Lista wniosków złożonych w ramach VI edycji konkursu grantowego

advertisement
Lista wniosków złożonych w ramach VI edycji konkursu grantowego "Fundusz dla Przyrody"
L.p.
Nazwa wnioskodawcy
Tytuł projektu
1
Grupa Badawcza Ptaków Wodnych "KULING"
Bezpieczne miejsca lęgowe dla sóweczki i włochatki na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
2
Białowieski Park Narodowy
Przekształcenie nieczynnej hydroforni w zimowisko dla nietoperzy
3
Stowarzyszenie Inicjatyw Rozwoju Rynarzewa
Ochrona czynna cennych gatunków roślin muraw kserotermicznych w dolinie Noteci
4
Opolskie Towarzystwo Przyrodnicze
Ochrona rzadkich gatunków związanych ze starymi drzewami i martwym drewnem
5
Opolskie Towarzystwo Przyrodnicze
Ochrona muraw kserotermicznych Góry Gipsowej przed ekspansją barszczu Sosnowskiego.
6
Opolskie Towarzystwo Przyrodnicze
7
Dolnośląski Ruch Ochrony Przyrody
8
Towarzystwo Przyjaciół Sląskiego Ogrodu Botanicznego
9
Opolskie Towarzystwo Przyrodnicze
10
Fundacja Futurama
11
Towarzystwo Przyrodnicze "KAWKA"
Sródpolna oaza
12
Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian"
Czynna ochrona kulika wielkiego w Dolinie Dolnego Bugu
13
Stowarzyszenie "Rozwinąć Skrzydła"
Zielona Brać chce dzikim zapylaczom schronienie dać
14
Liga Ochrony PrzyrodyZarząd Okręgu w Skierniewicach
Ochrona czynna gniewosza plamistego na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego
15
Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty
Ochrona i tworzenie miejsc gniazdowania dla ptaków siewkowych na wyrobisku pożwirowym w gminie
Boleszkowice
16
Fundacja im. Zofii Kossak
Ochrona podkowców małych w starej gorzelni w Górkach Wielkich
17
Fundacja Edusilesia
Ochrona populacji mopka w Lęgach Odrzańskich
Inwentaryzacja rzadkich sów i dzięciołów jak i gatunków parasolowych na wybranych obszarach leśnych
Opolszczyzny
Zwiększenie dostępności miejsc gniazdowych dla pluszcza Cinclus cinclus w Sudetach - na obszarze Rudaw
Janowickich, Gór Kaczawskich i Pogórza Kaczawskiego
Wzbogacenie różnorodności biologicznej murawy kserotermicznej poprzez wysiew nasion, zakup larw, sadzonek i
utworzenie infrastruktury dla owadów i gadów
Zwiększenie dostępności miejsc gniazdowych dla sów krajobrazu rolniczego - pójdżki Athene noctua oraz
płomykówki Tyto alba na terenie gminy Biała w województwie opolskim
Adaptacja trzech bunkrów podziemnych na zimowiska dla zagrożonych gatunków nietoperzy w Nadleśnictwie
Przemków
Download