Warszawa, OZG.0212.3.2015 wg rozdzielnika Stosownie do

advertisement
Warszawa,
OZG.0212.3.2015
wg rozdzielnika
Stosownie do postanowień § 36 ust. 1 i § 38 ust. 1 uchwały Nr 190 Rady Ministrów
z dnia 29 października 2013 r. Regulamin Pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979),
w załączeniu przekazuję projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego
rozporządzenie
w sprawie
świadczeń
gwarantowanych
z zakresu
leczenia
szpitalnego wraz z uprzejmą prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag (również
w wersji elektronicznej na adres: [email protected]) w ramach
konsultacji publicznych w terminie do dnia 16 października 2015 r.
Brak
uwag
w
podanym
przedmiotowych projektów.
terminie
potraktowany
zostanie
jako
akceptacja
Rozdzielnik:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego
Naczelna Rada Lekarska
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych
Naczelna Rada Aptekarska
Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych
Kolegium Lekarzy Rodzinnych
Kolegium Pielęgniarek i Położnych w Polsce
Rada Działalności Pożytku Publicznego
Związek Rzemiosła Polskiego
Krajowa Izba Gospodarcza
Izba Lecznictwa Polskiego
Business Centre Club
Unia Metropolii Polskich
Związek Gmin Wiejskich RP
Związek Miast Polskich
Związek Powiatów Polskich
Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP
Konwent Marszałków Województw
Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
Gdański Związek Pracodawców
Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”
Polska Federacja Pracodawców Ochrony Zdrowia
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia
Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
Ogólnopolska Konfederacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia
Ogólnopolski Związek Pracodawców Samodzielnych Publicznych Szpitali Klinicznych
Ogólnopolski Związek Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia - Medycyna Prywatna
Ogólnopolski Związek Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej
Wielkopolski Związek Zakładów Opieki Zdrowotnej - Organizacja Pracodawców
Związek Pracodawców Samodzielnych Publicznych ZOZ Warmii i Mazur
Związek Pracodawców Służby Zdrowia w Łodzi
Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego Samodzielnych Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej
Stowarzyszenie Menedżerów Ochrony Zdrowia
Stowarzyszenie Szpitali Powiatowych Województwa Małopolskiego
Polska Unia Szpitali Klinicznych
Unia Uzdrowisk Polskich
Konsorcjum Szpitali Wrocławskich
Związek Powiatowych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa
Podkarpackiego
Związek Powiatowych Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
Województwa Wielkopolskiego - Organizacja Pracodawców w Gnieźnie
Biuro Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność 80”
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Forum Związków Zawodowych
Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych
Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy
Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy Radiologów
Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych
Ogólnopolski Związek Zawodowy Położnych
Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii
Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Bloku Operacyjnego, Anestezjologii i
Intensywnej Terapii
Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Radioterapii
2
Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych „Medyk”
Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii
Związek Zawodowy Anestezjologów
Związek Zawodowy Chirurgów Polskich
Związek Zawodowy Lekarzy Specjalności Chirurgicznych
Związek Zawodowy Neonatologów
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy – Uniwersytet Mikołaja
Kopernika w Toruniu
60. Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
61. Gdański Uniwersytet Medyczny
62. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
63. Śląski Uniwersytet Medyczny
64. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
65. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
66. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
67. Uniwersytet Medyczny w Lublinie
68. Uniwersytet Medyczny w Łodzi
69. Warszawski Uniwersytet Medyczny
70. Wydział Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
71. Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
72. Instytut “Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi
73. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie
74. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
75. Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
76. Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
77. Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
78. Instytut Medycyny Pracy im. Prof, dr med. Jerzego Nofera w Łodzi
79. Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
80. Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
81. Instytut ’’Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
82. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
83. Instytut Reumatologii im. Prof, dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie
84. Instytut Żywności i Żywienia im. Prof, dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie
85. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH
86. Narodowy Instytut Leków
87. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
88. Stowarzyszenie Magistrów i Techników Farmacji
89. Polska Rada Resuscytacji
90. Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych
91. Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej
92. Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej
93. Polskie Towarzystwo Chorób Płuc
94. Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
95. Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej
96. Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej
97. Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej
98. Polskie Towarzystwo Neurologiczne
99. Polskie Towarzystwo Onkologiczne
100. Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej
101. Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
102. Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne
103. Polskie Towarzystwo Ortotyki i Protetyki Narządu Ruchu
104. Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie
105. Polskie Towarzystwo Psychologiczne
106. Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne
107. Polskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej
108. Polskie Towarzystwo Ratownictwa Medycznego
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
3
109. Polskie Towarzystwo Urologiczne
110. Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą
111. Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieci
112. Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego i Metabolizmu
113. Federacja Pacjentów Polskich
114. Fundacja Batorego
115. Fundacja SMA
116. Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
117. Obywatelskie Stowarzyszenie - Dla Dobra Pacjenta
118. Polska Rada Organizacji Młodzieżowych
119. Polski Związek Niewidomych
120. Stowarzyszenie Primum Non Nocere
121. Rada Krajowej Federacji Konsumentów
4
Download