ĆWICZENIA Z MIKROEKONOMII

advertisement
ĆWICZENIA Z MIKROEKONOMII : 1 EKONOMICZNE MYŚLENIE
Z1. Na rysunku przedstawiono krzywą możliwości produkcyjnych firmy wytwarzającej dobra A i B:
a
A
MAX
A1
b
g
c
A2
f
A3
d
e
Odpowiedź na poniższe pytania:
B1
B2
B3 BMAX
1. Firma wytwarza A max dobra A. Jaką ilość dobra B może maksymalnie wyprodukować?
2. Firma wytwarza maksymalną ilość dobra B. Jaki koszt alternatywny ponosi?
3. Które kombinacje wskazują na produkcję jednorodną?
4. Które kombinacje wskazują na produkcję zróżnicowaną?
5. Firma wytwarza kombinację „b”. Jaki jest koszt alternatywny produkcji dobra A?
6. Firma wytwarza kombinację „d”. Jaki jest koszt alternatywny produkcji dobra B?
7. Firma początkowo wytwarza kombinację „c” a następnie zmienia ją na kombinację „a”.
Jaki jest koszt alternatywny podjęcia takiej decyzji?
8. Firma początkowo wytwarza kombinację „c” a następnie zmienia ją na kombinację „d”.
Jaki jest koszt alternatywny podjęcia takiej decyzji?
9. Firma wytwarza kombinację dóbr odpowiadającą punktowi „f”. Jaki dodatkowy koszt
alternatywny musi ponieść chcąc zwiększyć produkcję dobra A do ilości A1?
10. Która kombinacja jest nieosiągalna przy dostępnych zasobach, poziomie organizacji
i technologii?
Z2. Krzywa możliwości produkcyjnych dana jest równaniem: Y= 200 – 4X
Uzupełnij zdania:
a) Krzywa możliwości produkcyjnych jest
opisana funkcją ………………………..… zatem koszt
alternatywny zwiększenia produkcji dobra X lub Y o każdą kolejną jednostkę jest ………………
b) Krańcowa stopa transformacji dobra X w dobro Y jest …………… i wynosi │MRT XY│=……. . Oznacza
to, że aby wytworzyć dodatkową jednostkę dobra Y trzeba zrezygnować z …….. jednostek dobra X. Jeśli
producent będzie produkował 50Y to będzie mógł jednocześnie wytworzyć ……X. Gdy zwiększy
produkcję dobra Y do 100 to wytworzy ……. X. Zatem koszt alternatywny takiej decyzji wynosi ………..
c) Krańcowa stopa transformacji dobra Y w dobro X jest …………… i wynosi │MRT YX│=……. .
Dodatkową jednostka dobra X wymaga rezygnacji z …….. jednostek dobra Y. Jeśli producent zdecyduje
się na produkcję jednorodną i będzie wytwarzał tylko dobro X to poniesie koszt alternatywny równy
utracie ………………………………….
d)
1
Z3 Możliwości produkcyjne firmy w zakresie produkcji dóbr X i Y przedstawia poniższa tabela:
Dobro X
0
1
2
3
4
5
6
7
Dobro Y
70
68
65
60
52
40
23
0
│MRTYX│
1. Uzupełnij tabelę
2. Podkreśl właściwą odpowiedź:
KMP jest [wklęsła, wypukła, stała], bo krańcowa stopa transformacji jest [rosnąca, malejąca, stała].
3. Oblicz koszt alternatywny wytworzenia:
a) trzeciej jednostki dobra X ……………….
b) piątej jednostki dobra X ……………...... .
c) siódmej jednostki dobra X ……………….
d) trzech jednostek dobra X ……………….
e) czterech jednostek dobra X……………….
f) pięciu jednostek dobra X …………………
g) sześćdziesięciu jednostek dobra Y ………..
h) czterdziestu jednostek dobra Y……………
i) maksymalnej ilości dobra Y………………
4. Oblicz koszt alternatywny wzrostu produkcji:
a) dobra X z 2 do 4 jednostek ………………………
b) dobra X z 1 do 6 jednostek ………………………
c) dobra X z 3 do 7 jednostek ………………………
d) dobra Y z 23 do 65 jednostek…………………….
e) dobra Y z 40 do 68 jednostek…………………….
f) dobra Y z 52 do 70 jednostek…………………….
5. Określ, która z kombinacji dóbr:
I) w pełni i efektywnie wykorzystuje zasoby przy danej technologii
II) nie w pełni lub nieefektywnie wykorzystuje dostępne zasoby
III) przy danej ilości zasobów, obecnej technologii i organizacji jest nieosiągalna
a) 3X i 60Y …………………
b) 4X i 42Y…………………
c) 6X i 32 Y ……………….
d) 3X i 52Y ………….…….
e) 4X i 65 Y……………….
Z4 Możliwości produkcyjne kraju w zakresie produkcji dóbr X i Y przedstawia poniższa tabela:
Dobro X
Dobro Y
│MRTYX│
0
-
1
14
7
2
5
3
5
4
5
0
3
1. Uzupełnij tabelę:
2. Podkreśl właściwą odpowiedź:
KMP jest [wklęsła, wypukła, stała], bo krańcowa stopa transformacji jest [rosnąca, malejąca, stała].
3. Koszt alternatywny:
a) wzrostu produkcji z 2 do 3 jednostek X wynosi ………..
b) trzeciej jednostki X wynosi ……….
c) pięciu jednostek dobra X wynosi ……….
2
ĆWICZENIA Z MIKROEKONOMII : 2 RYNEK
1. Zgodnie z prawem popytu wzrost ceny dobra X, ceteris paribus, spowoduje:
a) spadek popytu na dobro X;
b) wzrost popytu na dobro X;
c) spadek wielkości popytu na dobro X;
d) wzrost wielkości popytu na dobro X.
2. Które zdarzenia wpłyną bezpośrednio na wzrost popytu na dobro X (zakładamy, że X jest dobrem
normalnym):
a) spadek ceny dobra substytucyjnego;
b) wzrost ceny dobra substytucyjnego;
c) spadek ceny dobra komplementarnego;
d) wzrost ceny dobra komplementarnego;
e) spadek kosztów produkcji dobra X;
f) wzrost ceny dobra X;
g) spadek ceny dobra X.
3. Przedstaw graficznie sytuację na rynku dobra X:
a) po znacznym wzroście ceny dobra komplementarnego;
b) po znacznym wzroście ceny dobra substytucyjnego;
4. Jak zmieni się cena oraz wielkość popytu i podaży dobra X w punkcie równowagi rynkowej w wyniku
zaistnienia zmian popytu i podaży podanych w tabeli?
a) Zilustruj graficznie poszczególne przypadki.
b) Zmiany w zakresie ceny i ilości równowagi wpisz w tabelę, przyjmując następujące oznaczenia:
↑ — wzrost, ↓ — spadek, ? — niemożność jednoznacznego określenia zmian.
D↓
S↑
S↓
P
P
D↑
X
X
P
P
X
X
5. Przyjmując następujące oznaczenia: ↑ — wzrost, ↓ — spadek, ? — niemożność jednoznacznego określenia
zmian w każdym z poniższych przypadków określ, czy mamy do czynienia z działaniem prawa popytu, czy
działaniem prawa podaży?
D↓
D↑
S↓
S↑
S const.
D const.
3
6. Popyt i podaż opisane są równaniami:
X = 18 - 4P,
X = -3 + 3P.
a) Oblicz cenę równowagi rynkowej.
b) Jak zmieni się wielkość popytu i podaży rynkowej przy wprowadzeniu ceny minimalnej na poziomie 4 j.p.
Określ charakter i wielkość powstałej nierównowagi rynkowej.
c) Jak zmieni się wielkość popytu i podaży rynkowej przy wprowadzeniu ceny maksymalnej na poziomie 2 j.p.
Określ charakter i wielkość powstałej nierównowagi rynkowej.
d) Jak zmienią się wydatki konsumentów na dobro X, jeżeli jego cena wzrośnie?
e) Oblicz wartość różnicy między wielkością popytu i podaży przy wprowadzeniu ceny minimalnej
oraz określ rodzaj powstałego stanu nierównowagi.
P = 4 j.p.
f) Jak można uzasadnić celowość ograniczania swobody działania mechanizmu rynkowego poprzez
wprowadzanie cen minimalnych lub maksymalnych?
g) Wyjaśnij sens ekonomiczny oraz oblicz wielkość nadwyżki konsumenta i nadwyżki producenta dla warunków
równowagi.
h) Oblicz elastyczność cenową popytu w punkcie równowagi rynkowej.
i) Oblicz elastyczność cenową podaży w punkcie równowagi rynkowej.
7. Które z poniższych zdarzeń mogłyby wywołać dodatnie nachylenie krzywej popytu:
a) Wzrost ceny chleba i wzrost wielkości popytu na chleb.
b) Wzrost popytu na napoje chłodzące w czasie upału.
c) Spadek ceny dobra, którego konsumpcja stanowi wyróżnik pozycji społecznej.
d) Wzrost wielkości popytu na akcje pomimo wzrostu ich cen.
e) Wzrost konsumpcji danego dobra spowodowany spadkiem jego dostępności wywołanym wzrostem ceny.
f) Spadek wielkości popytu na dane dobro wywołany wzrostem jego ceny.
8. Popyt i podaż opisują następujące funkcje: Xd = 20 - 2P oraz XS = - 4 + 2P, Oblicz cenę i wielkość równowagi
rynkowej. Wykreśl krzywe popytu i podaży. Zaproponuj poziomy ceny minimalnej i maksymalnej oraz określ
wielkość transakcji rynkowych w obu przypadkach.
4
9. Ustal wpływ niżej wymienionych zjawisk na sytuację na poszczególnych rynkach:
1. rynek cukru produkowanego w USA
Wydarzenie: Rząd USA ogranicza kwotę importową cukru.
W rezultacie nabywcy cukru, tacy jak np. wytwórnie słodyczy,
są zmuszeni do zakupu cukru od amerykańskich producentów.
2. rynek słodyczy
Wydarzenie: Wskutek protekcjonizmu na rynku cukru jego
cena wzrasta.
3. rynek kukurydzy
Wydarzenie: Z powodu polityki podtrzymywania ceny cukru
producenci napojów przechodzą na zastosowanie syropu z
kukurydzy o wysokiej zawartości fruktozy.
4. rynek cukru na Karaibach
Wydarzenie: Z powodu zmniejszenia eksportu cukru do
USA spada produkcja cukru na wyspach.
5. rynek niewykwalifikowanej siły roboczej na Karaibach
Wydarzenie: Plantatorzy cukru ograniczają uprawę trzciny
cukrowej i zamykają cukrownie.
6. rynek marihuany na Karaibach
Wydarzenie: Z powodu spadku popytu na trzcinę cukrową
na Karaibach plantatorzy trzciny, w poszukiwaniu dochodu,
zaczynają uprawiać marihuanę.
7. rynek niewykwalifikowanej siły roboczej w USA
Wydarzenie: Wysokie bezrobocie na Karaibach zmusza
robotników zwalnianych z plantacji i cukrowni do nielegalnej
emigracji do USA.
8. rynek soi produkowanej w USA
Wydarzenie: Wyższe ceny cukru skłoniły farmerów
do uprawy trzciny cukrowej, buraków cukrowych i kukurydz
5
ĆWICZENIA Z MIKROEKONOMII : 3 ELASTYCZNOŚĆ
1. Uzupełnij tabelę określając rodzaj popytu dla poszczególnych wartości współczynnika elastyczności cenowej
popytu:
2. Na podstawie poniższego rysunku uzupełnij tabelę wpisując wartość współczynnika elastyczności cenowej
popytu w poszczególnych punktach na krzywej D.
punkty
a
Edp
Rodzaj popytu
b
c
d
e
f
3. W wyniku wzrostu ceny dobra X, ceteris paribus, z 2 j.p. do 3 j.p. konsument zmniejszył miesięczne spożycie
dobra z 5 szt. do 2 szt.
1.Oblicz wartość współczynnika elastyczności cenowej popytu na to dobro oraz określ rodzaj popytu.
2. Określ wpływ analizowanej zmiany ceny na wydatki konsumentów oraz przychody producentów.
3. Jaką metodę pomiaru elastyczności (punktową/łukową) przyjąłeś i dlaczego?
4. Dlaczego wiedza na temat wartości współczynnika elastyczności cenowej popytu jest ważna dla producenta?
5. Załóżmy, że wyniku wzrostu ceny dobra X, ceteris paribus, z 2 j.p. do 3 j.p. konsument zmniejszył
miesięczne spożycie tego dobra z 5 szt. do 4 szt. Oblicz wartość współczynnika elastyczności cenowej popytu na
to dobro oraz określ rodzaj popytu.
6
4. W wyniku wzrostu ceny dobra X z 4 do 6 j.p. konsument zmniejszył miesięczne spożycie tego dobra z
10 do 6 sztuk oraz zwiększył konsumpcję dobra Y z 24 do 30 sztuk.
a) Zakładamy, że krzywa popytu na dobro X jest prostoliniowa oblicz wartości współczynnika elastyczności
cenowej popytu przy cenach: 4 i 6 j.p.
b) Oblicz wartość współczynnika elastyczności cenowej popytu na dobro X dla podanej zmiany ceny. Określ
rodzaj popytu.
c) Oblicz wartość współczynnika elastyczności krzyżowej popytu na dobro X. Jakimi dobrami względem
siebie są X i Y?
5. Na podstawie wartości współczynnika elastyczności dochodowej popytu
Olllllky7ukreśl rodzaj dóbr. Dla podpunktów a, b i c wykreśl krzywe Engla.
a) Edi = -2
b) Edi = 2
c) Edi = 0,2
6. Dla każdej z poniższych funkcji podaży oblicz wartość Esp dla ceny 2 j.p. i dla ceny 4 j.p. Wykreśl te
krzywe na układzie współrzędnych. Określ jak zmienia się wartość Esp wraz ze zmianą wielkości podaży
na każdej z tych krzywych.
a) X = -4 + 5P
b) X = 5P
c) X = 4+5P
7. W salonie sprzedaży dealera Fiata miesięczna sprzedaż samochodów marki Seicento wyniosła 25 sztuk przy
cenie 23 900 zł. Po zastosowaniu bonifikaty wynoszącej 2000 zł. miesięczna sprzedaż wzrosła do 35 sztuk.
Należy obliczyć elastyczność cenową popytu w badanym okresie na samochody Seicento.
8. W Castoramie sprzedawano miesięcznie 180 opakowań kleju do tapet, przy cenie rolki tapety laserowej 23 zł.
Po podniesieniu ceny rolki tapety laserowej do 25,50 zł sprzedaż kleju spadła do 150 opakowań miesięcznie.
Należy obliczyć elastyczność mieszaną popytu i określić siłę i charakter związku między tymi produktami.
9. W sklepie chemicznym w Katowicach w ubiegłym roku przeciętnie miesięcznie sprzedawano 145 opakowań
3-kilogramowych proszku Vizir. W bieżącym roku w tym samym sklepie miesięczna sprzedaż tego proszku
wzrosła do 165 sztuk. Dochody gospodarstw domowych w tych latach w badanym rejonie kształtowały się na
poziomie odpowiednio 950 zł/osobę i 1100 zł/osobę. Należy obliczyć elastyczność dochodową popytu.
10. Załóżmy, że funkcja popytu na dobro X wytwarzane przez monopolistę opisana jest równaniem x= 8- 2P
Oblicz wartość współczynnika Edp dla ceny =3.
7
11. Funkcja popytu dana jest równaniem X= 18 – 2P. Oblicz wartość współczynnika Edp dla ceny =1.
12. Funkcja popytu na dobro X dana jest równaniem X= 8 – 2P. Oblicz wartość Edp dla ceny = 2
13. Funkcja podaży dana jest równaniem X= 8 + 2P. Oblicz wartość Esp dla ceny = 2
14. Funkcja podaży dana jest równaniem X= 80 +0,5P. Oblicz Esp dla ceny = 20.
8
ĆWICZENIA Z MIKROEKONOMII : 4 KONSUMENT
TEORIA KRZYWYCH OBOJĘTNOŚCI
1. Kombinacje dóbr i odpowiadające poszczególnym poziomom konsumpcji użyteczności całkowite
przedstawia tabela:
kombinac dóbr lXi4Y
lXi7Y
4X i 10Y 5Xi2Y
5Xi4Y
5X i 8Y 9Xi3Y
9Xi 6Y
TUx
10
10
34
40
40
40
54
54
je
TUy 68
98
110
38
68
104
54
90
TU
a) wykreśl mapę obojętności,
b) podaj użyteczność całkowitą osiąganą z konsumpcji kombinacji dóbr na poszczególnych krzywych
obojętności,
c) wiedząc, że konsument dysponuje dochodem w wysokości 26jp oraz ponadto, że ceny dóbr X i Y wynoszą
odpowiednio 2 i 4 jp wykreśl linię budżetową oraz wskaż kombinację obu dóbr optymalną dla
konsumenta.
2 Dorota dysponuje dochodem w wysokości 100 jp przeznaczając go na zakup dóbr A i B, których
ceny wynoszą odpowiednio 5 jp i 10 jp.
a) wyprowadź linię budżetową Doroty odkładając dobro A na osi odciętych. Dorota maksymalizuje
satysfakcję nabywając 6 jednostek A i................... jednostek B.
b) dorysuj na wykresie odpowiednią krzywą obojętności.
Cena dobra A rośnie do 10 jp.
c) wyprowadź nowa, linię budżetową Doroty.
W nowym punkcie równowagi Dorota kupuje 3 jednostki A i .................jednostek B
d) dorysuj nową krzywą obojętności,
e) wyprowadź krzywą popytu Doroty na dobro A.
3. Poniższy rysunek przedstawia sytuację Piotra, który dokonuje wyboru między winem a piwem.
Przyjmując, że w sytuacji wyjściowej Piotr osiągał stan równowagi w punkcie E1, a w wyniku zmiany warunków
rynkowych, przy nie zmienionej cenie butelki piwa wynoszącej 5 zł, osiągalne stawały się dla niego kolejno
coraz to wyżej położone krzywe obojętności, rozwiąż poniższy test, stawiając znak ‫ ٭‬w odpowiednich kratkach
9
Zmiany położenia linii budżetowej Piotra dokonywały się pod wpływem:
a) wzrostu ceny wina,
b) spadku ceny wina,
c) wzrostu dochodu nominalnego Piotra,
d) zarówno spadku ceny wina, jak i wzrostu dochodu nominalnego
Piotra.
Dochód-, jakim dysponuje Piotr na zakupy wina i piwa, wynosi:
a) 80 zł,'
b) 90 zł,
c) 100 zł,
d) 160 zł
Jeżeli w sytuacji początkowej (punkt –E1 na rysunku) Piotr nabywa 2 butelki wina i 8 butelek piwa, to wynika z
tego, że za każda butelkę wina płaci:
a) 5 zł
b) 10zł
c)20zł
d) 40zł
Gdy dla Piotra osiągalna staje się krzywa obojętności U4, to wówczas cena jednej butelki wina kształtuje się na
poziomie:
a) 5zł
b) 8zł
c) 40zł
d) 75zł
Na podstawie przedstawionej sytuacji wyznacz krzywą popytu Piotra na wino (jedna kratka to 2 w pionie i w poziomie)
10
4. Linia budżetowa AB i odpowiadająca jej krzywa obojętności przedstawia sytuację
wyjściową pewnego konsumenta, który swój dochód w wysokości 240 jp wydaje w
całości na dobra X i Y:
a) ile kosztuje dobro Y ?..............................
b) ile kosztuje dobro X ?.............................
c) ile kosztuje dobro X po zmianie jego ceny ?............................................
d) wyprowadź krzywą popytu konsumenta na dobro X
e) oblicz współczynnik cenowej elastyczności popytu i zinterpretuj wynik....................................................
Wróć do pierwotnej linii budżetowej AB.
f) ile dobra Y może maksymalnie kupić konsument?............................
g) ile dobra Y kupuje?.............................................................................
h) o ile zmieniają się maksymalne możliwości kupna Y, gdy jego cena................................do........jp.?
i) ile Y konsument kupuje w nowym punkcie równowagi?......................................................
j) wyprowadź krzywą popytu na dobro Y.
11
TEORIA UŻYTECZNOŚCI KRANCOWEJ
1. Modelowy konsument nabywa 2 dobra: X i Y. MUx = 20, MUy = 40. Cena dobra X jest dwa razy większa od
ceny dobra Y. Jakie zmiany wprowadzi konsument w strukturze konsumpcji?
a) zwiększy konsumpcję X;
b) zwiększy konsumpcję Y;
c) brak danych do udzielenia odpowiedzi
2. Wiemy, że MUx/MUY = 4, PX / Py= 8. Jak powinien modelowy konsument zmienić wielkość konsumpcji
dóbr: X i Y?
a) zwiększy konsumpcję X;
b) zwiększy konsumpcję Y;
c) brak danych do udzielenia odpowiedzi
3. Jak powinien konsument zmienić wielkość konsumpcji dobra Y jeżeli, ceteris paribus: MU x/MUY = 8, PX /
Py= 12.
a) zwiększy konsumpcję X;
b) zwiększy konsumpcję Y;
c) brak danych do udzielenia odpowiedzi
4. Wiedząc, że konsument znajduje się w równowadze uzupełnij tabelę:
ILOŚĆ
DOBRA X
ILOŚĆ
DOBRA Y
5
10
CENA
DOBRA X
CENA
DOBRA Y
UŻYTECZNOŚ
KRAŃCOWA
DOBRA X
4
10
UŻYTECZNOŚ
KRAŃCOWA
DOBRA Y
UŻYTECZNOŚ
CAŁKOWITA
DOBRA X
UŻYTECZNOŚ
CAŁKOWITA
DOBRA Y
DOCHÓD
80
160
50
5. Uzupełnij tabelę:
Ilość
dobra A
Użyteczność Użyteczność
całkowita
krańcowa
1
20
2
3
4
65
Wskaż użyteczność całkowitą
Ilość
dobra B
Użyteczność Użyteczność
całkowita
krańcowa
20
17
15
1
20
2
36
3
50
4
12
konsumpcji 2 j. dobra A i 3 j. dobra B.
6. Konsument zarabia tygodniowo 400 zł i wydaje je na dwa dobra. Na podstawie tabeli określ dla każdego
przypadku, czy konsument znajduje się w równowadze – jeśli nie – doradź mu dalsze postępowanie.
Dobro Cena
A
B
15
10
Ilość
kupowana
20
10
TU
MU
50
1000
30
20
20
Dobro Cena
A
B
15
10
Dobro Cena
A
B
15
10
Ilość
kupowana
20
15
Ilość
kupowana
20
10
TU
MU
50
1000
30
20
TU
MU
50
1000
30
25
7. Cena dobra X wynosi 40 jp, cena dobra Y – 15jp, MUY= 3. Jeżeli konsument znajduje się w równowadze,
ile wynosi użyteczność krańcowa dobra X?
8. Konsument kupuje 4 jednostki dobra X i 5 jednostek dobra Y. MU X =45, MUY =36. Ceny dóbr kształtują się
odpowiednio na poziomie 9 i 6 jp. Na podstawie tych informacji ustal:
a) poziom dochodu konsumenta,
b) czy konsument jest w równowadze. Jeśli uznasz, że nie – doradź mu właściwy kierunek zmian w
strukturze konsumpcji.
9. Konsument osiągnął stan równowagi. Oblicz ile wynosi cena dobra X skoro wiadomo, że cena dobra Y
kształtuje się na poziomie 10 zł, zaś konsument ocenia użyteczność krańcową dobra X na 80 jednostek a
użytecznością krańcową dobra Y na 100 jednostek. Jakim dochodem dysponuje konsument, gdy kupuje 3
jednostki dobra X i 4 jednostki dobra Y.
10. Tabela przedstawia rozkład użyteczności modelowego konsumenta. Wiedząc, że cena doba X wynosi 2
j.p., a cena dobra Y 1 j.p. oraz że dochód konsumenta wynosi 15 j.p. podaj użyteczność całkowitą z
konsumpcji w punkcie równowagi.
dobro X
x
1
2
3
4
5
TUX
dobro Y
MUX
14
10
9
8
7
y
1
2
3
4
5
TUY
MUY
18
28
35
40
3,5
21
ĆWICZENIA Z MIKROEKONOMII : 5 KOSZTY
Zadanie 1
Uzupełnij poniższe zapisy:
TC
= TFC + _____________
lub __________ * X
AVC = _________/ X
AFC = ATC - ______________
TVC = TC - ______________ lub ___________*X
ATC= __________/X
TFC = TC - ______________
lub ___________*X
ATC = AFC + _____________
AVC = ATC- _______________
AFC = _________/ X
MC = ______/_______ lub ____________/___________
Zadanie 2
Wykorzystując znajomość powyższych zależności, dokonaj kalkulacji i uzupełnij tabelę.
X
TFC
TVC
TC
AFC
AVC
ATC
MC
0
100
0
1
25
2
15
3
154
4
44
5
21
6
65
Zadanie 3
Jeżeli przeciętny koszt produkcji jednostki wyrobu wynosi 20 j.p, produkcja wynosi 100 szt., a koszty stałe
wynoszą 1000 j.p to:
a) koszt całkowity = 3000
b) przeciętny koszt stały = 20
c) całkowity koszt zmienny = 2000
d) przeciętny koszt stały = 10
e) koszt całkowity = 2000
Zadanie 4
PX
6
Uzupełnij tabelę. Zakładamy warunki konkurenta doskonałego i równowagę.
X
MR
MC
TR
TC
TVC
AFC
100
2
Wynik
ekon.
20
22
ZADANIE 5
P
X
TR
MR
TC
MC
0
0
1
9
2
16
3
21
4
24
5
25
6
24
5
15
20
21
24
31
43
1. Uzupełnij tabelę.
2. Dla X=3 ustal poziomy:
P= ……TFC= …… TVC= ……. AFC= …….AVC= …….ATC= ……….WE= ………
Zadanie 6
Na jaki wynik ekonomiczny wskazują podane niżej zapisy?
Lp.
Relacja przychodów do kosztów w
Wynik ekonomiczny
punkcie równowagi
1
P<ATC
2
P=ATC
3
P>ATC
4
ATC>P>AVC
5
TR=TC
6
TR=TVC
7
TR>TC
8
TR<TVC
Zadanie 7
Na podstawie tabeli opisującej kształtowanie się kosztu krańcowego dla kolejnych poziomów produkcji
dobra X wyznacz:
a) minimalną cenę uzasadniającą kontynuacje produkcji w krótkim okresie analizy,
b) przychód całkowity realizowany przy tym poziomie ceny,
c) wynik ekonomiczny w tym punkcie.
Zakładamy warunki konkurencji doskonałej.
X
TFC
MC
Zadanie 8
Uzupełnij tabelę:
X
4
0
20
-
1
2
3
4
5
50
10
6
14
30
TFC
TVC
TC
100
AFC
15
AVC
ATC
23
Zadanie 9
Na podstawie rysunków uzupełnij tabelę:
Nr
X
PX
TR
AR
rysunku
1
2
j.p.
MR
TFC
MC
ATC
rys. 1
TVC
AFC
rys. 2
j.p.
70
TC
AVC
ATC
MC
TR
300
MR
60
200
10
50
X
100
100
X
Zadanie 10
Wiedząc, że: TC=100, ATCmin= 5, TFC=20, uzupełnij tabelę:
X
TVC
AVC
AFC
MC
Zadanie 11
Wiedząc, że producent sprzedaje wyroby gotowe na rynku doskonale konkurencyjnym odpowiedz na
poniższe pytania:
a) Po jakiej cenie producent będzie sprzedawać swój wyrób na rynku?
b) Ile sztuk wyrobu producent dostarczy na rynek?
c) Jaki jest wynik ekonomiczny producenta? (podaj wartość liczbową)
MC
S
80
60
40
20
D
2000
4000
6000
80
60
50
40
30
20
10
ATC
AVC
1
2
3
4
5
6
24
ĆWICZENIA Z MIKROEKONOMII : 6 KONKURENCJA DOSKONAŁA
1. Wykresy przedstawiają sytuację na rynku sezamków i w firmie „Agata”. Wiedząc, że rynek sezamków jest
rynkiem doskonale konkurencyjnym wyznacz cenę za paczkę sezamków oraz wielkość produkcji
firmy„Agata”.
P
P
MC
ATC
tys. paczek sezamków
0 10
Rynek sezamków
Co się stanie, jeżeli zostanie wprowadzona:
a) cena minimalna na sezamki P1 = 7;
tys. paczek sezamków
0 1
Firma „Agata”
b) cena maksymalna na sezamki P2 = 4
2. Wyznacz wielkości produkcji poszczególnych firm na rynku konkurencji doskonałej oraz podaj, ile
wynosi wynik ekonomiczny w punkcie równowagi
a) firma „Darek” P = 5
b) firma „Kuba” P = 4
c) firma „Marcin” P = 3
P
P
MC
P
ATC
MC
ATC
AVC
ATC
AVC
1
MC
1
1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 X
0 1 2 3 4 5 6 7 8 Y
3. Określ czy firma powinna zwiększyć czy zmniejszyć produkcję.
a) firma „Edyta”
b) firma „Bogna”
P = 3, X = 6
P = 3, X = 3
P▲
P▲
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Z
c) firma „Maciek”
P = 5, X = 7
P▲
MC
MC
MC
1
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1
1
X
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Y
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Z
25
4. Popyt i podaż na rynku konkurencji doskonałej dane są równaniami:
XD = 500 – 100P i XS = 100P + 100.
Rysunek przedstawia koszty firmy działającej na tym rynku.
1) Nanieś na rysunek krzywą przychodu krańcowego firmy.
2) Oblicz, jaki wynik ekonomiczny osiąga firma przy optymalnym poziomie
produkcji oraz zaznacz go na rysunku.
3) Zaznacz na wykresie krzywą podaży firmy
4) Oblicz, ile jest firm na rynku.
5) Opisz, jakich zmian można się spodziewać w długim okresie na rynku
oraz co będzie się działo z wynikiem ekonomicznym firm działających na
tym rynku
5. Wykres przedstawia sytuację firmy „Aneta”. Opisz osie i wykresy, a następnie na podstawie rysunku uzupełnij
tabelę (1 kratka = jedna jednostka pieniężna lub 1 sztuka dobra X), przyjmując, że „Aneta” jest w równowadze.
Określ strukturę rynku, na którym funkcjonuje firma oraz oceń jej sytuację ekonomiczną
X
P
TFC
TVC
TC
AFC
AVC
ATC
TR
AR
WE (
6. Podpisz osie i wykresy oraz zaznacz na rysunkach (dla
całkowity koszt zmienny (TVC)
całkowity koszt stały (TFC)
przychód całkowity (TR)
wynik ekonomiczny
punktu równowagi):
łączny koszt całkowity (TC)
wynik ekonomiczny
26
ĆWICZENIA Z MIKROEKONOMII : 7 MONOPOL
Zadanie 1
Ile powinien produkować i po jakiej cenie sprzedawać oraz jaki wynik ekonomiczny (oblicz go i zaznacz na
wykresie)osiąga monopolista, jeżeli jego koszty kształtują się tak, jak pokazano na rysunkach, natomiast popyt
rynkowy dany jest równaniem:
a) P = 5 – X
b) P = 7 – X
c) P = 3 – 0,5X
MC
MC
MC
ATC
ATC
ATC
AVC
AVC
AVC
2. Popyt rynkowy dany jest równaniem: P = 8 – X, natomiast koszty monopolisty przedstawia rysunek. W jaki
sposób powinien zmienić wielkość produkcji i cenę monopolista, jeżeli obecna cena i wielkość produkcji wynosi:
a) X = 4; P = 4
b) X = 2; P = 6
MC
c) X = 3; P = 5
MC
MC
3. Poniższy rysunek przedstawia koszty pewnego monopolisty, produkującego dobro X (1 kratka to 1 j.p. lub 1
jednostka dobra X). Wiedząc, że popyt rynkowy na dobro X można opisać równaniem: P = 8 – X, wykonaj
następujące polecenia:
1) Na tym samym wykresie przedstaw krzywą popytu i krzywą MR monopolisty,
2) Wyznacz wielkość produkcji, jaką powinien wytwarzać monopolista, jeżeli nie różnicuje cen oraz podaj cenę,
po jakiej powinien sprzedawać swoje wyroby przy takiej wielkości produkcji;
3) Załóż teraz, że monopolista ma możliwość doskonałego różnicowania cen. Jaka będzie wielkość produkcji
wynikająca z punktu równowagi? Po jakiej cenie monopolista sprzeda ostatnią jednostkę dobra X?
4) Podaj, ile wyniesie wynik ekonomiczny monopolisty w punkcie równowagi, jeżeli nie różnicuje cen oraz
w przypadku doskonałego różnicowania cen.
MC
ATC
Zadanie 4
Wykres przedstawia sytuację firmy „Rafał”. Opisz osie i wykresy, a następnie na podstawie rysunku uzupełnij
tabelę (1 kratka = jedna jednostka pieniężna lub 1 sztuka dobra X), przyjmując, że „Rafał” jest w równowadze.
Określ strukturę rynku, na którym funkcjonuje firma oraz oceń jej sytuację ekonomiczną
X
P
TFC
TVC
TC
AFC
AVC
ATC
TR
AR
WE (
Zadanie 5
Podpisz osie i wykresy oraz zaznacz na rysunkach (dla punktu równowagi):
całkowity koszt zmienny (TVC)
całkowity koszt stały (TFC)
łączny koszt całkowity (TC)
przychód całkowity (TR)
wynik ekonomiczny
wynik ekonomiczny
Zadanie 6
Firma „Żaneta” jest producentem zabawek. Uzupełnij tabelę oraz przedstaw sytuację „Żanety” na
wykresie.
X
0
1
2
3
4
5
P
TFC
TVC
TC
MC
AFC
AVC
ATC
TR
MR
AR
WE
(
20
25
20
25
25
60
15
5
25
15
25
90
1) Przy jakiej wielkości produkcji firma „Żaneta” optymalizuje wynik ekonomiczny?
2) Ile wynosi wynik ekonomiczny w punkcie równowagi?
3) Jaki wynik ekonomiczny osiągałaby firma „Żaneta” w punkcie równowagi, gdyby cena spadła do
poziomu 17 j.p.?
4) Poniżej jakiego poziomu ceny „Żanecie” nie opłaca się produkować?
5) Zaznacz na wykresie krzywą podaży „Żanety”.
29
Download