Nazwa Wydziału: PR

advertisement
Załącznik
do zarządzenia Nr 1933/2009
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 3 września 2009 r.
AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie skierowania do Trybunału
Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej
Polskiej i Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności niektórych
przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1989 r. Nr 29, poz. 154 ze zm.), niektórych przepisów
ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. Nr 41, poz. 251 ze zm.) oraz niektórych
przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie
terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 ze
zm.) – druk nr 1143.
Na podstawie § 33 ust. 1 Statutu Miasta Krakowa stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVIII/435/96 Rady
Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1996 roku w sprawie Statutu Miasta Krakowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. Urz.
Województwa Małopolskiego Nr 256, poz. 1804 z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§1
§ 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
Kieruje się do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o orzeczenie niezgodności z
Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych
wolności:
- art. 63 ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1989 r. Nr 29, poz. 154 ze zm.) i art. 33 ust.
5 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. Nr 41, poz. 251 ze zm.) - z art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2
i art. 78 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz z przepisami art. 6 i 13 Konwencji o ochronie
praw człowieka i podstawowych wolności (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.);
- art. 63 ust. 9 w zw. z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do
Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1989 r. Nr 29, poz. 154 ze zm.)
oraz § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1990 r. w sprawie wyłączania
nieruchomości zamiennych lub nakładania obowiązku zapłaty odszkodowania na rzecz
kościelnych osób prawnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 1, poz. 2) - z art. 2 i art. 165 ust. 1 i 2
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;
- art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin
wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. Nr 41, poz. 251 ze
zm.) oraz § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1999 r. w sprawie określenia
państwowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego, z których
mienia mogą być wyłączone nieruchomości zamienne, oraz określenia państwowej jednostki
organizacyjnej, na którą może być nałożony obowiązek zapłaty odszkodowania na rzecz gmin
wyznaniowych żydowskich lub Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich (Dz. U. z 1999 r. Nr
53, poz. 553) - z art. 2 i art. 165 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;
- art. 13 ust. 2 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy
wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 ze zm.) – z art. 64 ust. 2 w związku z art. 64 ust. 3 i art. 165
ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;
- art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin
wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. Nr 41, poz. 251 ze
zm.) – z art. 64 ust. 2 w związku z art. 64 ust. 3 i art. 165 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej.
§2
§ 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
Integralną część uchwały stanowi pismo procesowe pełnomocników zawierające wniosek do
Trybunału Konstytucyjnego wraz z zarzutami niezgodności opisanych wyżej aktów
normatywnych z Konstytucją i umową międzynarodową oraz jego uzasadnienie.
§3
Dotychczasowe §§ 3 i 4 otrzymują odpowiednio oznaczenie jako § 4 i § 5.
Prezydent Miasta Krakowa
/ - /
UZASADNIENIE
Na LXXVIII sesji w dniu 1 lipca 2009 r. Rada Miasta Krakowa przyjęła wniosek
formalny o odesłanie Prezydentowi Miasta Krakowa jako projektodawcy projektu uchwały Rady
w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z
Konstytucją RP i Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności niektórych
przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP,
niektórych przepisów ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin
wyznaniowych żydowskich w RP oraz niektórych przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r.
Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach
samorządowych - druk nr 1143, celem uzupełnia przez projektodawcę treści uchwały.
Rada podniosła, iż w treści projektu uchwały wskazane są kwestionowane przepisy
powyższych ustaw i ogólne żądanie ich zbadania w zakresie zgodności z Konstytucją i
Konwencją, jednakże nie zostały wymienione konkretne przepisy Konstytucji i Konwencji, z
którymi kwestionowane przepisy ustaw miałyby być niezgodne, tak jak to uczyniono w piśmie
procesowym zawierającym wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją wskazanych tam
przepisów ustaw.
Tymczasem z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego wynika, iż uchwała organu
stanowiącego gminy o skierowaniu wniosku do Trybunału winna w sposób jednoznaczny
wyrażać wolę wszczęcia postępowania przed Trybunałem i jednoznacznie określać przedmiot
zaskarżenia oraz wzorce kontroli (konkretne przepisy Konstytucji, z którymi kwestionowane
przepisy ustaw pozostają w sprzeczności). Ponieważ w projekcie uchwały bezpośrednio nie
wskazano konkretnych artykułów Konstytucji, do których odwołuje się wniosek, może to
rzutować na decyzję Trybunału o przyjęciu sprawy do rozpoznania.
Zgodnie z zaleceniem Rady projektodawca wprowadził do projektu uchwały niezbędne
zmiany, poprzez wskazanie w uchwale, tak jak to uczyniono we wniosku do Trybunału
Konstytucyjnego, zarówno kwestionowanych przepisów ustaw oraz odpowiednich przepisów
Konstytucji i Konwencji, z którymi te przepisy miałyby być niezgodne.
Ponadto, w celu doprowadzenia do zbieżności treści projektu uchwały i treści wniosku do
Trybunału Konstytucyjnego, zmieniona została dotychczasowa treść § 3, który obecnie
przewiduje, iż wniosek do Trybunału Konstytucyjnego stanowi integralną część uchwały Rady
Miasta Krakowa.
ZARZĄDZENIE NR 1933/2009
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 3 września 2009 r.
w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do
projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie skierowania do Trybunału
Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej
Polskiej i Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności niektórych
przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1989 r. Nr 29, poz. 154 ze zm.), niektórych przepisów
ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. Nr 41, poz. 251 ze zm.) oraz niektórych
przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie
terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 ze
zm.) – druk nr 1143.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 ze zm.) zarządza się, co następuje:
§1
Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawkę do
projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego
wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i Konwencją o
ochronie praw człowieka i podstawowych wolności niektórych przepisów ustawy z dnia 17 maja
1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z
1989 r. Nr 29, poz. 154 ze zm.), niektórych przepisów ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku
Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. Nr
41, poz. 251 ze zm.) oraz niektórych przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy
wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 ze zm.) – druk nr 1143, w brzmieniu załącznika do niniejszego
zarządzenia.
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta Krakowa
/ - /
Download