Kwalifikowalność wydatków, a konstruowanie budżetu

advertisement
Kwalifikowalność kosztów w ramach
Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska – Rzeczpospolita
Polska
2007-2013
Opole, 19-20.09.2011 r.
Najważniejsze dokumenty dotyczące kwalifikowalności kosztów w
ramach PO WT RCz-RP
Dokumenty krajowe:
•
Uszczegółowienie
Programu
Operacyjnego
Współpracy
Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 2013
•
Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków i projektów w ramach
współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy Terytorialnej
realizowanych z udziałem Polski w latach 2007-2013
•
Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie
programowania 2007-2013
Zasady kwalifikowalności wydatków
1. wydatki muszą być zgodne ze wspólnotowymi i czeskimi
(dla czeskich partnerów) oraz polskimi (dla polskich partnerów)
przepisami prawa oraz z dokumentami Programu
2. wydatki muszą być współmierne (muszą odpowiadać cenom zwyczajowym
w miejscu i czasie), niezbędne i poniesione zgodnie z zasadą
gospodarności, celowości i efektywności
3. wydatki muszą być identyfikowalne i możliwe do udowodnienia
oraz udokumentowane dokumentami księgowymi
4. wydatki muszą być zapłacone a zapłata udokumentowana
przed refinansowaniem z EFRR (za wyjątkiem amortyzacji,
kosztów ogólnych i wkładu niepieniężnego)
Kwalifikowalność wydatków
Niemożliwe jest stworzenie zamkniętej listy wydatków
kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych.
Kwalifikowalność kosztów może być określona jedynie
na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu
oraz opisu planowanych działań ! ! !
Kwalifikowalność wydatków
Koszty kwalifikowalne dla partnerów polskich są inne od
kosztów kwalifikowalnych dla partnerów czeskich ! ! !
Dla partnerów czeskich kwalifikowalność wydatków określa
Podręcznik metodologiczny WK
(Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy
spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu
soudržnosti na programové okres 2007-2013)
Kwalifikowalność wydatków
Kwalifikowalność poniesionych wydatków oceniana jest
w trakcie realizacji projektu przez kontrolera I stopnia ! ! !
Kontrolerem I stopnia w województwie opolskim
jest Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim
W przypadku Funduszu Mikroprojektów kwalifikowalność
wydatków oceniana jest przez pracowników Euroregionu
Kwalifikowalność wydatków,
a konstruowanie budżetu
Należy zwracać szczególną uwagę na sposób sporządzenia
budżetu projektu – przypisanie wydatków odpowiednim
liniom budżetowym/kategoriom wydatków
Dobra konstrukcja budżetu ułatwia realizacje i rozliczanie
projektu!!!
Kwalifikowalność wydatków,
a konstruowanie budżetu
Wydatki osobowe - jak je ujmować w budżecie?
1. Koszty pracowników partnera projektu – podlinia 01;
2. Należy
pamiętać
o
kosztach
związanych
z
wynagrodzeniem (ZUS, Fundusz Pracy) ponoszonych
przez pracodawcę.
3. Koszty stażów pracowniczych – w zależności od formy
rozliczania kosztów np. delegacja – 01.04
Kwalifikowalność wydatków,
a konstruowanie budżetu
Wydatki osobowe - jak je ujmować w budżecie?
4. Wolontariat;
5. Pozostałe
koszty
w
zależności
od
rodzaju
wykonywanych prac i formy rozliczania w pozostałych
podliniach.
Kwalifikowalność wydatków,
a konstruowanie budżetu
Wydatki na promocję - jak je ujmować w budżecie?
1. Należy pamiętać iż tylko koszty ujęte w budżecie
szczegółowym będą kwalifikowalne;
2. Formy promocji adekwatne do realizowanego projektu
– np. czy projekty drogowe warto promować poprzez
długopisy?
3. Koszty promocji w podlinii 06.
Kwalifikowalność wydatków,
a konstruowanie budżetu
Wydatki inwestycyjne i nieinwestycyjne - jak je ujmować
w budżecie?
1. Wydatki inwestycyjne - powyżej 3,5 tys. netto;
2. Należy pamiętać o kosztach ubezpieczenia sprzętu
zakupywanego w ramach projektu – kategoria Inne w
podlinii 02 lub 05,
3. W wydatkach inwestycyjnych ujmujemy wydatki
związane z przygotowaniem projektu, które nie są
związane z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji
projektu,
4. Warto dodawać w opisie np. dostawa i montaż.
Kwalifikowalność wydatków,
a konstruowanie budżetu
Koszty ogólne - jak je ujmować w budżecie?
1. Dwa sposoby rozliczania – na podstawie poniesionych
wydatków
lub
ryczałtem
do
25%
kosztów
bezpośrednich;
2. Jeżeli jest to część kosztów stałych należy mieć
przygotowaną metodologię ich wyliczania.
3. Koszty te ujmujemy w podlinii 02.
Kwalifikowalność wydatków,
a konstruowanie budżetu
Koszty przygotowania projektu - jak je ujmować w
budżecie?
1. Do
5%
całkowitych
kosztów
kwalifikowalnych
projektu;
2. Warto aby na poziomie wniosku koszty przygotowania
projektu np. koszty delegacji, tłumaczeń, spotkań były
opisane w budżecie;
3. Koszty te ujmujemy w podlinii 07.
Regionalny Punkt Kontaktowy
Departament Koordynacji
Programów Operacyjnych
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Przemysław Mazur, Małgorzata Kampa
ul. Barlickiego 17
45-083 Opole
tel. 0-77 44 04 044 wew. 107 lub 108
e-mail:
[email protected]
[email protected]
Strona internetowa: www.ewt.opolskie.pl
Dziękuję za uwagę
Download