Tabela 7 – błędy rachunkowe w budżecie projektu (należy wskazać

advertisement
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia z dnia 17 lutego 2011 roku
Konkursu nr 7
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ
wniosku o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, złożonego w ramach siódmego
konkursu ogłoszonego przez PFRON w dniu 17 lutego 2011 roku
Uwaga! Kartę należy wypełnić odrębnie dla każdego projektu
Część A „Karty oceny merytorycznej” – informacje ogólne
Imię i nazwisko Oceniającego:
Numer wniosku:
Nazwa Wnioskodawcy / Wnioskodawców:
Nazwa projektu (nadana przez Wnioskodawcę (-ów)) :
Cel programowy (zgodnie z ogłoszeniem o konkursie) :
Nazwa zadania/zadań, których dotyczy projekt
(zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, ewentualnie skrót tej
nazwy)
Deklaracja bezstronności
Oświadczam, że:
1) nie pozostaję w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, oraz nie jestem związany (-a)
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z osob ą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych
ww. Wnioskodawcy (-ów),
2) nie jestem i w ciągu ostatnich 3 lat nie byłem (-am) przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem),
członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem ww. Wnioskodawcy (-ów),
3) nie jestem i w ciągu ostatnich 3 lat nie byłem (-am) zatrudniony na podstawie umowy zlecenia lub umowy
o dzieło u ww. Wnioskodawcy (-ów),
4) nie pozostaję z ww. Wnioskodawcą (-ami) w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby
budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.
Zobowiązuję się do:
–
–
–
spełniania swojej funkcji zgodnie z prawem i obowiązującymi zasadami, sumiennie, sprawnie, dokładnie
i bezstronnie,
niezwłocznego poinformowania PFRON o wszelkich zdarzeniach, które mogłyby zostać uznane za próbę
ograniczenia mojej bezstronności,
zrezygnowania z oceny wniosku w sytuacji, gdy zaistnieją zdarzenia wskazane w pkt 1-4.
Data i podpis Oceniającego: ................................. ...................................................
Karta oceny merytorycznej wniosku – konkurs nr 7
Część B „Karty oceny merytorycznej” – ocena projektu
Tabela 1
Lp.
Kryterium oceny
Maksymalna
liczba
punktów
1.
2.
3.
I.
Zawartość merytoryczna projektu
1.
Spójność projektu (wzajemne skoordynowanie działań
zaproponowanych w projekcie) oraz kompleksowość
projektu (zastosowanie optymalnej liczby działań
niezbędnych do osiągnięcia zakładanego celu projektu)
12
2.
Adekwatność (ze względu na cel projektu) doboru
działań służących realizacji celu projektu oraz wyboru
rodzaju udzielonego wsparcia do potrzeb osób
niepełnosprawnych
10
3.
Zakładany wpływ realizacji projektu na poprawę sytuacji
osób niepełnosprawnych
10
4.
Realność wykonania projektu, w tym sposób
zapewnienia uczestnictwa beneficjentów ostatecznych
w realizacji projektu, zasoby kadrowe, lokalowe,
rzeczowe i techniczne Wnioskodawcy (Wnioskodawców
– w przypadku wniosku wspólnego), zakres
odpowiedzialności i stopień zaangażowania
poszczególnych Wnioskodawców (w przypadku wniosku
wspólnego)
10
5.
Doświadczenie Wnioskodawcy (Wnioskodawców –
w przypadku wniosku wspólnego) przy realizacji
projektów o podobnej tematyce
10
6.
Realność osiągnięcia zaplanowanych przez
Wnioskodawcę (Wnioskodawców – w przypadku wniosku
wspólnego) wartości wskaźników ewaluacyjnych
Razem: (minimum 60% = 36 pkt)
Przyznana
liczba
punktów
4.
8
60
Szczegółowe uzasadnienie przyznanej oceny dla obszaru „Zawartość merytoryczna projektu”:
(należy odnieść się do każdego z ww. kryteriów)
2
Karta oceny merytorycznej wniosku – konkurs nr 7
Lp.
Kryterium oceny
Maksymalna
liczba
punktów
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Przyznana
liczba
punktów
4.
Budżet projektu – w oparciu o ocenę dokonaną w części C Karty
Prawidłowość kwalifikacji kosztów (w oparciu o tabelę 1 i 2
w części C niniejszej Karty)
Adekwatność kosztów do działań zaplanowanych
w ramach realizacji projektu (w oparciu o tabelę 3 i 4
6
10
w części C niniejszej Karty)
3.
Adekwatność i realność przyjętych w kalkulacji stawek
jednostkowych (w oparciu o tabelę 5 w części C niniejszej
10
Karty)
4.
Adekwatność rodzajów dokumentów rozliczeniowych do
wskazanych w budżecie kosztów (w oparciu o tabelę 6
4
w części C niniejszej Karty)
5.
Wysokość udziału wkładu własnego
4
6.
Prawidłowość kalkulacji kosztów (w tym prawidłowość
podstaw tych kalkulacji) oraz prawidłowość przyj ętych
limitów (w oparciu o tabelę 7 i 8 w części C niniejszej Karty)
6
Razem: (minimum 60% = 24 pkt)
40
Szczegółowe uzasadnienie przyznanej oceny dla obszaru „Budżet projektu”:
Ocena łączna:
100
Uwaga!
Ocena negatywna przyznawana jest wówczas, gdy projekt otrzyma poniżej 60%
maksymalnej liczby punktów w danym obszarze, a także, gdy uzyska poniżej 70%
maksymalnej liczby punktów w ramach kryterium „Zakładany wpływ realizacji projektu na
poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych”.
Obniżenie punktacji w tabeli 1, część B Karty oceny merytorycznej wniosku („Budżet
projektu”) wymaga uzasadnienia w Części C Karty w tabelach 1 -8.
3
Karta oceny merytorycznej wniosku – konkurs nr 7
Część C „Karty oceny merytorycznej”: weryfikacja budżetu projektu
Tabela 1 – koszty uznane jako niekwalifikowane (należy wskazać poszczególne pozycje
kosztów z odniesieniem do ich miejsca w budżecie projektu)
L.p.
Pozycja
w budżecie
projektu
Koszty niekwalifikowalne
1.
Nakłady na nabycie nieruchomości
2.
Rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub
zobowiązań
3.
Odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie
zobowiązań
4.
Koszty niezwiązane z realizacją projektu
5.
Odsetki, prowizje i inne koszty pożyczek i kredytów
6.
Koszty poniesione na przygotowanie wniosku
7.
Mandaty, grzywny, opłaty, koszty sądowe i inne
koszty związane z niewykonaniem lub
nieterminowym wykonaniem zobowiązań przez
Wnioskodawcę (-ów)
8.
Odpisy amortyzacyjne
Kwota
w budżecie
projektu
Razem:
Tabela 2 – koszty zakwalifikowane nieprawidłowo do danej kategorii kosztów (należy
wskazać poszczególne pozycje kosztów z odniesieniem do ich miejsca w budżecie projektu)
L.p.
Koszt nieprawidłowo zakwalifikowany
Pozycja
w budżecie
projektu
Proponowana
kategoria budżetu
projektu
Uzasadnienie
Razem:
4
Karta oceny merytorycznej wniosku – konkurs nr 7
Tabela 3 – koszty nieadekwatne w stosunku do działań zaplanowanych w ramach
realizacji projektu (należy wskazać poszczególne pozycje kosztów z odniesieniem do ich
miejsca w budżecie projektu)
L.p.
Koszt nieadekwatny
Pozycja
w budżecie
projektu
Kwota
kwestionowana
Uzasadnienie
Razem:
Tabela 4 – koszty nieujęte w budżecie projektu ale niezbędne do poniesienia
z uwagi na działania zaplanowane w ramach realizacji projektu (zidentyfikowanie takich
kosztów, skutkuje koniecznością ich sfinansowania ze środków Wnioskodawcy)
L.p.
Koszt nieujęty w budżecie projektu
Kwota
Uzasadnienie
Razem:
Tabela 5 – kwestionowane wysokości przyjętych w kalkulacji stawek jednostkowych
(należy wskazać poszczególne pozycje kosztów z odniesieniem do ich miejsca w budżecie
projektu)
L.p.
Koszt kwestionowany
Pozycja w
budżecie
projektu
Kwota
kwestionowana
Kwota
rekomendowana
Uzasadnienie
Razem:
5
Karta oceny merytorycznej wniosku – konkurs nr 7
Tabela 6 – kwestionowane rodzaje dokumentów rozliczeniowych (należy wskazać
poszczególne pozycje kosztów z odniesieniem do ich miejsca w budżecie projektu)
L.p.
Koszt, którego dotyczy
zakwestionowany dokument
rozliczeniowy
Pozycja
w budżecie
projektu
Proponowany
rodzaj dokumentu
rozliczeniowego
Uzasadnienie
Razem:
Tabela 7 – błędy rachunkowe w budżecie projektu (należy wskazać poszczególne pozycje
z odniesieniem do ich miejsca w budżecie projektu)
L.p.
Koszt kwestionowany
Pozycja w
budżecie
projektu
Kwota
kwestionowana
Kwota
rekomendowana
Uzasadnienie
Razem:
Tabela 8 – kwestionowane wysokości limitów kosztów (wykazane w budżecie projektu
procentowe wartości kosztów muszą być zgodne z limitami wyznaczonymi w ogłoszeniu
o konkursie)
L.p.
Rodzaje kosztów
1.
Koszty osobowe personelu administracyjnego
2.
Koszty funkcjonowania jednostek wskazan ych przez
Wnioskodawcę do realizacji projektu
3.
Nakłady na nabycie środków trwałych, wartości
niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia, a także koszty
najmu (leasingu, itp.) ww. składników majątkowych; koszty
remontów, adaptacji i modernizacji pomieszczeń dla celów
realizacji projektu
4.
Koszty związane z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi
dotyczącymi projektu
Procentowy
limit kosztów
wg budżetu
projektu
Procentowy
limit kosztów
po weryfikacji
budżetu przez
oceniającego
6
Karta oceny merytorycznej wniosku – konkurs nr 7
Tabela 9 – proponowana kwota dofinansowania, po weryfikacji przez oceniającego
Kwota w zł
L.p.
Rodzaje kosztów
bieżące
1.
Koszty osobowe personelu
administracyjnego
2.
Koszty osobowe personelu
merytorycznego
3.
Koszty związane z udziałem
uczestników projektu
4.
Koszty funkcjonowania jednostek
wskazanych przez Wnioskodawcę
do realizacji projektu 1
5.
Nakłady na nabycie środków
trwałych, wartości niematerialnych
i prawnych oraz wyposażenia a także
koszty najmu (leasingu, itp.)
ww. składników majątkowych; koszty
remontów, adaptacji i modernizacji
pomieszczeń dla celów realizacji
projektu
6.
Koszty związane z działaniami
informacyjnymi i promocyjnymi
dotyczącymi projektu
7.
Inne koszty związane z realizacją
projektu
8.
Koszty pośrednie
inwestycyjne
razem
Procentowy
limit
kosztów po
weryfikacji
budżetu
2
Razem:
................................................... ...................................................
data (dzień, miesiąc, rok) oraz podpis Oceniającego
1
2
pkt 4 nie należy wypełniać w sytuacji, gdy koszty pośrednie rozliczane są ryczałtem
pkt 8 należy wypełnić w sytuacji, gdy koszty pośrednie rozliczane są ryczałtem
7
Download