sprawozdanie z dział. Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej 2011

advertisement
SPRAWOZDANIE
z działalności Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miasta
za okres od 13 grudnia 2010r. do 31 grudnia 2011r.
Skład Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej:
1. Ejzenberg Paweł
2. Misiewicz Joanna
3. Zakrzewska Ewa – Przewodnicząca
Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miasta Olsztyna pod
przewodnictwem radnej Ewy Zakrzewskiej odbyła w okresie sprawozdawczym
14 posiedzeń.
W posiedzeniach Komisji, oprócz jej stałych członków uczestniczyli zaproszeni
goście, w tym każdorazowo Zastępca Prezydenta Olsztyna Małgorzata
Bogdanowicz - Bartnikowska, oraz dyrektorzy resortowych wydziałów Urzędu
Miasta i jednostek pomocniczych miasta.
Na posiedzeniach Komisji omówiono szereg tematów, a najważniejsze z
nich to:
- plan pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej na 2011 rok,
- projekt budżetu miasta na 2011 rok w zakresie ochrony zdrowia i pomocy
społecznej,
- programy profilaktyczne skierowane do mieszkańców Olsztyna,
- sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za
2010 rok,
- aktualna sytuacja podstawowej opieki zdrowotnej (wysokość i zasady
kontraktowania świadczeń medycznych w 2011 roku),
- informacja na temat zaawansowania prac w zakresie inwestycji i
remontów w placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej
prowadzonych przez miasto Olsztyn,
- sprawozdanie z działalności Miejskiego Szpitala Zespolonego za 2010
rok,
- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych,
- działalność Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
- sprawozdanie z realizacji zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji
Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych za 2010 rok
- działalność Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych,
- sprawozdanie z realizacji zadań Miejskiego Zespołu d.s Orzekania i
Niepełnosprawności za 2010 rok,
- bezrobocie, bezdomność, bieda – przeciwdziałanie wykluczeniu i
marginalizacji społecznej
- przygotowanie miasta do sezonu letniego – informacja o stanie
bezpieczeństwa sanitarnego,
- sprawozdanie z działalności statutowej i finansowej placówek ochrony
zdrowia i pomocy społecznej prowadzonych przez miasto Olsztyn za I
półrocze 2011 roku,
- medycyna szkolna
stomatologicznych,
–
organizacja
gabinetów
pielęgniarskich
i
- dyskusja nad projektem budżetu miasta na 2012 rok w dziale opieka
medyczna i pomoc społeczna,
- Informacja o podmiotach, w których będzie wykonywana praca
społecznie użyteczna w roku 2012
- plan pracy Komisji na 2012 rok.
W okresie sprawozdawczym
wniosków, które dotyczyły:
członkowie
Komisji
wypracowali
14
- wyasygnowania w budżecie miasta na 2011 rok odpowiednich środków
finansowych na dofinansowanie kosztów transportu dzieci i młodzieży z
Olsztyna na rehabilitację w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w
Ameryce,
- przeanalizowania obowiązujących zasad sprzedaży lokali użytkowych
indywidualnym i zbiorowym praktykom lekarskim funkcjonującym
w zasobach gminy Olsztyn,
- rozpoczęcia procedury tworzenia ambulatorium całodobowego w zakresie
internistycznym i chirurgicznym na bazie Przychodni Specjalistycznej
przy ul. Dworcowej 28 w Olsztynie,
- dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych
niepełnosprawnych po 24 roku życia,
dla
dorosłych
osób
- wskazania lokalu zastępczego dla Warsztatów Terapii Zajęciowej
(obecnie przy ul. Bałtyckiej w Olsztynie) z uwagi na zagrażające zdrowiu
i życiu trudne warunki sanitarne i epidemiologiczne zajmowanych
pomieszczeń,
- zorganizowania możliwie największej liczby mieszkań chronionych na
terenie miasta z przeznaczeniem dla podopiecznych chorych na
schizofrenię,
- zorganizowanie emisji filmu pt: „N jak niewidomy – czyli jak pomóc
osobie z dysfunkcją wzroku” Polskiego Związku Niewidomych podczas
jednej z sesji Rady Miasta oraz kolportażu tej produkcji do wszystkich
placówek oświatowych miasta jako znakomitego środka dydaktycznego
kierowanego zwłaszcza do lokalnej społeczności uczniowskiej,
- wyłączenia z procedury przetargowej na sprzątanie terenów zielonych
(parki, skwery, okolice rzeki Łyny i Lasu Miejskiego) i udostępnienie ich
osobom kierowanym do oczyszczania miasta w ramach prac społecznie
użytecznych,
- opracowania w formie długofalowego programu samorządowego, zasad
wyprowadzania rodzin z dziećmi ze zbiorowego mieszkalnictwa
socjalnego do mieszkań wolnostojących na terenie całego miasta
Olsztyna,
- ostatecznego sprecyzowania zasad i podmiotów odpowiedzialnych za
świadczenie usług i opiekę nad pacjentami wymagającymi pomocy
hospicyjnej,
- wypłacenia nieopłaconych w roku bieżącym nadlimitów placówkom
ochrony zdrowia prowadzonym przez Miasto Olsztyn oraz zwiększenia w
2012 roku limitów kontraktowych dla olsztyńskich placówek opieki
zdrowotnej w zakresie leczenia zaćmy, wykonywania endoprotez oraz
diagnostyki raka metodą biopsji otwartej realizowanej przez Miejski
Szpital Zespolony w Olsztynie,
- zagwarantowania w budżecie miasta na 2012 rok odpowiednich środków
finansowych z przeznaczeniem na wsparcie organizacji XI Naukowego
Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego,
- zwiększenia środków finansowych w roku 2012 z przeznaczeniem na
kontraktowanie usług pielęgniarskich w placówkach oświatowych
funkcjonujących na terenie miasta Olsztyna,
- wyrażenia zgody na podpisanie przez Olsztyńskie Stowarzyszenie
Pomocy Telefonicznej umowy najmu na dotychczas zajmowany lokal.
W omawianym okresie Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał:
- projekt budżetu miasta na 2011 rok (dla Przychodni Specjalistycznej,
Miejskiego Szpitala Zespolonego, Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej, Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień,
Miejskiego Zespołu d.s Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób
Niepełnosprawnych, Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej) – opinia
pozytywna,
- projekt uchwały RM w sprawie przyjęcia do realizacji programu
„Systemu profilaktyki i opieki nad rodziną i dzieckiem w mieście
Olsztynie na lata 2011-2015” (nr 25/11) – opinia pozytywna,
- projekt uchwały RM w sprawie przystąpienia w 2011 roku do realizacji
projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 20072013, Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1.1 –
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy
społecznej – projekt NOWY HORYZONT ( nr roboczy 44/11) – opinia
pozytywna,
- projekt uchwały Rady Miasta Olsztyn w sprawie określenia zadań, na
które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przyznane na realizację zadań ustawowych z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2011
roku (73/11) – opinia pozytywna,
- projekt uchwały Rady Miasta w sprawie upoważnienia Dyrektora
Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie do
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
(74/11) – opinia pozytywna,
-
projekt uchwały Rady Miasta Olsztyn w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie
za rok 2010 i przekazanie zysku z działalności za rok 2010 na pokrycie
strat z lat ubiegłych (97/2011) – opinia pozytywna,
-
projekt uchwały RM w sprawie powołania Rady Społecznej przy
Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie (112/2011) – opinia
pozytywna,
- projekt uchwały RM w sprawie powołania Rady Społecznej przy
Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie (113/2011) – opinia pozytywna,
- projekt uchwały RM w sprawie zmiany uchwały BR VIII/71/2011 Rady
Miasta Olsztyn z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie upoważnienia
Dyrektora Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w
Olsztynie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji
publicznej (131/11) – opinia pozytywna,
- projekt uchwały Rady Miasta w sprawie określenia zadań, na które
przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przyznane na realizację zadań ustawowych z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2011
roku (167/11) – opinia pozytywna,
- projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia statutu Rodzinnego
Domu Dziecka Nr 2 w Olsztynie z siedzibą w Dywitach (140/11) – opinia
pozytywna,
- projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania statutu Zespołu Żłobków
Miejskich w Olsztynie (173/11) – opinia pozytywna,
- projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci
w żłobkach prowadzonych przez Gminę Olsztyn, maksymalnej wysokości
opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat (165/11) –
opinia pozytywna,
- projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zatwierdzenia Statutu SP ZOZ
Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie (141/11) – opinia pozytywna,
- projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie za
rok 2010 i przeznaczenia zysku z działalności za rok 2010 na pokrycie
strat z lat ubiegłych(178/11) – opinia pozytywna,
- projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady
Społecznej SP ZOZ Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie (179/11) –
opinia pozytywna,
- projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia opłaty za wpis do
rejestru żłobków i klubów dziecięcych (183/11) – opinia pozytywna,
- Projekt uchwały RM w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady
Społecznej Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie (212/11) –
opinia pozytywna,
- projekt uchwały RM w sprawie wyboru biegłego rewidenta do
przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2011
Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie (231/11) – opinia
pozytywna,
- projekt uchwały RM w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami,
klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami (239/11) – opinia
pozytywna
- projekt uchwały RM w sprawie w sprawie przystąpienia w 2011 roku do
realizacji projektu konkursowego współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013, Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2
– Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii
społecznej, Poddziałanie 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekt Aktywna Integracja
Drogą do Zatrudnienia (260/11), – opinia pozytywna,
- projekt uchwały RM w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie do prowadzenia postępowania
w sprawach przyznawania świadczenia pomocy materialnej o charakterze
socjalnym (278/11) – opinia pozytywna,
- projekt uchwały RM w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Olsztynie (279/11) – opinia pozytywna,
- projekt uchwały RM w sprawie gminnego programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania
narkomanii na rok 2012 (246/11) – opinia pozytywna,
- projekt uchwały RM w sprawie uchylenia uchwały Nr LXI/787/06 Rady
Miasta Olsztyn z dnia 24 maja 2006 roku w sprawie jednorazowej
zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (277/11). – opinia pozytywna,
- projekt budżetu miasta na 2012 rok – opinia pozytywna po uwzględnieniu
wniosku, aby w miarę wolnych środków budżetowych w roku 2012
przeznaczona została dodatkowa kwota w wysokości 5 000 zł na zakup
abonamentu programu prawnego LEX ,
- projekt uchwały RM w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Olsztynie (nr roboczy 282/11) – opinia pozytywna
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards