Fax ( 0 - 6 2 ) 7 4 7 - 3 2 - 7 7
IlIRTOW NiA Ele laR y C Z N A
o r a z f e lg i o w y m ia r a c h 2 2 ,5
P rz e d s ię b io rs tw o P ro d ilk c y jn o -H a n d lo w o -U s łu g o w e
Oferujemy także o p on y renom ow anych firm zach odnich
Zenon Krawczyk
H n iu u E s m iiE
i r e l l i
E S S O d E lE iŁ O K ]
uje w c e n a ch p ro d u c e n ta :
ospfąst elektroinstalacyjny
HANCOM
U
C o n tin e n ta l®
- kable, p te w o d y ś ż fą c z a kablowe
- oprawy |)|wietler|ciwe biurowe, przem ysłow e, uliczne
SKŁAD OGUMIENIA
" A
D
L
E
R
:
B
f S
"
SZAFY I ZABUDOWY
Z DRZWIAMI
PRZESUWANYMI
Z PŁYTY I LUSTER
ORIGINAL
@
- rurki e t f S p p ś t e łą jy jn e , kanały kablowe
- o s p r z ę | j^ ś i» ^ 3 f g r o m o w y c h
- sza fy sjąBawńł g ® rozdzielnie n/n - w ykonyw ane wg zam ów ienia
- osprzęt łłniiOBBpRyietrznych - linki A L , A F L , kable A S X S n
Dystrybutor firmy Legrand, Lu k a System
Z aprasza codziENNis
od 8 . 0 0 do 2 2 . 0 0 , soboiy od 8 . 0 0 do 1 6 . 0 0
JAROCIN UL. JORDANA 28
TEL. 747 25 18
N T R U M O K IE N N E
D r iZ m
2 p m , / u
© K N A Jpuei
BRAM ?
illlP E R G O
S
Z
P
L
A
M
W
E
D
Z
K
I E
O
D
Ł
O
G
I
I N
J A R O C IN ,
O
W
ul. ś w .
A
N
D u c h a
E
15
m
nmzmm
^ P R E M IA ,
18 Ijpca 1997 r.
Nr 29, str. 21
o g ł o s z e n ia
—
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jarocinie
63-200 Jarocin, ul. Sportowa 6
:
HEHRU
H O R M A N N
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
Na NAPRAWĘ I KONSERWACJĘ KONSTRUKCJI STALOWEJ
dachu pływalni krytej MOSiR
Bramy garażowe I przemysłowe
OKNA
Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można odebrać w biurze MOSiR od
Poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00.
Termin składania ofert upływa w dniu 05.08.97 r., godz. 15.00 - w recepcji hotelu
tarota”. Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w dniu 06.08.97 r. o godz. 10.00 - w
siedzibie MOSiR.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
bramy garażowe
segmentowe, rolowane, uchylne
zdalnie sterowane napędy
okna, drzwi balkonowe,
tarasowe, witryny sklepowe,
drzwi wejściowe, rolety
BEZPŁATNY POMIAR
ZAKUP ZA GOTÓWKĘ I NA RATY
PPH WIMAR s.c.
C E N T R U M T E C H N IK I G R Z E W C Z E J
Jarocin, ul. Poznańska 13, tel. (0-62) 747-38-02
MIGRO
63-200 Jarocin, ul. Moniuszki 14, tei. (0-62) 747-33-40
Godziny otwarcia: 8.00 - 16.00, w soboty 8.00 -1 3 .0 0
F
POLECA
Kury PE KITEC
Cu - miedź HUTMEN
I
A
W a k a c je
KSZTAŁTKI
z
T
F ia te m
Decydując się w miesiącu lipcu na zakup:
- Malucha
- Cinąuecento
- Bravo, Brava 1.6
- Marea
Grzejniki - konwektory stalowe KORADO
Grzejniki - aluminiowe
Kotły gazowe - TERMET ŚWIEBODZICE
TORUS
RADSON
otrzymasz specjalny wakacyjny upust lub dwuletnią
gwarancję i 50 % bonifikaty OC, AC, NW
Ilość samochodów ograniczona
Armatura
do kanalizacji zewnętrznej i wewnętrznej
Zapraszamy
Z Fiatem to się opłaca!!!
A S
CENTRUM TECHNIKI GRZEWCZEJ MIGRO
R O N D O
K a l i s z , u l. P o d m i e j s k a 2 2 , t e i . 7 5 3 - 1 0 - 1 8 , 7 6 6 - 5 0 - 4 2
DREW NO
DO O G R O D U
c a tf n a s
netia
• Płoty, pergole, kwietniki
• Meble ogrodowe
• Bruk (impregnowane
ciśnieniowo)
promocja dla mieszkańców
KALISZA i JAROCINA
Jarocin, ul. Poznańska 32
tel. (0-62) 747-38-39
ZA PŁA C IC IE PAŃSTWO ZA IN STA LA CJĘ TELEFONU
Z A K łA D K S Z T A łC E N IA
ZAW O DO W EGO
Jarocin, ul. Przemysłowa 3
d o ko ń ca s ie rp n ia te le fo n za 3/4 cen y
p o d p is u ją c u m o w ę d o 31 s ie rp n ia 97
TYLKO 295,oo ZŁOTYCH PLUS VAT (7%)
zakładając telefon w NETU oszczędzisz przeszło 10Q,oo PLN
abonament miesięczny 13,91 PLN brutto
koszt je d n e g o im p ulsu 0,18 PLN bru tto
-
(wylot na Poznań, 500 m za C PN ) f
ORGANIZUJE KURS
INFORMACJE:
PO D ST A W O W E J O B SłU G I
Biuro Obsługi Klienta
NETIA Telekom Kalisz S A .
Jarocin
ulica Kilińskiego 11
telefon 747 63 83
R o z p o c z ę c i e 2 2 .0 7 .1 9 9 7 , g o d z . 8 .0 0
K O M PU T E R A
Zapisy przyjmuje biuro ZKZ
tel./fax 747-32-61 (3003/R/97)!
Nr 29. str. 22 _________________________________
W
6-4Pjjjta-ŁrtŁ.!-Ł:L.,'a.L,--,
li irfli-Itólii (Li.
.Łfi •jjn.M
l.l.lW
J A
- R A D IO
U S T A PRZEBOJÓW JA -R A D IA
(notowanie 74, 12 lipca 1997)
ACHTUNG BABY!
Liczby z lewej strony oznaczają kolejno: miejsce w poprzednim tygodniu, najwyższą w
poprzednich notowaniach pozycję na liście i ilość tygodni na liście.
J-R LP jest przedstawiana, w pełnym wydaniu liczącym 50 pozycji, w każdą sobotę
między 16.00 a 19.00 na 96,80 MHz i 71,09 MHz.
Jeżeli chcecie do nas napisać (wasze opinie, głosy i inne sprawy), to na adres: JA-RADIO,
ul. Kościuszki 8b, 63-200 Jarocin. Jeżeli jest wam wygodniej kontaktować się z nami przez
telefon, to dzwońcie do nas między 10.00 a 15.00 na nr (0-62)747-15-31, 747-37-60.
Prędzej czy później to ci się opłaci: co tydzień trafiają się niespodzianki!
1.
2
2 10 Nie słało się nic
ROBERT GAWLIŃSKI (Starling)
2.
3
3
7 12 Groszy
KAZIK (SP Records)
3.
4
3
9 Jenny
EDYPA BARTOSIEWICZ (Izabelin/Poiygram)
4.
1
1
9 Takie tango
5.
5
3
6.
7
7. 11
9 Jak ja kocham cię
7 10 Young Boy
PAUL McCARTNEY (Pariophone)
5 How the West...
R.E.M. (Warner Bros.)
3. 16 15
6 Hush
KULASHAKER (Columbia)
9. 10 10
7 Something beautiful...
TINA TURNER (Pariophone)
5 Choćby nie wiem co
R. GAWLIŃSKI & J. PANASEWICZ (Tic Tac)
10. 18
11
BUDKA SUFLERA (New Abra)
7777 (Pomaton EMI)
18
11.
8
3 10 Co ty tutaj robisz
ELEKTRYCZNE GITARY (Mercury)
12.
9
1 17 Falling in love
AER0SMITH (Columbia)
13. 13
1 12 Kraina miłości
14. 19 19
15.
6
16. 14
BAJM (Pomaton EMI)
FAITH NO M0RE (London/Slash)
2 15 Bal u senatora ‘93
PIDŻAMA PORNO (SP Records)
7 25 Into the mystic
J0E C0CKER (Capital)
17. 17 17
18. 12
5 Ashes to ashes
8 This is to mother you
4 18 On tu jest, on żyje
SINEAD 0’C0NN0R (Chrysalis)
ARMIA (Ars Mundi)
19. 20 20
7 For the first time
KENNY L0GGINS (Columbia)
20. 24 24
4 Too many tears
DAVID C0VERDALE & WHITESNAKE (EMI)
21. 25 25
4 Dmuchawce, latawce,... URSZULA (Zic Zac)
22. 23 23
7 Zabójcza i niebezpieczna G0LDEN LIFE (Zic Zac)
23. 26 26
3 51
TSA (WEA)
24. 32 26
8 Biała droga
URSZULA (Zic Zac)
25. 34 34
3 Ameryka, Ameryka
BACHLEDA JÓZEF (Box Musie)
_______________________________________________
■, .
.....
........
RADIO W Y
A U T O -5T O P
Jeśli jedziesz gdzieś samochodem
i m ożesz kogoś zabrać ze sobą za ­
dzwoń do nas, my powiemy o tym w
radiu. Może ktoś wybiera się tam gdzie
Ty i nie ma czym dojechać. Na pewno
chętnie pokryje część kosztów podróży.
Zadzwoń do nas jeśli szukasz kogoś,
kto mógłby cię zabrać swoim samo­
chodem. Będziem y Wam pomagać
podróżować. W ystarczy zadzwonić i
zostawić wiadomość w naszym sekre­
tariacie. Radiowy auto - stop w audycji
Lato, Ty i Ja.
W Y G R A J W Y C IE C Z K Ę
D O B E R L IN A
“Wyjedź, zadzwoń, wygraj" - tak
nazyw a się w akacyjny konkurs w
programie LATO, T Y i JA . Udział może
w nim w ziąć każdy słuchacz, który
wyjedzie, zadzwoni do nas i opowie o
miejscowości, w której się znajduje.
Poza anteną musi zdradzić nam numer
telefonu, z którego dzwoni (przypo­
minamy, że budki telefoniczne również
maja swoje numery). My oddzwonimy
do nigo. Jeśli się odezwie i przedstawi,
zostanie wpisany na listę osób bio­
rących udział w naszym konkursie. Do
wygrania trzydniowa w ycieczka do
Berlina dla dwóch osób oraz nagrody
rzeczowe. Dzwońcie i wygrywajcie!
18 lipca 1997 r.
.-li323Ę
PROGRAM
9 6 .8 M H z 7 1 .0 9 M H z
R a c łio
Jarocin
xo
/ f rO?
CODZIENNIE
S erw isy inform acyjne i pogoda
od 7.00 do 17.00 co godzinę;
od 7.00 do 16.00 w sobotę i niedzielę
Piosenka dnia
8.05, 10.05, 12.05, 14.05, 16.05
Z drogi - inform acje dla kie row ców
8.50, 12.50, 16.50
.
- (18 VII)
(21 -24.VII)
07.10 Kalendarium
07.30 “Wyłączamy” (komunikat o wyłączeniach prądu)
07.45
08.45
09.15
09.30
09.45
Przegląd prasy
Przegląd prasy
Kursy walut
“Prawnik radzi"
Przegląd prasy
10.10 Gość Dnia
11.10 Lato, Ty i JA
13.10 Konkurs
14.30 “Ryzyk - fizyk" (kursy akcji i walut)
14.40 Płyta dnia
15.30
16.10
16.30
17.05
“Jeśli mamy, to zagramy"
Lato, Ty i JA
“Prawnik radzi”
"Wyłączamy” (komunikat o wyłączeniach prądu)
17.10 -1 9.00 Audycje autorskie
18. VII
12.30 Policja radzi, ostrzega, przypomina; 17.05
Radio MACHINA - muzyka według “Machiny >
wywiady, niezwykłe teksty; 18.00 M uzyczn*
e k s p lo z ja - w s z y s tk o o m u zyce p o ls k ie j *
audycja Piotra Owczarka
N O W 05C I na liście!
[31 ] W ianek z gwiazd - ROBERT CHOJNACKI &... (Ara), [43] How come, how long - BABYFACE (Epic),
[44] La neige au Sahara - ANGGUN (Columbia), [45] U nas w Europie - MAREK DYJAK (Starling), [46]
I wanna be the only one - ETERNAL (1st Avenue Records/EMI), [48] Alanę - WES (Saint George), [49]
Suppose - MIKAEL ERLANDS0N (Hawk Records)
PRZECZYTAJCIE
POSŁUCHAJCIE
H O R O SK O P NA CAŁY TYDZIEŃ
NIEDZIELNY PO RA N E K
JA -R A D IA
niedziela 20 lipca, godz. 8.40 i 9.40
Wróżka Aicha przez cały tydzień obser­
wuje gwiazdy, aby w niedzielny poranek
przekazać wszystko co mówią. Jedyne co
możemy zapewnić to to, że większość z tych
wróżb spełnia się...
niedziela 20 lipca, godz. 7.00 - 12.00
Jeżeli chcielibyście, aby najbliższa
niedziela była zupełnie inna od pozostałych,
konicznie włączcie JA-Radio już o 7.00.
Zapewniamy niesamowitą strawę muzyczną.
Wszystko uzupełni coś dla ciała, tzn. aerobik.
Udamy się także nałono natury po 10.00.
Miksuje Sławek Gęściak, zaprasza Waldek
Przybylski.
codziennie, prócz soboty o godz. 14.40
Płyty znane i nie znane, ale zawsze
ciekawe prezentowane są w swoich naj­
bardziej charakterystycznych fragmentach.
Jest to znakomity poradnik dla kolek­
cjonerów rzeczy niebanalnych, nie pod­
legających niszczącemu działaniu czasu.
PŁYTA DNIA
19. VII
12.10 Zatańcz w kuchni, gotu j razem z nami audycja A rtu ra Ś m ig ie lskie go ; 13.10 “ By^
k o b ie tą ” - m agazyn p oradniczy A gnieszki
Z powodu urlopu
sklep muzyczny
jest nieczynny
do 23 lipca 1997 r.
PRZEPRASZAMY
3 -, ^ Z a ta ń c z
kuchni
Y /*
J
w sobotę po godz. 1200
Pilarczyk 14.10 “ Taśm a” z film a m i i m uzyk*
film ow ą - audycja Joanny Ścigacz; 15.30 “ Je^*
mamy to zagram y” ; 16.10 LISTA PRZEBOJÓW
JA -R A D IA (75) - prowadzona przez Adam8
Martuzalskiego i Hieronima Ścigacza
20.VII
7.30, 8.30, 9.30, 10.30,11.30 Płyta na n iedziel*
7.40 Aerobik na dobry początek; 8.40 Horoskop
na tydzień (I); 9.15 Aerobik przed śniadaniem;
Horoskop na tydzień (II); 10.10 Ś w iat przyrody1
10.40 Minikonkurs niedzielny; 11.40 Muzyczn*
podróże; 12.10 Lato, Ty i JA; 13.10 Koncert
życzeń; 15.05 CHIP - magazyn dla ko m p u te ^
maniaków; 15.20 "P o z d r o w ie n ia ” ; 16.10
m ałego p od w ó rka i z w ie lk ie g o św iata podsumowanie tygodnia zaprasza Agnieszk8
Matusiak; 17.10 Pod prąd - magazyn Joanny
Ścigacz i Edwarda Roszyka z motorami, sarnoch0*
Jeśli masz ładny głos
dobrą dykcję, lubisz muzykę
i po trochu wszystko,
czym żyje współczesny człowiek
Chciałbyś prowadzić program w radiu
Piosenka Dnia
w JA-Radiu (Power Play)
w tym tygodniu (18 - 24 lipca 1997)
piątek 18.7> Sm ycz
- MAANAM (Kamiling Co./Pomaton EMI)
sobota 19.7> Make up your mind
ZUPA ZIELONA
250 g wołowiny z kością
pęczek włoszczyzny
3 łyżki śmietany
1 łyżka mąki
150 g szpinaku
100 g szczawiu
pęczek drobnego szczypiorku
pęczek koperku
kilka listków zielonej mięty
sól, pieprz, szczypta cukru
- SEVEN MARY THREE (Atlantic)
niedziela 20.7> Takie ładne oczy
KU R CZA K NA OSTRO PO AB CH A SKU
- TYTUS WOJNOWICZ (Columbia)
1 kurczak lub kura
3 cebule
3 łyżki oleju
1 łyżka masła
2 łyżki przecieru pomidorowego
1 łyżeczka ostrego sosu “adżika" lub “chili’
2 ząbki czosnku
1 łyżka octu winnego lub soku z cytryny
sól, pieprz, cukier
pęczek zielonej pietruszki lub kolendry
poniedziałek 21.7> HIStory
- MICHAEL JACKSON (Epic)
wtorek 22.7> Where the river flows
-SCORPIONS (East West)
środa 23.7> Baby I m iss you
JA-Radio Jarocin
tel. (0-62) 747-47-47, 747-15-31
- CHRIS NORMAN (Bros Musie)
czwartek 24.7> She runs away
- DUNCAN SHEIK (Atlantic)
darni i muzyką; 18.00 S po rto w e JA - S ła ^0
Włoszczyk i Anita Skup o wydarzeniach sport®*
wych
'iAŁEK 21 vn
17.05 M ikser - magazyn w zasadzie muzycZf1^
- audycja Hieronima Ścigacza; 18.00 Na ży'vC*
audycja Hieronima Ścigacza
22V"
„stu*
12.30 G iełda pracy; 17.05 Znacie? To P°9
chajcie! - audycja Sławka Mikołajczaka
23.VII
12.30 K om entarz D ziennika Prawa i
darki; 18.00 GROLSCH JAZZ CLUB - audy
^
■.
Roberta Prządki
24. VII
je;
12.30 G iełda pracy; 17.05 K lim a ty i nastrój 18.00 W ieczór rockow y Pawła M ichalis*yna
____________________ IN F O R M A T O R
KSIĄŻKA
Dziewczyna
z Wenecji
Ta książka uczy wielu rzeczy, a jedną
2 nich jest praw da, którą pow inien znać
każdy marzyciel - że żaden horyzont nie
Jest tak daleko, by nie można go było
dosięgnąć.
Życie Kuki Gallmann od zawsze
związane było z marzeniami o Afryce.
Urodziła się w Wenecji, ale już w dzie­
ciństwie podświadom ie przeczuwała,
Ze swoje losy zwiąże z tym wypalonym
słońcem lądem - ”... wyobrażałam so­
bie, jak wczesnym rankiem przemie­
rzam konno wzgórza i równiny, nocą
rozbijam obozy nad brzegami rzek nie
opodal wiosek ciemnoskórych ludzi,
którzy mówili dziwnymi, niezrozumia­
nymi językami, a którzy wciąż żyli
lv zgodzie z naturą”.
Dwadzieścia lal później jej marzenia się urzeczywistniły i choć Afryka
Pochłonęła dwie najbliższe istoty - męZa i syna, fascynacja do tego zakątka
ziemi nigdy nie umarła.
Książka „M arzyłam o Afryce” za­
wiera wspomnienia związane z życiem
Kuki na kenijskim ranczu. Jest dzien­
nikiem, w którym autorka opisuje
sWoje codzienne zmagania, bogactwo
Przyrody, koloryt obyczajów; wszyst­
ko to, co składa się na magię Kenii.
'Wspomnienia Kuki Gallmann są
Przepełnione osobistym i refleksjami
na temat życia i śmierci, bólu i przemi­
en ia, miłości, przyjaźni - w końcu
Samotności, która kiedyś stanie się
płyta
Lady Techno
Odgrzewaniem bardzo starej zupy
*Pożna nazwać wydanie przez Lady
^ank kolejnej płyty z ich największymi
Przebojami. Tym razem miała to być
^ersja transowa.
Najnowszy „w yczyn” Lady Pank
„W transie” byłby do przyjęcia,
Sdyby zaraz po jego wydaniu Jan
Borysewicz ogłosił, że był to tylko taki
Sfcdni żart. Niestety wygląda na to, że
^spół nagrał płytę na poważnie.
Lady Pank był do tej pory znakom izespołem i tym bardziej przykre
JesL że nie stać go na stworzenie
n°wych przebojów. Jeśli dobrze liczę,
takie piosenki jak „Mniej, niż zer° > „K ryzysowa narzeczona” i jeszkilka innych, zostały wydane już
raz czwarty. Najpierw na poszcze­
gólnych płytach, na których miały
l^rnierę, a później na „The best o f
L.P.- „G old” i na najnowszej. TrudUo oprzeć się wrażeniu, że nie miłość
0 Linów kazała muzykom tak często
Powielać te same utwory. K toś może
^Wiedzieć, że na płycie „W transie”
S^re piosenki są nagrane w nowej,
udziałem każ­
dego człowie­
ka.
Śmierć
n a j b liż s z y c h
z a k o ń c z y ła
pewien etap,
który nieodłą­
cznie kojarzył
się Kuki z cie­
płem, beztros­
ką i ufnością
do życia, jaką
mają ludzie nie naznaczeni wieimm
cierpieniem. Tragedie te przeżywała
dzielnie, ze świadom ością przemijalności człowieka i otaczającej go przy­
rody - ”Słońce niezmiennie wstawało
0 poranku, moje życie toczyło się dalej.
Jeśli nawet szczęście mnie opuściło, to
mój duch nie zawiódł. Gdyjuż wszystko
zdawało się być stracone, gdy stałam
nad moimi grobami, czułam, że jest to
szczególna chwila, by podnieść głowę
1jeszcze raz spojrzeć na Afrykę”. A u­
torka, obdarzona niezwykłą wrażli­
w ością, kreśli obrazy przyrody w nie­
mal poetycki sposób!
Owocem po­
bytu w Kenii, autorki książki „M a­
rzyłam o Afryce.”, było utworzenie
fundacji The Gallm ann Memoriał
Found, która zakładała wypracowa­
nie metod harmonijnego współistnie­
nia człowieka i naturalnego środowis­
ka. W roku 1989 Kuki Gallmann
została odznaczona Orderem Złotej
Arki, za zasługi w ratowaniu czarnych
nosorożców Kenii oraz za prom owa­
nie prac badawczych nact zachow a­
niem środowiska naturalnego.
MONIKA KULA
Kuki Gallmann „Marzyłam o Af­
ryce”; Wydawnictwo Zysk i S-ka,
Poznań 1997
samplerowej wersji i to się nazywa
poszerzaniem horyzontów muzycz­
nych. Szkoda tylko, że horyzonty ze­
społu rozwijają się w tym samym
kierunku, co rynek muzyczny.
Techno-fani nie powinni się za bar­
dzo sugerować tytułem płyty. W trans
to ona ich na pewno nie wprowadzi.
Tak naprawdę, nowa wersja piosenek
nie różni się drastycznie od starej. Po
prostu dodano trochę elektroniki, i to
chwilami słabo słyszalnej. Utwory
stały się bardziej m onotonne i mniej
wyraziste.
W okal najczęściej jest taki sam jak
był, jakby wzięty ze starszych płyt.
Jedynie w dwóch piosenkach został
przerobiony. M iędzy innymi na
„M niej, niż zero” , które jest najbar­
dziej samplerowym utworem na pły­
cie, dzięki czemu największy przebój
Lady Pank brzmi beznadziejnie.
Chciałem znaleźć jakieś pozytywne
strony lej płyty, żeby ktoś nie pom yś­
lał, że się na nią uwziąłem. Jedynym
atutem tej starej, podgrzewanej zupy
jest to, że mim o w szystko da się jej
słuchać.
PIOTR CHMURA
Lady Pank „W transie”. Starling
1997
KULTURALNY'
FILM
Agent
w Nowym Jorku
Nowy film w reżyserii Mike’a Newella, to ujmująca historia przyjaźni
i wyboru, uczuć i obowiązku. To his­
toria o świecie mafii, który ukazywany
już wielokrotnie w różnych odsłonach
filmowych, nigdy nie przestaje zadzi­
wiać i ciekawić.
Film „D onnie Brasco” w reżyserii
M ike’a N ewella pow stał na podstawie
książki "D onnie Brasco, M y Undercover Life In The M afia” , którą napi­
sali Joseph D . Pistone oraz Richard
W oodley.
Tytułowy bohater D onnie Brasco
(Al Pacino) to gangster, morderca,
dobry przyjaciel i kochający ojciec
w jednej osobie. Jest już starszym,
śmiertelnie
chorym
człowiekiem,
w dodatku zawiedzionym z powodu
omijających go od lat „aw ansów ”
w rodzinie mafijnej. Od dłuższego
czasu pozostaje szefem komórki zaj­
mującej się kradzieżą ulicznych auto­
matów i taksometrów. Świadomy
swojej słabej pozycji i nikłej szansy na
KONKURS
Napisz
recenzję
Konkurs na najciekawszą recenzję
książki, płyty lub filmu trwa. Wciąż
czekamy na opinie naszych czytelników
o najnowszych wydawnictwach.
C o kilka tygodni publikujemy naj­
lepsze - naszym zdaniem - nadesłane
teksty, a ich autorów nagradzamy.
Poniżej zamieszczamy recenzję najno­
wszej płyty Edyty Bartosiewicz. N api­
sała ją dw unastoletnia Martyna Szy­
mkowiak z Goliny. Autorkę prosimy
0 odebranie nagrody w sekretariacie
„G azety” (Jarocin, ul. T. Kościuszki
8b).
*
”Dziecko” to tytuł ostatniej płyty
Edyty Bartosiewicz. Album zawiera
piosenkę ,,Jenny”, która wyraża dużo
uczuć, miłości i zrozumienia. Każdy
z nas powinien mieć ciepło rodzinne
1marzenia. ,,Jenny, mam na imię Jen­
ny, co wjej głowie siedzi, nie wie nikt” to słowa refrenu piosenki. Nie zawsze
rodzice pytają nas o marzenia, nie
starają się ich spełniać, choć mają takie
możliwości. Wolą tracić pieniądze na
papierosy lub alkohol. Sądzę, że gdyby
każdy rodzic wsłuchał się w słowa ,,Jen­
n y ”, zrozumiałby, że dziecko to naj­
droższy skarb na świecie i nie chciałby
go stracić.
Zrezygnujcie więc ,,dorośli” z alko­
holu i papierosów i ufundujcie nam
takie wakacje, o których jeszcze nie
marzyliśmy.
Martyna Szymkowiak
------poprawę statusu, postanawia wpro­
wadzić do organizacji kogoś m łodego
i lojalnego. K ogoś, kto w razie awansu
będzie pamiętał o przyjacielu i mece­
nasie. W ybór pada na Joe Pistone’a
(Johnny Depp), przystojnego hand­
larza złotem i biżuterią, o niewiado­
mym pochodzeniu, którego wiarygod­
ność potwierdzają referencje i "niena­
ganna” działalność na przestrzeni kil­
ku lat w N ow ym Jorku. Joe Pistone
w rzeczywistości jest specjalnym agen­
tem FBI, którego zadaniem jest prze­
niknąć w struktury mafii i pom óc
w aresztowaniu jej członków . O tym
fakcie D onnie Brasco oczywiście nie
ma pojęcia, ale jako stary "cwaniak”
umieszcza go na pierwszym miejscu
listy potencjalnych donosicieli.
Kim jest Joe Pistone? Agentem FBI
czy gangsterem? D o czego doprow a­
dzi jego działalność w mafii? D o zwy­
cięstwa dobra nad złem, czy do zasile­
nia tej organizacji o kolejnego bez­
względnego bandytę?
Odtwórcy głównych ról zagrali re­
welacyjnie. Al Pacino wydaje się być
stworzony do ról gangsterów, pamię­
tamy go ze wspaniałej kreacji bohate­
ra w ”Zyciu Carlita” . Johny Depp nie
jest w filmie tłem dla Ala Pacino. Joe
Pistone to wyraźnie zarysowany i cie­
kawy bohater.
Niewątpliwie smaczku temu film o­
wi dodaje fakt, że historia ta jest
oparta na autentycznych wydarze­
niach, będących w dodatku udziałem
współautora książki ” M y Undercover
Life In The M afia” Josepha D . Pistone’a. Producent filmu Lou DiGiaimo znał Pistone’a jeszcze ze szkoły
średniej, a w późniejszych latach gry­
wali kilka razy w tygodniu w koszykó­
wkę.
G orąco polecam ten film zarówno
miłośnikom kina, jak i niedzielnym
kinomanom . Zapewnia wspaniałą
ucztę wielbicielom tego gatunku oraz
badaczom ludzkich charakterów.
PAWEŁ KULA
,,’Donnie Brasco”, USA 1997, reż.
Mark Newell, scenariusz Paul Attanasio, występują: Al Pacino, Johnny
Depp. Dystr. Syrena
NO W O ŚCI
F IL M O W E
KINO „ECH O ”
Jarocin, ul. Gołębia 1
„Nocne graffiti”
18 lipca - godz. 19.00
19 lipca - godz. 17.00
Bilety 4 zł
„Ryzykanci”
19, 23 i 24 lipca - godz. 19.00
20 - 22 lipca - godz. 18.00
Bilety 6 zł
WYPOŻYCZALNIA
KASET YIDEO
A 498 „Przerażacze” - horror
A 863 „Jaguar” - przyg.
A 186 „Flipper” - przyg.
WU
H O R O S K O P
B A RA N (21 III - 19 IV)
M asz w tym tygodniu szansę na
upojny romans. Zwłaszcza jeśli gdzieś
wyjedziesz. W zupełnie nowej scenerii
wszystko wyda Ci się proste, doskonałe
i m ożliw e! Lęki szarej codzienności
rozpłyną się i będziesz mógł poznać to,
na co masz tak wielką ochotę. Rozmo­
wa z Wodnikiem trochę Cię zdener­
wuje. Pomyślny dzień - sobota.
T
BYK (20 I V - 20 V)
N,J
Jak długo jeszcze chcesz czekać
z założonym i rękami? Jeśli rzeczy­
w iście Ci na tym zależy - zrób coś.
Później m ożesz bardzo żałować sw o­
jego lenistwa. Pod koniec przyszłego
tygodnia zdarzy się coś, co diametralnie
zmieni Twoje zdanie na temat kogoś
ostatnio poznanego. Gdzie do tej pory
miałeś oczy?! Pomyślny dzień - ponie­
działek.
B LIŹ N IĘ T A (21 V - 20 VI)
T w o je hum ory są z u p e łn ie
nieuzasadnione. Co się z Tobą dzieje?
To źle, tamto niedobrze - przebywanie
z Tobą to męka. W eź się w końcu w
garść!!!!! W środku tygodnia zjawi się
ktoś dawno nie widziany i prawie już
przez C ieb ie zapom n iany. O d żyją
daw ne w sp om n ien ia... N ie obiecuj
sob ie jednak zbyt w iele. Pom yślny
dzień - niedziela.
n
C T n RAK (21 V I - 2 2 VII)
J**' N ie przejmuj się aż tak bardzo
tym, co o Tobie mówią. Niech sobie
gadają, cóż to komu szkodzi. Przypad­
kiem podsłuchana rozmowa nie powin­
na popsuć Ci humoru na cały tydzień.
W oln y Rak m o że w n a jb liż sz y c h
dniach poznać kogoś, kto przewróci mu
zupełnie w głow ie. Spotkacie się w
niezw ykłych okolicznościach !!! Po­
myślny dzień - piątek.
f )
LEW (23 V II - 2 2 VIII)
W tym tygodniu trafi Ci się
w yjątkow a okazja finansow a, która
m oże zm ienić T w oje ży cie. Chyba
trzeba będzie nieco przesunąć plany
wakacyjne. A le będzie warto!!! N ie
próbuj na siłę pom óc przyjacielowi,
który wyraźnie żadnej pom ocy sobie
nie ż y czy . S ą sprawy, które trzeba
załatw ić samemu. Pom yślny dzień czwartek.
PANNA (23 VIII - 22 IX)
S s j/ Ktoś bliski Twemu sercu będzie
próbował odbyć w tych dniach z Tobą
s z c z e r ą rozm ow ą. N ie b ęd zie ona
należeć do kategorii rozmów miłych i
serdecznych!!! M usisz jakoś z tego
w ybrnąć. K o n iec tygod n ia b ęd zie
zagmatwany. Będziesz mieć mnóstwo
spraw do załatw ienia. A le warto wszystko uda się załatwić. Pomyślny
dzień - poniedziałek.
W A GA (23 IX - 22 X)
Romantyczny spacer może się
zakończyć karczemną awanturą. Najle­
piej nie odzyw aj się lub grzecznie
przytakuj. Propozycja wyjazdu kusi Cię
niemiłosiernie, ale dobrze w iesz, że na
razie nie m ożesz sobie na to pozwolić.
Może pod koniec miesiąca? Koniecznie
zadzwoń lub napisz do Wodnika. On
w ciąż czeka! Pomyślny dzień - środa.
W
SKORPION (23 X - 21 XI)
a ■ILj, Dobra passa nie trwa wiecznie,
postaraj się o tym nie zapom inać.
M ożesz stracić w szystko szybciej, niż
Ci się wydaje. Trochę ostrożności nigdy
nie zaszkodzi. W pracy milo i spokoj­
nie. W ięk szo ść urlopuje, w ię c Ty
m ożesz zaszaleć ze swoimi pomysłami.
Poza tym w końcu masz szansę na
ognisty romans - nikt Ci w tym nie
będzie przeszkadzać. Pomyślny dzień
- czwartek.
z drewna klejonego
ramiak klejony JV 68
mahoń, sosna, dąb
2- i 3-szybowe, K do 1,1
...na miarę
G o lin a , ul. Ja ro c iń s k a 4
T e l. (0 -6 2 ) 7 4 0 -4 0 -50
K R Z YŻ Ó W K A N R 319
Poziomo: 1 )2 kondygnacja, 8) zielsko, 11) pejzaż, widok, 12) świta, orszak,
13) umartwianie się, w yzbycie się wszelkich przyjemności, 14) już nie małżonek
ale nie wdowiec, 15) miejsce, pozycja, 18) chętka, ochota, 22) promieniotwórczy
pierwiastek chem iczny, 2 5 ) klika, banda, 26) m uszla, pancerz, 27) gry lub
ćwiczenia, 30) usypisko naniesione przez lodowiec, 34) czarna ow ca w rodzinie,
37) rękojmia, poręka, 38) siła, tęgość, 39) pokój na statku, 40) małpa z Brazylii,
41) posąg - symbol N ow ego Jorku, 42) przedsiębiorstwo, fabryka.
ST R Z EL E C (22 X I -2 1 XII)
Twój romans ma szansę wspa­
niale się rozwinąć, jeśli trochę się do
tego przyłożysz!!! Czas już skończyć z
wakacyjnymi miłościam i i pom yśleć
poważnie o życiu. W sprawach finanso­
wych dużo lepiej. Nadarzy się okazja
zarobienia pieniędzy. A le uważaj m im o w szy stk o trochę ryzykujesz.
Spotkanie z przyjacielem dostarczy Ci
w ie le radości. W arto od n o w ić ten
kontakt. Pomyślny dzień - niedziela.
y r
k o z io r o ż e c (22
x n - 1 9 1)
J O Praca, praca i jeszcze raz praca
- to ju ż za Tobą. Nareszcie spokój i
wakacje. Nie myśl o niczym i leniuchuj.
Atrakcyjnie zapowiada się ten tydzień
w spraw ach ser c o w y ch . N ajlep iej
spakuj placak (n ie n e s e s e r ), w e ź
namiot, śpiwór i w drogę. N ie zatrzy­
muj się w hotelu, ani też moteliku.
Natura - to jest to. Przypomnij sobie
młode lata!!! Pomyślny dzień - ponie­
działek.
Pionowo: 2) jezioro w woj. szczecińskim , 3) jednostka indukcji elektro­
magnetycznej, 4) dwukołowa taczka, 5) pływająca krzyżówka, 6) do gruntowania
drewna, 7) skała na pomniki, 8) wysoka, sztywna czapka wojskowa, 9) kawałek
w aty, 10) baśniow y skarbiec, 15) p om ieszczen ie, m ieszk anie, 16) obja\V
przeziębienia, 17) despota, 19) wysuszone łodygi zbóż, 20) zamiast skarpetki,
21) konopie manilskie, 23) ptak - padlinożerca, 24) jednostka powierzchni, 27)
najw iększe i najcięższe konie pociągow e, 28) m ów ca, prelegent, 29) mały
kapelusik damski bez ronda, 31) krążownik lub lotniskowiec, 32) rezultat, 33)
jaszczurka tropikalna, 34) prohibicja, 35) niewielka łódź z lekkiego drewna, 36)
można ją komuś przypiąć.
>VVA WODNIK (201- 18 11)
Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, napisane od 1 do 19,
utworzą rozwiązanie - przysłowie polskie.
Okaże się, że oczekiwanie na
spotkanie z kimś dawno nie widzianym
było przyjemniejsze od samego spot­
kania. Chyba nie będziecie mieli sobie
nic ciekawego do powiedzenia. Sprawi
C i to p rzyk rość i r o zc z a r o w a n ie .
Natomiast wyjeżdżający teraz na urlop
mają szansę na interesujące rozmowy
z Bykiem. Pomyślny dzień - sobota.
E K SK LU ZYW N E
OKNA I DRZWI
i
\ /
RY BY (19 I I - 2 0 III)
/ \
W okolicach weekendu nastąpi
wreszcie szczęśliw y finał sprawy, która
od tygodni spędzała Ci sen z powiek.
B ędzie to w związku z tym radosny
dzień. Czemu by go nie uczcić? Roz­
m o w a ze S k o rp io n em troch ę C ię
zdenerwuje, ale zastanów się, czy nic
ma w tym, co mówi, trochę racji? Po­
myślny dzień - czwartek.
W E N U S i M ER K U R Y
Oprać. PIOTR WARCZYŃSKI
RO ZW IĄ ZA N IE
KRZYŻÓ W KI NR 317
Hasło: L ipcow e upały
- w rzesień doskonały.
Nagrody wylosowali:
KRYSTYNA GILEWSKA
- Jarocin, os. Konst. 3 Maja 23/16 (30 zl),
R ozw iązan ie krzyżów ki pro­
sim y przesłać lub przynieść wraź Z
kuponem do biura ogłoszeń (Jaro­
cin, Rynek - Ratusz) do 25 lipcaSpośród prawidłowych rozw iązań
w ylosowane zostaną dw ie nagrody
pieniężne (30 zł i 10 zł) oraz nagroda
rzeczowa (książka).
MILENA MATYJEWICZ
£ < ------------------------------------------------ -
- Jarocin, ul. Kilińskiego 29 (10 zł),
“G. J.” 29 (355)
TERESA NOWACZYK
-Jarocin, os. Kościuszki 7/23 (książka).
Po o d b ió r nagród prosim y się
zg ło sić do biura ogło szeń (Jarocin,
Rynek - Ratusz) wciągu dwóch tygodni.
|
«
j
|
Download