1. Wiedza specjalistyczna i umiejętność stosowania

advertisement
Załącznik nr 1
do Regulaminu dokonywania ocen kwalifikacyjnych
pracowników mianowanych w Urzędzie Miasta Żory.
KARTA OCENY PRACOWNIKA
Imię i nazwisko ocenianego pracownika:
Wydział/komórka:
Stanowisko i data jego objęcia:
Posiadane wykształcenie,
ukończone studia podyplomowe:
Data ostatniej oceny:
Ostatnia ocena:
A. KRYTERIA OBOWIĄZKOWE.
DOTYCZĄ WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW.
1. Wiedza specjalistyczna i umiejętność stosowania odpowiednich przepisów
Wiedza z konkretnej dziedziny, która warunkuje odpowiedni poziom merytoryczny realizowanych zadań.
Znajomość przepisów niezbędnych do właściwego wykonywania obowiązków wynikających z opisu
stanowiska pracy. Umiejętność wyszukiwania potrzebnych przepisów. Umiejętność zastosowania
właściwych przepisów w zależności od rodzaju sprawy.
Rozpoznawanie spraw, które wymagają współdziałania ze specjalistami z innych dziedzin.
Uwagi oceniającego:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Ocena:
POZYTYWNA
NEGATYWNA
Uwagi ocenianego przed przedstawieniem wyników Komisji ds. oceny kwalifikacyjnej:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Uwagi Komisji ds. oceny kwalifikacyjnej:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Ocena Komisji:
POZYTYWNA
NEGATYWNA
2. Rzetelność
Wnikliwe rozpoznawanie sytuacji przy wykorzystaniu dostępnych źródeł, gwarantujące wiarygodność
przedstawionych danych faktów i informacji.
Bezbłędność w działaniu.
Uwagi oceniającego:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Ocena:
POZYTYWNA
NEGATYWNA
Uwagi ocenianego przed przedstawieniem wyników Komisji ds. oceny kwalifikacyjnej:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Uwagi Komisji ds. oceny kwalifikacyjnej:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Ocena Komisji:
POZYTYWNA
NEGATYWNA
3. Terminowość
Dbałość o przestrzeganie terminów określonych przepisami, dotyczących wykonywanych zadań.
Wywiązywanie się z zadań w wyznaczonym przez przełożonego terminie.
Wykonywanie obowiązków bez zbędnej zwłoki.
Uwagi oceniającego:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Ocena:
POZYTYWNA
NEGATYWNA
Uwagi ocenianego przed przedstawieniem wyników Komisji ds. oceny kwalifikacyjnej:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Uwagi Komisji ds. oceny kwalifikacyjnej:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Ocena Komisji:
POZYTYWNA
NEGATYWNA
4. Komunikatywność oraz komunikacja werbalna i pisemna
Umiejętność budowania kontaktu z inną osobą, poprzez:
- okazywanie poszanowania drugiej stronie,
- próbę aktywnego zrozumienia jej sytuacji,
- okazanie zainteresowania jej opiniami,
- umiejętność zainteresowania innych własnymi opiniami.
Formułowanie wypowiedzi w sposób gwarantujący ich zrozumienie, poprzez:
- wypowiadanie się w sposób zwięzły, jasny i precyzyjny,
- dobieranie stylu języka i treści wypowiedzi odpowiednio do słuchaczy,
- udzielanie wyczerpujących i rzeczowych odpowiedzi nawet na trudne pytania, krytykę lub zaskakujące
argumenty,
- wyrażanie poglądów w sposób przekonujący,
- posługiwanie się pojęciami właściwymi dla rodzaju załatwianych spraw/wykonywanej pracy.
Formułowanie wypowiedzi w sposób gwarantujący zrozumienie, przez:
- stosowanie przyjętych form prowadzenia korespondencji,
- przedstawianie zagadnień w sposób jasny i zwięzły,
- dobieranie odpowiedniego stylu, języka i treści pism,
- budowanie zdań poprawnych gramatycznie i logicznie.
Uwagi oceniającego:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Ocena:
POZYTYWNA
NEGATYWNA
Uwagi ocenianego przed przedstawieniem wyników Komisji ds. oceny kwalifikacyjnej:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Uwagi Komisji ds. oceny kwalifikacyjnej:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Ocena Komisji:
POZYTYWNA
NEGATYWNA
5. Umiejętność obsługi i korzystania z technik informatycznych
Odpowiedni stopień wiedzy i umiejętności niezbędny do korzystania ze sprzętu komputerowego,
z programów użytkowych (programy specjalistyczne używane w danej komórce, edytor tekstu, arkusz
kalkulacyjny, elektroniczna sieć wewnętrzna, internet).
Uwagi oceniającego:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Ocena:
POZYTYWNA
NEGATYWNA
Uwagi ocenianego przed przedstawieniem wyników Komisji ds. oceny kwalifikacyjnej:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Uwagi Komisji ds. oceny kwalifikacyjnej:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Ocena Komisji:
POZYTYWNA
NEGATYWNA
6. Umiejętność pracy w zespole.
W przypadku naczelników i kierowników dotyczy współpracy z kadrą kierowniczą
Urzędu
Realizacja zadań w zespole, przez:
- pomoc i doradzanie kolegom w razie potrzeby,
- zrozumienie celu i korzyści wynikających ze wspólnego realizowania zadań,
- współpracę, a nie rywalizację z pozostałymi członkami zespołu,
- zgłaszanie konstruktywnych wniosków usprawniających pracę zespołu, wzbudzanie zaufania.
Uwagi oceniającego:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Ocena:
POZYTYWNA
NEGATYWNA
Uwagi ocenianego przed przedstawieniem wyników Komisji ds. oceny kwalifikacyjnej:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Uwagi Komisji ds. oceny kwalifikacyjnej:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Ocena Komisji:
POZYTYWNA
NEGATYWNA
B. KRYTERIA OBOWIĄZKOWE.
DOTYCZĄ KADRY KIEROWNICZEJ
1. Zarządzanie personelem
Motywowanie pracowników do osiągania wyższej skuteczności i jakości pracy, przez:
- zrozumiałe tłumaczenie zadań, określanie odpowiedzialności za ich realizację, ustalanie realnych
terminów ich wykonania oraz określenie oczekiwanego efektu działania,
- przedstawianie pracownikom oczekiwań dotyczących jakości ich pracy,
- rozpoznawanie mocnych i słabych stron pracowników, wspieranie ich rozwoju w celu poprawy jakości
pracy,
- określanie potrzeb szkoleniowo-rozwojowych,
- traktowanie pracowników w uczciwy i bezstronny sposób, zachęcanie ich do wyrażania własnych opinii
oraz włączanie ich w proces podejmowania decyzji,
- ocenę osiągnięć pracowników,
- wykorzystywanie możliwości wynikających z systemu wynagrodzeń oraz motywującej roli awansu
w celu zachęcenia pracowników do uzyskiwania jak najlepszych wyników,
-
dopasowanie indywidualnych oczekiwań pracowników dotyczących własnego rozwoju do potrzeb
urzędu,
inspirowanie i motywowanie pracowników do realizowania celów i zadań urzędu,
stymulowanie pracowników do rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.
Uwagi oceniającego:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Ocena:
POZYTYWNA
NEGATYWNA
Uwagi ocenianego przed przedstawieniem wyników Komisji ds. oceny kwalifikacyjnej:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Uwagi Komisji ds. oceny kwalifikacyjnej:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Ocena Komisji:
POZYTYWNA
NEGATYWNA
2. Pozytywne podejście do klienta wewnętrznego i zewnętrznego
Zaspokajanie potrzeb obywatela lub pracownika z innych komórek organizacyjnych, przez:
- zrozumienie funkcji usługowej swojego stanowiska pracy,
- okazywanie szacunku,
- tworzenie przyjaznej atmosfery,
- umożliwienie klientowi przedstawienia własnych racji, służenie pomocą.
Uwagi oceniającego:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Ocena:
POZYTYWNA
NEGATYWNA
Uwagi ocenianego przed przedstawieniem wyników Komisji ds. oceny kwalifikacyjnej:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Uwagi Komisji ds. oceny kwalifikacyjnej:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Ocena Komisji:
POZYTYWNA
NEGATYWNA
C. KRYTERIA DO WYBORU.
DOTYCZĄ WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW
OCENA
KRYTERIUM
OPIS KRYTERIUM – W SZCZEGÓLNOŚCI:
POZYTYWNA
1.
Prezencja
Przywiązywanie wagi do wyglądu zewnętrznego
(estetyka wyglądu, odpowiedni ubiór, higiena)
2.
Samodzielność
Zdolność do samodzielnego wyszukiwania i zdobywania
informacji, formułowania wniosków i proponowania rozwiązań
w celu wykonania zleconego zadania.
Znajomość języka
obcego
Znajomość języka obcego na poziomie odpowiednim do
realizowanych zadań, pozwalająca na:
czytanie i rozumienie dokumentów,
pisanie dokumentów,
rozumienie innych,
mówienie w języku obcym.
3.
4.
Kreatywność
i inicjatywa
Wykorzystywanie umiejętności i wyobraźni do tworzenia
nowych rozwiązań ulepszających proces pracy, przez:
wykorzystywanie różnych istniejących rozwiązań w celu
tworzenia nowych,
otwartość na zmiany, poszukiwanie i tworzenie nowych
koncepcji i metod,
inicjowanie lub wynajdywanie nowych możliwości lub
sposobów działania,
badanie różnych źródeł informacji, wykorzystywanie
dostępnego wyposażenia technicznego,
zachęcanie innych do proponowania, wdrażania
i doskonalenia nowych rozwiązań
oraz
umiejętność i wola poszukiwania obszarów wymagających
zmian i informowanie o nich,
podejmowanie się prac dodatkowych nieujętych w zakresie
czynności, a proponowanych przez bezpośredniego
przełożonego.
NEGATYWNA
KOMISJA
Uwagi oceniającego do wybranych kryteriów:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Uwagi ocenianego przed przedstawieniem wyników Komisji ds. oceny kwalifikacyjnej:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Uwagi Komisji ds. oceny kwalifikacyjnej:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
OGÓLNY WYNIK PRACOWNIKA ( A+C ) .........
liczba ocen pozytywnych
OGÓLNY WYNIK KIEROWNIKA ( A+B+C ) .........
liczba ocen pozytywnych
....................
..............
liczba ocen negatywnych
%
....................
..............
liczba ocen negatywnych
%
Ostateczna ocena dokonana przez Komisję ds. oceny kwalifikacyjnej:
..............................
............................
..............
liczba ocen pozytywnych
liczba ocen negatywnych
%
.............................................
ocena ostateczna
Uwagi Komisji wobec pracownika:
W porównaniu z ostatnią oceną zanotowano: wzrost, stabilizację, spadek efektów (podkreślić)
Wnioski z dokonanej oceny:
-
utrzymanie pracownika na zajmowanym stanowisku
...........................................................................................................................................
-
przesunięcie na inne stanowisko (jakie)
...........................................................................................................................................
-
utrzymanie na zajmowanym stanowisku z jednoczesnym nałożeniem na pracownika
obowiązku poprawy (wymienić zachowania, zadania)
...........................................................................................................................................
-
skierowanie na szkolenie w zakresie
...........................................................................................................................................
-
utrzymanie na zajmowanym stanowisku z możliwością awansowania w przyszłości,
zaproponowanie kierunku awansu
...........................................................................................................................................
-
przyznanie nagrody motywacyjnej ( rodzaj nagrody, jeżeli finansowa, to podać
propozycję jej wysokości )
...........................................................................................................................................
-
zwolnienia z pracy w urzędzie w trybie
...........................................................................................................................................
-
inne
...........................................................................................................................................
Podpisy członków Komisji :
................................
....................................
................................
....................................
Data: ......................................................
Komentarz lub odwołanie się pracownika po wystawieniu oceny przez Komisję
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................
data i podpis pracownika
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards